Inovace 2005, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČRStředa 30. 11. 2005

Inovační infrastruktura a inovační proces v ČR

Dopolední jednání zahájil a moderoval doc. ing. Karel Šperlink, CSc., prezident AIP ČR, z.s., v úvodu oznámil změnu pořadí přednášejících. Tohoto jednání se zúčastnilo 64 osob.

V dopolední části byly předneseny tyto přednášky:

"Využití transferu technologií při komercializaci výsledků VaV" - Sandor G. Vari, Cedars - Sinai Medical Center, USA
- projekt "Bridges in Life Science", snaha vytvořit síť univerzit - získat partnery v zahraničí (ČR, Maďarsko, Slovensko, Rumunsko aj.), vzdělávání - inovační myšlení, akční plány univerzit - zajistit konkurenceschopnost (strategie pro ochranu průmyslového vlastnictví), více viz

"Úloha AIP ČR, z.s. při realizaci Národní inovační politiky" - ing. Pavel Švejda, CSc., generální sekretář AIP ČR, z.s.
- navázal na přednášky a diskuse prvního dne a uvedl nejdůležitější cíle:
* systém inovačního podnikání v ČR (inovační infrastruktura)
regionální inovační infrastruktura
-> obsadit obchod
-> rozejít se s pasivními organizacemi do 30. 6. 2006
* Technologický profil ČR ? vyjádřit inovační potenciál
* INOVACE, Týden výzkumu, vývoje a inovací -> dále zkvalitňovat
* soutěž o Cenu Inovace roku -> dále zkvalitňovat
* časopis ip& tt (dosud vydáno 58 čísel včetně mimořádných čísel) -> dále zkvalitňovat (připomněl přítomným možnosti publikování příspěvků)
* příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání -> analyzovat potřeby a realizaci
* připomněl přítomným možnost účastnit se ankety
* podklad v časopisu ip& tt č. 3/2005, str. 2 (ip& tt č. 4/2005, str. 2)

"Příprava Národního rozvojového plánu na období 2007 - 2013" - ing. Arnošt Marks, PhD., ředitel odboru rámce podpory společenství, Ministerstvo pro místní rozvoj - pověřen jinými úkoly - zástupce se nedostavil, proto vystoupil doc. ing. Karel Šperlink, CSc., prezident AIP ČR, z.s. - člen řídícího a kontrolního výboru Národního rozvojového plánu 2007 - 2013
- dosud není znám rozpočet EU a tedy ani plánované prostředky na "strukturální fondy", "Národní rozvojový plán na léta 2007 - 2013" (NRP) - strategie a zaměření operačních programů (OP) - do 20.12. zaslat vyjádření k OP, vyzval přítomné k zaslání připomínek do 15. 12. mailem na sperlink@aipcr.cz

V rámci diskuse dopolední části byly předloženy tyto nejdůležitější náměty, návrhy a připomínky:

* K. Šperlink, AIP ČR, z.s. - návrh uspořádat speciální seminář ve spolupráci s ČSVTS k NRP, bude zveřejněn na www. aipcr.cz, část Novinky
* M. Press, TIC ČVUT v Praze - dotaz, zda je dokument NRP veřejně přístupný (zatím na skryté webové stránce MMR)
* J. Šálava, REALCO - problematika obnovitelných energií (přimíchávání bioetanolu do paliva - bioplyn)
* S. Lauerová, AMVIS - upozornila na dvě příručky (CEDARS-SINAI - Leading the Quest for Health, Ukrajinská konference) pro zájemce k dostání na AMVIS
* V. Sklenička, UFM AV ČR Brno - doporučení ke sjednocení programů - Konkurenceschopnost, VaV, Inovace; ustavit implementační agenturu (CzechInvest, TC AV ČR) na strukturální fondy

Pavel Švejda ukončil dopolední část a vyzval přítomné k dochvilnosti na odpolední část vzhledem ke změně programu a účasti M. Jahna, místopředsedy vlády ČR.

Odpolední část moderoval prof. ing. Jiří Dvořák, DrSc., viceprezident AIP ČR, z.s., byly předneseny tyto přednášky:

"Úloha inovací ve strategii hospodářského růstu" - ing. Martin Jahn, MBA, místopředseda vlády ČR
- význam inovace, materiál NIP schválen, důraz na kontrolu výsledků VaV, schopnost akademické sféry lépe spolupracovat s podniky - vyučovat "softskills": představa o ekonomickém řízení podniku, celém výrobním procesu (důležité pro uplatnění v praxi), nutnost podpořit zájem o studium technických oborů (klíčové pro ČR - rozvoj inovací) - využít strategie lidských zdrojů
V závěru vystoupení potvrdil svoji účast na předávání cen v soutěži o Cenu Inovace roku 2005 dne 2. 12. v 10.45 hod.

