Inovace 2005, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČRÚterý 29. 11. 2005

Regionální inovační infrastruktura a inovační proces v krajích

Letošního 12. mezinárodního sympozia s výstavou INOVACE 2005 se prvního dne zasedání zúčastnilo 73 účastníků.

Dopolední část zasedání moderoval ing. Miroslav Janeček, CSc., 1. viceprezident AIP ČR, z.s.

Přítomné přivítal ing. Pavel Švejda, CSc., generální sekretář AIP ČR, z.s., předseda programového a organizačního výboru INOVACE, odkázal na svůj úvodní článek "Inovace 2005 podvanácté" ve 4. čísle ip&tt (str. 2) a zmínil dosud uskutečněné akce AIP ČR, z.s., jejích členů a partnerů v letošním roce:
* 3 semináře (regiony, ochrana průmyslového vlastnictví, inovační potenciál)
* 4 čísla ip&tt řádná a 2 mimořádná (Koncepce inovací pro oblast průmyslu a podnikání na období 2005 - 2008; Národní inovační politika České republiky na léta 2005 - 2010)
* 10. ročník Ceny Inovace roku 2005 (370 oslovených subjektů; 11 hodnocených přihlášek)
* odborné týmy k inovačnímu podnikání v krajích (13 krajů a hlavní město Praha) ve spolupráci s Regionálními rozvojovými agenturami v krajích ČR, Útvarem rozvoje hl. m. Prahy a zástupci AIP ČR, z.s. v těchto regionech
* spolupráce se členy AIP ČR, z.s. při prezentacích na tuzemských a zahraničních konferencích a veletrzích
* spolupráce s řešiteli projektů KONTAKT (341 projektů), EUREKA a v rámci Mezinárodního inovačního centra
* pracovní týmy AIP ČR, z.s. - politika, výchova, regiony
* předsednictví ČR v programu E! od 1.7. 2005 do 30.6. 2005
* další rozvoj Systému inovačního podnikání v ČR
* podíl na přípravě a realizaci NIP, přípravě NRP 2007 - 13 a dalších dokumentů

Obsah těchto činností a projektů je součástí sympoziální a výstavní části INOVACE 2005; výsledky jsou hodnoceny v rámci 10. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2005.

Profesor ing. Jiří Pavelka, DrSc., předseda Českého svazu vědeckotechnických společností přivítal přítomné a jako spolupořadatel INOVACE 2005 zdůraznil neformální i formální spolupráci s AIP ČR, z.s., že „inovace“ je základní podmínkou růstu společnosti a v současném systému vzdělávání – program ČSVTS.

Přednášky dopolední části byly dále předneseny v souladu s programem:

„Aktuální úkoly Regionálních rozvojových agentur a inovace“
Ing. Manfred Hellmich, MBA, předseda České asociace rozvojových agentur
- vznik krajských zastoupení (říjen 2003), krajské koncepce „Regionální inovační strategie (RIS), improvizace jako pracovní řád – nutno změnit, aktualizace TP ČR, příprava osmého RISu, více viz

„Národní síť vědeckotechnických parků v ČR“
Ing. Jaroslav Lakomý, viceprezident Společnosti vědeckotechnických parků ČR
- SVTP ČR 15 let, definice VTP v ČR, akreditace VTP v ČR, více viz

„Národní síť materiálového inženýrství“
Prof. Jiří Švejcar, VÚT Brno
- Centrum ČSNMT založeno před více než 10 lety (součást ČSNMT), členové, statut a činnost Centra, mezinárodní spolupráce, informace o Centru v ip tt 4/2005, více viz

„Aplikovaný výzkum a vývoj v ČR“
Ing. Miroslav Janeček,CSc., prezident Asociace výzkumných organizací
- místo aplikovaného výzkumu ve VaV, v ČR (je obrovská rezerva), základní a aplikovaný výzkum, role výzkumných center, hodnocení VaV, strukturální fondy – nástroj vyrovnání regionů (ČR v současnosti nepodporuje ze strukturálních fondů VaV, od r. 2007 ano), více viz

