Inovace 2004, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČRČtvrtek 2. 12. 2004

sekce Národní inovační politika

Této sekce se zúčastnilo 46 osob.
Dopolední sekci zahájil a moderoval ing. Pavel Švejda, CSc., generální sekretář AIP ČR, z.s..

Byly předneseny tyto přednášky:

"Příprava národní inovační politiky" - RNDr. Marek Blažka, ředitel odboru výzkumu, vývoje a inovací, ředitel sekce výzkumu, vývoje a lidských zdrojů, Úřad vlády ČR.
Informoval o připravované NIP , charakteristice cílů NIP: konkrétnost, koncepční provázanost, důraz na rychlou změnu, orientace na uživatele, bariéry konkurenceschopnosti.

"Úkoly AIP ČR, z.s. v rámci Národní inovační politiky, regionální inovační infrastruktura" - ing. Pavel Švejda, generální sekretář AIP ČR, z.s..
Připomněl význam Systému inovačního podnikání ( od roku 1993 ), projektu Technologický profil ČR (od r. 1998), Ceně Inovace roku (od r. 1996), v roce 2004 devátý ročník, časopisu Inovační podnikání a transfer technologií ( od roku 1993 ), INOVACE, mezinárodní sympozium s výstavou ( od roku 1994), v roce 2004 jedenáctý ročník, připravované regionální inovační infrastruktury ( od roku 2001 ), přípravě odborníků pro oblast inovačního podnikání ( od roku 1993 ) a dalších cílech činnosti A.IP ČR, nevládní organizace pro tuto oblast.

Do diskuse se přihlásili:

* Vítězslav Benda, ČC IEE
- institucionální financování (nebude podporováno) - dlouhodobější granty
- příprava odborníků - nedostatek pracovníků v technických oborech (bude se řešit přes PR a nastavením finančních mechanismů)
* Miroslav Cenek, ČAOE
- problematika výchovy na VŠ - inovace v oblasti obnovitelných energií a alternativní dopravy, marketing projektů (nelze provádět u projektů základního výzkumu 100% financovaných ze státní dotace na rozdíl od vývojových projektů se čtvrtinovou státní dotací, uplatňování sankcí)
* Jan Křižka, OZE
- podpora inovací v oblasti udržitelného rozvoje a kvality života, návrh přípravy založení vědeckotechnického parku pro oblast pro obnovitelné energie - nástroj strategie pro udržitelný rozvoj (Martin Jahn), vytvořit klastr firem a VŠ, účast Čínské republiky i souhlas německých účastníků letošní INOVACE 2004
* Pavel Švejda, AIP ČR, z.s.
- potvrdil zmiňovaný návrh, byl konzultován s AIP ČR, z.s.
* Marek Blažka, Úřad vlády ČR
- zmínil výsledky za ČR (jeden výsledek podán 5x)
* Miroslav Pittner
- ocenil návaznost NIP - ucelený systém, vláda má nástroje na ovlivnění způsobu uplatnění pracovních sil ČR (orientování investičních pobídek), zdůraznil vzájemné ovlivňování řízení a inovací
* Miroslav Cenek, ČAOE
- kontakt s Českými centry, využít nabídky aktivit Českých center, pomoc firem ČR při prezentacích v zahraničí, efektivní využití peněz EU
* Jaroslav A. Jirásek, člen Redakční rady ip tt
- odkaz J.A. Schumpetera: tvořivá destrukce (mladý, svěží kapitál - může plodit něco nové), závist u nás jako jinde, význam kolektivního kapitálu - severské státy pochopily dříve, u GAČR se 18 projektů z 20 nezabývá výzkumem, uctívá českou vynalézavost a šikovné české ruce
* Jaromír Klouda, CONTMAIN
- projekty převážně z oblasti transferu technologií (klouda@abcont.cz)

Vědeckotechnická spolupráce RF a ČR

Odpolední část moderoval Miroslav Pittner. Zúčastnilo se jí 36 osob.

* M. V. Sergeev, Federal Research Centre for Projects Evaluation and Consulting Services, Moskva "Valorization of research and development works (R&D), investment programmes and projects, dual-purpose technologies" - seznámil přítomné se způsobem hodnocení projektů (www.extech.ru).

