Inovace 2010, Čtvrtek 2. 12. 2010


Třetí den 17. mezinárodního sympozia s výstavou INOVACE 2010, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR probíhaly souběžně odborné sekce

 

Mezinárodní spolupráce ve VaVaI

Tato sekce se konala v zasedací místnosti č. 319, budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1. Zúčastnilo se jí 40 odborníků.

Jednání zahájil a moderoval Pavel Dlouhý, AIP ČR, z.s.. Uvítal přítomné a uvedl první příspěvek:

 

Mezinárodní spolupráce AIP ČR, z.s. a SVTP ČR v rámci programu INGO

Pavel Švejda, řešitel projektů

 • mezinárodní spolupráce AIP ČR, z.s. v rámci programu INGO
 • partneři TII, ICC ČR (P. Švejda plní funkci předsedy dozorčí rady), ICSTI (založeno v r. 1969, 8 zakládajících zemí – Československo jednou z nich), další organizace – UNCTAD, WIPO (patentová ochrana, vazba na přihlášky do soutěže Cena Inovace roku) aj.
 • mezinárodní spolupráce SVTP ČR v rámci programu INGO
 • partneři IASP (Mezinárodní asociace VTP), SPICE (Science Park in Innovation Center Experts), EBN (European Business Network)
 • bilaterální spolupráce parků (s ČLR, Francií, Itálií, Rakouskem, Ruskou Federací aj., ve světě 9 tisíc parků
 • hodnocení výsledků – příprava závěrečného oponentního řízení dne 26. 1. 2011
 • webové stránky a odkazy – zdroje důležitých informací (www.svtp.cz; www.extech.ru; www.icsti.ru)

*více viz

Mezinárodní spolupráce členských organizací ČSVTS:

Mezinárodní spolupráce s IMEKO

Jaromír Volf, Český svaz vědeckotechnických společností

 • ČSVTS zástupce ČR ve FEANI (Evropská federace inženýrských národních asociací), člen WFEO (Světová federace inženýrských organizací) a dalších organizacích
 • IMECO (International Measurement Confederation), založena v r. 1958 – Československo zakládající zemí, uvedeny příklady spolupráce a vybrané aktivity
 • spolupráce velmi úspěšná – světový kongres IMECO se bude v roce 2015 konat v ČR

*více viz

Spolupráce s FITCE (Federace telekomunikačních inženýrů EU)

Václav Křepelka, Česká vědeckotechnická společnost spojů

 • tato přednáška se z důvodu neúčasti přednášejícího (sněhová kalamita) neuskutečnila

Spolupráce mladé generace v evropském měřítku

Tomáš Vytiska, Česká nukleární společnost, o.s.

 • aktivity České nukleární společnosti v rámci činnosti ČSVTS (věkový limit do 35 let)
 • schéma s přehledem organizací (European Nuclear Education Network, CENEN aj.)
 • mezinárodní spolupráce na setkáních, kongresech: Slovensko; Maďarsko, např. Sziget - hudební festival, seznámení mladé generace s jadernou energií a zařízeními v ČR populární formou, viz www.enygf.eu; Německo, Edinburg, Paříž aj.
 • „Evropské fórum mladých“ – bude se konat v Praze, 17. – 22. 5. 2011, mezinárodní účast (cca 150 účastníků), udržitelný rozvoj jaderných zařízení – návštěva českých jaderných zařízení

*více viz

Česko-ruská spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích

V. V. Menšikov, Ruská chemicko-technologická univerzita v Moskvě

 • uvedl partnery česko-ruské spolupráce (RINKCE – VŠB-TU Ostrava, Univerzita Z. Bati ve Zlíně)
 • přehled oborů spolupráce (kosmický výzkum, zemědělství aj.)
 • spolupráce při přípravě odborníků pro oblast inovačního podnikání (VŠMIE)
 • prezentace společného projektu ME 08083 „Komplexní systém krátkodobé a dlouhodobé antikorozní ochrany materiálů hutní produkce“, VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní – řešitelka J. Podjuklová – informovala o dílčích výsledcích dosavadní spolupráce z oblasti základního výzkumu, partner VÚ povrchových ochran Choťkovo, o další etapě řešení projektu (příprava prezentace na mezinárodních fórech na Bajkalu, v Moskvě a v Litvě, poděkovala MŠMT za možnost získání zkušeností pro studenty PhD nejen odborné, ale i kulturní prostřednictvím účasti v řešení projektu (výsledky řešení projektu ještě nejsou patentově chráněny)

Česko-americká spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích

Simona Lauerová, AMVIS, o.p.s.

 • AMVIS existuje od r. 1992
 • přehled konferencí a seminářů (celosvětové akce)
 • spolupráce v rámci KONTAKT II (ve všech oborech VaVaI, přihláška projektu – popis projektu, výzvy, přehled výsledků výzev)
 • návrhy projektů se zasílají na AMVIS i MŠMT (vysoká úspěšnosti podávaných projektů, obory: chemie, biovědy, fyzika a matematika, lékařské vědy)
 • přehled řešených projektů

*více viz

V. V. Menšikov požádal o slovo a spolu s prof. V. A. Kolesnikovem předal docentce strojní fakulty VŠB-TU Ostrava J. Podjuklové Diplom čestného profesora Mezinárodního institutu logistiky a technologických inovací Ruské chemicko-technologické univerzity D. I. Mendělejeva

Doc. J. Podjuklová poděkovala za ocenění její práce.

