Inovace 2004, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČRÚterý 30. 11. 2004

Úvodní plenární zasedání

V rámci 11. mezinárodního sympozia s výstavou INOVACE 2004 se uskutečnilo první den Úvodní plenární zasedání, kterého se zúčastnilo 65 účastníků.

Dopolední část zasedání moderoval ing. Miroslav Janeček, CSc., 1. viceprezident AIP ČR, z.s.

V úvodu vystoupil ing. Petr Křenek, CSc., ředitel odboru mezinárodní spolupráce ve VaV MŠMT, který omluvil náměstka ministryně školství, mládeže a tělovýchovy doc. RNDr. Petra Koláře, CSc. a přednesl příspěvek "Mezinárodní vědeckotechnická spolupráce ČR".

Předseda programového a organizačního výboru (dále POV) INOVACE 2004 ing. Pavel Švejda, CSc., generální sekretář AIP ČR, z.s. přivítal účastníky zasedání, uvedl hlavní cíle 11. ročníku INOVACE 2004 a hlavní dosažené úspěchy v oblasti inovačního podnikání v roce 2004 (vláda ČR schválila dne 24. 3. 2004 Národní inovační strategii, příprava předsednictví ČR v programu EUREKA, příprava Národní inovační politiky, úkoly AIP ČR, z.s. od roku 2003 - Systém inovačního podnikání v ČR, Technologický profil ČR, Cena Inovace roku, časopis Inovační podnikání a transfer technologií, mezinárodní sympozium s výstavou INOVACE a další), poděkoval členům POV za spolupráci při přípravě INOVACE 2004 a vyjádřil přesvědčení, že letošní INOVACE 2004 splní předpokládané cíle.

Omluvil neúčast prof. ing. Jaroslava Exnera, CSc., který v období přípravy vykonával funkci prezidenta Inženýrské akademie ČR.

Dále vystoupil prof. ing. Jiří Pavelka, DrSc., předseda ČSVTS, který je spolupořadatelem INOVACE 2004. Zhodnotil dosavadní spolupráci ČSVTS a AIP ČR, z.s. od roku 1999, kdy byla uzavřena dohoda o spolupráci, uvedl význam celoživotního vzdělávání a úlohu ČSVTS jako nestátní, neziskové, zájmové organizace v oblasti inovačního podnikání. Uvedl, že inovace jsou základním cílem činnosti jednotlivých 68 členských organizací ČSVTS (viz www.csvts.cz). Tento proces bude nutno spojit s omlazováním členské základny ČSVTS a rozšířením technických a přírodovědných oborů v ČR.

Dále byly předneseny tyto přednášky:

RNDr. Svatopluk Halada, národní expert v sekretariátu EUREKA v Bruselu omluvil a přednesl příspěvek Dr. Michela Vieillefosse, vedoucího sekretariátu EUREKA, Belgie "Dvacet let evropského programu EUREKA".

V závěru dopolední části přednesl příspěvek doc. ing. Karel Šperlink, CSc., prezident AIP ČR, z.s. "Příprava předsednictví ČR v programu EUREKA".

V rámci diskuse této části plenárního zasedání byly předloženy tyto nejdůležitější náměty, návrhy a připomínky:
* Štefan Zajac, RVS ČR
- potřeba rozšířit spolupráci pracovišť VaV vyspělých a rozvojových zemí s cílem odstraňovat přetrvávající rozdíly a využívat stávající vědeckovýzkumný potenciál těchto zemí
- zvýšit úlohu aplikované matematiky v rozvoji jednotlivých oborů, zejména nových perspektivních, jejichž výsledky směřují do inovačních produktů
- vyjádřil se k logice stávajícího loga programu EUREKA
- v ČR pracují špičkoví odborníci v objektově orientovaných modelovacích přístupech; zapojit tyto odborníky do programu EUREKA a do spolupráce s AIP ČR, z.s.

* Miroslav Cenek, ČAOE
- ocenil spolupráci s rakouskými partnery - projekt Ecotrans - informace v rakouském parlamentu, úloha firmy ÖMV - perspektivní paliva

* Vladimír Kebo, VŠB-TU Ostrava
- chybí rozvoj logického myšlení; nedostatky v uplatňování výsledků VaV v praxi; nedostatky projektů pro tuto oblast

Odpolední část zasedání moderoval doc. ing. Karel Šperlink, CSc., prezident AIP ČR, z.s..

