Inovace 2010, Úterý 30. 11. 2010


                                              

Plenární sekce „Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR, Mezinárodní spolupráce“

 

Letošního 17. mezinárodního sympozia s výstavou INOVACE 2010, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, se zúčastnilo úvodní plenární sekce 85 účastníků.

 

Pavel Švejda, předseda programového a organizačního výboru INOVACE 2010, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR zahájil jednání a přivítal přítomné na 17. ročníku symposia s výstavou a 15. ročníku Ceny Inovace roku.

V úvodu informoval o změnách v rámci činnosti AIP ČR, z.s.:

 • změny v Systému inovačního podnikání (SIP) v ČR (budou schváleny na jednání 65. vedení a 24. zasedání dne 3. 12., které se bude konat v Senátu Parlamentu ČR), SIP v české i anglické verzi je pro zájemce k dispozici v rámci výstavní části
 • 15. ročník Ceny Inovace roku (od r. 1996 – 15 let zkušeností) – návrh zařadit inovační produkty mezi výsledky VaVaI, do RIV
 • upozornil na web AIP ČR, z.s. www.aipcr.cz, doporučil využívat diskusního fóra
 • připomenul vernisáž výstavy a křest CD ROM Technologický profil ČR, verze 11 a publikace Inovace technologie v rozvoji regionů v 16.00 hod. ve 4. patře
 • ohlásil změnu v zítřejším programu: od 11.00 hod. se bude konat Bělorusko-české jednání, místnost č. 213
 • nakonec upozornil na zveřejnění řady přednesených příspěvků a diskutovaných témat v časopisu ip tt 2010 (č. 1 – 4)

* více viz

 

Jednání plenární sekce moderoval Petr Křenek, Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.,

 uvedl příspěvky dopoledního programu:

 

ČR a její praxe v oblasti VaVaI, světové trendy

Karel Šperlink, Asociace inovačního podnikání ČR, z.s.

 • zrekapituloval vývoj inovační politiky v ČR
 • zdůraznil potřebu reformy VaVaI v ČR v souvislosti s vyspělými zeměmi světa
 • zmínil priority EU a OECD, příklady Finska, firmy ERICCSON, Japonska
 • uvedl postup přípravy státního rozpočtu a poskytování veřejné podpory v ČR
 • navrhl cílovou strukturu státních orgánů a institucí, v ní zmínil roli AIP ČR, z.s. (viz též článek v „ip a tt“ str. 3-4, č. 4/2010)

* více viz

 

 

Podpora průmyslového výzkumu a vývoje v ČR (Státní podpora výzkumu a vývoje na MPO)

Martin Štícha, Ministerstvo průmyslu a obchodu

 • uvedl informace o Operačním programu podnikání a inovace v rámci strukturálních fondů (v současné době dobíhají programy TANDEM – končí 2010, Trvalá prosperita – končí 2011)
 • o programu TIP (cíle programu, 1. výzva byla v roce 2009, v roce 2010 vyhlášena veřejná soutěž na rok 2011)
 • o financování průmyslového VaV v roce 2010 (finanční rámec podpory programu TIP)
 • o reformě systému VaVaI z pozice MPO – sekce strukturálních fondů (možnost konzultace)

* více viz

 

Aktuální úkoly Technologické agentury ČR (Technologická agentura ČR)

Petr Hladík, Technologická agentura ČR (TA ČR)

 • navázal na informace předchozího příspěvku, zmínil činnost TA ČR během prvního roku její aktivity
 • program ALFA (vyhlášen veřejnou soutěží), jeho cíl a hlavní zásady, důraz na využití výsledků, státní rozpočet pro rok 2011
 • další vývoj činnosti TA ČR (program OMEGA, BETA, „Centra kompetence“; navázání spolupráce s obdobnými organizacemi v zahraničí; účast v síti evropských agentur)

 

CzechInvest – podpora výzkumu, vývoje a inovací

Miroslav Křížek, CzechInvest

 • poděkoval za pozvání, omluvil se za odchod hned po ukončení své prezentace
 •  informoval o hlavních činnostech
 • zvyšování konkurenceschopnosti ČR, růstu a propagace české ekonomiky
 • podpora růstu inovací a investic s vyšší přidanou hodnotou na tvorbě HDP (ekonomická diplomacie – její účelná a ekonomická transformace, podpora start up firem)
 • zmínil programy POTENCIÁL, INOVACE, program GESHER (Izrael)
 • organizaci Českých technologických dnů

