Inovace 2009, Úterý 1. 12. 2009


Plenární sekce „Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR, Mezinárodní spolupráce“

Letošního 16. mezinárodního sympozia s výstavou INOVACE 2009, Týden výzkumu, vývoje a inovací, se zúčastnilo prvního dne jednání – plenární sekce 86 účastníků.

Plenární sekci zahájil a moderoval Petr Křenek, Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.
Předal slovo
Pavlu Švejdovi, generálnímu sekretáři AIP ČR, z.s., předsedovi programového a organizačního výboru INOVACE 2009, Týden výzkumu, vývoje a inovací a nově jmenovanému rektoru Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s. ( od 28.7.2009 ), který přivítal přítomné podruhé v historii INOVACE na 16. ročníku symposia s výstavou a 14. ročníku Ceny Inovace roku v historických prostorách Jednacího sálu Senátu Parlamentu ČR.
V úvodu stručně zmínil tradiční a významné aktivity:

 • Systém inovačního podnikání v ČR – připraveny změny (základ činnosti AIP ČR, z.s.)
 • Reforma systému VaVaI – postup M. Blažka
 • Novela zákona č. 130/2002 Sb. – termín INOVACE v právním řádu ČR
 • Konference a jednání orgánů ICSTI v ČR v 05/2009
 • Přípravu odborníků pro oblast inovačního podnikání, obor inovační inženýrství s právním zaměřením a studijní program inovační inženýrství ve VŠKV, o.p.s.
Dále uvedl aktuální činnosti a projekty AIP ČR, z.s.:
 • Technologický profil ČR – dnes v 16 hodin křest CD ROM, verze 10
 • Pracovní týmy AIP ČR, z.s. - „ politika, výchova, regiony“
 • Zastoupení AIP ČR, z.s. v krajích ČR – předání certifikátů – školení 2009 ( 3.etapa )
 • Časopis ip & tt – letos 17. ročník
 • Podpora programů KONTAKT, EUREKA a Eurostars (čtvrtek 3. 12.)
 • MIC (ČR/RF) a příprava ČBIC/ČR (Bělorusko), ICC ČR, TII a řadu dalších aktivit AIP ČR, z.s.
 • Poděkoval členům a partnerům – RVVI (záštita), Senát ( prostředí ) a dalším
Petr Křenek poděkoval Pavlu Švejdovi za přehlednou rekapitulaci a předal slovo dalšímu přednášejícímu

Jiřímu Nedomovi, Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, Senát Parlamentu ČR

 • vyzdvihl význam inovací a nutnost podporovat i konkrétní kroky a vytvoření prostředí, podmínek a zajištění prostředků pro VaVaI a prostřednictvím výboru předávat připomínky k nápravě na vyšší místa.

Vzhledem k pracovním úkolům Marka Blažky ( natáčení v ČT ) následoval nejdříve příspěvek

Výzkum, vývoj a inovace na VŠ v ČR
Pavel Švejda
, Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.

 • informoval o publikování příspěvků dnešních přednášejících ve čtvrtém čísle časopisu ip & tt, který je k dispozici na Novotného lávce
 • zmínil aktuální úkoly vysokých škol v ČR v oblasti VaVaI – aktuální přehled počtu VŠ v ČR ( ip tt 4/2009, str.3-5 ), stanovení projektových parametrů
 • možnost aktivně ovlivnit inovační proces nástroji: ochrana duševního vlastnictví, transfer technologií, vědeckotechnický park, mezinárodní spolupráce ve VaVaI a marketing inovací
 • návrh úprav k 1.1.2010 – studijní obor inovační inženýrství
  * více viz

Dále následovaly příspěvky

Reforma systému VaVaI v ČR
Marek Blažka
, Rada pro výzkum, vývoj a inovace

 • omluvil svůj pozdní příchod a poděkoval za posunutí jeho příspěvku
 • zmínil reformu systému plánovanou v dobách prosperity
 • programy strukturálních fondů – finanční prostředky do VaVaI – pravidelný růst
 • problematický rozpočet a financování na další roky – počínaje rokem 2013

Enterprise Europe Network – transfer znalostí a síť pro inovace
Daniela Váchová
, Technologické centrum AV ČR

 • představila síť EEN – její členy i asociované partnery (asociovaným partnerem je též AIP ČR, z.s.)
 • úkolem sítě podpora podnikání a podpora MSP - pružně reagují na změny hospodářství
 • zmínila základní činnosti sítě a úspěšné případy (databáze technologických nabídek a poptávek)
  * více viz

EUREKA a Eurostars – evropské programy podporující VaVaI
Svatopluk Halada
, Sekretariát EUREKA, Brusel, Belgie

