Čtvrtek 8. 12. 2011


                                              

Třetí den 18. mezinárodního sympozia s výstavou INOVACE 2011, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR probíhaly souběžně odborné sekce


Mezinárodní vědeckotechnická spolupráce ČR

Tato sekce se konala v zasedací místnosti č. 418, 4. patro budovy ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1. Zúčastnilo se jí 24 odborníků.
Jednání zahájil a moderoval Josef Janda, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Uvítal přítomné a uvedl první příspěvek:

Mezinárodní vědeckotechnická spolupráce ČR – Aktivity MOBILITY, KONTAKT II, GESHER/MOST
L. Levák, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
- podal přehled o dohodách sjednaných v gesci MŠMT (mezinárodně-smluvní rámec spolupráce)
- o národních programech podpory Aktivita MOBILITY, KONTAKT II, GESHER/MOST (cíle jednotlivých programů, formy a výše jejich finanční podpory, přehled zúčastněných zemí, prioritní oblasti, výhled rozšíření stávajících i nových spoluprací - Argentina, Brazílie, zveřejňování jednotlivých výzev, aj.), * více viz

K prezentaci byly vzneseny následující dotazy:
* S. Halada, sekretariát EUREKY Brusel: dotazy na výši finančních prostředků jednotlivých programů, počet projektů, ochranu duševního vlastnictví (Korea, Čína): L. Levák uvedl konkrétní výše a počty projektů u jednotlivých zemí, ochrana duševního vlastnictví se řídí v souladu s národní legislativou
* K. Šperlink, AIP ČR: doplnil informace o spolupráci s Izraelem (návrhy projektů mají vysokou úroveň) – podpořit excelentní projekty v příštím roce a vzhledem k výši finanční dotace jen vybrané obory
* A. Vymazalová, Laboratoř experimentální mineralogie při Geologické službě: pro jaké subjekty určena česko-japonská spolupráce – v rámci MOBILIT jen AV ČR, v ostatních typech projektů i další výzkumné organizace

J. Janda poděkoval za vzornou prezentaci a uvedl dalšího přednášejícího

Projekty v rámci programů EUREKA a Eurostars
J. Martinec, národní koordinátor programů EUREKA a Eurostars, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
- v první části informoval o programu EUREKA – E! (základní charakteristika, statistika – 39 členských zemí + EK, oborové zaměření projektů, výše finanční podpory a její limity, uvedl příklady oceněných projektů v zahraničí), *více viz
- v druhé části informoval o programu Eurostars – E* (vychází z principů E!, v rámci předsednictví E! ČR 2005/06 probíhala též příprava programu E*, finanční podpora, administrace programu pracovníkem MŠMT za podpory AIP ČR, přehled 33 členských států, aktuální výzva pro rok 2012, *více viz
- upozornil na informační brožuru EUREKA – k dispozici zájemcům

Dotaz:

* E. Ondráček, MŽP: dotaz na vyhledávání partnerů v programu E! – služba vyhledávání v něm není
* K. Šperlink, AIP ČR: doplnil odkazem na časopis ip tt a domovské stránky AIP ČR www.aipcr.cz a dále zdůraznil potřebu kvalitních webových stránek českých zájemců o partnerství v projektech E!

Následovala další prezentace

Aktivity MŠMT v rámci společných technologických iniciativ
J. Kadlec, Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.
- v úvodu své prezentace (v zastoupení J. Bystřické) uvedl, že evropští partneři vnímají české partnery jako kvalitní a spolehlivé
- seznámil přítomné s technologickými iniciativami v rámci „Nanoelectronic and Embedded System“: ENIAC JU, ARTEMIS JU (přehled výzev v jednotlivých letech, statistika počtu podaných projektů, přehled řešitelů projektů, česká účast v jednotlivých iniciativách
- na závěr informoval o připravované akci dne 17. – 18. 1. 2012 k přípravě konsorcií v rámci programu ARTEMIS, která se bude konat v Praze (z východního bloku se účastní jen ČR), *více viz

V rámci diskuse zodpověděli S. Halada a J. Kadlec podrobně řadu dotazů:
 Způsob využívání dotací a jejich výše v jednotlivých programech (ARTEMIS, ENIAC, připravovaný HORIZONT) velkými firmami (Honeywell), bylo doporučeno využít nadnárodní rozměr programů – možnost výhodnějšího financování; využití mezinárodních norem a standardů pro MSP apod.

