Středa 7. 12. 2011


                                              

Druhý den 18. mezinárodního sympozia s výstavou INOVACE 2011, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR probíhaly souběžně 3 odborné části:


ENTERPRISE EUROPE NETWORK – inovace ve službách 2011
Jak inovace ve službách transformují Evropskou unii.

Toto jednání se konalo v Konferenčním centru CITY, Na Strži 63/1676, Praha 4 za účasti 75 odborníků.

Moderovala ji Marie Pavlů, Centrum pro regionální rozvoj a moderátorem panelu byl Adam Hazdra , JIC Brno.

Program konference zahájili zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu a Zastoupení Evropské komise v ČR. Za MPO to byla Lucie Krčmářová , z odboru inovací a investic. Klíčovou byla informace o dvou strategických dokumentech ministerstva, které budou připraveny ke schválení vládou v září letošního roku. Jedná se o Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie. Dále paní Krčmářová zdůraznila důležitost inovací ve službách, protože v této oblasti je dnes zaměstnáváno 70% pracovníků.

Zastoupení Evropské komise v ČR reprezentovala Klára Rundová , která ve svém úvodním slovu zdůraznila, že EU připravuje investice do inovací, vzdělávání, vědy a výzkumu ve výši 3% HDP. Hlavním nástrojem bude program HORIZONT 2020, který bude zahrnovat všechny stávající nástroje. Jeho hlavní výhodou bude sjednocení a zjednodušení pravidel pro získávání dotací.  V tomto programu bude vyčleněno 80 mld. EURO, což je navýšení rozpočtu o 38% oproti současnému stavu.

Na úvodní slovo navázala Martina Jakl z Institutu technologie a inovačního managementu VŠE se svou přednáškou na téma „Inovace ve službách: význam pro konkurenceschopnost z mikro a makro pohledu“. Nosným tématem přednášky byla stále se zvyšující důležitost sektoru služeb a tím i jejich inovace. Služby se začínají globalizovat a díky tomu se zlepšuje konkurenční prostředí. V současné době je potřeba se zaměřit na after care – inovovat služby, kterými je možné doplnit prodej výrobků. Martina Jakl zdůraznila, že to, co funguje dnes, nemusí fungovat zítra a existuje mnoho modelů inovací ve službách.

Michal Pazour z Technologického centra AV ČR nastínil téma „Specifika inovací ve službách a jejich implikace pro inovační politiku “. Ve své přednášce shrnul rozdělení inovací ve službách na tržní a netržní a dále podle sektorů. Jejich význam byl zdůrazněn na jednotlivých příkladech z praxe. Zajímavou informací bylo srovnání technických a netechnických inovací. V oblasti implikace pro inovační politiku je důležité sledovat jednotlivé kroky, a to vstupy inovačního procesu, inovační proces samotný, výstupy inovačního procesu a také měření inovací ve službách. V další části se Michal Pazour zaměřil na příklady financování inovací služeb z OPPI, kde je pouze 16% příjemců podpory ze sektoru služeb. Na závěr přednášky byla formulována některá doporučení pro inovační politiku.

Přednáška Václava Suchého z Technologického centra AV ČR na téma „EVROPA 2020 a současné trendy v evropských inovačních službách: poznatky expertního panelu EU“ shrnovala zásadní výstupy z tohoto panelu a přinášela informace o hlavních závěrech. Cílem expertního panelu je identifikovat služby přispívající k naplňování strategie „EVROPA 2020“. Rozváděli se zde také informace o programu HORIZONT 2020, zmíněném již v úvodním slovu.

Viliam Lendel a Michal Varmus z Žilinské univerzity v Žilině přijeli přednášet na téma „Inovační aktivity slovenských podniků“. Informovali o výsledcích výzkumu v této oblasti, jehož hlavním výstupem je potvrzení hypotézy: Víc jak 60% vrcholových manažerů středních a velkých podniků považuje za nejdůležitější předpoklad pro úspěšné uplatňování inovační strategie v podniku laterální myšlení a práci s inovacemi, znalostmi v procesu tvorby inovační strategie.

