Inovace 2004, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČRStředa 1. 12. 2004

sekce Mezinárodní spolupráce ve VaV a inovacích

Této sekce se zúčastnilo 43 osob.
Dopolední sekci zahájil a moderoval ing. Miroslav Janeček, CSc., 1. viceprezident AIP ČR, z.s..

Byly předneseny tyto přednášky:

"Zahájení, MŠMT garant mezinárodní spolupráce ve VaV" - ing. Petr Křenek, CSc., ředitel odboru mezinárodní spolupráce ve VaV MŠMT. Přehledně informoval o multilaterální a bilaterální spolupráci ve VaV s jednotlivými zeměmi a odkázal na příslušné webové stránky MŠMT (www.msmt.cz) a informační materiál k programu "KONTAKT 2004", který obsahuje informace o výsledcích 10 let tohoto programu v ČR (http://www.aipcr.cz/doc/brozura_2004.pdf), upozornil na připravovanou výzvu veřejné soutěže v roce 2005 i na Národní program výzkumu 1, zahájený v minulém roce a financovaný specifickým způsobem.

Ing. Pavel Švejda, CSc. omluvil nepřítomnost RNDr. Anny Sitárové, ředitelky sekce vědy a techniky MŠ SR (www.education.gov.sk). Oznámil, že oba zaslané příspěvky zde budou zveřejněny a informoval o nejrozsáhlejší česko - slovenské spolupráci v rámci programu KONTAKT.
Dále seznámil přítomné s plněním jednotlivých částí projektu KONTAKT - ME 712, mobilitou (většina řešitelů předkládá vyúčtování s informacemi o získaných poznatcích v listopadu a zejména prosinci, proto plnění této části k 30. 11. 2004 neodpovídá časovému rozlišení), prezentací výsledků řešení některých z 341 projektů (v součinnosti se zastupitelskými úřady ČR v zahraničí a dalšími partnery AIP ČR, z.s. je realizován širší rozsah této části projektu), zabezpečení dvoustranných komisí a posudků předložených projektů (je uskutečňováno v souladu s programem), součinnost s řešiteli a financování projektů (s ohledem na větší rozsah druhé části projektu, je tato část rozsáhlejší). Představil manažery projektů AIP ČR, z.s. zodpovědné za jednotlivé země v rámci programu KONTAKT (informace viz http://www.aipcr.cz/kontakt.asp). Za Maďarsko a Řecko, za které rozpovídal ing. Jiří Štika (ukončil pracovní poměr v AIP ČR, z.s. k 30. 9. 2004) zodpovídá dočasně Iveta Němečková.

"Program EUREKA a hodnocení výsledků projektů" - RNDr. Svatopluk Halada, národní expert v sekretariátu EUREKA, Brusel. Seznámil přítomné s počátky vzniku programu EUREKA, novým systém hodnocení projektů PAM (Project Assesment Metodology) a přínosem řešení těchto projektů - podporují konkurenceschopnost a rovněž hrají důležitou roli v komerční oblasti.

Národní koordinátor programu EUREKA v ČR ing. Josef Martinec informoval o vytvoření společné metodiky hodnocení projektů - PAM, která začala být uplatňována od 1. 1. 2004 s vysvětlením problematických kritérií formuláře projektu (http://www.aipcr.cz/eureka.asp).

"Zkušenosti z plnění projektů v rámci programu KONTAKT". V této části se s příspěvkem přihlásili:
* Alena Pichová, MBÚ AV ČR
- "Kvasinky jako modelový organismus pro studium procesu stárnutí"
* Václav Voráček, Technovent s.r.o., Ostrava
- česko-čínská spolupráce, hašení požárů v dolech v ČLR
* Jan Horáček, JČU v Českých Budějovicích
- trvale udržitelné zemědělství, hospodaření na orné půdě, půdoochranný systém
* Ladislav Kubíček, CONSULTO - kontaktní kancelář AiF
- programy na podporu MSP v SRN. Tato finanční podpora je svěřena AiF. Od r. 2004 je připravován program PRO INNO II. (www.aif.de)
* Dzmitry Zubik, vládní stipendista Běloruska, zaměřený na oblast inovačního podnikání
- doktorandské studium na VŠE, viz web
* Vladimír Dlouhý, člen Rady programu EUREKA
- hodnocení projektů ex ante - pomoc Rady programu EUREKA při hodnocení návrhů projektů a hodnocení projektů ex post - hodnotit řešení a jeho tržní uplatnění, mělo by se začít provádět. Dále zmínil některá kriteria PAM, která jsou těžko splnitelná hlavně pro MSP v ČR.
* Jaroslav A. Jirásek, člen Redakční rady ip tt
- proti zužování slova INOVACE - nemá se spojovat s vědci, ale je to věc podnikatele - podnikat = inovovat
* Blanka Černá, MZe-NAZV
- informovala o činnosti Národní agentury pro zemědělský výzkum - formuláře na internetu, výše zmíněný Národní program zemědělského výzkumu používá stejné formuláře - kladně hodnoceno zjednodušení administrativy.

