Inovace 2009, Středa 2. 12. 2009


ENTERPRISE EUROPE NETWORK – transfer znalostí a síť pro inovace

Do programu INOVACE 2009 byl druhý den jednání již tradičně zařazen soubor přednášek pod názvem
ENTERPRISE EUROPE NETWORK – transfer znalostí a síť pro inovace“ připravený Technologickým centrem AV ČR a Asociací inovačního podnikání ČR, který byl pořádán v rámci sítě Enterprise Europe Network ČR, jejíž asociovaným členem je AIP ČR, z.s.. Jednání se konalo v Technologickém inovačním centru ČKD Praha, Klečákova 5/347, Praha 9 a zúčastnilo se ho 51 účastníků.

Jednání zahájila a moderovala Marcela Příhodová, Technologické centrum AV ČR.
Seznámila přítomné s programem – letošní téma bylo zaměřeno na nově vzniklé aktivity v oblasti inovačního podnikání a vědeckotechnické parky. Upozornila na časopis „ip & tt“ č. 4, který je zájemcům k dispozici a obsahuje příspěvky týkající se INOVACE 2009 a řadu dalších zajímavých informací.
Uvedla následující příspěvky:

Inkubátory a Enterprise Europe Network v ČR
Petr Hladík
, Technologické centrum AV ČR

 • představil síť EEN (směřuje činnost do oblasti podnikání a infrastruktury v ČR), její činnosti a aktivity (již funguje 2 roky), síť pracuje přímo s organizacemi (vědeckotechnickými parky, podnikatelskými a inovačními centry);
  kladl důraz na MSP – jsou nositeli inovací; uvedl definice „inovací“; uvedl přehled akcí pořádaných sítí, např. „World Café“ (důraz na účast odborníků), technologické burzy (For Waste Praha, Stavební veletrh v Brně) konané i v zahraničí (Gussing – Rakousko)
  * více viz

Vědeckotechnický park Plzeň
Jan Černý
, Rada pro výzkum, vývoj a inovace

 • představil vědeckotechnický park (VTP), jeho historii – vznikl na místě plzeňské Škodovky; současný stav – kanceláře k pronájmu, testovací dílny, přehled klientů, např. firma Abchech s.r.o. – zaměřená na biotechnologie, zabývá se léčbou rakoviny; další plány činností a služeb (vytvářet přátelské prostředí) – virtuální kancelář (oceňují mladí začínající vědečtí pracovníci); další plán rozvoje realizuje město Plzeň, VTP je partnerem
  * více viz

Marcela Příhodová jako moderátor a organizátor tohoto semináře navrhla AIP ČR, z.s. zvážit možnost konání příštího semináře v rámci INOVACE 2010 a v rámci vytváření „přátelského prostředí“ v některém mimopražském vědeckotechnickém parku (např. Plzeň, Mstětice apod.) a přímo se s novým prostředím seznámit.
Poté uvedla další příspěvky:

Rozvojové trendy ve VTP Mstětice
Ladislav Pavlík
, Vědecko - technický park Mstětice

 • VTP se nachází v blízkosti Prahy u stanice českých drah, plní základní funkce jako předešlý VTP a jeho provozovatelem je společnost Eurosignal; zaměřili se na budování laboratoří pro hodnocení bezpečnosti výrobků – chybí i v ČR i v rámci Evropy (získali akreditaci a certifikaci pro provádění hodnocení); záměr dále rozšiřovat možnosti testování – direkt EK ROSH a WEE – provádění zkoušek, nákup zařízení; zdůraznil spolupráci s ČVUT- výchova k aplikovanému výzkumu
  * více viz

Výzkum, vývoj a inovace na UTB ve Zlíně
Martina Manová
, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzitní institut

 • stručně představila UTB a Univerzitní institut (UNI) a byla přerušena technickou závadou, proto následovala v rámci občerstvení živá diskuse k předneseným příspěvkům. Poté se pokračovalo v prezentaci
 • objasnila infrastrukturu VTP, který vznikl v rámci UNI a je zaměřen oborově – polymerní chemie; zdůraznila roli ochrany duševního vlastnictví, zmínila projekt „Od rozvoje znalostí k inovacím“ – projekt zaměřen na mladé vědecké pracovníky (uveden systém 14 dílčích znalostí); uvedla další podpůrné projekty, např. Trenčiansko – zlínská inovační platforma, Evropské polymerní centrum a zdůraznila důležitost zpětné vazby
  * více viz

Výzkum, měření a analýzy na zakázku
Martin Šimo
, park Univerzity Palackého v Olomouci

 • představil VTP, který se kromě běžných aktivit VTP zabývá propagací vědeckotechnického potenciálu, univerzita nemá klasické technické obory (má farmacii, chemii, biotechnologie, optiku a nanotechnologie); zdůraznil on-line dostupný Katalog přístrojů a služeb a možnost využití přístrojů a know-how UP
  * více viz

K dané tematice proběhla krátká diskuse:
* Jiří Vacek, ZČU: použiti softwaru pořízených z veřejných zdrojů v rámci projektů – nepoužívají se

Následoval druhý blok příspěvků:

Role veřejného vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu
Martin Dittrich
, Technologické centrum Hradec Králové o.p.s.

