Inovace 2009, Čtvrtek 3. 12. 2009


Odborné sekce
( budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1; zasedací místnosti č. 318 a 319)

„Mezinárodní spolupráce ve VaVaI“

Jednání zahájil a moderoval Pavel Dlouhý, AIP ČR, z.s.. Omluvil Miroslava Janečka, 1. viceprezidenta AIP ČR, z.s., který měl jednání moderovat a Josefa Jandu, MŠMT, který měl jednání v Bruselu. Stručně informoval o připraveném programu i materiálech, které jsou k dispozici (časopis „ip&tt“ č. 4/2009, kde jsou publikovány některé příspěvky letošní INOVACE 2009 včetně informací o výsledcích 4 projektů v rámci programu KONTAKT, příloha TT, str. III-VII.
Této sekce se zúčastnilo 54 odborníků.

Vyzval Josefa Martince, aby přednesl svůj příspěvek v rámci:

Diskuze k zaměření programů KONTAKT, EUREKA, Eurostars a INGO na další období, výsledky ČR a formy spolupráce se zahraničními partnery
Josef Martinec
, národní koordinátor programů EUREKA a Eurostars, MŠMT

 • informoval o programu EUREKA (E!), jednotlivých kolech výzev projektů, způsobu financování projektů a spolupráci ČR v rámci programu E!,
  * více viz
 • dále informoval o programu Eurostars, o první výzvě – spuštěna elektronická forma komunikace s Bruselem, zmínil aktualizaci hodnocení projektů systémem PAM a oznámil termín 3. výzvy – 25. 2. 2010,
  * více viz

Po přednesení úvodního příspěvku vyzval moderátor přítomné řešitele projektů programu E! ke stručné informaci o řešeném projektu, k přednesení připomínek či námětů:

* Vladimír Dlouhý: uvedl své zkušenosti z Rady programu E! a upozornil na

 • efektivnost vynaložených finančních prostředků na řešení projektů E! (z veřejných dotačních zdrojů 120 milionů plus 50 % spoluúčast řešitele)
 • problém v oblasti velkých akcí/projektů na rozdíl od MSP
 • možnosti počátečních problémů při převádění celé agendy do elektronické podoby
 • problém spekulativnosti některých přihlášek projektů k získání dotace – od 1. července platí nový zákon č. 211/2009, který nově upravuje podmínky pro podporu z veřejných zdrojů
 • využití konzultací, případně studie proveditelnosti při přípravě projektu
 • možnost využití „kontaktních dnů“ a oponentur projektů k řešení problémů během průběhu vlastního projektu
 • otázku realizace výsledků řešení projektu a finanční návratnosti prostředků

Pavel Dlouhý poděkoval svému jmenovci za podnětný příspěvek a vyzval přítomné k reakci:
* Josef Martinec: objasnil označování projektů na internetových stránkách MŠMT – www.msmt.cz označení projektů „OE a tříčíselný kód“, nové označení na e-projektu „OE 08 a OE 09 a tříčíselný kód“ – včera spuštěné nové databáze k získání přístupového kódu, další informace viz též v „ip&tt“ č. 4/2009 v příloze TT, str. II
* Alexandr Prokop: dotaz jak řešit tyto nedostatky, jakým způsobem posunout dopředu konkurenceschopnost ČR do budoucna; jak jsme na tom z hlediska networkingu
* Josef Martinec: snaha odstraňovat slabá místa již při zahájení projektů konzultacemi k uspění projektu v soutěži, vysvětlil odlišnosti projektů E! a Eurostars
* Svatopluk Halada: E! nemá výzvy – přihlášený projekt je schválen k řešení, jestliže splňuje podmínky přihlášení, výsledky u výstupů projektů problematické – nejsou v jedné zemi, možnost vrácení prostředků (pokud výsledky neodpovídají)
* Petr Kroča: seznámil přítomné s úspěšným projektem E! – vývoj softwaru pro železnice, pro přepravu zboží (v r. 2003 první projekt „železniční mapy“ ve spolupráci s Německem a Rakouskem), pokračování v roce 2004-2007 – ocenění „Innovation Days Award“, nejlépe oceněný projekt E! v rámci uplatnitelnosti výsledků na trhu, oceněn vstřícný přístup ze strany národního koordinátora J. Martince
* Pavel Dlouhý: k otázce kvality projektu vysvětlil hodnocení PAM a doporučil čerpat informace s již řešených projektů - databáze projektů E!
* Zdeněk Trefný: seznámil přítomné s úspěšným a velmi zajímavým projektem E! z oblasti kardiologie a diabetologie, projekt začínal ve fázi již podaného patentu a dál řešil vývoj přístroje ke sledování srdeční činnosti v sedě – jediná neinvazivní metoda vyšetření

* Pavel Dlouhý: informoval přítomné o rozdílu mezi projekty KONTAKT – veřejná soutěž MŠMT a program KONTAKT MEB – projekty mobilit dvoustranné spolupráce a upozornil na brožuru INFO KONTAKT 2009, která je zájemcům k dispozici.
Dále upozornil přítomné na možnost shlédnout v přízemí praktickou ukázku tvorby nanovláken a využít v rámci INOVACE 2009 místnost č. 318 k případným konzultacím.