Design služeb a jejich východiska, metody a případové studie představil Adam Hazdra z Jihomoravského inovačního centra. Tato přednáška byla více než jen úvodem k praktické části konference.

Po teoretických přednáškách následovali výstupy konkrétních firem s příklady inovací ve službách realizovanými v praxi. Zástupci firem prezentovali úspěšné aplikace inovací ve službách, které podpořily růst jejich organizací.

Na závěr konference proběhl diskusní panel , ve kterém přednášející nejdříve informovali o zajímavých inovacích ve službách, se kterými se osobně setkali a se kterými měli pozitivní zkušenost. Na základě položených dotazů se rozvinula diskuse k tématu jak měřit úspěšnost inovace ve službách. Jednotliví panelisté uvedli příklady ze své praxe, tak jak je aplikují ve svých firmách. Hlavním problémem byl rozdíl mezi komerční a nekomerční sférou, kde je měřítko úspěšnosti aplikace inovace zcela odlišné.
Výsledkem diskuse byl závěr , že spokojený zákazník je ochotný o své spokojenosti mluvit, problém nastává u zákazníků nespokojených. Zde vyvstala otázka, zda jde o specifikum českého trhu. Důležitý je pojem „zákazník“, který se používá v komerčním sektoru, ovšem mělo by tak být nahlíženo i na „zákazníky“ ve státní správě.
Další diskusi rozproudil dotaz na panelisty, co jim chybí v oblasti podpory inovací služeb, co si myslí, že by mělo být podporováno. Především byla zdůrazněna datová komunikace a podpora služeb spojených s výrobním procesem. Hlavní komplikací je ovšem složitost dotačních žádostí, která zvyšuje náklady na realizaci.
Jak bylo možné vidět dle zájmu v průběhu závěrečné diskuse, je toto téma velmi zajímavé pro veřejnost v České republice. Většina přítomných hodnotila celkovou akci velmi pozitivně, a to jak organizační, tak odbornou část.


DEN TECHNOLOGICKÝCH PLATFOREM

Tato sekce se konala v zasedací místnosti č. 417, 4. patro budovy ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1 za účasti 29 odborníků.

 Jednání zahájil Karel Šperlink, Česká technologická platforma strojírenství a moderoval ji Jaromír Horák , Česká technologická platforma strojírenství, který uvedl jednotlivé příspěvky:

Informace o podpoře VaVaI v ČR
Karel Šperlink , Česká technologická platforma strojírenství
- návrh struktury VaVaI v ČR (od loňska se cílový stav moc nezměnil) a rozpočet státních prostředků ČR na VaVaI
- přehled o EU programech - připravovaný HORIZONT 2020 (2014 – 2020)
- zpráva pro prezidenta USA pro zajištění vedoucího postavení USA v progresívních výrobách
- ve vztahu k technologickým platformám zdůraznil aktuální situaci v ČR v oblasti VaVaI (kriticky zhodnotil organizační strukturu a činnost jednotlivých rad a dokumentů)
- v závěru zmínil přípravu SF na období 2014 – 2020, více viz

Informace MPO o podpoře technologických platforem v dalším období
Petr Porák , Ministerstvo průmyslu a obchodu
- reagoval na kritiku dokumentů – Lidé „dole“ takové dokumenty nečtou
- z národních prostředků se bude podporovat tvůrčí činnost VaV
- ve své prezentaci seznámil přítomné s programem SPOLUPRÁCE – technologické platformy (TP): cíl pro rok 2012 – formulace výzev technologických platforem pro projekty zaměřené na výzkum (harmonogram 3. výzvy), se strategií a dosavadními výsledky – 1. a 2. výzvy, v rámci podporovaných aktivit projektů zdůraznil roli a význam dobře připravených seminářů a workshopů, zatím není OP pro přímé dotace TP, více viz

* Jan Bartoň, Asociace leteckých výrobců: reagoval na prezentaci a potvrdil význam finančních dotací projektů TP pro podporu navazujících projektů jednotlivých členů,
především pro úspěšnou přípravu velkého projektu ze 7. RP EU

Programy Technologické agentury ČR – aktuální situace
Miroslav Janeček , Technologická agentura ČR
- odkázal na svoji prezentaci na webu, zdůraznil nevyhovující způsob financování VaVaI v ČR
- podniky jsou úspěšnější v evropských projektech než VÚ a pracoviště VŠ
- zmínil úkoly a cíle TA ČR a její další vývoj, běžící programy (Beta, Alfa, Omega, Centra kompetence)
- TA ČR disponuje finanční podporou pro stávající programy, na nové programy zatím peníze nejsou, v rámci mezinárodního auditu zdůraznil zlepšení výkonu státní správy (zákon o státní službě).

