Úterý 6. 12. 2011


                                              

Plenární sekce "Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR
a Systém inovačního podnikání v ČR"


Letošního 18. mezinárodního sympozia s výstavou INOVACE 2011, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, se zúčastnilo prvního dne jednání - plenární sekce 69 účastníků.


Pavel Švejda, předseda programového a organizačního výboru INOVACE 2011, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR zahájil jednání a přivítal přítomné na 18. ročníku symposia s výstavou a 16. ročníku
Ceny Inovace roku:

 • v úvodu zhodnotil dosavadní výsledky v rámci Systému inovačního podnikání v ČR - 30 subjektů, z toho 3 zahraniční, 1100 právnických osob, 84 fyzických osob
 • INOVACE 2011 – 5 sekcí v sympoziální části, 73 vystavovatelů v rámci mezinárodního veletrhu invencí a inovací, soutěž o Cenu Inovace roku 2011 – přehled přihlášených produktů v časopisu ip tt č. 4, 2011, str. 39 (1. ročník soutěže v r. 1996), snaha zařadit inovační produkty mezi výsledky VaVaI (do RIV) - předložit nově jmenované RVVI v rámci závěrů INOVACE 2011
 • uvedl přehled činností a projektů AIP ČR, z.s. v roce 2011 (letošní inovace pod záštitou předsedy vlády pana Petra Nečase)
 • stručně seznámil přítomné se zajímavostmi letošního programu INOVACE, vernisáží výstavy a křtem CD ROM (obalu) v 16.00 hod. ve 4. patře, vystoupením komorního pěveckého sboru VOCALICA, setkáním vystavovatelů a účastníků INOVACE 2011 - Klub techniků, 1. patro (zájemci obdrží pozvánku k účasti obdobně jako pro vyhlášení výsledků VIZIONÁŘI 2011 v Best Western Hotel Kampa, Všehrdova 16, Praha 1, dne 7. 12. v 19.00 hodin) a upozornil na změny přednášejících v programu (6. 12. v úvodní plenární sekci od 10 do 15.40 hodin a 8. 12. Česko - rusko - běloruské inovační fórum od 13 do 18 hodin),
  viz též článek v ip tt strana 2, č. 4/2011, * více viz a předal slovo Květě Lejčkové, České vysoké učení technické v Praze, která se ujala moderování plenární sekce. Vzhledem k bohatému programu prvního dne jednání vyzvala přednášející o dodržování časového limitu přednášek a uvedla příspěvky dopoledního programu:


Výzkum, vývoj a inovace v ČR a ve světě

Karel Šperlink, Asociace inovačního podnikání ČR, z.s.
který informoval o:
 • návrhu struktury VaVaI v ČR (od loňska se cílový stav moc nezměnil) a rozpočtu státních prostředků ČR na VaVaI
 • připravovaném evropském programu HORIZON 2020 (2014 - 2020) - Strategické cíle
 • zajímavém materiálu: zpráva pro prezidenta USA pro zajištění vedoucího postavení USA v progresívních výrobách (zdůrazňuje význam inovací - "Inovuj nebo zemřeš")
 • aktuální situaci v ČR: NERV, nově jmenovaná RVVI 30. 11. 2011 (její složení), Rada vlády pro konkurenceschopnost (4 pracovní výbory)
 • důležitých materiálech: Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR pro období 2012 - 2020 (cíl: za 9 let ČR na 20 místě ve světě), Národní inovační strategie (zbytečný dokument, oba materiály měly být sloučeny, důraz na inovace a zároveň prodej inovovaných výrobků), příprava SF na období 2014 - 2020, viz též článek v ip tt strana 2-3, č. 4/2011, * více viz