Dotazy k této přednášce:
* S.G. Vari, Cedars - Sinai Medical Center - problematika "seed capital", "venture capital", rozdíl podnikání v oblasti služeb a průmyslu
* M. Press, TIC ČVUT v Praze - administrativní problémy NIP - potřeba vytvořit atmosféru partnerství
* J. Pavelka, ČSVTS - problematika vzdělávání (zrušení povinné maturity z matematiky, přístup ke znalostem - memorováním nebo porozuměním)
* J. Šátava, REALCO - otázka přimíchávání bioetanolu do paliva (od 1.1. 2007 přimíchávat povinně 5%)

"Statistika inovací" - ing. M. Hukalová, Český statistický úřad
- činnost Českého statistického úřadu (ČSU) - Oslo manuál (definice inovace), statistická šetření (CIS), statistická šetření o inovacích (Dotazník o technických inovacích), inovace v podnicích a ve službách, změna definice inovace (i marketingová inovace), viz článek v ip tt 4/2005, str. 5, více viz

"Ochrana průmyslového vlastnictví" - Karel Čada, předseda Úřadu průmyslového vlastnictví
- statistický přehled v patentové ochraně - v r.1930 ČR na 8. místě ve světě v podávání patentových přihlášek, nyní 600 přihlášek ročně (MSP cca 200, fyzické osoby cca 200, zbytek univerzity a výzkumné ústavy), ČR je členem většiny podstatných organizací zabývající se oblastí průmyslově právní ochrany, role Evropského patentového úřadu, možnost vysokoškolského studia - založena soukromá univerzita, při ÚPV Institut průmyslových práv (2leté studium), čtyři strategické přístupy k průmyslově právní ochraně, viz www.upv.cz

"Inovace v Jednotném programovém dokumentu 3" - ing. Světlana Navarová, vedoucí oddělení řízení a implementace, Ministerstvo práce a sociálních věcí
- cíle programu - sledování zlepšení vzdělávání a zaměstnavatelnosti, opatření 4.2. JPD 3 - podpora inovací (12 229 tis. €), zvýšení kvality spolupráce pracovišť výzkumu a výrobní sféry, v roce 2007 možnost dalších finančních prostředků na podporu inovací v Praze, více viz

"CESNET a inovace" - ing. Jan Gruntorád, CSc., ředitel CESNET, z.s.o.p.
- síť CESNET založena v r. 1996 (viz článek 4/2005, str. 7 - G. Krčmářová: CESNET a výzkum a vývoj), výzkumný záměr: "Optická síť národního výzkumu a její aplikace", stavba budoucích sítí podle kategorizace uživatelů, využití: prohlížení 15 Megapixelových obrázků, telematické konzultace na dálku (např. v medicíně při operacích), více viz

V rámci diskuse vystoupili:
* P. Švejda, AIP ČR, z.s. - poděkoval K. Čadovi za jeho přednášku (AIP ČR, z.s. spolupracuje při hodnocení přihlášek do soutěže o Cenu Inovace roku - původnost řešení a pořádá každoročně na ÚPV seminář k otázkám průmyslového vlastnictví) a ostatním výše uvedeným přednášejícím
* M. Press, TIC ČVUT v Praze - dotaz na peníze programu JPD ? na příští rok, peníze mezi prioritami nelze převádět, možnost upravit výši finančních prostředků podle letošní zkušenosti
* J. Pospíšil, MŠMT - délka projektů v JPD 3 - maximálně 2 roky (kromě programu Rozvoj lidských zdrojů), cíle řešení - inovační část - specifickým kriteriem je partnerství (spojení výzkumu a podnikatelské sféry) - osvědčilo se

V závěru odpolední části vyzval P. Švejda přítomné k individuální prohlídce výstavní části INOVACE 2005 a od 18.00 k účasti na setkání účastníků.

Závěry druhého dne:

- zjistit přístupnost materiálu "Národní rozvojový plán 2007 - 2013", vyzvat k zaslání připomínek do 15. 12. mailem na sperlink@aipcr.cz a zorganizovat seminář ve spolupráci s ČSVTS v návaznosti na schválení NRP
- nadále spolupracovat s Úřadem průmyslového vlastnictví a informovat řešitele projektů s činností a službami úřadu
- při přípravě odborníků pro oblast inovačního podnikání se zaměřit nejen na technickou problematiku výuky, ale i na tzv. "soft skills" (ekonomické, finanční a jazykové znalosti)
- podporovat zájem o studium technických oborů s využitím strategie lidských zdrojů

Fotogalerie - 30. 11. 2005

Zpracovali: V. Mísařová, I. Němečková, fotogalerii P. Dlouhý

 
        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2023 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.