Josef Janda poděkoval diskutujícím a přednášejícím za cenné informace a přednesl další příspěvek

COST – 40 let koordinace evropského výzkumu
J. Janda, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
- zmínil základní údaje o evropské spolupráci ve vědeckém a technickém výzkumu – COST (založen r. 1971 ve Vídni) - nástroj na pořádání meetingů, workshopů apod. akcí financovaných EK, jeho struktura a procedury
- vstup ČR do COST v r. 1993 (400 akcí, 25 běžících), vyhlašování výzev 2x ročně, přehled 10 domén – oborových oblastí
- vstup do COSTu (sestavení projektu, postup hodnocení, veřejná soutěž MŠMT)
- jak pokračovat (zaměřit se na akce s výstupem publikací, podpora mladých vědeckých pracovníků), *více viz

P. Švejda ocenil všechny předcházející prezentace a spojil své vystoupení
Mezinárodní spolupráce AIP ČR a jejích partnerů
s formulováním závěrů dopolední části:
- příprava brožury KONTAKT pro rok 2012 (doplnění o nové země – Republika Bělorusko)
- zajišťovat úkoly EUREKA a Eurostars v rámci programu EUPRO – MŠMT
- na podporu uvedených aktivit odkázal na str. 32 brožury KONTAKT 2011 – přehled prezentací Aktivity MOBILITY, programů KONTAKT II a GESHER/MOST v roce 2011 a na webové stránky AIP ČR na Systém inovačního podnikání (členství a partnerství AIP ČR v zahraničních organizacích – Technology Innovation Information, Mezinárodní obchodní komora, Mezinárodní centrum pro vědeckotechnické informace - ICSTI a zahraniční členové AIP ČR – RINKCE, VTUD)

- připomněl, že příklady tří řešených projektů v rámci aktivity MOBILITY jsou prezentovány i ve výstavní části INOVACE 2011 (v rámci vernisáže jejich řešitelé informovali o řešených projektech) a jsou publikovány v časopisu Inovační podnikání a transfer technologií č. 1, 2, 3 a 4/2011

Josef Janda poděkoval všem přednášejícím a diskutujícím a uzavřel dopolední část.

 

V odpolední části následovala sekce

Česko - rusko - běloruské inovační fórum

Jednání této sekce, které se zúčastnilo 24 odborníků, moderoval opět Josef Janda, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Uvítal zástupce obou delegací a uvedl první příspěvek

Příprava PORTÁLU pro provádění česko-ruské vědeckotechnické spolupráce a spolupráce v oblasti inovací
Aktuální informace Mezinárodního inovačního centra
P. Švejda, Asociace inovačního podnikání ČR
- spolupráce s RINCE od r. 2002
- předložení projektu Portál v rámci programu KONTAKT II  2012/RF (obsah základních částí portálu: databáze výsledků VaVaI; databáze expertů; příprava, realizace a hodnocení projektů; formy transferu technologií; public relations portálu; technologické profily zúčastněných zemí; spolupráce s mezinárodními organizacemi VaVaI), výsledek bude znám v lednu 2012
- informoval o základních úkolech MIC, informačním systému Republiky Bělorusko a zmínil roli TP ČR v mezinárodní spolupráci, viz www.aipcr.cz

Aktuální úkoly ICSTI
N. N. Illarionov, ICSTI, Ruská federace
- Mezinárodní centrum pro vědeckotechnické informace (ICSTI) založeno v únoru 1969, 22 členských států, 50 asociovaných partnerů ze 14 zemí
- základní úkoly, principy a organizační struktura ICSTI
- aktivity ICSTI (publikace, workshopy, mezinárodní spolupráce, zpracování databáze Inovační technologie a produkty, databáze Technologie
- úkoly pro období 2011 – 2012, *více viz

Aktuální úkoly Ruské akademie přírodních věd
Prezentace Stavropolské státní zdravotnické akademie
I. A. Bazikov, Česká pobočka Ruské akademie přírodních věd
- Ruská akademie přírodních věd zahájila činnost v roce 1990, struktura akademie (12 členů Nobelovy ceny)
- česká pobočka Ruské akademie přírodních věd (od r. 2005), její aktuální úkoly, směry inovací v oblasti biotechnologií, mezinárodní vědeckotechnická spolupráce ČR podporovaná MŠMT, uvedeny příklady úspěšných řešených projektů, *více viz
Dotazy:
* A. Vymazalová, Laboratoř experimentální mineralogie při Geologické službě: kdo financuje výzkum v Rusku – Ministerstvo školství. P. Švejda objasnil financování v ČR i RF (vyhlašování výzvy 1x za rok)
* P. Votruba, OSVČ: dotaz na spolupráci – partnery v oblasti výrobkových inovací – odkaz na přípravu Portálu