Aktuální úkoly MŠMT v oblasti VaVaI

Josef Janda, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • v rámci mezinárodní spolupráce ve VaV uvedl přehled programů s účelovou a institucionální podporou: bilaterální (na základě dohod o vědeckotechnické spolupráci) a mnohostranné programy, zmínil programy EU (společné technologické iniciativy, společné programování, dofinancování 7. RP aj.)
 • seznámil přítomné s programy pro mladé vědecké pracovníky (např. programy Návrat, Absolvent) a s Národním programem výzkumu
 • na závěr informoval o spolupráci s rezorty MZV a MPO, * více viz

Květa Lejčková poděkovala jako zástupce akademické sféry za přehled možností k účasti v mezinárodní spolupráci formou projektů a ocenila přípravu projektů pro absolventy a mladé vědce (význam do budoucna) a uvedla další příspěvek:

 

Operační program Podnikání a inovace

Zuzana Matějíčková, Ministerstvo průmyslu a obchodu

 • základní programový dokument resortu průmyslu a obchodu pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU v programovacím období 2007 – 2013
 • zmínila financování Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) a jeho členění: 6 prioritních os = 16 programů podpory (dosud vyhlášeno 57 výzev v celkové alokaci 89,7 mld. Kč, dále uvedla stav implementace OPPI – nejúspěšnější programy, přehled programů OPPI zaměřených přímo na oblast VaV (Inovace, Potenciál, Prosperita a Spolupráce)
 • v závěru uvedla příklady úspěšně podporovaných projektů a jejich výsledků, včetně předpokladu nově vyhlašovaných výzev v roce 2012, viz též článek P. Očka v ip tt strana 9-10, č. 4/2011, * více viz

 

Aktuální trendy EU v oblasti VaVaI

Vladimír Malý, nezávislý expert, Spolková republika Německo

 • ve svém příspěvku seznámil přítomné se třemi nejdůležitějšími prioritami (definováno 5 cílů)
 • realizace hlavních iniciativ: Innovation Union, Youth on the move, Digital Agenda Europe, Resource efficient Europe, An industrial policy for the globalization era, New skills and jobs
 • pro VaVaI čtyři nejdůležitější iniciativy: Innovation Union - nejdůležitější, Digital Agenda Europe, Resource efficient Europe, An industrial policy for the globalization era - hlavní oblasti strategie pro VaVaI: Innovation partnership (současný stav), Horizon 2020 – od r. 2014 – 2020 (má tři priority a 87 mld Euro), Structural funds, Agricultural funds
 • dále uvedl podrobnější informace o jednotlivých aktivitách a připravovaných prioritách, finančním rozpočtu programu Horizon 2020 a jeho hlavních cílech, viz též článek v ip tt strana 3-4, č. 4/2011, * více viz

Inovace (v) Modelu excelence EFQM

Danuše Svobodová, Česká společnost pro jakost

 • informovala o inovaci samotného modelu i inovaci obsažené v rámci modelu (od r. 2003 se nástroj měnil, přizpůsoboval se podmínkám světové ekonomiky), o inovačních principech modelu (základní koncepce excelence – cena EFQM za excelenci), o struktuře modelu excelence (model je dynamický, verze 2010, podle cílů zvolit metody)
 • * více viz

 

Národní inovační systém Republiky Bělorusko

Vladimir I. Nedilko, Běloruský inovační fond, Minsk

 • státní program inovačního rozvoje Běloruské republiky 2007 - 2010 jako základní nástroj hospodářské politiky (přehled nových typů produktů, základní výsledky průmyslové výroby)
 • státní program inovačního rozvoje na období 2011 – 2015: prioritní směry inovačního rozvoje (strojírenské technologie, medicína, energie, nové materiály aj.), příklady nových výrobků k realizaci pro období 2011 – 2015 např. v oblasti informačních technologií, rozvoje inovační informatiky
 • v závěru prezentace informoval o mezinárodní vědeckotechnické a inovační spolupráci a poděkoval za možnost vystoupit v rámci plenární sekce INOVACE 2011, * * více viz

 

Květa Lejčková poděkovala za zajímavou prezentaci a upozornila na možnost shlédnout i prezentace běloruské delegace ve 4. patře ve výstavní části INOVACE 2011. Ukončila dopolední část plenární sekce a poděkovala všem přednášejícím za jejich zajímavé příspěvky.