 • zdůraznil roli inovací v celé EU i v novém funkčním období – velký důraz na inovace
 • EUREKA sdružuje 38 členských zemí a Evropskou komisi, dává prostor pro komerční uplatnění výsledků
 • Eurostars je nová aktivita EUREKY spolufinancovaná ze 7. RP
 • zmínil roli klastrů, uvedl příklady projektů a vybrané statistické údaje
  * více viz

Petr Křenek omluvil nepřítomnost paní náměstkyně Rut Bízkové a uvedl příspěvek

Podpora eko-inovací a environmentálních technologií v ČR
Miloš Hájek
, Ministerstvo životního prostředí

 • poukázal na důležité aspekty národního programu podpory environmentálních technologií
 • v tomto roce schválen 2. aktualizovaný program – zaměřen na konkrétní potřebu v ČR
 • upozornil na vydání publikace „Environmentální technologie a ekoinovace v České republice“ – k dispozici na Novotného lávce, 1.patro
  * více viz

Petr Křenek poděkoval přednášejícím za jejich zajímavé příspěvky a vyzval přítomné k diskusi: * Josef Martinec, MŠMT: doplnil údaje o výzvách v rámci programu Eurostars, více viz
* Emanuel Ondráček, VUT Brno: potvrdil důležitost inovací (začlenit do zákona), vznik nové kategorie – inovační inženýrství právě v roce 2009, který je rokem kreativity a inovací
* Josef Šavel, ČVUT: s pojmem inovace se poprvé seznámil v roce 1976, v roce 2005 se pojem inovace objevil v učebnici elektrotechniky a v druhém vydání učebnice již o inovacích napsáno ( po konzultaci s AIP ČR, z.s.) v rozsahu 10 stránek

Po krátké přestávce zazněly následující přednášky:

Aktuální úkoly Mezinárodního centra pro vědeckotechnické informace
Vladimír A. Fokin
, ICSTI, Moskva, Ruská federace

 • informoval přítomné o činnosti centra, roli MSP v rámci centra, důležitosti kvalitních informací – vznik „Innovation Promotion Netvork“, cíleném šíření informací (semináře, workshopy)
  * více viz
 • v závěru svého vystoupení pozval přítomné na pracovní skupinu dne 3.12., která se bude konat na Novotného lávce, kde budou předneseny další příspěvky členů ICSTI a spolupracujících organizací

Aktuální úkoly Běloruského inovačního fondu
Anatolij P. Grišanovič
, Běloruský inovační fond, Minsk, Bělorusko

 • poděkoval za pozvání a možnost vystoupení v rámci INOVACE 2009 na základě dlouhodobé spolupráce s AIP ČR, z.s. a představil osmičlennou delegaci
 • informoval o struktuře běloruského inovačního fondu, jeho hlavních cílech a aktivitách pro období 2007-2010
 • příprava Česko – běloruského inovačního centra
  * více viz

Národní klastrová asociace
Eva Břusková
, Agentura pro regionálního rozvoj, a.s., Ostrava

 • poděkovala za možnost vystoupení na letošním ročníku INOVACE 2009 (vloni informovala v rámci diskuse o přípravném výboru pro založení Národní klastrové organizace)
 • objasnila význam slova klastr – účinný nástroj regionálního a ekonomického rozvoje i ve firemním a univerzitním sektoru
 • jako sítě sítí umožňuje synergie – vytváří nové hodnoty a možnosti
 • v roce 2003 vznik prvního klastru, nyní přes 30 klastrů – myšlenka sjednotit činnost klastrových organizací – do Národní klastrové organizace (podmínky členství)
 • zmínila iniciativy Evropské komise a možnosti zapojení ČR do některých iniciativ,
  * více viz

* Milan Press: poznamenal neexistenci takové organizace, která by dělala všechny činnosti v oblasti inovací
* Pavel Švejda: poděkoval paní Břuskové; AIP ČR, z.s. připraví podmínky pro integraci klastrů do systému inovačního podnikání v ČR s cílem zajištění konkurenceschopnosti ČR

Na závěr plenární sekce uvedl Petr Křenek:

Předání certifikátů zástupcům AIP ČR, z.s. v krajích ČR
Pavel Švejda
, Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. a
Jiří Svítek, Česká asociace rozvojových agentur
předali certifikáty úspěšným absolventům třetí etapy školení (od roku 2002 plní AIP ČR, z.s. metodickou a koordinační funkci při přípravě RIS a jejich implementaci v krajích ČR, viz: http://www.aipcr.cz/pracovni_tymy_inovacni_podnikani.asp ):