 • VTP byl zřízen pro rozvoj inovačních aktivit v Královéhradeckém kraji; z aktivit VTP zdůraznil pořádání „Student business forum“, podporu inkubace firem (platby dle délky inkubace), propojování činností firem, odborné poradenství (ochrana duševního vlastnictví); uvedl vytvoření společné inovační platformy - Microsoft Innovation Center (možnost videokonferencí, školení, využití laboratoří)
  * více viz

Výsledky podpory podnikatelského prostředí OPPP/OPPI
Petr Kolář
, CzechInvest

 • v zastoupení Petra Poráka v prezentaci informoval o programech podpory z hlediska regionální inovační infrastruktury: PROSPERITA (OPPP, OPPI), POTENCIÁL (OPPI), SPOLUPRÁCE (OPPI) a KLASTRY (OPPP) – přehledně uvedl výzvy, počty projektů, dotace a uvedl i některé zajímavé projekty
  * více viz

Tento příspěvek uzavřel část o VTP a následující příspěvek byl příspěvkem z podnikatelské firemní sféry, která se věnuje propojení činnosti VaV a praxe bez podpory regionu nebo univerzity:

Investice s největším inovačním potenciálem
Vladimír Velebný
, CPN s.r.o.

 • podrobně seznámil s činností a taktikou firmy, která by měla být příkladem know- how pro další firmy a pro vysoké školy metodika výuky…., dále uvádíme vybrané zajímavé body přednášky: firma se zabývá výrobou surovin pro farmacii a finálních farmaceutických produktů, uvádí přehled odběratelů (i zahraničních); zdůrazňuje 3 pilíře úspěchů, roli odborníku ve firmě, principy rozvoje VaV, technologické postupy, spolupráci mezi firmami (zvlášť při inovaci vyšších řádů), uvedl bariéry spolupráce akademických pracovišť a firem, role vůdčí osobnosti firmy
  * více viz

Marcela Příhodová poděkovala za opravdu zajímavou přednášku a uvedla, že se Česká republika může těmito výsledky chlubit i na poli mezinárodním. Vyzvala přítomné k diskusním příspěvkům:
* Milan Press: myslíte si, že činnosti VTP mají své opodstatnění – ano, ale musí vycházet z konkrétní potřeby, ne rozhodnutím shora, důležitá motivace lidí – mladých (jsou „motivovatelnější“); druhý dotaz obecně: proč inovace nejsou úspěšné v Praze, ale na Moravě, v Liberci, Hradci Králové ano
* Jiří Štika: Praha doplácí na to, že firmy mají sídla v Praze – nedosáhnou na dotace, druhý důvod – výlučné postavení kraje
* Marcela Příhodová doplnila: je to o komunikaci, spolupráci obecně
* Jiří Vacek: vládne nedůvěra, doporučil jako příklad případové studie – použít v praxi, na školách, dále přítomným nabídl možnost se zapojit do projektů Leonardo da Vinci ( viz www.innoskills.net a www.fasterentrepreneurs.eu )
* Ladislav Pavlík: je to v motivaci, cílené akci, musí být tahoun firmy a mít výdrž

* Marcela Příhodová: důležitá je strategie hlavního manažera, budování firemní kultury, etika, poctivost.
* Štefan Zajac: nabídl spolupráci mladým vědeckým pracovníkům na regionální úrovni – Hradec Králové.
* Pavel Švejda: poděkoval Marcele Příhodové za organizaci semináře a vznesl dotazy:
- na Vladimíra Velebného: proč nepřihlásili inovační produkty v minulých letech do soutěže o Cenu Inovace roku
- na pana Petra Koláře: proč studie zpracovaná AVO „Vyhodnocení efektivnosti programu OPPP Prosperita“ neobsahuje potřebné analytické údaje o VTP v ČR
- informoval, že dne 8. 12. projedná výbor SVTP ČR doporučení tohoto semináře k návrhu úpravy plnění hlavních funkcí VTP a uvedl, že 27. 7. 2010 uplyne 20 let od zahájení činnosti Společnosti vědeckotechnických parků ČR ( SVTP ČR)

V průběhu jednání se setkal Pavel Švejda s bývalým redaktorem časopisu Inovační podnikání a transfer technologií Miroslavem Síglem. V rozhovoru zhodnotili dosavadní činnost v oblasti inovačního podnikání v ČR, úlohu SVTP ČR a AIP ČR, z.s.. Vyjádření pana Sígla:
* více viz

V odpolední části následovala

Individuální prohlídka výstavní části INOVACE 2009:
přízemí, 1. – 4. patro budovy ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1, kde byla k dispozici brožura Vystavovatelé 2009 a další materiály AIP ČR, z.s. i jednotlivých vystavovatelů. Možnost vyjádřit svůj názor na výstavní část INOVACE 2009 v rámci ankety

Fotogalerie

Zpracovali: V. Mísařová, M. Příhodová, P. Švejda
Fotogalerie: I. Němečková, Trojanová, Iliev

        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2023 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.