 

V odpolední části sympozia přivítal Pavel Švejda primátora hl. města Prahy. V odpolední části plenární sekce, kterou moderoval Petr Křenek, Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i., následovaly přednášky:

 

Pražská rada pro výzkum a ekonomiku

Bohuslav Svoboda, primátor hl. m. Prahy

 • hl. město Praha jako 6. nejbohatší region v EU (statistické údaje týkající se VaVaI)
 • Pražská rada pro výzkum a ekonomiku – PRVEK (její složení, úkoly a cíle)
 • Regionální inovační strategie – RIS: aktualizace dokumentu z roku 2004 (pro aktualizaci zřízena pracovní skupina)
 • zdůraznil konkrétní aktivity regionu Praha, ne jen plány, * více viz

Petr Křenek poděkoval za zajímavou přednášku a vyzval přítomné k diskusi:

* Karel Šperlink, AIP ČR, z.s., ČSNMT: které části průmyslu v Praze a jakým způsobem je podporovat – zaměřit se na podporu mladých kvalitních pracovníků, podchytit je již na VŠ a podporovat doktorská studia v jednotlivých oborech (zamezit odcházení kvalitních lidí)
* David Vondrák, Businessinfo CZ: čím se zabývala priorita 4 RIS – koordinace mezi subsystémy
* Jiří Hužera, RRA Střední Čechy: počítáte při realizaci s regionálními rozvojovými agenturami – spolupráce má svoji logiku, role personálních problémů
* Jan Čermák, AVK ČR: spolupráce ČR v rámci projektu Galileo a PRVKu – jednotlivé podněty jsou zpracovávány, uvítají další konkrétní podklady
* Petr Křenek, Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.: využívání evropských peněz v příštím období (OP konkurenceschopnost) – podle posledního jednání v Bruselu snaha, aby Praha nějaké rozhodovací pravomoci měla (zatím to vypadá, že nebudou)
Po diskusi poděkoval pan primátor za možnost vystoupení a vyzval přítomné ke komunikování s „Prahou“ – je potřeba najít ochotu spolupracovat.


Dále uvedl Petr Křenek další prezentace:

Inovace ve finančním sektoru

Karel Mráček, Asociace výzkumných organizací

 • v první části své přednášky podrobně rozebral dynamiku a specifika inovací ve finančním sektoru (hybné motivy finančních inovací, nároky na straně klientů, vliv technických inovací na rozvoj finančních inovací, právní ochranu bankovních produktů, technologické změny (GSM banking, chipové technologie aj.)
 • zmínil finanční inovace a rizika (Banka pro mezinárodní platby se sídlem v Basileji), proces a principy obchodování (cenné papíry a úvěrování atd.)
 • v závěru zmínil trendy v inovacích ve finančním sektoru a uvedl příklady nových technologií (bezkontaktní platby, chytré bankovnictví apod.), * více viz

 

Projekt SPINNET (SPolupráce, INovace, NETworking)


Pavel Švejda, Společnost vědeckotechnických parků ČR

 • sdělil základní informace o projektu (v rámci programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, výzva zaměřena na stáže): doba řešení 09/2011 – 08/2014, cíl projektu (vznik národní sítě, která bude založena na partnerství vysokých škol a vědeckotechnických parků v regionech), uvedl 12 partnerů projektu po 2 v rámci NUTS 2 – s výjimkou středních Čech, 12. partnerem je CzechInvest)
 • podrobněji uvedl klíčové aktivity projektu – zkvalitnění studia – vliv na obory inovačního inženýrství (preinkubace studentských inovativních podnikatelských záměrů, stáže popularizátorů VaV a transfer zkušeností a znalostí, stáže studentů formou stínování manažerů v inovačních firmách, dlouhodobé stáže studentů ve vědeckotechnických parcích, partnerství s aplikační sférou a portál spoluprace.org), monitorovací indikátory (skončilo první monitorovací období – příprava monitorovací zprávy, blíže viz též článek „Projekt SPINNET“ v ip tt č. 4/2011, str. 10-11) a základní harmonogram projektu během tříleté doby řešení, vytvoření projektového týmu (7 členů) k pracovnímu týmu (19 členů), * více viz

