Závěry semináře Inovační potenciál a vědeckotechnické parky v ČR, konaného dne 2. 9. 2010 v zasedací místnosti č. 319, budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1


Semináře se zúčastnilo 63 zástupců VTP v ČR, pracovišť výzkumu, vývoje a inovací v ČR, členů AIP ČR, z.s. a SVTP ČR, ministerstva průmyslu a obchodu, regionálních rozvojových agentur, inovačních firem a poradenských organizací.

Seminář zahájil Pavel Švejda, prezident Společnosti vědeckotechnických parků ČR. Uvítal přítomné a sdělil organizační změny v připraveném programu, zdůvodněné dopravní situací u mimopražských účastníků (moderátor semináře Jaroslav Lakomý) a pracovními povinnostmi u přednášejících (Petr Porák, MPO) a některých přihlášených účastníků semináře.
Pokračoval svým příspěvkem
* Pavel Švejda (Společnost vědeckotechnických parků ČR)
„Založení a další etapy činnosti SVTP ČR, Národní síť VTP v ČR a mezinárodní spolupráce“

Zhodnotil činnost SVTP ČR:

A. Bilance 20 let (Příklady historie – Výzkumný ústav pro vědeckotechnický rozvoj; 8 čísel Zpravodaje Společnosti vědeckotechnických parků /1991 – 1992/):

 • prezidenti: A. Delong 1990 – 1995; J. Čoupek 1995-1999; P. Komárek 2000 – 2004; P. Švejda 2004 – dosud
 • výbor SVTP ČR: 21. 9. 2010 se uskuteční 82. jednání
 • složení komise: J. Vaner, V. Jerman, A. Kratochvíl (aktuálně)
 • projektový tým Národní sítě VTP v ČR: od 1. 12. 1995; 21. 9. 2010 se uskuteční 29. jednání; úvodní složení: J. Lakomý, J. Lamr, J. Vrátník, P. Švejda
 • akreditační komise SVTP ČR: od 9. 2. 1994; 21. 9. 2010 se uskuteční 22. jednání aktuální složení akreditační komise: V. Hřiba, P. Janák, J. Lakomý, P. Švejda
 • celostátní porady ředitelů VTP v ČR, poslední XX. porada se uskutečnila 10. – 11. 6. 2010
 • vývoj počtu VTP v ČR – viz INFO SVTP ČR (aktuálně k 2. 9. 2010 - 12 akreditovaných VTP; předpoklad k 31. 12. 2010 - 20 akreditovaných, 48 provozovaných a 45 připravovaných VTP)
 • Národní síť VTP v ČR tvoří akreditované, další provozované a připravované VTP
 • zapojení VTP do sítí:
  • EEN – partneři: BIC Plzeň, BIC Ostrava, JIC Brno (AIP ČR, z.s. asociovaný partner sítě EEN)
  • RKO – BIC Ostrava, TIC ČVUT v Praze
  • OKO – BIC Brno
 • mezinárodní spolupráce SVTP ČR
  • bilaterální spolupráce (příklady – ADT SRN, VTÖ Rakousko, SAPTI Slovensko, asociace VTP ve Francii, V. Británii, Itálii, Polsku, Ruské federaci, Švýcarsku, ČLR, Skandinávii a dalších zemích)
  • multilaterální spolupráce (ukázka webu SPICE Group, www.spice-group.de, dále IASP a EBN)
 • zapojení VTP do mezinárodních aktivit:
  • sdělí účastníci našeho semináře při prezentaci VTP
 • týdeník Profit 9/92, příloha Speciál, Inovační inženýrství; katalogy VTP v ČR v 90tých letech; publikace VTP v ČR, 2006, 2008
 • Elektronický katalog VTP v ČR – viz nový web SVTP ČR

B. Aktuální informace (Nové stanovy SVTP ČR – registrace dne 17. 6. 2010, plnění rámce společenství pro oblast VaVaI):

 • končí projekt INGO (od 1. 1. 2011 jiné projekty)
 • projekt SPINNET - SVTP ČR + 12 partnerů

C. Perspektiva (SIP v ČR - součást Národní síť VTP v ČR)

 • NS VTP v ČR s akreditací VTP
 • využívání výsledků mezinárodní spolupráce – větší zapojení VTP
 • analytické studie – „Úloha VTP při uskutečňování strukturálních změn“
 • projekt SPINNET
V závěru své prezentace vyzval přítomné zástupce VTP, kteří chtějí vystoupit s prezentací, aby se zaměřili stručně na informace o VTP, co se nejlépe podařilo a jaké jsou cíle VTP do budoucna.

Následující bod programu
„ Předání osvědčení o akreditaci VTP nové akreditovaným VTP“
Dvanáct akreditačních osvědčení bylo předáno při předcházejících příležitostech v průběhu tohoto roku.