„Inovační produkty a jejich hodnocení“
Ing. Pavel Švejda, CSc., generální sekretář AIP ČR, z.s.
- navázal na předchozí přednášky, oznámil aktuální sdělení – přítomnost M. Jahna dne 2. 12. 2005 na předávání cen v rámci soutěže o Cenu Inovace roku 2005; definice inovačního produktu (výrobek, technologický postup, služba); inovační proces: vymyslet – vyrobit – prodat; kriteria soutěže o Cenu Inovace roku (od r. 1996); pokyny k vyplňování přihlášky (www.aipcr.cz); hodnocení s poznatky je uvedeno v článku v ip tt 4/2005 „Inovační produkty a jejich hodnocení“ (str. 2-3) – jsou uvedeny počty oslovených subjektů, počty přihlášek, počet oceněných inovačních produktů a počet udělených Cen Inovace roku v letech 1996 – 2004; výsledky 2005 budou vyhlášeny 2. 12. 2005; uvedena tabulka „Schéma klasifikace řádu inovace“ (F. Valenta v publikaci P. Švejda a kol.: Základy inovačního podnikání, Praha 2002)

V rámci diskuse dopolední části byly předloženy tyto nejdůležitější náměty, návrhy a připomínky:

* J. B. Sporková – projekt v rámci JPD 3 „Inovace ve vzdělávání o inovacích“; AIP ČR, z.s. je jedním z partnerů projektu, více viz
* M. Sígl – práce s významnými osobnostmi ve výzkumu, vývoji a inovacích; úloha J. Beneše a M. Vystyda při zakládání Společnosti vědeckotechnických parků v roce 1990 – návštěva ITC Berlín, aj. (uvést tuto zkušenost v připravované publikaci VTP v ČR); únik mozků; potřeba připravit a vydat encyklopedii českých a světových vynálezců
* A. Teppervien – program INDUSTRY INFO; možnosti zapojení do programu, podpora průmyslu

Odpolední jednání moderoval prof. ing. Jiří Dvořák, DrSc., viceprezident AIP ČR, z.s.. Omluvil neúčast ing. Karla Klusáčka, MBA, prezidenta Společnosti pro podporu transferu Technologií (jednání UNIDO ve Vídni), jehož přednášku

„Národní síť transferu technologií“
přednesla ing. Eva Kudrnová, TC AV ČR
* projekt IRC, nástroje transferu technologií, posílení ochrany průmyslových práv, více viz

„Komercializace výzkumných poznatků prostřednictvím informačního portálu Inženýrské akademie ČR“
Ing. Ivan Dobiáš, DrSc., viceprezident Inženýrské akademie ČR
* projekt EUPRO OK 440, integrovaný informační portál poznatků VaV, hledání partnerů, výrobců, investorů a investičních příležitostí, více viz

V rámci diskuse postupně vystoupili P. Peterková, K. Šperlink, I. Dobiáš, E. Kudrnová, K. Lejčková, V. Benda, R. Pavlica, P. Švejda, O. Hruška, J. Lakomý, J. Pavelka, P. Dlouhý – vyjádřili se k obsahu vystoupení přednášejících v rámci úvodního dne INOVACE 2005 a spolu s návrhy k jednotlivým vystoupením navrhli tyto další náměty, návrhy a připomínky k dalšímu zkvalitňování regionální inovační infrastruktury a inovačnímu procesu:

- snaha o záchranu pracovních míst na úrovni organizací, podniků – změnit filozofii základních směrů rozvoje
- doporučení pro kraje, regiony hodnotit inovační produkty – spolu s oceňovanými inovačními produkty na výstavách a veletrzích jsou produkty hodnocené v krajích doporučením pro přihlašovatele do soutěže o Cenu Inovace roku
- věnovat pozornost otázkám lidské dimenze – lidem, kteří jsou disponibilní zdrojem růstu produktivity práce a vědeckotechnickým rozvojem
- podporovat program INDUSTRY INFO – informační zdroj k rozvoji průmyslu
- upřesnit podmínky pro realizaci transferu technologií v ČR včetně návazností na mezinárodní systémy, uplatnit tyto přístupy při přípravě operačních programů v rámci NRP na období 2007 – 2013 a přípravě metodiky
- vytvořit podmínky pro uplatnění odborníků z praxe v rámci jejich pedagogického působení na VŠ
- zabezpečovat úlohu AIP ČR, z.s. jako partnera v projektu „Inovace ve vzdělávání o inovacích“ v rámci programu JPD 3
- prezentované národní sítě (rozvojové agentury, VTP, materiálové inženýrství, transfer technologií) jsou základem systému inovačního podnikání v ČR (inovační infrastruktury v ČR)

* Pavel Švejda pozval přítomné na vernisáž výstavy se křtem CD ROM Technologický profil ČR, verze 07 od 16 hodin ve 4. patře budovy ČSVTS.