 1. Ing. Pavlu Beránkovi – Jihomoravský kraj
 2. Ing. Jarmile Krejčí – Pardubický kraj
 3. RNDr. Šárce Palcrové – Kraj Vysočina
 4. Ing. Jakubovi Pechlátovi – Kraj Hlavního města Prahy
 5. Ing. Michalu Pultarovi – Královéhradecký kraj
 6. PhDr. Jiřímu Svítkovi – Středočeský kraj
Omluveni :
 • Ing. Daniel Konczyna – Moravskoslezský kraj
 • Ing. Jaroslav Lakomý – Jihočeský kraj
 • RNDr. Robert Rölc, Ph.D. – Liberecký kraj
 • Mgr. Daniela Sobieská – Zlínský kraj

Závěry plenární sekce
Petr Křenek

 • zaznělo mnoho různorodých a aktuálních příspěvků ke stavu inovací v ČR a k mezinárodní spolupráci
 • příspěvky budou uveřejněny na webových stránkách AIP ČR, z.s.
 • vyzdvihl myšlenky porovnávající stav inovací v sedmdesátých, osmdesátých a devadesátých letech a rok 2009 označil jako přelomový rok – „ mnoho dluhů v oblasti inovací a ve státní správě“

Poděkoval přítomným za účast i paní překladatelce za tlumočení a pozval je k pokračování v neformální diskusi na rautu v Jičínském salonku.

Program úvodního dne INOVACE 2009 pokračoval na Novotného lávce 5, ve 3. patře budovy ČSVTS v 16.00 hodin Vernisáží výstavní části se křtem CD ROM Technologický profil ČR, verze 10.
Vernisáže výstavní části 16. ročníku Mezinárodního veletrhu invencí a inovací INOVACE 2009 se zúčastnilo 48 účastníků (AIP ČR, z.s. vydala pro vystavovatele a návštěvníky výstavy brožuru "Vystavovatelé - The Exhibitors" INOVACE 2009 s uvedením česko-anglické charakteristiky vystavovatelů). Vernisáž zahájil Pavel Švejda, představil Jana Kofroně, garanta výstavní části INOVACE 2009 a spolu pokřtili CD ROM Technologický profil ČR, verze 10 ( bude distribuován od 14 dnů, náklad 5000 kusů).
Přítomní zástupci účastníků výstavní části postupně představili své postery a prezentace v jednotlivých podlažích budovy ČSVTS:

3. patro

FLEXICAT TOOLS, s.r.o. – Petr Froněk představil prototyp brusky se světovými parametry
ČESKÝ VÝZKUM, a.s.
RUSKO – ČESKÁ SPOLUPRÁCE – Mezinárodní inovační centrum
BĚLORUSKO – ČESKÁ SPOLUPRÁCE - Česko-běloruské inovační centrum, A.Grišanovič
ČESKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA STROJÍRENSTVÍ
ICSTI
– ukázka rusko-anglických vydávaných časopisů Information and Innovations
Vědeckotechnická spolupráce s ostatními zeměmi – brožura INFO KONTAKT ( 8.vydání )
ČÍNSKO – ČESKÁ SPOLUPRÁCE
TECHNOPARC – PAYS DE GEX
EUREKA a jeho řešitelé – VÚTS Liberec
Eurostars
KONTAKT MEB:

 • ČESKO – FRANCOUZSKÁ SPOLUPRÁCE
 • ČESKO – MAĎARSKÁ SPOLUPRÁCE
 • ČESKO – POLSKÁ SPOLUPRÁCE
 • ČESKO – RAKOUSKÁ SPOLUPRÁCE
 • ČESKO – SLOVENSKÁ SPOLUPRÁCE
 • ČESKO – SLOVINSKÁ SPOLUPRÁCE
 • ČESKO – NĚMECKÁ SPOLUPRÁCE
RINKCE – hlavní úkoly

2. patro:

Inovační centrum elektroniky Praha
ÚPV
- tradiční vystavovatel, Svatava Matoušková informovala o činnosti úřadu, o vydávaných publikacích, o službách – dotaz Pavla Jurdy, ČVUT na cenu podání přihlášky vynálezu a cenu podání užitného vzoru a ochranné známky
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i.
AVO
ČSS
Rada vědeckých společností ČR
– Štefan Zajac, struktura vědeckých společností, mezioborový přístup
Inženýrská akademie – výběrová organizace ( FEng.)
„Ekodukt s aplikací obloukových lepených dřevěných nosníků na stavbě dálnice D1 Mengušovce – Jánovce“ – Vladimír Brejcha – získali cenu IA
TESCO SW
DTO CZ, s.r.o.
– manažer kreativity a inovací, 2.ročník 2009/2010
Heyrovského ústav fyzikální chemie AV ČR, v.v.i. – příklad výsledků VaV , spoluautor Alexandr Prokop – nový pracovník AIP ČR, z.s.