Slova se ujal
* Jaroslav Lakomý (Společnost vědeckotechnických parků ČR), který představil
„Nový web SVTP ČR“

 • původní web fungoval 8 let na redakčním principu
 • nový systém umožňuje aktualizaci katalogu VTP, je doplněn číselníky oborů, jsou aktualizované i další části
 • nové uspořádání stránek
 • informace je uveřejněna v ip tt 3/2010, str. 11 - 12
 • nový web bude spuštěn v pondělí 6. 9. 2010

Dále následovalo vystoupení
* Petra Poráka (Ministerstvo průmyslu a obchodu), který v příspěvku
„Přínos SVTP ČR pro inovační infrastrukturu ČR“
v úvodu poděkoval všem, kteří připravovali tabulky projektů pro Brusel, a dále přítomné seznámil s: Významem VTP pro ekonomiku (podpora vzniku inovačních firem, transferu technologií, synergií, pomoc zaostávajícím regionům, efektivní využívání brownfields a podpora odborného vzdělávání), významem SVTP ČR a jejími specifiky působení a hlavními úkoly SVTP ČR z hlediska MPO, více viz

Po krátké přestávce následovaly
„Prezentace vybraných VTP“:
* Jaroslav Chaloupka, ředitel BIC Brno (informace o transferu technologií, konkrétních projektech, mezinárodní spolupráci, podpoře systému inovačního podnikání, budoucnost zaměřena na regionální přístup (mezinárodní projekty) a snaha vrátit se mezi akreditované parky)
* Jana Klementová, ředitelka BIC Plzeň (od roku 1992 projekt s univerzitou v Londýně – záměr vybudovat na Borských polích VTP - zrealizováno, dnes příprava další etapy, důraz na služby pro uživatele, snahu zapojovat se do mezinárodní spolupráce i do budoucna, poděkovala SVTP ČR i MPO za jejich činnost a vstřícnost)
* Jiří Herinek, ředitel VTP UPOL (transfer technologií, 15 podnikatelských záměrů, budoucnost v programech – službách, více viz
* Martin Dittrich, ředitel Technologického centra Hradec Králové (aktivita „Microsoft Innovation Centre“ podpora talentovaných studentů i „start up“ firem, do budoucna příprava rozvojového projektu, rozvíjet služby i v IT, více viz

Dále následovalo
„Předání věcných ocenění zakladatelům společnosti, členům výboru, čestným členům společnosti, zástupcům spolupracujících organizací, akreditovaným VTP“
Pavel Švejda s Jaroslavem Lakomým a předali ocenění:

Zakládajícím členům SVTP ČR:
Jaroslavu Chaloupkovi, BIC Brno
Pavlu Švejdovi, SVTP ČR
Arminu Delongovi, Josefu Vanerovi a Vladimíru Dlouhému bude ocenění předáno při jiné příležitosti
a Petru Porákovi, MPO za jeho osobní přínos při rozvoji VTP v ČR.

Členům současného výboru SVTP ČR:
Martinu Dittrichovi, TC Hradec Králové
Vítu Hřibovi, BIC Brno
Josefu Hassmannovi, TP Chomutov
Janě Klementové, BIC Plzeň
Jaroslavu Lakomému, Agrien České Budějovice
Petru Janákovi, INOTEX, Dvůr Králové n. Labem
Pavlu Švejdovi, SVTP ČR
- omluveným členům – J. Burčík, R. Michalec, H. Nováková a D. Sobieská - bude ocenění předáno na jednání výboru 21. 9. 2010

a dále zástupcům akreditovaných VTP:
Lukáši Gottesmanovi, BIC Ostrava
Janě Klementové, BIC Plzeň
Petru Janákovi, INOTEX, Dvůr Králové n. Labem
Janu Boumovi, PIP Havlíčkův Brod
Jiřímu Herinkovi, VTP UP Olomouc
Dagmar Matznerové, VTP Ostrava
Jiřímu Rousovi, VTP Řež u Prahy

Materiály SVTP ČR obdrželi všichni další účastníci semináře.

Jaroslav Lakomý ukončil prezentační část a následovala diskuse:

 • Vít Hřiba, BIC Brno (informoval o setkání na MSV Brno – pavilon A1, stánky SVTP ČR i AIP ČR, z.s. a pozval přítomné na seminář 15. 9. 2010 v pavilonu E, Business Centrum)
 • Petr Porák, MPO (zodpověděl dotazy na program PROSPERITA II)
 • Martin Dittrich, TC H. Králové (dotaz na situaci u OPPI projektů)

V závěru semináře požádal Jaroslav Lakomý Pavla Švejdu, prezidenta společnosti o ukončení semináře. Pavel Švejda poděkoval za slova uznání a všem za dosavadní spolupráci a aktivní účast na semináři.

Formuloval závěry semináře:

 • Pokračovat v hlavních aktivitách SVTP ČR v rámci Systému inovačního podnikání v ČR (viz ip tt 3/2010, str. 46 - 47)
 • využívat dosavadních výsledků mezinárodní spolupráce v rámci projektů jednotlivých VTP s účastí SVTP ČR
 • připravit projekt „Úloha VTP při uskutečňování strukturálních změn“
 • projekt SPINNET

Neformální diskuse pokračovala v rámci setkání, na které oceněné i účastníky semináře pozval Pavel Švejda. Toto setkání se uskutečnilo v restauraci Kamenný stůl, Staroměstské nám. 18, Praha 1. Zúčastnilo se ho 34 osob.

Účastníkům byly poskytnuty tyto materiály:

 • Anketa „Dvacet let SVTP ČR“ (anketu vyplnilo a odevzdalo 37 účastníků semináře; bude vyhodnocena na výboru SVTP ČR 21. 9. 2010)
 • brožura „Mezinárodní vědeckotechnická spolupráce České republiky v rámci programu KONTAKT“, 9. vydání, Praha 2010
 • CD ROM Technologický profil ČR, verze 10
 • INOVACE 2010, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR
 • časopis „ip a tt“ č. 2/2010 a 3/2010
 • brožura Cena Inovace roku 2010, přihláška do soutěže (termín uzávěrky 29. října 2010; nově povinná konzultace komplexnosti připravené přihlášky – do 15. října 2010)
 • CD ROM „Průvodce systémem veřejné podpory VaVaI v ČR, 2010

Zpracovali: V. Mísařová, P. Švejda
Fotogalerie: I. Němečková

        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2023 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.