* více viz

 

Dopolední část měla ukončit přednáška

Aktuální úkoly RINKCE

Světlana N. Afanasjeva, FGU NII RINKCE, Ruská federace

z důvodu naléhavých pracovních úkolů s Ministerstvem školství a vědy RF se nemohla jednání zúčastnit, k tématu vystoupil P. Švejda:

 • Česko-ruská vědeckotechnická a inovační spolupráce
 •  aktuální úkoly RINKCE a AIP ČR, z.s.; obsah protokolu o spolupráci, projednané na 10. Salonu inovací a investic v Moskvě 9. 9. 2010 (7. -10. 9. 2010); info str. 27-28 ip tt 4/2010
 • zdůraznil prostor pro spolupráci v rámci MIC – www.extech.ru, výstavní část ve 3. patře
 • program RF Inovační infrastruktura vysokých škol (661 VŠ)
 • spolupráce při přípravě, hodnocení a realizace společných projektů (dnes přes 30 projektů, např. příprava Analytického informačního portálu česko – ruské vědeckotechnické spolupráce v rámci programu KONTAKT)
 • příprava účasti ČR na 11. Salonu inovací a investic, září 2011 (výstavní část, členství P. Švejdy v mezinárodní jury, doprovodný program s prezentací inovačních projektů ČR) a účasti RF na INOVACE 2010 (6. - 9. 9. 2011)

 

Petr Křenek poděkoval přednášejícím v dopolední části za jejich zajímavé příspěvky a vyzval přítomné k diskusi:

* M. Sígl, publicista: dotaz na mezinárodní vědeckotechnickou spolupráci se zeměmi EU – např. Francie, Německo, na průmyslově právní ochranu a roli Ministerstva zahraničních věcí. D. Váchová, TC AV ČR reagovala na mezinárodní spolupráci: role EEN – podpora spolupráce (připraven přehled programů), spolupráce s Mexikem, Kanadou aj.;

P. Švejda, AIP ČR, z.s. informoval o brožuře KONTAKT – mezinárodní vědeckotechnická spolupráce, Systém inovačního podnikání v ČR – vybrané státní orgány k podpoře VaVaI;

P. Křenek, Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. sdělil, že tato činnost odboru na Ministerstvu zahraničních věcí byla v r. 2000 převedena na MŠMT.

* I. Chovan, ZPVVO SR: poděkoval za možnost účasti a informoval o činnosti na Slovensku – finanční podpora, principy posuzování projektů (otázka zahraničního hodnotitele).

* K. Šperlink, AIP ČR, z.s.: odkázal na tabulku plánu financí ve své prezentaci (vykazování veřejných prostředků oproti státním, financování do r. 2013 a po roce 2014)

* P. Hladík, TA ČR: otázka programu ALFA – proces hodnocení se bude vyvíjet (závisí i na výši finančních prostředků)

* P. Křenek, Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. problém zahraničních hodnotitelů – nasazená výše známek hodnocení (platí i u českých hodnotitelů)

* K. Šperlink, AIP ČR, z.s.: v programu TIP – MPO rozhodnutí, supervizor může navrhnout vyloučení hodnotitele

* P. Hladík, TA ČR: TA ČR zpracovává analýzu činnosti hodnotitelů, zpracování slovních posudků

* A. Koudelák: doporučuje sjednotit tři způsoby hodnocení (zahraniční hodnocení může být cenné)

* M. Pittner, ČKVŘ: dříve výroba v ČR energeticky a surovinově nákladná – dnes jednoduchá laciná práce, přejít na high-tech výrobu

* K. Šperlink, AIP ČR, z.s.: zrekapituloval vývoj v ČR – po roce 1992 nebyla zpracována strategie vývoje ČR, kuponová privatizace – devastace průmyslu, počáteční strategie – investiční pobídky, po roce 2000 preference výzkumných center, v současné době podpora high-tech – vznik průmyslových center, podpora vzdělanosti v technických oborech, role současné vlády při přípravě strategie.

