Inovace a konkurenceschopnost

Závěrečná konference projektu Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích
2. den


Druhá část konference pořádané Ústavem experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. ve spolupráci s Asociací inovačního podnikání ČR se konala ve čtvrtek 12. června 2008 v zasedacím sále č. 319 budovy ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1. Konference se zúčastnilo 53 posluchačů. (program viz)

Program druhého dne konference zahájila E. Syková, ÚEM AV ČR, v.v.i. Omluvila nepřítomné M. Kopicovou, Rada pro výzkum a vývoj, a J. Hrona, ČKR. Přednesla první příspěvek dne na téma inovační potenciál v biomedicínských technologiích. Ve svém příspěvku si položila otázku, co dělat pro to, aby se výsledky výzkumu dostaly do klinické praxe co nejdříve. Podle ní musí být výzkum zároveň základní, aplikovaný i vedoucí ke komerčnímu využití. Nastínila problém podnikatelských inkubátorů, které mnohdy vytvářejí jen infrastrukturu, ale nepřinášejí skutečné inkubační prostředí. Vyjádřila potřebu transferové společnosti, jakožto mezičlánku mezi akademickou sférou a podnikateli, která především komercializuje akademické výsledky a zvyšuje příjem ústavu z hospodářské činnosti. Informovala o současném stavu a projektech ÚEM a jeho vizích. Představila projekty ÚEM IBC a CTB TERLIT. Cílem snah je podle E. Sykové spojení vědy a podnikatelského sektoru. (více viz)

Jaký postoj zaujímá AV ČR, v.v.i., k inovacím nastínil ve svém příspěvku P. Vlasák, AV ČR, v.v.i. Vysvětlil chápání pojmu inovace dle návrhu novely zákona 130/2002 Sb. a popsal legislativní podmínky inovací v AV ČR, kdy stanovy AV ČR ukládají uplatňovat výsledky výzkumu v praxi. Zmínil možnost zakládání spin-off firem, která se AV ČR naskytla po transformaci na v.v.i. V r. 2005 byla také založena Rada pro spolupráci AV ČR s podnikatelskou a aplikační sférou. Seznámil posluchače s inovačními projekty v AV ČR, jimiž jsou především: ICAVI, CIVL, TC AV ČR, CeTT, BISONet, ICPI a Česká technologická platforma pro udržitelnou chemii. V novém období hodlá v rámci OP VaVpI uplatnit CESLAB, BIOCEV a ELI. AV ČR vlastní téměř 500 patentů v ČR a 200 v zahraničí. (více viz)

Prezentaci nepřítomného J. Hrona, ČKR, přednesl P. Švejda, AIP ČR, z.s.. Ve svém vystoupení pojednal o důvodech reformy systému výzkumu a vývoje, o jejích principech a cílech a o harmonogramu provedení. Dále hovořil o využití evropských zdrojů v rámci OP VaVpI. (více viz)
Nad rámec prezentace seznámil posluchače s doporučeními Rady VŠ k inovacím z 8. zasedání Sněmu RVŠ a s jednotlivými přístupy a názory k tomuto tématu. Zdůraznil důležitost koordinace veškeré činnosti v této oblasti.

Po příspěvku P. Švejdy následovala diskuse všech zúčastněných.
M. Press uvítal stavbu inkubátoru v Praze – Krči, vyjádřil souhlas s tvrzením, že podnikání mnohdy u akademických pracovníků vzbuzuje obavy a vznesl otázku, jak lze proti této psychologické bariéře bojovat.
E. Syková, ÚEM, vyjádřila přesvědčení, že je třeba dosadit příslušné osoby na příslušná místa, protože stav vždy závisí na představitelích institucí.
A. Chvátal, ÚEM, poukázal na to, že se ve vedení institucí začínají objevovat lidé s ekonomickým vzděláním, a doporučil věnovat pozornost tomu, aby ve vedení akademických institucí existovalo alespoň základní ekonomické vzdělání.
M. Press nastínil otázku, jak tyto odborníky do institucí získat.
A. Chvátal, ÚEM vyjádřil přesvědčení, že lze toto ovlivnit volbou dotyčných osob do vedení institucí.
E. Syková, ÚEM, zpochybnila toto tvrzení a poukázala na častou nezkušenost voličů (např. studentů).
P. Mamula, Mebis, hovořil o své osobní zkušenosti, kdy mu již jako studentovi byl tento ekonomický základ vštěpován, ale v budoucnosti pak chyběly další podněty.
S. Holý, ASI, vyjádřil souhlas s tímto přístupem, zmínil nešvar, kdy v rámci dotací se někdy preferuje základní výzkum a jindy aplikovaný a upozornil na jednu podrobnost v předchozím příspěvku, kde bylo srovnáváno ČR s USA. Podle S. Holého nedošlo v USA ke stejným strukturálním změnám, je třeba se odvolávat spíše např. na Švédsko či Rakousko.
E. Syková, ÚEM, vyjádřila nespokojenost se situací a potřebu soustředění na změny.
M. Press označil podporu aplikací výsledků za klíčovou.
M. Příhodová, TC AV ČR, hovořila o své osobní zkušenosti se zakládáním inkubátorů v ČR a zmínila, že existují stále stejné problémy a složitá struktura podnikání.
E. Syková závěrem diskuse navrhla vytvoření inovační platformy pro tyto problémy, která by vyvíjela potřebnou aktivitu. Vyjádřila potřebu větší propagace a silnější státní podpory.

V rámci odpoledního bloku vystoupil P. Švejda, AIP ČR, z.s., na téma Systém inovačního podnikání v ČR.
Ve svém příspěvku zmínil časté střídání řídících struktur v ČR (od počátku činnosti AIP ČR, z.s. už devětkrát, zatímco např. ve Švédsku jen třikrát). Z toho je možné si vzít poučení pro vytvoření zmiňované inovační platformy. Tuto platformu P. Švejda podpořil, a zmínil existenci inovačního fóra. (více viz)
E. Syková reagovala na tento příspěvek podrobnějším nastíněním své představy o inovační platformě, jako pracovní skupině malého počtu osob.

J. Janda, MŠMT, hovořil na téma mezinárodní spolupráce vysokých škol a AV ČR. Nastínil právní rámec, výše účelové podpory a možnosti jejího navýšení, podporovaná odvětví. Informoval o dvoustranné spolupráci (s USA; RF; v rámci programu KONTAKT) a mnohostrannou spolupráci (COST, EUREKA, ESO, EMBC, CERN, SÚJV Dubna, EUPRO, NATO, OECD, SEI). (více viz)

V. Viklický, Rada pro výzkum a vývoj, ve svém příspěvku Konkurenceschopnost v biomedicínských technologiích vyjádřil přesvědčení, že základem přežití biotechnologického podniku jsou inovace. Taková firma se musí soustředit nejen na originalitu, ale i na průzkum trhu, výzkum a vývoj s cílem vyšší kvality a na marketing. Mezi hlavní problémy zařadil nekalou konkurenci, praktiky velkých organizací, vývoj a výrobu za veřejné prostředky a jiné obecné podnikatelské problémy. Rovněž upozornil na nutnost nepodceňovat globalizaci – svět je nejen konkurentem, ale i trhem. (více viz)

P. Švejda, AIP ČR, z.s., vyzval návštěvníky k vyplnění ankety na doprovodné výstavě.

V závěru programu E. Syková, ÚEM, ujistila posluchače o svém záměru dál pokračovat směrem ke zlepšování inovačního prostředí v ČR.

Zpracovala: V. Matiášková
Fotogalerie (zde): I. Němečková        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2023 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.