Inovace a konkurenceschopnost

Závěrečná konference projektu Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích
1. den


První část konference pořádané Ústavem experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. ve spolupráci s Asociací inovačního podnikání ČR se konala ve středu 11. června 2008 v zasedacím sále č. 319 budovy ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1. Konference se zúčastnilo 50 posluchačů. (program viz)

Program zahájil P. Švejda, AIP ČR, z.s.. Krátce uvedl zaměření obou dnů konference a představil moderátora dnešního programu, J. Čermáka, MEBIS,s.r.o. Upozornil návštěvníky na doprovodnou výstavu konference, která se po celý týden koná ve vstupní hale budovy ČSVTS. Vyjádřil potěšení nad tímto setkáním v samém závěru projektu, jehož byla AIP ČR, z.s. partnerem. V rámci tohoto partnerství (a partnerství v projektu CIVL) byla vydána publikace P. Švejda a kol., Inovační podnikání, užívaná při přípravě odborníků pro inovační podnikání.

V rámci zahájení programu se krátce představil J. Čermák, MEBIS, s.r.o., a přivítal účastníky.

První přednáška náležela A. Chvátalovi, ÚEM AV ČR, v.v.i., který seznámil posluchače s technickými daty a základními informacemi o projektu. Dle jeho slov se projekt měl stát mostem mezi různými cílovými skupinami. Zmínil počáteční problémy v projektu a pozdější úspěchy na základě změny strategie při zachování klíčových aktivit, rozpočtu i indikátorů, které byly nejen splněny, ale mnohdy i překročeny. Nastínil hlavní aktivity projektu a etapy jeho řešení. (více viz)

Na A. Chvátala navázal J. Čermák, MEBIS, s.r.o. V rámci příspěvku nazvaném Poznatky a doporučení z průběhu řešení projektu nastínil hlavní smysl projektu, totiž, aby odborníkům rozuměli i jiní. Předestřel zkušenosti MEBIS s fondy a projekty EK a vysvětlil principy inovace projektu. Pro ilustraci zkušeností uvedl neúspěšné a úspěšné přístupy v projektu. (více viz)

O.Velek, NVF, hovořil o zkušenostech z realizace projektů evropského sociálního fondu, zejména JPD 3, opatření 4.2, zaměřeného na spolupráci výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou a podporu inovací. Zdůraznil hlavní cíle dosavadních dotací v hl.m. Praze, jimiž byly především: znalostní systém studentů, zaměstnanců, vedoucích pracovníků, informační systém, společné inovační programy, fungující systém školicích a poradenských center a podnikatelských inkubátorů. Jako dobré příklady uvedl např. firmy Dynex (diagnostika), Medtel (e-health), Lasak (dentální implantologie), Virtuální opthalmologie, Acro (testy a studie) a další. Dále zdůraznil potřebu synergie mezi JPD2 a JPD3, vedoucí k udržitelnosti a přenositelnosti. (více viz; více viz)

Po tomto vystoupení následoval příspěvek E. Amlera, ÚEM AV ČR, v.v.i. Ve své prezentaci nastínil problém řešení dilematu mezi základním výzkumem a podnikáním. Možnými východisky je nejen např. úzké propojení vědce a podnikatele, manažerské vzdělávání vědců, seznamování vědců z tuzemskými i zahraničními trhy, ale i podnikatelské inkubátory či zakládání firem. Novým přínosem je tzv. studentská firma, jakožto podnikatelský prvek s účastní studentů.(více viz)

P. Bažant, ÚEM AV ČR, v.v.i., pohovořil na téma marketingu výzkumných projektů a poznatků. Obsahem jeho příspěvku bylo zkoumání operační oblasti a zákazníků instituce, marketingový mix, projektový management a strategické rozhodování, doporučení pro začínající spin-off a představení projektu IBC ÚEM financovaného z JPD 3. (více viz)

K. Preuss, Bankovní institut, přednesl příspěvek na téma inovační podnikání v AV ČR, zaměřený na strategii zakládání a dalšího fungování spin-off firem. Podrobným zkoumáním managementu těchto firem poukazoval na jejich přednosti a úskalí. (více viz)

Posledním příspěvkem bylo vystoupení D. Karabce, advokáta, na téma inovační podnikání a ochrana duševního vlastnictví. Ve svém vystoupení nastínil problémy ochrany vlastnictví nehmotných statků, zvláště pak výsledků duševní tvůrčí lidské činnosti. Jako významnou součást technologického pokroku představil licence a poskytování know-how. Dále hovořil o obchodním tajemství a jeho ochraně a zmínil i problém nekalé soutěže. (více viz)

Poté následovalo předání diplomů jedenácti úspěšným absolventům Kurzů manažerských znalostí. Diplomy předával K. Preuss, Bankovní institut.

V závěru programu prvního dne konference proběhla diskuse všech zúčastněných.
P. Lesný nastínil otázku, nakolik poskytovat podporu individuální a nakolik skupinovou. Podle něj individua vyžadují určitý skupinový přístup, ale např. shromáždit skupinu vytížených lékařů je obtížné, ba nemožné.
O. Velek, NVF, navrhnul stanovit skupiny a v jejich rámci provádět konzultace
A. Chvátal, ÚEM AV ČR, připomněl, že je nutno s tvořením skupin počítat již při plánování projektu.
J. Čermák, MEBIS, upozornil na skutečnost, že skupiny a jejich zájmy se často poznají až během projektu a je tedy nutné na ně pružně reagovat, což ovšem v rámci podpory není vždy možné.
P. Mamula, MEBIS, zmínil zlomový bod projektu a celkovou poučnost projektu pro tým, poděkoval J. Čermákovi za vedení týmu.
P. Lesný rovněž poděkoval J. Čermákovi za dobré vedení.
J. Čermák, MEBIS, závěrem zodpověděl otázku po pokračování kurzů manažerských znalostí. Tyto kurzy již nebudou financovány z projektu, ale pro jejich úspěch bude snaha o pokračování. Jedním z úspěchů projektu bylo dle J. Čermáka také vytvoření základů pracovních týmů např. během Letní školy tkáňového inženýrství. Pochválil dobré výsledky projektu za relativně krátkou dobu (vlastně až od bodu obratu) a poděkoval partnerům i účastníkům kurzů.

Závěrem J. Čermák poděkoval všem posluchačům za účast a pozval je na zítřejší pokračování konference, zaměřené na inovační podnikání v rámci AV ČR, v.v.i.

Zpracovala: V. Matiášková
Fotogalerie (zde): I. Němečková        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2023 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.