Závěry semináře Inovační potenciál ČR, konaného dne
9. 9. 2009 v sále č. 319, budova ČSVTS,
Novotného lávka 5, Praha 1


Semináře se zúčastnilo 33 posluchačů z oblasti výzkumu, vývoje a inovací v ČR, členů AIP ČR, z.s., ministerstev školství, mládeže a tělovýchovy, průmyslu a obchodu, Rady pro výzkum, vývoj a inovace, regionálních rozvojových agentur, inovačních firem, zástupců VTP v ČR a poradenských organizací.

Seminář zahájil a řídil Petr Křenek, Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. V úvodu uvítal přítomné, vyzdvihl význam v pořadí 8. semináře, který se zabývá aspekty výzkumu, vývoje a inovací, otázkou inovačního potenciálu i z hlediska mezinárodního. Omluvil M. Štíchu, Ministerstvo průmyslu a obchodu, který z důvodu pracovních povinností přijde ke konci semináře.

Předal slovo
* Marku Blažkovi (Rada pro výzkum, vývoj a inovace), který vystoupil s příspěvkem
„Reforma Systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR“
V úvodu svého příspěvku pozdravil přítomné a nového rektora VŠ v Karlových Varech doc. P. Švejdu. Odkázal na svůj článek „ Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací po 17 měsících“, uveřejněný v časopisu „ip tt“ č. 3/2009, str. 2-3. Podrobněji se zabýval a vysvětlil reformu systému výzkumu, vývoje a inovací (období přípravy reformy; počet rozpočtových kapitol – otázka změny systému, úlohy poskytovatele v systému; výdaje státního rozpočtu – podíl financování na základním a aplikovaném výzkumu a vývoji, srovnání se zahraničím v rámci EU; zmínil vývoj do budoucna). V závěru svého příspěvku vybídl přítomné k diskusi a dotazům na dané téma i na uveřejněný článek.

V diskusi k tomuto příspěvku byly předneseny následující informace, náměty a připomínky:

 • M. Press: otázka financování základního a aplikovaného výzkumu
 • A. Mittnerová (VŠCHT v Praze): možnost financování výzkumu v rámci podaných EU projektů i pro ČR; otázka délky finančních plánů
 • V. Benda (ČVUT v Praze): otázka propojení základního a aplikovaného výzkumu a vývoje, př. Francie
 • P. Křenek (ÚFP AV ČR, v.v.i.): existuje stále reálná možnost rozpočtového provizoria – otázka dopadu na plnění OP

Po živé diskusi předal Petr Křenek slovo dalšímu přednášejícímu
* Pavlu Švejdovi (Asociace inovačního podnikání ČR, z.s.), který ve svém příspěvku
„Inovační proces a nástroje jeho zkvalitňování“
zdůvodnil zařazení tohoto tématu a odkázal na publikaci „Inovační podnikání“ ( P. Švejda a kol., AIP ČR, z.s., Praha 2007, str. 206, 207 a 255, viz: http://www.aipcr.cz/pdf/publikace_inovacni_podnikani.pdf , kde téměř s dvouletým odstupem (od vydání publikace) zhodnotil inovační proces a jeho nástroje – ochrana duševního a průmyslového vlastnictví (zmínil úspěch českých vystavovatelů na SII v Moskvě: 3 stříbrné a jedna bronzová medaile – přihlášené inovační produkty uspěly v minulém období v rámci soutěže o Cenu Inovace roku, úspěšný průběh Česko-ruského inovačního fóra, dohoda o rozhovoru s ministrem školství a vědy RF A. A. Fursenkem do ip tt 4/2009 aj.), transfer technologií (otázka jeho cílů a smyslu), vědeckotechnický park (jeho role v inovačním procesu, odkaz na vydanou česko-anglickou publikaci Vědeckotechnické parky v ČR, SVTP ČR, 2008), mezinárodní spolupráce ve VaVaI (programy EUREKA a Eurostars, KONTAKT aj.) a marketing inovací (otázka jeho kvality).
V závěru svého příspěvku odkázal na článek M. Štíchy (MPO) „Podpora výzkumu a vývoje na Ministerstvu průmyslu a obchodu v roce 2009“, uveřejněný v časopisu „ip tt“ č. 3/2009, str. 3-4 a z pozice člena rady programu TIP poukázal na obsahové a formální nedostatky předkládaných projektů (cíle programu, neúplné údaje o spoluřešitelích, doložení řešitelského kolektivu, chybějící přílohy aj.).

