22. mezinárodní sympozium s výstavou INOVACE 2015

Čtvrtek 3. 12. 2015

Mezinárodní spolupráce ve VaVaI – programy EUREKA a Eurostars

Odborná sekce Mezinárodní spolupráce ve VaVaI - programy EUREKA a Eurostars byla zaměřena na uvedení a prezentaci výsledků a zhodnocení účasti České republiky v programu EUREKA za období dvaceti let jejího členství 1995-2015. Rovněž tak byly diskutovány přínosy programu EUREKA, jako nástroje na podporu evropského aplikovaného výzkumu a inovací, jež byly dosaženy v průběhu třiceti jeho činnosti 1995-2015. Zasedání se zúčastnilo 36 účastníků, mezi nimi převažovali úspěšní řešitelé již ukončených nebo řešených projektů EUREKA a Eurostars.

Jednání zahájil a sekci moderoval Svatopluk Halada, AIP ČR, z.s., zástupce vysokého představitele ČR v programu EUREKA. V úvodu jednání nejprve krátce charakterizoval program EUREKA, důvody jeho vzniku v roce 1985, jednotlivé projektové nástroje (individuální a klastrové projekty, Eurostars projekty) a přínosy, jež byly dosaženy v rámci podpory evropského výzkumu a inovací. Zmíněna byla také současná strategie EUREKY do roku 2020 a úloha v rámci Evropského výzkumného prostoru.

Prezentace

V následující panelové diskuzi, které se zúčastnili Petr Kroča, OLTIS Group, Zdeněk M. Záliš, Software602 a.s., Josef Martinec, MŠMT a Petr Hladík, TC AV ČR, panelisté výstižně charakterizovali postavení a koordinaci programu EUREKA v ČR, silné a slabé stránky EUREKY a Eurostars, přednosti a úskalí mezinárodní spolupráce ve výzkumu a inovacích, mezinárodně oceněné projekty s českou účastí a přínosy, jež projektová účast přinesla pro společnosti OLTIS Group a Software602, porovnání EUREKY a jiných mezinárodních nástrojů podpory inovativních malých a středních podniků.

Shrnutí a závěry panelové diskuse:

  • Program EUREKA představuje efektivní způsob financování aplikovaného výzkumu a inovací, zejména z pohledu malých a středních firem.
  • Významným rysem spolupráce v rámci programu EUREKA, včetně Eurostars programu, je malá administrativní náročnost přípravy a podávání projektů ve srovnání s jinými mezinárodními programy VaVaI.
  • Česká republika v období svého členství od roku 1995 se zařadila mezi aktivní členy spolupráce zejména z hlediska počtu předložených a úspěšně řešených individuálních projektů. Výrazným počinem bylo české předsednictví programu EUREKA v ročním období 2005/2006.
  • V současnosti je zásadní vyřešit budoucí podporu programu EUREKA v ČR, naboť není zajištěno financování projektů z účelových veřejných zdrojů. Transparentní mechanismus financování EUREKY v ČR byl prováděn od roku 1994.

K panelové diskuzi se připojil doc. Karel Šperlink, jež charakterizoval současnou infrastrukturu výzkumu a inovací v ČR, její požadavky na financování a nejasný mechanismus koordinace a vzájemnou úloha odpovědného ministerstva (MŠMT) a sekce vědy, výzkumu a inovací na Úřadu vlády ČR.

Uvedení úspěšných projektů EUREKY s českou účastí
Zástupci organizací - OLTIS Group, Institut mikroelektronických aplikací a COMTES FHT, které byly opakovaně řešiteli projektů EUREKY nebo Eurostars, prezentovali přínosy řešených projektů pro činnost a rozvoj jejich organizací a zároveň uvedli jejich úspěšné výsledky.
Vystupující potvrdili, že mezinárodní spolupráce v rámci EUREKY vytváří kromě jiného předpoklady i pro jiné formy mezinárodní spolupráce se zahraničními partnery. Zkušenosti a znalosti získané v rámci EUREKY jsou využívány pro přípravu projektů a účast českých subjektů v dalších aktivitách a programech evropské spolupráce ve výzkumu a inovacích.

Petr Kroča, OLTIS Group
Prezentace

Tomáš Trpišovský, Institut mikroelektronických aplikací
Prezentace

Pavel Šuchmann, COMTES FHT, a.s.,
Prezentace

V závěrečné části jednání byly uvedeny dvě vystoupení. První bylo zaměřeno na problematiku malých a středních podniků a ochranu průmyslových práv, druhé potom na otázky související se založením a vytvořením nové firmy v oblasti inovačního podnikání.

Eva Křováková, Úřad průmyslového vlastnictví
Služby na podporu malým a středním podnikům a ochrana průmyslových práv
Prezentace

Úřad průmyslového vlastnictví se zúčastnil také výstavní části INOVACE 2015, kde formu publikací a dalších informačních podkladů prezentoval problematiku průmyslových práv a ochranu duševního vlastnictví.

Sebastian Schulz, InnoSpire, Dresden
Being the place to build companies
Prezentace

V rámci sekce nebylo uvedeno vystoupení Služby Enterprise Europe Network. Základní informace byla rámcově zmíněna v průběhu panelové diskuse. Pro úplnost původního programu je proto prezentace rovněž k dispozici.

Petr Hladík, Technologické centrum AV ČR
Služby Enterprise Europe Network
Prezentace

Bělorusko - česká spolupráce

V rámci odpolední části sekce Mezinárodní spolupráce ve VaVaI proběhlo setkání mezi Asociací inovačního podnikání ČR, z.s., Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a delegací z Republiky Bělarus, které bylo připraveno formou kulatého stolu. V jeho průběhu byla podána informace o výsledcích činnosti zúčastněných organizací a diskutovány některé náměty spolupráce pro další období. Toto setkání se uskutečnilo v rámci činnosti Česko-běloruského inovačního centra.

Zástupci přítomných běloruských organizací také v rámci svých prezentací uvedli některé zajímavé výzkumné výsledky z posledního období.

Prezentace

Prezentace

Prezentace

Byla potvrzena doporučení pro další etapu Česko – běloruské vědeckotechnické, průmyslové a obchodní spolupráce do roku 2020, s aktualizací navržených úkolů na rok 2016.

Fotogalerie

Zpracovali: S. Halada, I. Němečková, P. Švejda
Fotogalerie: I. Němečková

 

        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2023 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.