 

Následovala diskuse, kterou řídil Petr Křenek:

* Jana Michková, KARP: jaké jsou obory, ve kterých se konají stáže – mohou se ještě doplňovat během druhého monitorovacího období, v tomto období budou probíhat i soutěže
* David Vondrák, Businessinfo CZ: dotaz na finanční produkty pro klienty – otázka, co všechno u produktů uvádět, zatím nelze říci, jak bude průběh naplňován (vše běží velmi pomalu – během 7 let)
* Jakub Pechlát, hl. m. Praha: informoval blíže o strategii regionu Prahy (4 cíle), oslovit širší spektrum, Petr Křenek doplnil, že vazby se budou teprve vytvářet
* Jana Michková, KARP: jaká by byla doporučení pro ČR, jak čerpat finanční prostředky EU – pan Malý: najít priority v ČR a tam se zaměřit a hledat spojence
* Jan Čermák, AVK ČR: 5., 6. RP – nyní HORIZONT (financování ústavů) – pan Malý: důležité definovat cíle – od nich odvinout způsob realizace a koordinace (v Německu 5-7 ministerstev spolupracuje)

Závěry plenární sekce

Pavel Švejda

 • doporučení využít zajímavých informací při další činnosti jednotlivců i organizací v příštích letech
 • zařadit inovační produkty mezi výsledky VaVaI (do RIV) - předložit nové RVVI
 • zavést jeden elektronický informační systém k zabezpečení programů VaVaI
 • připravit změnu kompetenčního zákona s jednoznačným vymezením odpovědnosti za inovace
 • připravit program „Inovace“ v působnosti MPO pro období 2014+
 • součinnost AIP ČR, z.s. a ČSJ při zabezpečování kvality a inovací
 • podpořit mezinárodní spolupráci v plánovaných aktivitách i hodnotných projektech; možnost připravovat projekty česko-běloruské VTS v návaznosti na podpis dvoustranné dohody dne 16. 11. 2011 v Minsku
 • využívat Diskusní fórum AIP ČR, z.s. na www.aipcr.cz
 • závěry INOVACE 2011 zaslat předsedovi vlády ČR Petru Nečasovi, který převzal záštitu nad INOVACE 2011 a Cenou Inovace roku 2011
 • prezentace budou uveřejněny na webových stránkách AIP ČR, z.s.
 • připravit 19. ročník INOVACE 2012, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR

 

Petr Křenek poděkoval přítomným za účast a přednášejícím za zajímavé příspěvky. Pavel Švejda pozval přítomné na Vernisáž, která se konala ve 4. patře v 16.00 hodin.

 

Program úvodního dne INOVACE 2011 pokračoval na Novotného lávce 5 Vernisáží výstavní části se křtem CD ROM Technologický profil ČR, verze 12.

 

Vernisáže výstavní části 18. ročníku Mezinárodního veletrhu invencí a inovací INOVACE 2011 se zúčastnilo 46 účastníků. Vernisáž zahájil Pavel Švejda, přivítal přítomné, upozornil na brožuru "Vystavovatelé - The Exhibitors" INOVACE 2011 s uvedením česko-anglické charakteristiky vystavovatelů, kterou AIP ČR, z.s. vydala pro vystavovatele a návštěvníky výstavy. Předal slovo Janu Kofroňovi, garantu výstavní části INOVACE 2011, který pokřtil CD ROM Technologický profil ČR, verze 12, obsahuje 3172 záznamů a její náklad činí 3000 kusů. Pavel Švejda provedl přítomné výstavní částí a zástupci vystavovatelů postupně představili své postery a prezentace v jednotlivých podlažích budovy ČSVTS postupně od 4. patra do přízemí:

