Inovace a technologie v rozvoji regionů


Seminář v rámci doprovodných programů veletrhu URBIS a Stavebních veletrhů 2009, Brno dne 23. 4. 2009 uspořádala Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. (AIP ČR, z.s.) ve spolupráci s Českou asociací rozvojových agentur (ČARA) poosmé.

Seminář zahájil předseda ČARA V. Gašpar, zúčastnilo se ho 30 odborníků, zástupců regionálních rozvojových agentur, inovačních firem, krajských úřadů, vědeckotechnických parků, členů AIP ČR, z.s. a jejích partnerů.

V. Gašpar, předseda ČARA a viceprezident AIP ČR, z.s., v úvodu krátce představil program semináře včetně úpravy programu a zdůraznil aktuálnost témat přednášek, zejména reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR nebo představení příkladů regionálních inovačních strategií dvou vybraných krajů – Libereckého a Zlínského v návaznosti na aktuální poznatky setkání Národních lisabonských koordinátorů v Senátu P ČR dne 22. 4. 2009. Účastníkům popřál co nejlepší využití zde nabytých poznatků a zkušeností.

V souladu s upraveným programem postupně vystoupili:

V. Přenosil, Masarykova univerzita v Brně, stálý host Rady pro výzkum a vývoj přednesl příspěvek „Příprava Národní politiky VaVaI“ k jednomu ze stěžejních témat semináře s názvem Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR. Podrobně uvedl cíle reformy a zdůvodnil stávající stav přípravy tohoto dokumentu, připravovaného v souladu se schválenou novelou zákona 130/2002 Sb. Poukázal rovněž na přípravu Technologické agentury ČR a její postavení v rámci VaVaI. O reformě je třeba hovořit v duchu inovačního procesu, tedy systémově vytvořit předpoklady pro vymyslet-vyrobit-prodat, v opačném případě hrozí sporné momenty a nedostatek komplexnosti. Dále V. Přenosil odkázal na dokumenty k reformě, dostupné na www.vyzkum.cz. (více viz)

Aktuálně bylo do programu semináře zařazeno vystoupení J. Pronka, EBN, který informoval o aktuálních úkolech EBN, činnostech BIC v ČR, včetně nezbytné funkce inovační a inkubační, vzdělávací, transferu technologií, sítí spolupráce, inovačním podnikání a marketingu (www.ebn.be).

V. Gašpar, RRA JMK, informoval o současném stavu regionální inovační strategie JMK III na léta 2009 – 2013 – důvody přípravy nové strategie, cíle (RIS není dokument, ale proces), vize (JMK bude v roce 2013 nejvíce inovativní kraj v ČR), mise (regionální konkurenceschopnost, spolupráce vědecko-výzkumné sféry a firem), metody spolupráce, terénní přístup, odvětvové přesahy, strategický skelet, zpracovatelé (www.ris3.cz), (více viz)

Zástupci vybraných krajů – Libereckého, R. Rölc, zástupce AIP ČR, z.s. v Libereckém kraji a Zlínského, M. Filip, vedoucí odboru strategického rozvoje kraje, Zlínský kraj a L. Kostelníková, TIC Zlín, představili regionální inovační strategie svých krajů, poznatky z jejich přípravy a postupu implementace včetně tuzemské a mezinárodní spolupráce těchto krajů:

* Liberecký kraj – přehled tvorby RIS, vznik 6 odborných skupin, organizační schéma, financování a termíny, založení informačního portálu, technologický profil LK, struktura dokumentů, Koordinační centrum podpory RIS, hlavní výstupy, a další (více viz)

* Zlínský kraj, M. Filip – akční plán a aktivity v jeho rámci, aktivity partnerů, Kontaktní centrum pro východní trhy, strategická zóna Holešov, zahraniční mise, soutěž Inovační firma Zlínského kraje (více viz)

Zlínský kraj, L. Kostelníková – aktivity TIC v rámci Akčního plánu, inovační portál, pořádání seminářů, školení, mezinárodní projekty (např. ZIP, CERADA, Clusterplast) (více viz)
Ve stejném termínu se ve Zlíně konala konference „Inovace bez hranic“ v rámci Trenčiansko-zlínské inovační platformy. Zástupkyně AIP ČR, z.s. ve Zlínském kraji D. Sobieská se zúčastnila této konference.