P. Dlouhý předal slovo A. Horníkové – vystavovatel v rámci 17. mezinárodního veletrhu invencí a inovací (1. patro, vystavena publikace „Navrhovanie a vyhodnocovanie experimentov s aplikáciami“), která seznámila přítomné se svou prezentací * více viz

 

V odpolední části následovala sekce

Výměna zkušeností z přípravy, realizace a hodnocení projektů v rámci programů mezinárodní vědeckotechnické spolupráce

Jednání moderoval opět Pavel Dlouhý (Josef Janda, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se omluvil z důvodu jednání v rámci mezinárodního programu COST). Této sekce se zúčastnilo 18 odborníků, kteří vyslechli následující příspěvky:

Projekty v rámci programů EUREKA a Eurostars

Josef Martinec, národní koordinátor programů EUREKA a Eurostars, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • historie EUREKY (výročí 25 let založení, 15 let členství ČR, 39 členských zemí, 3 100 projektů)
 • struktura E! – 3 pilíře: klastry a jejich zástupci, individuální projekty, program Eurostars
 • kofinancování projektů
 • účast ČR v programu E! – 84 běžících projektů, 182 ukončených projektů
 • statistika výzev (bodové hodnocení), změna webového odkazu: www.eurekanetwork.org, www.eurostars-eureka.eu

*více viz

*J. Vacek, ZČU: dotaz, proč klesá počet úspěšných projektů – odkaz na brožuru „Best practices“, přísnější kriteria hodnocení, možnost podat upravený projekt do programu E!

Projekty v rámci programu KONTAKT (Mobility vědeckých pracovníků a pracovnic)

Libor Daněk, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • změna označení programu KONTAKT program KONTAKT II
 • cíl: podporovat společné projekty ve všech oborech VaVaI, získat kontakty a mezinárodní zkušenosti
 • projektový cyklus (od zveřejnění výzvy až po financování projektu)
 • statistické údaje (řešitelské země, počty podaných projektů, výše financování – limity)

*více viz

Projekty InnoSkills a FASTER

Jiří Vacek, Západočeská univerzita v Plzni

 • partneři projektu InnoSkills, nástroje projektového týmu
 • pilotní ověření výstupů projektu (zpětná vazba – vyhodnocení dotazníku)
 • udržitelnost projektu – využití ve výuce (prostřednictvím AIP ČR, z.s., HK, MSP aj.)
 • aktivity v rámci projektu FASTER, cílové skupiny (studenti – odborný výcvik, základy podnikání)
 • ověření výstupů projektu (nedostatečný marketing
 • webový odkaz www.innosupport.net; www.faster.zcu.cz

*více viz

Projekt FREE

Pavel Šefl, Klimentovská a.s., prezentaci přednesla Kateřina Mitáčková

program FREE (From Research to Enterpprise - Od výzkumu k podnikání) podporuje projekty zahrnující spolupráci národních, regionálních, veřejných i soukromých subjektů

 • informovala o cílech projektu, hlavních partnerech (maďarský zástupce S. Lakó, Multi-purpose Union of Kecskemét byl osobně přítomný; velmi aktivní Technocentrum při Univerzitě v Mariboru) a jeho výstupech: národní databáze vědy a výzkumu – www.researchdirectory.eu – v provozu demoverze, průvodce inovačními systémy, školící programy aj.

*více viz

*P. Švejda, AIP ČR, z.s.: jako účastník zahájení výstavby VTP Velká Hleďsebe popřál úspěchy jak při výstavbě tak i naplňování činnosti tohoto parku
*P. Šefl, Klimentovská a.s.: pozval přítomné na netypickou vědeckou konferenci „Nanotechnologie v praxi“ do Liberce (TU Liberec, dne 10. 12. 2010)
*J. Vacek, ZČU: upozornil na článek na str. 10 - 11, ip tt č. 4/2010
*S. Lakó, Kecskemét: doplnil informace o programech v Kecskemétu – mezinárodní inovace
*M. Dienstbier, VÚ pivovarský a sladařský: dotaz na realizovaný transfer technologií v rámci VTP Velká Hleďsebe – K. Mitáčková – např. zprostředkování setkání VŠCHT; P. Šefl – doplnil konkrétního aktivního partnery AdvaICT, Colorlak
*J. Vacek, ZČU: problém naplnění VTP aktivními firmami a jejich činností (nedostatek odborníků a financí)

V závěru P. Dlouhý poděkoval všem přítomným i přednášejícím a upozornil na možnost shlédnout doplňující prezentaci A. Horníkové.

 

2. Steering Group meeting projektu PROINCOR

Tato sekce se konala v zasedací místnosti č. 318, 3. patro, ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1 a zúčastnilo se jí 28 odborníků

 • hlavní projektový partner projektu PROINCOR programu CENTRALEUROPE informoval o uskutečněných aktivitách v rámci daného projektu
 • projektovými partnery jsou zástupci 7 členských zemí EU

*více viz na www.proincor.eu

Během dne probíhala

Individuální prohlídka výstavní části INOVACE 2010

(přízemí, 1. – 4. patro budovy ČSVTS).

 

Fotogalerie

 

Zpracovali: V. Mísařová, P. Švejda

Fotogalerie: I. Němečková

 

        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2023 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.