Závěry semináře Inovace a technologie v rozvoji regionů


Ve středu 13. 4. 2011 pořádala AIP ČR, z.s. ve spolupráci s ČARA seminář Inovace a technologie v rozvoji regionů, který se uskutečnil od 10.00 hodin v kinosálu 102 Administrativní budovy, Veletrhy Brno a. s., v rámci doprovodných programů Stavebních veletrhů Brno 2011

Semináře se zúčastnilo 30 odborníků z oblasti výzkumu, vývoje a inovací, odborných týmů k inovačnímu podnikání v krajích a dalších zájemců o problematiku inovací a technologií v krajích ČR.

Seminář zahájil a moderoval JUDr. Vladimír Gašpar, předseda ČARA, viceprezident AIP ČR, z.s., uvítal přítomné a seznámil je s programem semináře. Omluvil Mgr. Michala Haška, předsedu Asociace krajů ČR a představil jeho zástupce prvního náměstka hejtmana Jihomoravského kraje Mgr.Václava Božka, CSc. Další prezentace proběhly dle programu. Upozornil na možnost tzv. síťování – navazování kontaktů a výměny názorů a zkušeností během přestávky a předal slovo prvnímu přednášejícímu.

Inovace a technologie v rozvoji regionů
Mgr. Václav Božek, CSc.
, první náměstek hejtmana Jihomoravského kraje - zobecnil činnost ve VaVaI, v oblasti inovací je činnost úspěšná
- uvedl základní podmínky činnosti (spolupráce - v oblasti inovací formou klastrů)
- zmínil činnost Regionální rozvojové agentury, JIC Jihomoravského inovačního centra, Jihomoravského centra pro podporu mezinárodní mobility
- v závěru zmínil inovační politiku Jihomoravského kraje a její výsledky, zdůraznil základní úkoly regionální inovační strategie - RIS (podpora vzniku inovačních firem, podpora VTP v praxi, klíčová role v oblasti lidských zdrojů, konkrétní naplnění RIS – například projekt CEITEC a Kompetenční centrum Kuřim – obráběcí stroje)

Příklady regionálních inovačních strategií dvou vybraných krajů
zástupci vybraného českého a moravského kraje

Ing. David Pawera, Moravskoslezský kraj
- vznik RIS (metodika, struktura, strategie)
- cíl: Zvýšit konkurenceschopnost ekonomiky Moravskoslezského kraje na globálních trzích
- koordinace a implementace RIS, přínosy pro Moravskoslezský kraj, více viz

Ing. Jarmila Krejčí, Pardubický kraj
- informovala o vzniku, vývoji a současném stavu RIS (důvody vzniku, metodika, postup zpracování, obsah, cíle a naplňování a implementace RIS), více viz

Po obou hodnotných prezentacích vyzval V. Gašpar přítomné nejen k občerstvení, ale i k navázání nových kontaktů a k výměně zkušeností a možnosti konzultací této zajímavé problematiky během přestávky.

Inovační potenciál ČR
* Technologický profil ČR
* Cena Inovace roku 2011
doc. Ing. Pavel Švejda, CSc., FEng.
, generální sekretář AIP ČR, z.s.

- navázal na předchozí prezentace, v úvodu uvedl inovační potenciál (5 skupin, 25 ukazatelů)
- zhodnotil 12leté období řešení projektu Technologický profil ČR (přínos a výhled do budoucna), uvedl strukturu Technologického profilu ČR (CD ROM TP ČR verze 11, www.techprofil.cz)
- dále zmínil Inovační prostředí (Systém inovačního podnikání v ČR), Inovační proces (vymyslet vyrobit, prodat), Inovační produkty (Cena Inovace roku), Mezinárodní spolupráce
- upozornil na zdroje informací: www.aipcr.cz (možnost využívat „Diskusní fórum“), www.techprofil.cz, www.svtp.cz
- 16. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2011(CIR 2011, od r. 1996), nejúspěšnější inovační firmy, podmínky a hodnotící kriteria soutěže – možnost si odnést brožuru včetně formuláře přihlášky do letošního ročníku (výrobek, technologický postup, služba), povinná konzultace do 17. 10. 2011, více viz

Diskuse
řídil Ing. Jan Kofroň, manažer projektů AIP ČR, z.s.
* Miroslav Smejkal, krajský úřad Pardubického kraje: doplnil RIS Pardubického kraje (zdůraznil roli lidských zdrojů, roli zpravodajů, vznik koordinační rady)
* Vít Hřiba, BIC Brno: ocenil přednášky a vyzdvihl účast předsedy krajské hospodářské komory Jižní Moravy Ing. Michala Štefla, vedoucího regionálního rozvoje JMK ing. Ivo Minaříka, ocenil spolupráci s AIP ČR, z.s. a uvedl i seminář pořádaný na veletrhu AMPER 2011
* Veronika Vaňková, Olomouc: ovlivnění RIS krizí
* Jakub Pechlát, hl. M. Praha: podpora RIS kraji
* Pavel Švejda informoval o zaslaných doporučeních P. Břuskové, prezidentky Národní klastrové asociace, omluvené ze semináře (význam a úloha klastrů v regionálním rozvoji, potenciál klastrů pro regionální konkurenceschopnost a jejich úloha v nových a mezioborových odvětvích, zařadit podporu klastrů do nově připravovaných programů na období 2014 – 2020); připomněl připravované vyhlášení výsledků CIR 2011 v Jednacím sále Senátu Parlamentu ČR 9. 12. 2011 od 10 hodin – přizvat V. Božka.

Po přínosné diskusi formuloval Pavel Švejda
závěry semináře:
- využít poznatky prezentovaných RIS Jihomoravského, Moravskoslezského kraje a Pardubického kraje
- umístit na web Technologický profil ČR aktuální informace o RIS v krajích ČR
- přihlásit v rámci 16. ročníku soutěže o Cenu inovace roku 2011 inovační produkty (výrobky, technologické postupy, služby)
- propagovat Systém inovačního podnikání v ČR a jeho jednotlivé subjekty a přispívat k jeho dalšímu zkvalitňování
- analyzovat dosavadní poznatky z činnosti odborných týmů k inovačnímu podnikání v krajích ČR
- uspořádat 11. seminář Inovace a technologie v rozvoji regionů v roce 2012

Zpracoval: V. Mísařová, P. Švejda
Fotogalerie: I. Němečková

 

        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2023 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.