 

4. patro

BĚLORUSKO - ČESKÁ SPOLUPRÁCE
Projekt Česko - běloruské inovační centrum, V. I. Nedilko informoval o bělorusko-české vědeckotechnické spolupráci, ochutnávka produktů
Rusko - česká spolupráce, činnost Mezinárodního inovačního centra, P. Švejda připomněl čtvrteční Česko-rusko-běloruské inovační fórum
INTERNATIONAL CENTRE FOR SCIENTIFIC AND TECHNICAL INFORMATION
KONTAKT II (LH)
Activity MOBILITY
MIC - Mezinárodní inovační centrum (www.mov.gov.ru)
RINKCE (www.extech.ru)
ICSTI
AIP ČR, z.s. - projekty a činnosti
Technical Profile of the CR
Support of the EUREKA and Eurostars Programmes

3. patro


EUREKA a jeho řešitelé
Omega-Altermed
EUROSTARS
RS DYNAMICS s.r.o.
VIDIA spol. s r.o.
RRA ÚSTECKÉHO KRAJE - PROJEKT CLUSTERS-CORD, příprava závěrečné výroční konference tohoto projektu v listopadu 2012
KARLOVARSKÁ AGENTURA ROZVOJE PODNIKÁNÍ, p.o. - Jana Michková, ředitelka agentury informovala o činnosti agentury a o spolupráci s AIP ČR, z.s. a SVTP ČR
CENTRUM EVROPSKÉHO PROJEKTOVÁNÍ - RIS KHK, czeplinn.eu - česko-polský inovační portál
Rada vědeckých společností ČR - Š. Zajac informoval o činnosti rady vědeckých společností - věda jako poslání i koníček
Inženýrská akademie - projekt "Letmo betonovaná část mostu přes údolí Berounky na SOKP" - Cena Inženýrské akademie 2011
Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV) - tradiční vystavovatel, k dispozici řada materiálů, možnost konzultací
Technologická platforma STROJÍRENSTVÍ
Technologická platforma pro udržitelné vodní zdroje - Jan Čermák informoval o poslání členů platformy a její činnosti
GEOLOGICKÁ SLUŽBA - Petr Budil, řešitel projektu MEB 021122, česko-francouzská spolupráce Barrande, informoval o jeho řešení
Laboratoř experimentální mineralogie při Geologické službě - Anna Vymazalová, řešitelka projektu MEB 061113, česko-rakouská spolupráce, informovala o cílech a řešení projektu
ÚSTAV CHEMICKÝCH PROCESŮ AV ČR, v.v.i. - Magdalena Bendová, řešitelka projektu MEB 021009, česko-francouzská spolupráce Barrande, využívají francouzské přístroje (nejsou v ČR) k měření látek
CESNET, z.s.p.o. - Velká infrastruktura CESNET, materiály k vyzvednutí
ÚSTAV FYZIKY PLAZMATU AV ČR, v.v.i. - Petr Křenek informoval o činnosti ústavu (ITER v Jižní Francii), o spolupráci ústavu s běloruským partnerem
Střední Čechy (ÚJV ŘEŽ, ITC VÚK)


2. patro nebylo, po dohodě s ČSVTS, vzhledem k provozním podmínkám při zabezpečování akcí ČSVTS využito.1. patro

AIP ČR, z.s., informace o asociaci
Systém inovačního podnikání ČR
Technologický profil ČR
Inovace a technologie v rozvoji regionů
Odborný časopis Inovační podnikání a transfer technologií
Mediální partneři ( E 15 )
Klub inovačních firem AIP ČR, z.s.
Odborné týmy k inovačnímu podnikání v krajích
Regionální inovační infrastruktura
Ochranné dokumenty AIP ČR, z.s.
Referenční list
Cena Inovace roku
Technologické centrum AV ČR (TC AV ČR)
AMVIS, o.p.s. - česko-americká spolupráce
EEN, materiály k vyzvednutí
AVO
ČSNMT - zakládající člen AIP ČR, z.s.
INCEL
Technologická agentura ČR (TA ČR), materiály k vyzvednutí
SVTP ČR - zakládající člen AIP ČR, z.s., činnosti SVTP ČR
Projekt SPINNET