Česko - německé technologické fórum

Toto fórum moderoval PhDr. Milan Havel, zahraniční expert AIP ČR, z.s., uvítal přítomné na tomto setkání v rámci INOVACE 2004, Týdne výzkumu, vývoje a inovací v ČR, tradičně konané v tomto období na Novotného lávce.

Tohoto fóra se zúčastnilo 131 osob, z toho zástupci 22 firem ze SRN. V rámci fóra byli pozváni zástupci AIP ČR, z.s. v krajích, kteří absolvovali úspěšně školení "inovační podnikání" ve dnech 20. - 22. 10. 2004 a zpracovali písemný test. Z celkového počtu 10 úspěšných zástupců se předání certifikátů v 1. patře, ve výstavní části ČARA, zúčastnilo 8 zástupců - foto.

V průběhu fóra postupně vystoupili:

Ingrid Zillides - Spolkové ministerstvo hospodářství a práce, informovala o bilaterální spolupráci s ČR

Petr Křenek - zdůraznil nové rozměry spolupráce s Německem po rozšíření EU, rozšíření spolupráce hlavně v oblastech biomedicínského výzkumu, dopravě aj.

Karel Šperlink - vyzdvihl účast Martina Jahna, místopředsedy vlády ČR na INOVACE 2004

Josef Beck - vedoucí hospodářského referátu velvyslanectví NSR v ČR, informoval přítomné o možnosti navázat spolupráci prostřednictví hospodářského oddělení nebo Německou obchodní a průmyslovou komoru nebo agenturu pro zahraniční vztahy

Ing. Jan Kofroň, manažer projektu Technologický profil ČR vystoupil na téma "Inovační potenciál České republiky - Technologický profil ČR". Popsal vznik, historii a současný stav řešení projektu, upozornil na jeden z výsledků - CD ROM TP ČR, verze 06. Tento CD ROM byl účastníkům fóra předán.

Bernd Gross - jednatel představenstva Sdružení pro hospodářskou a technologickou spolupráci se střední a východní Evropou Brücke - Osteuropa e.V., uvedl 22 účastníků německých firem. Cílem je tzv. "benchmarking" navázání partnerských vztahů s českými firmami - přihlášeno 111 firem z ČR. Zdůraznil vzájemné vztahy - profit obou partnerů.
V rámci "Konzultace dvoustranných projektů česko-německé hospodářské a vědecké spolupráce" se uskutečnilo jednání mezi jednotlivými partnery, které pokračovalo i při večerním " Setkání s tuzemskými a zahraničními účastníky fóra (restaurace Vojanův dvůr, U Lužického semináře 21, Praha 1)"
Tohoto setkání se účastnila i Viola Klein - prezidentka Brücke - Osteuropa e. V., která uvedla, že se uskutečnilo 120 vzájemných rozhovorů a 40% z nich bylo úspěšných.

V průběhu fóra se uskutečnilo jednání zástupců AIP ČR, z.s. (projektový tým MIC) s delegací RF (RINKCE). Byla projednána příprava sekce Vědeckotechnická spolupráce RF a ČR 2. 12. 2004, příprava dokumentů, které budou potvrzeny na jednání smíšené česko-ruské komise pro vědeckotechnickou spolupráci 9. 12. 2004, byly podány informace o řešených a připravovaných projektech v této oblasti.

Závěry druhého dne INOVACE 2004:

- nadále zkvalitňovat obsahovou přípravu projektů v rámci dvoustranné mezinárodní vědeckotechnické spolupráce, prezentovat výsledky těchto projektů v tuzemsku a zahraničí v součinnosti se zastupitelskými úřady ČR a dalšími partnery AIP ČR, z.s.
- při vyúčtování mobilit v rámci programu KONTAKT, viz webovou stránku http://www.aipcr.cz/limity.asp?c=4.12.2003%208:29:40 postupovat v souladu s pokyny AIP ČR, z.s. k vyúčtování pro rok 2004
- analyzovat a využívat zkušeností dvoustranných spoluprací v uplatňování výsledků VaV v ČR
- prohlubovat vzájemné zkušenosti bilaterální spolupráce se Slovenskou republikou
- ve spolupráci s kanceláří AiF, CONSULTO v Praze napomáhat přípravě projektů PRO INNO II

Fotogalerie - 1.12. 2004

 
        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2023 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.