 

 

V odpolední části sympozia následovaly přednášky:

 

Inovační audit – projekt PROINCOR v rámci programu CENTRAL EUROPE 2013

Vít Hřiba, BIC Brno

 • uvedl další partnery projektu, informoval o jejich činnosti (setkávání partnerů)
 • sdělil praktické zkušenosti s řešení projektu, možnost využití pro další řešitele projektů
 • předfinancování projektů (role bank), důležité dokladování realizovaných činností v rámci řešení projektu
 • informace o projektu EKONET INOVATIVE, viz též článek str. 43, ip tt č. 4/2010

* více viz

 

Enterprise Europe Network – transfer znalostí a síť pro inovace

Daniela Váchová, Technologické centrum AV ČR

 • informace o síti EEN – její členy i asociované partnery (asociovaným partnerem je též AIP ČR, z.s.), v současné době největší síť – velký inovační potenciál, napojení na EK
 • typy možné spolupráce v průběhu inovačního procesu: výzkum, vývoj, výroba a prodej
 • podpora inovací a transferu technologií: databáze poptávek a nabídek pro 600 partnerů
 • technologické burzy (při mezinárodních veletrzích)
 • příklady úspěšné technologické spolupráce: systém svozu a třídění odpadů, vakuový kontrolér pro výzkum plazmatu, systém pro diagnostiku vibrací vrtulníkových motorů
 • článek L. Procházky str. 6-7, ip tt č. 4/2010

* více viz

 

Program EUREKA - 25 let podpory inovacím v Evropě

Svatopluk Halada, Sekretariát EUREKA, Brusel, Belgie

 • ocenil možnost vystoupit na domácí půdě
 • zrekapituloval vznik (17. červenec 1985) a historii programu EUREUKA (E!), ČR členem od roku 1995
 • cílem činnosti E! je, zajistit konkurenceschopnost a zlepšování podmínek života
 • uvedl společnou metodiku hodnocení projektů, vznik Eurostars programů, období předsednictví ČR programu E! (2005/2006)
 • na závěr uvedl vybrané statistické údaje

* více viz

                       

Prezentace Aktuální úkoly Mezinárodního centra pro vědeckotechnické informace    Vladimir A. Fokin, Mezinárodní centrum pro vědeckotechnické informace, Moskva, Ruská federace - byla z důvodu omluvené neúčasti V. A. Fokina (ve výstavní části ve 3. patře jsou umístěny aktuální dokumenty ICSTI) nahrazena prezentací

Běloruský inovační fond v systému financování inovací

A. V. Minko, Běloruský inovační fond

 • informovala o činnosti a úkolech Běloruského inovačního fondu (vědeckotechnické programy, systém hodnocení projektů, financování a komercializace výsledků projektů)
 • uvedla úspěšné projekty
 • nové schéma financování státních programů a inovačních projektů
 • problémy financování, nedostatky v hodnocení projektů
 • vyzdvihla spolupráci a AIP ČR, z.s. (vystoupení P. Švejdy v Bělorusku na 1. běloruském inovačním fóru) a pokračování spolupráce

* více viz

Centrum vědeckotechnických informací SR – podpora VaVaI a TT

Lubomír Bilský, Centrum vědecko-technických informací, Slovenská republika

 • seznámil přítomné s činností Národního informačního centra (od r. 1948)
 • depozitář knihovny organizace duševního vlastnictví, středisko patentových informací (PATLIB)
 • vědecké cukrárny (setkávání žáků základních škol – popularizace technických oborů)
 • vědecký kaleidoskop (elektronické noviny), portál VaVaI
 • národní programy v rámci VaV
 • článek L. Bilského str. 8-9, ip tt č. 4/2010

* více viz

 

Poslední příspěvek

Národní klastrová asociace – aktuální úkoly, zahraniční spolupráce

Pavla Břusková, Národní klastrová asociace

nebyl přednesen – P. Břusková na konferenci v Indii (článek str. 28- 29, ip tt č. 3/2010)

 

Závěry plenární sekce

Petr Křenek

 • zazněla řada zajímavých informací, které lze využít při další činnosti jednotlivců i organizací v příštích letech
 • zařadit inovační produkty mezi výsledky VaVaI do RIV
 • podpořit roli mezinárodní spolupráce v plánovaných aktivitách i projektech
 • prezentace budou uveřejněny na webových stránkách AIP ČR, z.s.

 

Petr Křenek poděkoval přítomným za účast a přednášejícím za zajímavé příspěvky a pozval je na Vernisáž, která se bude konat ve 4. patře v 16.00 hodin.

 

*** 

 

Program úvodního dne INOVACE 2010 pokračoval na Novotného lávce 5 Vernisáží výstavní části se křtem CD ROM Technologický profil ČR, verze 11 a křtem publikace Inovace a technologie v rozvoji regionů.