Národní síť vědeckotechnických parků
OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta, I. Fialová prezentovala projekt Trenažéry terénních situací (vznikl na základě praxe) - proběhla ukázka instruktážního filmu, připravovaný projekt Podpora spolupráce a vytvoření sítě partnerů mezi institucemi terciálního vzdělávání, VaV pracovišti a veřejným sektorem v oblasti urgentní medicíny, medicíny katastrof a hromadných neštěstí (MED-KA-NET)
Český statistický úřad - k dispozici zajímavé materiály k vyzvednutí

přízemí:

V přízemí je umístěna anketa návštěvníků s anketními lístky - bude vylosován jeden účastník ankety a vyhodnocen nejlepší výstavní panel.

AIP ČR, z.s., činnosti a projekty
Systém inovačního podnikání v ČR
Aktivita MOBILITY
KONTAKT II (LH)
EUREKA
Technologický profil ČR
Vystavovatelé
Informační centrum
INOVACE 2011 - ANKETA
ABF, a.s. - pozvánka a přihláška na FOR INDUSTRY a FOR LOGISTIC 2012 (13. - 16.3.)
INNOVATION OF THE YEAR AWARD - evaluation
VŠCHT - k dispozici řada informačních materiálů, např. příručka "Zaměstnávání cizích státních příslušníků ve výzkumu a vývoji" - metodika při pobytu zahraničních výzkumníků, "Příležitosti pro vědeckovýzkumné pracovníky" aj., k dispozici zájemcům, materiály k vyzvednutí
Český výzkum, a.s. - sdružuje organizace českého výzkumu; projekt ITC-VÚK Panenské Břežany,a.s. "Harmonie v rodině, harmonie na pracovišti"
Cena Inovace roku 2012 - podmínky a kriteria
Cena Inovace roku 2011 - přihlášené produkty do Ceny Inovace roku, 21 produktů
MEDIN Orthopaedics, a.s., náhrada čelistního kloubu
Česká zemědělská univerzita, Technická fakulta; České vysoké učení technické v Praze, FS - J. Wolf představil inovovanou verzi plantografu V0 9 a jeho použití v praxi, účastníci si mohli vyzkoušet na místě
WIENERBRGER Cihlářský průmysl, a.s., POROTHERM 42,5 T Profi
Seznam 17 kandidátů na ocenění Vizionáři 2011 - ocenění technického, ekonomického a společenského přínosu autora

Schéma klasifikace inovačních řádů
ČSVTS - materiály k vyzvednutí

V průběhu Inovace 2011 pracuje v prvním patře, v místnosti č. 137 Informační centrum (IC), které poskytuje informace o prezentacích organizací, dále soustřeďuje prezentační materiály vystavovatelů, poskytuje informace o umístění posterů jednotlivých vystavovatelů v budově a o konání jednotlivých akcí během INOVACE 2011.
V IC je umístěna databáze výzkumných organizací a výzkumných projektů AVO s poradenskou činností o úkolech a cílech AVO a jejích členů.

V závěru vernisáže Pavel Švejda všem poděkoval za účast a uvedl Vystoupení komorního pěveckého sboru Vocalica, který měl v minulém roce velký úspěch. Po hezkém kulturním zážitku pozval přítomné do Klubu techniků ČSVTS na Setkání s vystavovateli a účastníky INOVACE 2011, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, které se konalo od 18.30 hodin.
Setkání se zúčastnilo 45 osob.

 


Fotogalerie
Fotogalerie 2

 

Zpracovali: V. Mísařová, P. Švejda 

Fotogalerie: I. Němečková

 

 

        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2024 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.