V této části v úvodu vystoupil ing. Martin Jahn, MBA, místopředseda vlády ČR pro ekonomiku, který přítomné seznámil s "Přípravou Hospodářské strategie ČR" a jejími jednotlivými aspekty.

Dále vystoupil dr. Heikki Kotilainen, náměstek generálního ředitele TEKES, Finsko, který seznámil s "Inovačním systémem ve Finsku", jeho jednotlivými subjekty a dosahovanými výsledky.

Vědeckotechnický rada ČLR v ČR dr. Liu Lishan vystoupil k "Vědeckotechnické spolupráci Čínské lidové republiky", uvedl historii spolupráce ČR a ČLR v této oblasti, informace o vědeckotechnickém potenciálu ČLR a stávajících formách spolupráce ČLR s dalšími zeměmi světa.

V závěru této části informoval ředitel Design Centra ČR Karel Kobosil o úloze designu v inovačním procesu. V rámci tématu "Inovace a design" zdůraznil fenomén designu. V ip tt 4/2004 je na str. 9 - 10 uveřejněn článek K. Kobosila Design je strategií prosperity.

K předneseným tématům vystoupili tito účastníci:

* Teo Van Bellegem, Ministerstvo životního prostředí, Holandsko
- význam VaV, možnosti vlády při podpoře této oblasti v rámci životního prostředí, úloha rizikového kapitálu, kritéria pro posuzování a výběr projektů, modely financování VaV v Holandsku

* Pavel Švejda, AIP ČR, z.s.
- pozvání na vernisáž výstavy a křest CD ROM Technologický profil ČR, verze 06 od 16 hodin ve 4. patře budovy ČSVTS.

Závěry zasedání:
- při přípravě Národní inovační politiky využít zkušenosti AIP ČR, z.s. (dle vystoupení Pavla Švejdy)
- při přípravě podmínek pro inovační proces v ČR využít zkušenosti Finska (TEKES)
- uplatnit nástroje pro zvýšení efektivnosti inovačního procesu (kritéria pro hodnocení inovačních produktů - výrobků, technologických postupů, služeb) včetně hodnocení návratnosti vložených prostředků do oblasti VaV
- přeložit návrh způsobu financování pracovišť AV ČR s využitím poznatků pracovišť Akademie věd Ruské federace (dle informace předložené Martinem Jahnem o zkušenostech z Akademického centra v Novosibirsku)

Vernisáž výstavy a křest CD ROM Technologický profil ČR, verze 06
Od 16 do 19 hod. se uskutečnila za přítomnosti 70 účastníků vernisáž výstavy 11. ročníku Mezinárodního veletrhu invencí a inovací INOVACE 2004 spojená se křtem CD-ROM Technologický profil ČR, verze 06. Vernisáž uváděl Pavel Švejda, křest CD ROM TP ČR provedl Jan Kofroň. Přítomní zástupci zástupců, které se zúčastňují výstavní části (AIP ČR, z.s. vydala "Vystavovatelé - The Exhibitors" INOVACE 2004).

Postupně byly představeny jednotlivé části výstavy - posterová sekce (Květa Lejčková, ČVUT v Praze a jednotliví řešitelé), program EUREKA (Pavel Dlouhý, AIP ČR, z.s. a jednotliví řešitelé), mezinárodní vědeckotechnická spolupráce - dvoustranná a vícestranná spolupráce, členové AIP ČR, z.s., Úřad průmyslového vlastnictví, Komora auditorů ČR, Ministerstvo zemědělství - NAZV, MŠMT, Cena Inovace roku 2004 a 2005 a prezentace sedmi z osmi oceněných produktů v rámci 9. ročníku této soutěže.

Od 19 hod. se uskutečnilo setkání s vystavovateli a hosty INOVACE 2004, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, kterého se zúčastnilo 55 osob.

Fotogalerie - 30. 11. 2004

 
        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2023 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.