 

Vernisáže výstavní části 17. ročníku Mezinárodního veletrhu invencí a inovací INOVACE 2010 se zúčastnilo 52 účastníků (AIP ČR, z.s. vydala pro vystavovatele a návštěvníky výstavy brožuru "Vystavovatelé - The Exhibitors" INOVACE 2010 s uvedením česko-anglické charakteristiky vystavovatelů).

Vernisáž zahájil Pavel Švejda, přivítal přítomné a pokřtil symbolickou nanokapkou publikaci „Inovace a technologie v rozvoji regionů“, připravenou ve spolupráci se zástupci všech 14 krajů a Prahy (obdrží po 30 ti výtiscích publikace). Předal slovo Janu Kofroňovi, garantu výstavní části INOVACE 2010, který pokřtil CD ROM Technologický profil ČR, verze 11, která obsahuje, kromě jiného, v části databáze 3050 záznamů, bude vydána v nákladu 5000 kusů.

Pavel Švejda provedl přítomné výstavní části, přítomní vystavovatelé postupně představili své postery a prezentace v jednotlivých podlažích budovy ČSVTS:

 

4. patro

 

BĚLORUSKO – ČESKÁ SPOLUPRÁCE – aktuální materiály, A. Minko informovala o vystavených výrobcích v rámci zdravé výživy - ochutnávka

ČÍNSKO – ČESKÁ SPOLUPRÁCE

UKRAJINSKO – ČESKÁ SPOLUPRÁCE

FEDERAL MINISTRY OF EDUCATION AND RESEARCH (BMBF)

Vědeckotechnická spolupráce ČR s ostatními zeměmi

CLUB OF INNOVATIVE FIRMS

AIP ČR, z.s. – nejdůležitější projekty a činnosti

Systém inovačního podnikání v ČR

Innovation of the Year Award

Technological Profile of the CR

Support of the EUREKA and Eurostars Programmes

 

 

3. patro

 

AVO

RUSKO – ČESKÁ SPOLUPRÁCE

ICSTI – aktuální materiály

CENTRUM EVROPSKÉHO PROJEKTOVÁNÍ

Královéhradecký kraj – projekt RIS Královéhradeckého kraje

BIC INNOVATION Z.P.S.O. Brno, projekt PROINCOR – prezentace V. Hřiby

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje – PROJEKT CLUSTERS-CORD

PROINCOR – www.proincor.eu

KARLOVARSKÁ AGENTURA ROZVOJE PODNIKÁNÍ

 KLIMENTOVSKÁ, a. s., PROJEKT FREE – K. Mitáčková

Technologická agentura ČR

PROGRAM EUREKA a jeho řešitelé

Eurostars

VÚT V BRNĚ, Fakulta stavební – projekt E! 3838

INOVAČNÍ ŘÁDY

METODIKA PAM

DYSLEXIE, ANGLIČTINA

ÚSTAV FYZIKY PLASMATU AV ČR, v.v.i. – P. Křenek informoval o ekologické likvidaci odpadu pomocí speciálního hořáku – nemají ve světě konkurenci

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, KONTAKT MEB 091007 Slovinsko, řešitel L. Friedel

MU PřF Brno, Ústav chemie, KONTAKT MEB 060915 Rakousko, řešitel J. Vřešťál –informoval o vystavených projektech (letecké motory a bezolovnaté pájky – vývoj stále probíhá)

Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i. Brno, KONTAKT MEB 061005 Rakousko, řešitel A. Zemanová

RINKCE – odkaz na www.extech.ru

MIC – připravované projekty, struktura a činnosti partnerů, hodnocení projektů

                                               

                       

2. patro:

 

Inovační centrum elektroniky Praha

Česká strojnická společnost

Rada vědeckých společností ČRŠ. Zajac, sdružení vědeckých společností – přehled organizací na posteru

Inženýrská akademie – výběrová organizace (FEng.), TOS Hulín, soustružnické obráběcí centrum, podpora MPO

Český výzkum, a.s.