P. Švejda, který poděkoval J. Jandovi, se ujal dále moderování, požádal o další vystoupení

L. G. Kudinov, Evropská akademie podnikání Berlín - Praha, Ruská federace
Přednesl příspěvek na téma výzkum a mezinárodní spolupráce podniků a univerzit v Rusku
- zefektivnit komunikaci mezi podniky v oblasti vědy a technologií (inovační management pro studenty a aspiranty, ocenění inovačních podniků)
- zpřístupnit informace, konkrétní technologie, umožnit přístup k různým fondům (venture business a venture fondy) a naučit se prodat „know how“
- na závěr vyslovil přání začlenit ČR do celního prostoru Rusko – Bělorusko - Kazachstán

Česko-běloruská vědeckotechnická a inovační spolupráce
V. I. Nedilko, Běloruský inovační fond
- prohloubit kontakty s českými subjekty (obdobně jako již 20 letá spolupráce a uskutečňování seminářů a workshopů s Polskem), vyústění spolupráce ve společných projektech
- uskutečňování Běloruského inovačního Fóra (národní výstavy v různých oborech – strojírenství, elektronika, medicína, ekologie, zemědělství, uvedeny konkrétní řešené projekty
- plán činnosti na rok 2012.

Prezentace běloruských projektů

S. I. Michnova, Vědeckotechnický park Běloruské státní univerzity, Minsk
- Běloruský vědeckotechnologický park (založen v r. 1993), zakladatelé, předmět činnosti
- představen projekt Fytosůl – snaha ovlivnit kvalitu života (příklady produktů profylaktických druhů solí, využití mořské soli, vliv na kardiovaskulární onemocnění
- realizace řešení projektu (příprava televizních relací – seznámení s léčebnými účinky produktů a ovlivnění využívání produktů)
- účast na konferencích, výstavách, publikace článků aj., *více viz

T. A. Madzhievskaya, Běloruská státní univerzita, Minsk
- představila Centrum výživy, výzkum v oblasti potravinových doplňků, přehled produktů nové generace (přídavné směsi a inovační postupy pro výrobu chleba, směsi pro výživu seniorů, komplexní směsi pro aktivní způsob života)
- snaha o ovlivňování zdraví, způsobu a kvality života.

I. I. Taggil, Unitehprom Běloruské státní univerzity, Minsk
- informační měřící systémy, lékařských prostředky („spirometrie“- pomáhá při dýchání, zajišťuje základní životní funkce při operacích, monitoruje astma, měří okysličení srdce, zajišťuje animační testy pro děti, ocenění evropským certifikátem ISO)
 *více viz

A. V. Minko, Běloruský inovační fond, Minsk
- vznik v r. 1998 (komplexní podpora inovační činnosti – inovace, nové technologie aj.)
- základní úkoly fondu; schéma, způsob a problémy financování fondu; příklady nejúspěšnějších projektů v období 2008-10
- ČBIC – dohoda o spolupráci ze dne 3. 12. 2009, *více viz

P. Švejda navázal na předcházející vystoupení a formuloval
závěry sekce:
- kvalitní běloruské prezentace jsou výzvou ke vstupu českých partnerů do těchto projektů
- existují společné aktivity českých a běloruských partnerů v oblasti VaVaI; příkladem jsou
 Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i., Univerzita Palackého v Olomouci a připravovaný společný postup v oblasti inovačního inženýrství
- dvoustranná spolupráce ČR/BY bude využívat systém MIC
- připravit program aktivit ČBIC na rok 2012
- zajistit účast na INOVACE 2011 ve dnech 4. -7. 12. 2012

Na závěr poděkoval všem přítomným a pozval zahraniční účastníky na jednání k přípravě programu na rok 2012.


Během dne probíhala 
  
Individuální prohlídka výstavní části INOVACE 2011
(přízemí, 1. – 4. patro budovy ČSVTS)


Fotogalerie

 

Zpracovali: V. Mísarová, P. Svejda

Fotogalerie: I. Nemecková

 

 

        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2023 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.