Aktuální informace TC AV ČR a kanceláře CZELO
Martin Kašpárek , zástupce CZELO  
- hlavní aktivity TC AV ČR: NICER – národní informační centrum pro evropský výzkum (program NINET), transfer technologií, strategické studie a projekty (STRAST)
- činnost, služby a aktivity CZELO, spolupráce v rámci IGLO (neformální síť pro spolupráci styčných kanceláří pro VaV v Bruselu – 22 kanceláří)
- konkrétní možnosti podpory TP a aktuality z oblasti evropského VaV (HORIZONT 2020 x 8. RP; CIP x COSME)
- na závěr vyzval přítomné k registraci jako hodnotitelé projektů evropských programů (možnost stát se kvalifikovaným poradcem při podávání projektů.

Informace o programech EUREKA a Eurostars  
Svatopluk Halada , EUREKA sekretariát Brusel
(Karel Šperlink požádal o přednesení prezentace přímo zástupce sekretariátu v Bruselu):
- v úvodu sdělil aktuální informace z Bruselu
- dále seznámil přítomné s: charakteristikou programu EUREKA (její cíle), typy projektů programu EUREKA, s charakteristikou programu Eurostars a rozdíly mezi nimi
- uvedl statistiku projektů EUREKA (zaměření, typ účastníků, vynaložené finanční prostředky aj.), projektů Eurostars (běží do roku 2013, výsledky sedmi výzev)
- zhodnotil aktivity ČR v obou programech (role AIP ČR, z.s.), viz článek v časopisu ip tt č. 4, 2011, str. 5-8, více viz

Po přestávce proběhla

Vystoupení zástupců vybraných platforem o dosažených výsledcích a plánovaných aktivitách:

Jaromír Horák , Česká technologická platforma strojírenství
- zmínil zdroje informací (z kritizovaných dokumentů lze použít některé informace pro činnosti TP)
- využití aktivit EU (8 trendů pro výrobce) – odkaz na web www.stps.cz (uvedeny zajímavé zahraniční prezentace)
- související projekty (spolupráce s VŠ a podniky), uvedl příklad žilinského projektu „European Digital….. – Network of Excellence“.

Jan Smolík, Technologická platforma strojírenská výrobní technika
- uvedl příklady výrobků obráběcích strojů (ČKD Blansko, TOS HULÍN, TOS KUŘIM, TAJMAC, KOVOSVIT Sezimovo Ústí)
- smysl oboru výrobních strojů a zařízení v ČR, faktor konkurenceschopnosti
- přehled členů TP (proč mít oborovou TP – její role a poslání)
- význam, cíl a implementace projektu TP v jednotlivých letech (2009 – 2011)
- SVA (Strategická výzkumná agenda), implementační akční plán.

Jiří Reiss , Technologická platforma pro udržitelnou chemii
- seznámil s činností TP a jejím zaměřením (4 oblasti, 14 členů TP), s implementačním akčním plánem (TP iniciovala založení dalších dvou TP)
- zmínil problém s financováním TP (ovlivňuje činnost členů).

Jan Šmíd , Čeká membránová platforma
- platforma sdružuje odborné a výzkumné instituce zaměřené na VaV, realizaci a využití membránových operací, zmínil její poslání, jednotlivé činnosti a cíle
- objasnil pojem membrána, uvedl oblasti jejího použití (ochrana životního prostředí, lékařství, potravinářství aj,)
- v rámci projektů OPPI a OPVK uvedl realizované projekty (klíčové aktivity, cílové skupiny)
- v závěru zmínil plánované akce.