V diskusi k tomuto příspěvku byly předneseny následující informace, náměty a připomínky:

 • P. Beránek (RRA JM): otázka zvýhodnění podání projektu TIP malým a středním podnikem a nadnárodní společností
 • M. Pittner (ČKVŘ): rozvedl jednotlivé fáze inovačního procesu a zdůraznil důležitost jejich vazeb a vztahů
 • M. Svojítková (MPO): uvedla v inovačním procesu v části A (vymyslet) význam přibývajících inovací tažených novým designem
 • V. Benda (ČVUT v Praze): inovace probíhají i v oblasti fotovoltaiky (méně energeticky náročná)
 • P. Švejda (VŠKV): vznik nového oboru „inovační inženýrství“ - s právním zaměřením na VŠ Karlovy Vary, o.p.s. (kde působí od 28.7.2009 jako rektor).

Dále předal slovo
* Josefu Martincovi (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy), který v příspěvku
„Zkušenosti z přípravy a hodnocení projektů v rámci programů EUREKA a Eurostars“
seznámil přítomné ve své prezentaci s programem EUREKA (historie; aktuální počet členů – 39, počet projektů – 700, počet účastníků – 2600; v ČR 90 běžících projektů, 153 organizací; nové termíny výzev) a programem Eurostars (vznik, struktura a výzvy), www.eureka.be.
Po své prezentaci musel J. Martinec z pracovních důvodů odejít; případné dotazy zodpoví M. Václavík v následné

závěrečné diskusi, řízené Petrem Křenkem, kde zazněly následující informace, návrhy a připomínky:

 • A. Mittnerová (VŠCHT v Praze): předkladatelé projektů vycházejí ze strategie organizace - otázka duševního vlastnictví a přípravy strategie institucí
 • P. Švejda (AIP ČR, z.s.): předkladateli projektů jsou převážně inovační firmy (ekonom, technik), chybí provázanost přípravy projektu, každý šestý projekt TIP 2009 neúspěšný z formálních důvodů
 • M. Svojítková (MPO): dotaz na formální opatření v elektronické aplikaci projektu (existuje, váha kvality přípravy projektu)
 • M. Blažka (RVVI): formální záležitosti podaných projektů se řeší stále (důsledkem může být i zrušení soutěže)
 • A. Mittnerová (VŠCHT v Praze): uplatnění dvoukolového podávání projektů dle EU – časový prostor k odstranění formálních nedostatků – námitka M. Blažky: velikost EU a ČR
 • P. Romaniak (ITC VÚK Panenské Břežany): dotaz na výši financí pro projekty TIP 2010 – 750 mil. Kč, příští rok bude upřesněna
 • M. Blažka (RVVI): v EU stanoveny rámcové plány na 7 let na rozdíl od detailnějších plánů VaVaI (vyvíjí se)

V závěru diskuse přivítal P. Křenek
* Martina Štíchu (Ministerstvo průmyslu a obchodu), který doplnil svůj plánovaný příspěvek „Zkušenosti z přípravy a hodnocení projektů v rámci programu TIP“ o informace a údaje programu TIP - v letošním roce dvě kola výzev, z prvního kola schváleno 430 projektů (uzavírají se nyní smlouvy); druhé kolo uzávěrka dnes – přes 700 elektronicky zaslaných projektů; program TIP ratifikován EK na období 2009 – 2017 (doba trvání projektu max. 48 měsíců).

V závěru semináře poděkoval P. Křenek diskutujícím za kvalitní a motivující diskusní příspěvky a vyjádřil optimismus pro přípravu dalšího ročníku tohoto semináře. P. Švejda informoval přítomné o tom, že informace z průběhu semináře s fotogalerií budou tradičně umístěny na www.aipcr.cz.
Neformální diskuse ještě pokračovala v rámci občerstvení.

Závěry semináře:

 • ohodnocena významná role semináře Inovační potenciál ČR při diskusi o aktuálním stavu reformy VaVaI, stavu inovačního procesu, projektů v rámci programu TIP (výzvy, počty projektů a finanční pokrytí projektů), programů EUREKA, Eurostars, KONTAKT aj.
 • doporučeno pokračovat v organizování tohoto semináře i v budoucnu

Účastníkům byly poskytnuty tyto materiály:

 • brožura „Mezinárodní vědeckotechnická spolupráce České republiky v rámci programu KONTAKT“, 8. vydání, Praha 2009
 • CD ROM Technologický profil ČR, verze 09
 • INOVACE 2009, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR
 • časopis „ip a tt“ č. 2/2009 a 3/2009
 • brožura Cena Inovace roku 2009, přihláška do soutěže (termín uzávěrky 30.10.2009)
 • brožura „15 let AIP ČR, z.s.“
 • Publikace Vědeckotechnické parky v ČR, SVTP ČR, 2008 s CD ROM
 • publikace Inovační podnikání, 2007 (na vyžádání)

Fotogalerie

Zpracovala: V. Mísařová

Fotogalerie: I. Němečková

        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2024 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.