* Jaroslav Bašta, velvyslanec ČR v RF, zhodnotil činnost za 4 roky svého působení na velvyslanectví, navštívil 45 z 98 regionů RF. Věří, že se české firmy vrátí do ruských regionů, podobně jako již mají svá zastoupení velké vyspělé jihoamerické, francouzské aj. zahraniční firmy přímo v regionech. Jako příklad českého projektu mezinárodní spolupráce uvedl "Sosnogorsk" - ložiska zemního plynu s vysokým podílem propan-butanu, který se začíná prodávat do Finska. Projekt je financovaný ČR, dodavatelem je Škoda, jaderné strojírenství.

* Pavel Švejda, generální sekretář AIP ČR, z.s. "Projekt Mezinárodní inovační centrum".
Projekty, které budou příští týden vybírány mají čtyři úrovně: mezivládní komise, ministerstva, AIP ČR, z.s. a RINKCE a řešitelé jednotlivých projektů. Dohoda o spolupráci obsahuje tři činnosti: Informační systém pro inovační podnikání, příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání a způsob hodnocení (expertiza) projektů .

* Petr Křenek, ředitel odboru mezinárodní spolupráce ve VaV MŠMT "Perspektivy česko-ruské vědeckotechnické spolupráce"- ocenil zařazení této vědeckotechnické spolupráce jako samostatnou sekci INOVACE 2004, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, systém mezivládních komisí (podskupina vědeckotechnická spolupráce), potvrdil spolupráci AIP ČR, z.s. a RINKCE - funkční systém s prvními výsledky, dále zmínil důležitost projektů INTAS (Rusko a země bývalého SSSR), projekty kosmického výzkumu a další projekty.

"Prezentace rusko-českých projektů"
V průběhu prezentace vystoupili:

* Alexander P. Amosov, Samara State Technical University
- technologie keramických prášků (keramické materiály, povrchová úprava kovů, plastů)
* Karel Král, Fyzikální ústav AV ČR
- fyzikální výzkum v oblasti polovodičových nanostruktur
* Moskevský institut " Mine Rolling Mills"
* Jaroslav Raclavský, Ústav vodního hospodářství obcí, FSv VUT v Brně
* Jiří Dvořák, VŠMIE
- projekt ve spolupráci s AIP ČR, z.s., partnerem Státní univerzita řízení v Moskvě, studijní kurz - v r. 2006 konkrétní výstupy
* Pavel Kubeš, ČVUT FELD
- řízení termonukleární fúze - energie pro příští století
* Vladimír Balek, Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s.
- charakterizace nových materiálů
* Bohuslav Čásenský, Katchem, s.r.o.
- projekt VST ČR RF, oblast boranových chemických klastrů
* Milan Lupták, VŠE Praha
- terénní výzkum ruské migrační komunity
* Vladimír Kebo, VŠB-TU Ostrava
- evropská výstava patentů a vynálezů - Výstaviště Černá louka, dne 24. - 26. 5. 2005
* Jaroslav Stejskal, Ústav makromolekulární chemie AV ČR
- informaci o projektu "Povrchová modifikace materiálů vodivými polymery" přednesla Miroslava Trchová

Na závěr tohoto bohatého programu bylo zodpovězeno několik zajímavých dotazů:
patent vzniklý při této spolupráci nemá možnost ministerstvo ovlivňovat (pokud není ošetřeno před vznikem patentu),
délka trvání projektů - na české straně 4 roky, na partnerské straně 3-4 roky
vyjasněn problém přijetí podaného projektu na straně partnerů (v důsledku organizačních změn).

Miroslav Pittner v závěru poděkoval všem účastníkům za kvalitní přípravu a přednesené příspěvky.

Závěry třetího dne INOVACE 2004:

- urychlit přípravu Studijního kurzu v rámci projektu AIP ČR, z.s. a VŠMIE se Státní univerzitou řízení v Moskvě
- podpořit účast na evropské výstavě patentů a vynálezů, konané v Ostravě ve dnech 24. - 26. 5. 2005
- využívat možností a pomoci Českých center pro MSP a ostatní zájemce ČR při prezentaci v zahraničí
- při výběru projektů v rámci česko-ruské vědeckotechnické spolupráce se zaměřit na rozvoj lidských zdrojů, využití české vynalézavosti a "zlatých českých rukou".

Fotogalerie - 2. 12. 2004

 
        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2023 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.