Jaromír Horák poděkoval všem přednášejícím za přednesené příspěvky a uvedl, že všechny prezentace budou zveřejněny též na stránkách www.ctps.cz

Požádal Karla Šperlinka o závěry této sekce:

Karel Šperlink ocenil informace v příspěvku Petra Poráka a za hlavní úkol považuje:
- připravit pro MPO návrh formulace výzev programů
- doporučit, aby TP strojírenství pokračovala dále jako zastřešující platforma v rámci nového projektu

* Jan Smolík, Technologická platforma strojírenská výrobní technika – podpořil zastřešující roli platformy a dále navrhl, aby MPO více podporovalo technické obory mezi mladými lidmi.

Po ukončení jednání pokračovali přítomní v diskusi nad aktuálními problémy.


Po ukončení této sekce následovala:
- Individuální prohlídka výstavní části INOVACE 2011:
přízemí, 1. – 4. patro budovy ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1, kde byla k dispozici brožura Vystavovatelé 2011 a další materiály AIP ČR, z.s. i jednotlivých vystavovatelů.


Vyhlášení výsledků VIZIONÁŘI 2011

Od 19.00 hodin proběhlo v rámci INOVACE 2011, Týden výzkumu a vývoje inovací v ČR v Best Western Hotel Kampa, Všehrdova 16, Praha 1 za účasti 80 odborníků.

Sdružení CzechInno, které projekt připravilo, je zájmovým sdružením právnických osob zaměřeným na rozvoj inovačního potenciálu v českých firmách a aktivním prvkem systému inovačního podnikání České republiky. Jeho zakladateli jsou 2CAN,s.r.o., La Iruniosa s.r.o. a Asociace inovačního podnikání ČR, z.s.. Projekt Vizionáři 2011 je realizován pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu a za podpory vládních agentur CzechInvest a CzechTourism

Projekt Vizionáři 2011 si klade za cíl podpořit české firmy v těžkém období očekávaného ekonomického poklesu a vyzdvihnout nápady, které vedly k rozvoji firmy a současně znamenaly významný přínos pro společnost a pro splnění úkolů v rámci Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR. To uvedl předseda poroty Vizionáři 2011 Pavel Švejda.
Organizátoři se, po posouzení odbornou porotou, rozhodli ocenit ekonomický, společenský a technologický přínos vizionářů. Prvními Vizionáři 2011 se stali:

• ALTECH, s.r.o. za technický a společenský přínos spočívající ve vynálezu šikmé zvedací plošiny Ikaros umožňující snadný nástup fyzicky postižených osob do letadel
• Bio Agens Research and Development – BARD, s.r.o. za společenský přínos spočívající v šíření zdravotnického využití „chytré houby“ Pythium oligandrum
• Divize Nová média České televize za společenský přínos spočívající v revolučních způsobech šíření vysílání veřejnoprávní televize
• Madeta, a.s. za společenský přínos spočívající v propagaci zdravé výživy a prevence nemocnosti formou představení nových mléčných výrobků s využitím revolučních probiotických kultur
• Moje ambulance, a.s. za společenský přínos spočívající v nových metodách komunikace s pacienty.

Čestné uznání poroty obdržela společnost EFKO – karton, s.r.o. za oživení tradičních dětských hraček Igráček a uvedení na trh nové série, která využívá nejnovějších poznatků z oblasti didaktiky a dětské psychologie.

Sdružení CzechInno, které projekt připravilo, je zájmovým sdružením právnických osob zaměřeným na rozvoj inovačního potenciálu v českých firmách a aktivním prvkem systému inovačního podnikání České republiky. Jeho zakladateli jsou 2CAN,s.r.o., La Iruniosa s.r.o. a Asociace inovačního podnikání ČR, z.s.. Projekt Vizionáři 2011 je realizován pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu a za podpory vládních agentur CzechInvest a CzechTourism.

V rámci ankety , umístěné v budově ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1, byla možnost vyjádřit svůj názor na výstavní část INOVACE 2011.

 

Fotogalerie
Fotogalerie Vizionáři 2011

 

Zpracovali: V. Mísařová, I. Babková, K. Šperlink, P. Švejda

Fotogalerie: I. Němečková, V. Mísařová

 

 

        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2023 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.