Vernisáž výstavy a křest CD ROM Technologický profil ČR, verze 07
Od 16 hodin se uskutečnila za přítomnosti 65< účastníků vernisáž výstavy 12. ročníku Mezinárodního veletrhu invencí a inovací INOVACE 2005 spojená se křtem CD-ROM Technologický profil ČR, verze 07.
Vernisáž uváděl Pavel Švejda, křest CD ROM TP ČR provedl Jan Kofroň, manažer projektu Technologický profil ČR a vedoucí Informačního centra INOVACE 2005. Přítomní zástupci účastníků výstavní části (AIP ČR, z.s. vydala "Vystavovatelé - The Exhibitors" INOVACE 2005 s uvedením česko-anglické charakteristiky vystavovatelů) postupně představili jednotlivé části výstavy v jednotlivých podlažích budovy ČSVTS:

4. patro
- posterová sekce (Květa Lejčková, ČVUT v Praze a jednotliví autoři posterů – L. Kraus, J. Pavelka, K. Hána, K. Vítek, M. Sedláček)

3. patro
- mezinárodní spolupráce ČR: AMVIS (S. Lauerová), Ruská federace (A. A. Bočarov), Bělorusko, ČLR, Ukrajina, (P. Švejda); spolupráce s OWZ Berlín, Sdružením českých podniků v Německu a RINKCE (P. Švejda), program EUREKA, hodnocení projektů, úspěšní řešitelé projektů, brožura 10 let členství ČR v tomto programu, 20 let programu EUREKA (Pavel Dlouhý),
- Národní asociace pro rozvoj podnikání, projekt RITTS-INBO, projekt Regenerace zón Libereckého kraje, Královéhradecký kraj (P. Švejda)

2. patro
- mezinárodní vědeckotechnická spolupráce v rámci programu KONTAKT (P. Švejda), Úřad průmyslového vlastnictví (M. Bednář), Informační centrum INOVACE 2005 (J. Kofroň)
- předsednictví ČR v programu EUREKA, MŠMT, Systém inovačního podnikání v ČR, Klub inovačních firem, časopis ip tt, Obor inovační podnikání, programy KONTAKT a EUREKA (P. Švejda)

1. patro
- Česká asociace rozvojových agentur a RRA v jednotlivých krajích, odborné týmy k inovačnímu podnikání v krajích, strukturální fondy a Národní rozvojový plán 2007 – 2013, ČSJ a kongres 2007 (P. Švejda)
- ASICentrum (O. Hruška)
- VÚSH Brno, projekt Inovace ve vzdělávání o inovacích (P. Švejda), Česká asociace pro obnovitelné energie (M. Cenek), ČSÚ (J. Grosz), CESNET, mediální partneři, ČKAIT, ČSSI a fakulty stavební v ČR (P. Švejda)

přízemí
AIP ČR, z.s. - hlavní aktivity, ČSVTS, Cena Inovace roku 2005 a 2006, prezentace čtyř přihlášených produktů do soutěže o Cenu Inovace roku 2005 – Plantograf V05, FS ČVUT v Praze (J. Volf), Povrchová ochrana trysek fluidních kotlů metodou HVOF, ŠKODA výzkum, s.r.o. Plzeň, Řídicí procesorová jednotka pro automatické řízení průmyslových procesů, UniControls Praha 10, Servomechanismus pro polohování absorbéru kolektorového koncentračního systému SOLARGLAS, ENKI, o.p.s. Třeboň (P. Švejda);
- Pohon teleskopického ramene nekonvenčním válečkovým řetězem, FS ČVUT v Praze (M. Fürbacher)

V závěru vernisáže připomněl P. Švejda podmínky pro demontáž výstavy; zahájení demontáže v pátek 2. 12. 2005 v 15 hodin, ukončení demontáže v 17 hodin.

Od 19 hod. se uskutečnilo setkání s vystavovateli a hosty INOVACE 2005, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, kterého se zúčastnilo 48 osob.

Fotogalerie - 29. 11. 2005

Zpracovali: V. Mísařová, I. Němečková, P. Švejda, fotogalerii P. Dlouhý

 
        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2024 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.