1. patro:

Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i.
Geologický ústav AV ČR, v.v.i.
VÚRV, v.v.i.
Český svaz vynálezců a zlepšovatelů
– Pavel Dlouhý předseda svazu informoval o činnosti svazu - vzdělávací organizace a uvedl tři příklady „zlepšovacích návrhů“:
INVENTIA, s.r.o. Praha - pan Novák – žvýkačky
ROXIFIN, s.r.o. – Zdeněk Morávek - dětské plenkové kalhotky
Happy End - Zdeněk Černý – papírový kornout do WC
BMBF
Národní vzdělávací fond, o.p.s.
EEN ČR
– AIP ČR, z.s. je asociovaným partnerem této sítě
TC AV ČR
AMVIS, o.p.s.
Společnost vědeckotechnických parků ČR
- 5 posterů včetně Národní sítě VTP v ČR, možnost převzít publikaci „VTP v ČR, SVTP ČR, 2008
MŽP - publikace „Environmentální technologie a ekoinovace v České republice“ – k dispozici česká i anglická verze
Klub inovačních firem
Ochranné známky AIP ČR, z.s.
Referenční list
Mediální partneři
AIP ČR, z.s.
– hlavní činnosti a projekty, k dispozici časopis „ip a tt“ 4 čísla ročníku 2008, 4 čísla ročníku 2009
Regionální inovační strategie – Královéhradecký kraj
CESNET
– síť pro přenos informací
Česká společnost pro jakost
Český statistický úřad
– k dispozici materiály o statistických údajích ČR

přízemí:

V přízemí je umístěna anketa návštěvníků s anketními lístky – bude vylosován jeden účastník ankety a vyhodnocen nejlepší výstavní panel na jednání orgánů AIP ČR, z.s. dne 4.12.2009

EUREKA – podpora programů EUREKA a Eurostars
Mezinárodní spolupráce KONTAKT
Technologický profil ČR
Systém inovačního podnikání v ČR
AV ČR
FOR INDUSTRY 2010
ATEKO, a.s.
Informace o vysokých školách:
VŠCHT Praha
FJFI ČVUT v Praze
VŠKV, o.p.s.
– Václav Lupínek informoval o činnosti VŠ v Karlových Varech, o detašovaném pracovišti v Praze i záměru zřídit další detašované pracoviště ve VTP Rumburk
Blok výstavní části, kde jsou představeny produkty přihlášené do Ceny Inovace roku 2009 – při této příležitosti upozornil též na vyhlášení soutěže o Cenu Inovace roku 2010 a upozornil na inovaci podmínek v soutěži: „povinná konzultace“, zavedení na trh v posledních 3 letech, termín zavedení na trh

Rotační vodní tryska využívající bezlopatkovou turbínu, ČVUT - Miroslav Štěrba informoval o principu a možnostech použití
FS ČVUT – Plantograf - již v minulosti získal ocenění v soutěži o Cenu Inovace roku a v srpnu v Moskvě na 9. Salonu Inovací a investic získal stříbrnou medaili
Koncentrační solární parabolický systém - Miroslav Makovička informoval o vzniku a možnostech využití tohoto systému
STROJÍRNA TYC, s.r.o. – Ondřej Tyc informoval o funkci a použití „Obráběcího portálového centra FPPC pro přesné obrábění“
ČVUT, Fakulta strojní – Pavel Jurda – informoval o Variabilním manipulačním systému „VMS“

V průběhu Inovace 2009 pracuje

Informační centrum ( IC ), které poskytuje informace o prezentacích organizací, dále soustřeďuje prezentační materiály vystavovatelů, poskytuje informace o umístění posterů jednotlivých vystavovatelů v budově a o konání jednotlivých akcí během INOVACE 2009.
V IC je umístěna databáze výzkumných organizací a výzkumných projektů AVO s poradenskou činností o úkolech a cílech AVO a jejích členů – možnost návštěvy od 9 do 17 hodin do ve středu a čtvrtek, v pátek 4.12.2009 do 12 hodin.

V závěru vernisáže poděkoval Pavel Švejda přítomným za účast a pozval je do Klubu techniků ČSVTS na Setkání s vystavovateli a účastníky INOVACE 2009, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, které se konalo od 18 hodin a zúčastnilo se ho 39 osob.

Fotogalerie

Zpracovali: V. Mísařová, P. Švejda
Fotogalerie: I. Němečková, P. Dlouhý

        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2023 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.