Inovace 2010, Středa 1. 12. 2010


 

Druhý den 17. mezinárodního sympozia s výstavou INOVACE 2010, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR probíhaly souběžně odborné sekce:

 

ENTERPRISE EUROPE NETWORK – transfer znalostí a síť pro inovace

 

Toto jednání se konalo v Crowne Plaza Prague – Koulova 15, Praha 6 za účasti 77 odborníků.

Moderovala ji Daniela Váchová, Technologické centrum AV ČR

 • byl zhodnocen význam sítě, její činnost a přínos pro české podnikatele a podniky
 • byly uvedeny příklady úspěšné spolupráce, úloha klastrů
 • mezinárodní spolupráce a poradenství

* více viz (www.een.cz a http://www.enterprise-europe-network.cz/aktuality/id-1523/)

 

DEN TECHNOLOGICKÝCH PLATFOREM

 

Tato sekce se konala v zasedací místnosti č. 319, budovy ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1 za účasti 54 odborníků.

Jednání zahájil a moderoval Jaromír Horák, Česká technologická platforma strojírenství

 • informace o státní podpoře VaVaI
 • informace MPO o podpoře technologických platforem
 • programy Technologické agentury ČR a činnost Technologického centra AV ČR
 • informace kanceláře CZELO Brusel
 • vystoupení zástupců vybraných platforem

* více viz na www.ctps.cz

 

BÉLORUSKO-ČESKÉ SETKÁNÍ

 

V zasedací místnosti č. 213, budovy ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1, se od 11.00 hodin uskutečnilo Bělorusko-české setkání v rámci Bělorusko – českého inovačního centra za účasti 10 odborníků. Posterová prezentace byla vystavena ve 2. patře (ČBIC) a ve 4. patře (dokumenty VTS BY/ČR, ochutnávka vystavených produktů zdravé výživy).

V rámci tohoto setkání proběhly následující prezentace:

Role vědeckotechnologického parku Běloruské státní univerzity (BGU) v realizaci vědeckotechnických projektů, řešených v rámci státních programů

S. I. Michnová, Fond vědeckotechnického parku (VTP), Minsk

 • byl představen technopark Místní fond „vědeckotechnický park“ (vznik 3. 4. 2003), jeho zakladatelé, předmět činnosti, poskytované služby
 • státní program rozvoje inovací 2007 – 2010 (různé oborově zaměřené programy)
 • účast VTP ve státním programu 2003 – 2012
 • uvedeny základní projekty spolupráce řešené ve fondu VTP (uveden přehled projektů a přehled organizací účastnících se řešení projektů spolu s VTP)
 • uvedeny příklady vybraných řešených projektů: zdravá výživa (projekt vystaven již na INOVACE 2009, viz http://www.aipcr.cz/inovace-2009-zavery-1-12-2009.asp; vliv výživy na zdraví dětí do 10 let; biotechnologické projekty – tříletý projekt, jehož preparát ovlivňuje úrodnost, plodnost a zdravotní stav rostlin (jahody, jabloně aj.)
 • účast VTP na konferencích, výstavách, publikace článků aj.

* více viz

 

Příprava inovačních postupů pro pekárenské výrobky

T. A. Madzhievskaya, Běloruská státní univerzita, Minsk

 • informovala o ovlivňování způsobu a kvality života (genetika, způsob života, zdravotní péče, statistika organizace WHO)
 • příprava projektu zabývající se potravinovými doplňky (vliv na stárnutí osob – gerontologie); antioxidanty, biostimulátory, adaptogeny
 • vliv doplňků na kardiovaskulární choroby osob (příčina 50 % úmrtnosti populace)
 • přehled oblastí Běloruska s délkou života přes 100 let (celkem 634 osob), dále Japonsko, Pakistán aj.

* více viz

 

Inovační produkty

N. A. Apostol, Vědeckovýrobní středisko „Chimmedsyntez“, Minsk

 • seznámila přítomné s inovačními produkty
 • pasty na odstraňování olejových barev a laků (využití při údržbě a sanaci historických budov apod.)
 • ekologické preparáty: krémy a emulze ve zdravotnictví, pro sanitární účely ve zdravotnických zařízeních, k desinfekci vody apod.
 • ukázka kontrolních testů – falsifikátů, pomocí ekologických preparátů využitelných při kontrole přírodních nebo syntetických barviv v potravinách (šťávy, limonády, vína apod.)
 • testy na přítomnost narkotik a psychotropních látek

* více viz

 

Za českou stranu přednesl příspěvek

Aktuální úkoly Česko – běloruského inovačního centra

P. Švejda, AIP ČR, z.s.

 • cíle centra, podmínky realizace projektu (MZV a GKNT Bělorusko, řešitelé projektu AIP ČR, z.s. a Běloruský inovační fond), plán uskutečnění mezivládní komise – duben 2011 v ČR (účast za českou stranu J. Marek, MŠMT, ředitel odboru mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji; J. Janda, MŠMT, zástupce ředitele odboru a P. Švejda, generální sekretář AIP ČR, z.s.)
 • role AIP ČR, z.s. (činnosti; databáze TP ČR – 3048 záznamů, typy organizací, regiony, vědeckotechnické parky – kriteria akreditace; mezinárodní spolupráce)
 • kontakt na Ostravskou univerzitu, Lékařskou fakultu – vystavovatele v rámci výstavní části (1. patro)

* více viz

 

V rámci diskuse byly předneseny následující informace, dotazy a připomínky:

*A. Minko: předala P. Švejdovi na základě prosby A. Petroviče plán práce běloruské části ČBIC v roce 2010 a požádala o zaslání obdobného dokumentu AIP ČR, z.s.

*P. Švejda: informoval v rámci plánu práce o přípravě v pořadí 4. publikace „Inovační inženýrství“ (1. P. Švejda a kol.: Základy inovačního podnikání. Praha 2002, 231 str.; 2. M. Pittner, P. Švejda: Řízení inovací v podniku. Praha 2004, 87 str.; 3. P. Švejda a kol.: Inovační podnikání. Praha 2007, 345 str.)

- dále o přípravě setkání na vybrané akci v Minsku v rámci projektu Česko - Běloruské inovační centrum (následně po konání smíšené komise v ČR v roce 2011, viz výše)

- dále příprava setkání/ sekce na INOVACE 2011 (viz INOVACE 2011 screen.pdf )

- předán webový odkaz na Univerzitu Palackého (http://www.upol.cz/)

Vzájemná diskuse pokračovala v rámci společného oběda.

 

V odpolední části následovala:

 • Individuální prohlídka výstavní části INOVACE 2010:
  přízemí, 1. – 4. patro budovy ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1, kde byla k dispozici brožura Vystavovatelé 2010, nová publikace Inovace a technologie v rozvoji regionů, publikace P. Švejda a kol.: Inovační podnikání a další materiály AIP ČR, z.s. i jednotlivých vystavovatelů.
 • V rámci ankety byla možnost vyjádřit svůj názor na výstavní část INOVACE 2010.

 

Fotogalerie

 

Zpracovali: V. Mísařová, P. Švejda

Fotogalerie: I. Němečková

 

        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2023 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.