Technologická platforma pro udržitelné zdroje

Technologická platforma STROJÍRENSTVÍK. Šperlink – sdružená centra výzkumu, zítřejší prezentace Den technologických platforem

Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV) - tradiční vystavovatel, možnost využít bezplatných konzultací (K. Paulová, S. Matoušková, Ž. Hanzalová, Z. Čapková, E. Pokorná, A. Arellanesová)

TESCO SW – Vysokoškolský kampus a inovační centrum Olomouc

Projekt Česko – běloruské inovační centrum

 

1. patro:

 

KONTAKT MEB mobility – přehled zemí

ČESKO – SLOVINSKÁ SPOLUPRÁCE

ČESKO – RAKOUSKÁ SPOLUPRÁCE

ČESKO – POLSKÁ SPOLUPRÁCE

ČESKO – MAĎARSKÁ SPOLUPRÁCE

ČESKO – FRANCOUZSKÁ SPOLUPRÁCE

UNIVERZITA KARLOVA, FF, Ústav hospodářských a sociálních dějin, projekt KONTAKT MEB Rakousko 091027, řešitel E. Kubů – informoval o řešení projektu, historii a současnosti spolupráce, zapojení mladých lidí do řešení projektu za malou finanční podporu

Technologické centrum AV ČR

 A. Horníková – Métrologie – vystavena publikace „Navrhovanie a vyhodnocovanie experimentov s aplikáciami“

CESNET

AMVIS, o.p.s. – česko-americká spolupráce

ČSNMT – zakládající člen AIP ČR, z.s.

Referenční list AIP ČR, z.s.

Klub inovačních firem AIP ČR, z.s.

Technologický profil ČR

SVTP ČR – zakládající člen AIP ČR, z.s.

Národní síť vědeckotechnických parků v ČR

Regionální inovační infrastruktura

Odborné týmy k inovačnímu podnikání v krajích

Systém inovačního podnikání ČR

Mediální partneři

AIP ČR, z.s. – činnosti a projekty

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta, I. Fialová prezentovala projekt Trenažéry terénních situací (vznikl na základě praxe), obory společenská patologie a logistika terénních rizikových situací, zdravotnický záchranář

Český statistický úřad - k dispozici zajímavé materiály (V. Sojka)

 

přízemí:

 

V přízemí je umístěna anketa návštěvníků s anketními lístky – bude vylosován jeden účastník ankety a vyhodnocen nejlepší výstavní panel.

 

EUREKA

Technologický profil ČR

Mezinárodní vědeckotechnická spolupráce KONTAKT

Cena Inovace roku 2010 – všeobecné informace

Vystavovatelé

INOVACE 2010 - ANKETA

ABF, a.s. – pozvánka a přihlášková dokumentace na FOR INDUSTRY 2011 (3. - 5. 5.)

VŠ manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. – příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání

APIJ. Dlabač – vydávají časopis Úspěch, spolupráce s firmou LINET

KOMORA SNS – AIP ČR, z.s. je členem

VŠCHTA. Mittnerová informovala o činnosti a vydané příručce „Zaměstnávání cizích státních příslušníků ve výzkumu a vývoji“ – metodika při pobytu zahraničních výzkumníků, k dispozici zájemcům

Cena Inovace roku 2011- P. Švejda uvedl kriteria přihlášky do soutěže

Přihlášené produkty do Ceny Inovace roku

ENcontrolP. Ślechta informoval o novém automatizovaném systému, v současnosti nemají konkurenci

AdvaICT- P. Minařík informoval o bezpečnostním monitoringu sítí (databáze anomálií)

ITC-VÚK – „nenašli začátek ani konec drátu“ – dosud nedodaný produkt

WIENERBRGER Cihlářský průmysl, a.s. - P. Veleba informoval o novém produktu cihelné keramiky a spojování materiálu

ČSVTS – 20. výročí založení ČSVTS, materiály k dispozici

 

V průběhu Inovace 2010 pracuje

 Informační centrum (IC), které poskytuje informace o prezentacích organizací, dále soustřeďuje prezentační materiály vystavovatelů, poskytuje informace o umístění posterů jednotlivých vystavovatelů v budově a o konání jednotlivých akcí během INOVACE 2010.

V IC je umístěna databáze výzkumných organizací a výzkumných projektů AVO s poradenskou činností o úkolech a cílech AVO a jejích členů.

 

V závěru vernisáže poděkoval Pavel Švejda přítomným za účast a pozval je do Klubu techniků ČSVTS na Setkání s vystavovateli a účastníky INOVACE 2010, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, které se konalo od 18.30 hodin.

Setkání předcházelo vystoupení komorního pěveckého sboru Vocalica, které bylo odměněno velkým potleskem.

Setkání se zúčastnilo 39 osob.

 

Fotogalerie

 

Zpracovali: V. Mísařová, P. Švejda 

Fotogalerie: I. Němečková

 

 

        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2023 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.