Poslední příspěvek semináře se týkal Inovačního potenciálu ČR. V rámci něho informoval P. Švejda, s využitím webových stránek www.aipcr.cz a www.techprofil.cz, o Technologickém profilu ČR (řešeno od roku 1998, struktura TP ČR se postupně vyvíjí od databáze TP ČR k dalším částem uvedeným na webu, od roku 2002 plní AIP ČR, z.s. metodickou a koordinační funkci při přípravě RIS a vytváření RII; příprava TP krajů, možnost využití TP ČR při přípravě této dokumentace v rámci implementace RIS) a Ceně Inovace roku 2009 (aktuálně vyhlášen 14. ročník soutěže, v rámci 13. uzavřených ročníků se uskutečnily konzultace několika tisíc potenciálních přihlášek, hodnoceno bylo několik set přihlášek, oceněny desítky inovačních produktů, přehled cen inovace roku v období 1996 – 2007 a všech oceněných inovačních produktů v roce 2008 je uveden v česko-anglické brožuře Cena Inovace roku 2009. Inovační produkty tvoří významnou součást inovačního potenciálu ČR, TP ČR obsahuje přehled inovačních produktů od roku 2004, je jednou z forem vyjádření inovačního potenciálu ČR.

Po tomto příspěvku následovala diskuse, kterou řídil V. Gašpar. V ní vystoupili tito účastníci:

H. Böhm, ARR Ostrava, zástupce AIP ČR, z.s. v Moravskoslezském kraji (příprava RIS MSK, vyhledávání témat, návrhy pracovišť VaV, příprava jednání k RIS v Ostravě)

D. Szélesová, Košický samosprávny kraj (mikropůjčky, veřejné zdroje na vouchery, financování z veřejných a soukromých prostředků)

I. Babič, člen pracovního týmu AIP ČR, z.s. „výchova“ (příprava oboru Inovační inženýrství, studijní materiály)

P. Beránek, RRA JM, zástupce AIP ČR, z.s. v Jihomoravském kraji (příprava setkání ICT 29. – 30. 4. 2009 v Brně)

P. Švejda (plnění metodické a koordinační funkce AIP ČR, z.s. ve vztahu ke krajům – pracovní tým AIP ČR, z.s. „regiony“, odborné týmy k inovačnímu podnikání v krajích; školení zástupců AIP ČR, z.s. v krajích – třetí etapa, program viz www.aipcr.cz; případné dotazy uplatňovat v rámci Diskuzního fóra na stejném webu)

Na konci semináře zformuloval P. Švejda tyto závěry:

1. Oceněna vysoká odborná úroveň semináře (obecné – zvláštní – jedinečné);

2. AIP ČR, z.s. bude nadále plnit metodickou a koordinační funkci při přípravě regionálních inovačních strategií a RII; uveřejňovat poznatky v časopisu Inovační podnikání a transfer technologií;

3. Ve spolupráci s ČARA plnit úkoly v rámci TP ČR (zejména prezentace TP ČR na výstavách, veletrzích, konferencích a seminářích, uveřejňováním článků v odborných médiích (s ISSN));

4. Využít 14. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2009 k přihlášení inovačních produktů;

5. AIP ČR, z.s. uskuteční další seminář Inovace a technologie v rozvoji regionů, ve spolupráci s ČARA, v roce 2010 v rámci doprovodného Stavebních veletrhů 2010.

Fotogalerie

V Praze dne 24. 4. 2009
zapsali: P. Švejda, I. Němečková


nahoru


Obsah (c) 2001-2023 Asociace inovačního podnikání ČR, Design & Graphics (c) Magicware s.r.o.