V odpolední části následovala

„Pracovní skupina ICSTI – Mezinárodní centrum pro vědeckotechnické informace“

Této sekce se zúčastnilo 14 odborníků, dalších 20 se zúčastnilo ve stejné době prezentace „nanovláken“ v přízemí budovy ČSVTS.

Jednání zahájil a moderoval Vladimír A. Fokin, Mezinárodní centrum vědeckotechnických informací (ICSTI), Moskva
a přednesl první příspěvek:

Aktuální úkoly ICSTI
Vladimír A. Fokin
, ICSTI, Moskva

 • zdůraznil cíl tohoto setkání – prohlubování spolupráce, uvedl příklady dosavadní spolupráce a na příkladech jednotlivých vědeckých institucí (např. Polytechnika v Tomsku, BAIKON institut metalurgie, společnost MITO aj.) zmínil její konkrétní výsledky; zdůraznil využívání informačních zdrojů, zmínil problém nedostatku mladých vědeckých pracovníků
  * více viz

dále vyzval kolegy z Běloruska k přednesení svých příspěvků:

Tatiana Aleksejevna Dik, Běloruská státní univerzita

 • seznámila přítomné s infrastrukturou Běloruské státní univerzity, se způsobem organizace vědecké práce univerzity, s jejími ústavy, laboratořemi a výsledky jejich činnosti, poukázala na možnosti spolupráce (s 26 zeměmi světa), upozornila na materiály, které jsou k dispozici ve třetím patře u jejich expozice.
  * více viz

Pavel Švejda omluvil svůj pozdní příchod z důvodu účasti na dopolední části jednání České konference rektorů v Policejní akademii ČR, Praha 4 a informoval o přípravě schválené oficiální účasti ČR v květnu 2010 na vybraném veletrhu v Minsku

Anatolij Grinšpan:

 • seznámil přítomné s filtrací vody na bázi uhlíkatých filtrů a filtračních tkanin; se sorbentem, který přeměňuje tekutou naftu na pevnou látku – možnost využití jako paliva, který čistí zažívací trakt; dále zmínil lepší účinnost adsorpce černého aspirinu než běžného bílého – mají problém se zajištěním výrobce
  * více viz

Tatjana Madzjevskaja, Běloruská státní univerzita

 • informovala o výzkumu v oblasti vývoje potravinářských doplňků stravy, technologických postupů přípravy rostlinných vláken, minerálních látek, vitamínů, vhodných pro zdravotně postižené, děti, sportovce; zdůraznila význam selenu v potravinách; zmínila spolupráci a účast na výstavách v zahraničí a upozornila na materiály, které jsou k dispozici ve třetím patře u jejich expozice
  * více viz

German Vlaskin, RF

 • zmínil spolupráci RF s ČR v rámci zemí EU a opatření RF k rozšiřování mezinárodní spolupráce v oblasti inovací

Poté podepsali Anatolij Grišanovič, ředitel Běloruského inovačního fondu a Pavel Švejda, generální sekretář AIP ČR, z.s. „Dohodu o Bělorusko – českém inovačním centru“.

Pavel Švejda vyjádřil přesvědčení o kvalitních výsledcích této spolupráce a zmínil možnost dalšího setkání např. ve dnech 25. – 27. května 2010 v rámci veletrhu URBIS INVEST v Brně (eko-inovace) a oficiální účast ČR v květnu 2010 v Minsku.
Poděkoval všem přítomným za zajímavé prezentace, popřál k novému roku a pozval je na pracovní večeři.

V průběhu pracovní večeře, které se zúčastnili zahraniční hosté INOVACE 2009, byly posouzeny otázky přípravy dvoustranných a vícestranných projektů vědeckotechnické, průmyslové a obchodní spolupráce. Byl potvrzen postup přípravy účasti ČR na konferenci a jednání orgánů ICSTI v Baku v termínu od 15. 5. 2010.

Dále následovala
Individuální prohlídka výstavní části INOVACE 2009
(přízemí, 1.- 4. patro budovy ČSVTS)

Fotogalerie

Zpracovali: V. Mísařová, P. Švejda
Fotogalerie: I. Němečková

        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2024 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.