Závěry sekce Mezinárodní spolupráce ve VaV a inovacích, 3. 12. 2003

Této sekce se zúčastnilo 74 účastníků.
Dopolední sekci zahájil a moderoval Ing. Pavel Švejda, CSc., generální sekretář AIP ČR, z.s..

V souladu s upraveným programem byly předneseny tyto přednášky:

Zahájení, MŠMT garant mezinárodní spolupráce ve VaV - ing. Petr Křenek, CSc., ředitel odboru MŠMT (www.msmt.cz)
Mezinárodní vědeckotechnická spolupráce Slovenska - RNDr. Anna Sitárová, odbor vědecko-technické spolupráce MŠ SR (www.education.gov.sk)
Poznatky AIP ČR, z.s. z plnění projektů v rámci programu KONTAKT - Ing. Pavel Švejda, CSc., generální sekretář AIP ČR, z.s. (www.aipcr.cz)

Odpolední část jednání moderoval prof. ing. Jiří Dvořák, DrSc., viceprezident AIP ČR, z.s.

Příprava předsednictví ČR v programu EUREKA - Doc. ing. Karel Šperlink, CSc., prezident AIP ČR, z.s.
Spolupráce v oblasti VaV a inovací v rámci frankofonních zemí - I. Hampl, Český národní výbor frankofonního fora (www.frankofonie.cz)
Vliv obnovitelných zdrojů energie na rozvoj elektrických a hybridních vozidel v dopravě a jiných zemích - Doc. RNDr. Miroslav Cenek, CSc., Česká asociace pro obnovitelné energie

V rámci diskuse vystoupili tito účastníci:
Doc. ing. S Rusz, CSc., VŠB-TU informoval spolu se svým partnerem z Ústavu neželezných kovů, panem ředitelem Dr. J. Senterskim o řešení projektu v rámci česko polské spolupráce KONTAKT o metodě získávání nanostrukturních materiálů technologií pravoúhlého protlačování
Dr. M. René, ÚSMH informoval o projektu česko- německé spolupráce "Korelace vybraných magmatických a metamorfních jednotek Českého masivu".
Ing. B. Kocan, ČKVŘ vystoupil na téma veřejné zakázky a vyzdvihl úspěšnou účast Slovenska v programu CERN právě prostřednictvím veřejných zakázek.
Ing. P. Křenek, CSc., MŠMT zhodnotil zahraniční spolupráci, ocenil administraci projektů v rámci programu KONTAKT, zajišťovanou představenými pracovníky AIP ČR, z.s..
Ing. P. Švejda, CSc. uvedl připravovaný projekt EUREKA. Za českou stranu přednesla prezentaci MUDr. V. Procházková, ředitelka nemocnice Sokolov a primář ortopedie téže nemocnice MUDr. O. Vastl. Za klinickou nemocnici v Moskvě a Volgogradu seznámil prof. Jegorov přítomné s léčebnými ortopedickými metodami a ortopedickou kosmetologií
Prof. L. Kubíček, CONSULTO - kontaktní kancelář AiF, informoval o programech na podporu MSP v SRN. Tato finanční podpora je svěřena AiF. Od r. 2004 je připravován program PRO INNO II. (www.aif.de)
Prof. Jirásek vyslovil dvě otázky a zamyslel se nad obsahem a významem pojmů inovace a lidské zdroje.

Po hlavních příspěvcích a diskusi v první části sekce proběhla konzultace účastníků s možností využít služeb Informačního centra Inovace 2003.

Ve druhé části jednání, kterou moderoval ing. P. Dlouhý, člen vedení AIP ČR, z.s., byla přednesena úvodní přednáška
Cíle mezinárodního setkání s tuzemskými a zahraničními partnery - Ing. Miroslav Janeček, CSc.

V této části diskuse vystoupili:
Ing. A. Kudelák: potvrdil důležitost spolupráce se zahraničními partnery.
Ing. P. Švejda, CSc.: informoval o programech VaV MPO, příklad IMPULS a o potřebě prezentovat výsledky projektů na mezinárodních veletrzích a v soutěžích, např. v soutěži o Cenu Inovace roku. Je potřeba analyzovat zkušenosti ostatních zemí.
Ing. V. Dlouhý: seznámil přítomné s informacemi ze semináře "Využití výsledků VaV v praxi"
Ing. P. Dlouhý: navázal na svého jmenovce a seznámil přítomné s porovnávacími koeficienty a ukazateli v oblasti patentoprávní ochrany
Doc. RNDr. Miroslav Cenek, CSc., ČAOE: upozornil na podmínky asijského trhu a jeho vlivu na tuzemský trh.

S cílem zajistit požadavek EU týkající se postupného zvyšování podílu bioetanolu v palivech spalovacích motorů automobilové dopravy zorganizovala AIP ČR, z.s. v rámci mezinárodního sympozia INOVACE 2003 prezentaci přednášky a následující široké samostatné diskuse k této problematice. Na tuto přednášku a následnou diskusi bylo pozváno celkem 59 účastníků z oblasti vlastní výroby palivových článků spalovacích motorů obsahujících bioetanol a uživatelů těchto paliv v automobilových dopravních prostředcích včetně zástupců 5 ministerstev, které budou tuto problematiku zajišťovat. Uvedené přednášky a následné diskuse se zúčastnila paní Emilie Exnerová, MPO.
Doc. Pavlásek, Žilinská univerzita: zmínil problémy uplatňování výsledků výzkumu na trhu a upozornil na svou přednášku v zítřejší sekci mechatronika.

Závěry sekce:

obsahová doporučení:
Ve třetí části druhého dne sympozia proběhlo v Klubu techniků v 1. patře od 18.00 hod. setkání s tuzemskými a zahraničními partnery .

 

Obsah (c) 2001-2024 Asociace inovačního podnikání ČR, Design & Graphics (c) Magicware s.r.o.