Závěry semináře Inovační potenciál ČR, konaného dne 6. 9. 2011 v zasedací místnosti č. 319, budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1

Semináře se zúčastnilo 30 posluchačů z oblasti výzkumu, vývoje a inovací v ČR, členů AIP ČR, z.s., ministerstva průmyslu a obchodu, školství, mládeže a tělovýchovy, inovačních firem, pracovišť VaV a partnerů.


Seminář zahájil a řídil Petr Křenek, Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. V úvodu přivítal přítomné a vyzvedl v posledních měsících se měnící výrazný postup v podpoře inovací i význam tohoto již několik let připravovaného semináře Asociací inovačního podnikání ČR

a předal slovo:

* Marku Blažkovi (Rada pro výzkum, vývoj a inovace), který vystoupil s příspěvkem

"Změny v Systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR"

V úvodu svého příspěvku zmínil koncepční strategické otázky v letech 2004-9 (6 zásadních koncepcí), v současné době diskutována řada dalších koncepčních materiálů (Národní inovační strategie, Národní program reforem a kohezní politika ČR na léta 2014 - 2020 apod.); seznámil přítomné s výdaji státního rozpočtu ČR na VaVaI (dramaticky se snižují nemandatorní výdaje - 1,5% - 350 mil. Kč na rok 2012); informoval o programech VaVaI (ve všech rezortech) a jejich hodnocení, o novém postupu pro posuzování výzkumných organizací (VO), o metodice hodnocení výsledků VO - stávající v roce 2011 a řadě připravovaných změn pro rok 2012, o principech pro přípravu priorit VaVaI v ČR; v závěru svého příspěvku shrnul informace o OP VaVPI a Národním programu udržitelnosti (doba řešení 2014-2020) a upozornil zájemce o související informace v článku "Priority výzkumu, experimentálního vývoje a inovací" v ip tt, č. 3/2011, str.2 a též více viz.

* Pavlu Švejdovi (Asociace inovačního podnikání ČR, z.s.), který zdůvodnil zařazení svého příspěvku

"Inovační proces a nástroje jeho zkvalitňování"

v návaznosti na příspěvek M. Blažky a v kontextu s ním vyzval přítomné k zamyšlení nad jeho obsahem v souvislosti s inovačním procesem a dalšími než v přednášce uvedenými nástroji jeho zkvalitňování.

Dále zmínil ukazatele inovačního potenciálu (5 skupin, 25 ukazatelů) - vstupy, výstupy; inovační proces (vymyslet, vyrobit, prodat, využívat); vyzdvihl nástroje zkvalitňování inovačního procesu (např. ochrana duševního a průmyslového vlastnictví, vědeckotechnické parky, mezinárodní vědeckotechnická spolupráce aj.); vyjádření inovačního potenciálu (např. databáze Technologický profil ČR - 3052 záznamů, inovační prostředí, zařadit inovační produkty mezi výsledky VaVaI, do RIV ); v kontextu informoval o přípravě INOVACE 2011 (18. mezinárodní sympozium, 18. mezinárodní veletrh a 16. ročník soutěže o Cenu Inovace roku) a odkázal na aktuální informace ve třetím čísle časopisu ip tt a na webu www.aipcr.cz, více viz.

* Martinu Štíchovi (Ministerstvo průmyslu a obchodu), který v úvodu svého příspěvku

"Zkušenosti z přípravy a hodnocení projektů v rámci programu TIP",

uvedl informace o právním rámci podpory VaVaI, o organizační struktuře poskytování podpory VaVaI v ČR, financování VaVaI v roce 2011, podpoře VaVaI na MPO, programech VaV pro průmysl (TANDEM, IMPULS, TRVALÁ PROSPERITA, TIP); o programu TIP uvedl bližší informace (doba trvání 2009 - 2017, rozpočet 11,2 mld. Kč, podpořeno přes 700 projektů, pro rok 2012 plánováno cca 120 projektů); v závěru své prezentace zmínil podporu výzkumných organizací v působnosti MPO (11 organizací) a reformu systému VaVaI, více viz.

* Arnoštu Marksovi (Asociace pro mezinárodní otázky), který v příspěvku

"Česká strategie VaVaI v kontextu EU" "Plánovací období 2014 + implikace pro VaV"

navázal na předchozí příspěvky a v úvodu zmínil hlavní principy a východiska (vazby na EU, Europe 2020 Strategy, návrh na přípravu Rozvojové a investiční smlouvy); dále uvedl své názory na východiska pro období 2014+ (Studie NERV, velká část ekonomiky nečerpá výhody z VaV - nelze pak generovat priority, uvedl problémy v oblasti lidských zdrojů středního průmyslového vzdělání - věnovat se jeho rozvoji; trendy jak řešit konkurenceschopnost (MSP generují významnou část HDP - postupně kultivovat prostředí MSP); dále zmínil koncentraci priorit (zvýšení kvality veřejných institucí, důraz na zvýšení kvality vzdělání, doplnění infrastruktury, regionální opatření apod.); v závěru uvedl další kroky - odsouhlasena "Meziresortní koordinační skupina pro budoucnost kohezní politiky po roce 2013, schválen další postup pro přípravu EU 2014+ (5 základních priorit ČR) a zmínil reformu řízení VaV.

V závěrečné diskusi, řízené Petrem Křenkem, zazněly následující dotazy, informace, návrhy a připomínky:

* Marie Svojítková, MPO

- mezi další nástroje zkvalitňování inovačního procesu patří finanční nástroje (dotace; rizikový kapitál, daňové úlevy, ....) včetně zaměření programu

* Arnošt Marks - patří sem rovněž záruky, půjčky (záruční fond)

* Lucie Krčmářová, MPO

- jak motivovat bankovní instituce

* Arnošt Marks - pozice Českomoravské rozvojové a záruční banky

* Květa Lejčková, ČVUT

- VŠ jsou závislé na projektech; hodně poskytovatelů; liší se projektová dokumentace - potřeba sjednotit podmínky; přiblížení se celoživotnímu cílenému vzdělávání (do nástrojů inovačního procesu)

- Marek Blažka - každý si dělá své, velký kolotoč zaměstnanců; 2 skupiny stimulace - příjmy (jednoduchost) - výdajové (adresné)

* Jakub Pechlát, ÚRHMP

- stav NIS - postup schvalování

- Arnošt Marks - do zpracování NIS v 05/11 byla zpracována řada materiálů: Evropa 2020, Kohezní politika aj.; příprava návrhu OP na další plánovací období 2014+

- Petr Křenek - stav státní správy - stanovení priorit; ekonomická síla podniků v ČR, v SRN sekce zaměřené oborově, v RF - RINKCE - organizace expertů zajišťující expertízy

* Josef Martinec, MŠMT

- veřejná soutěž programu EUREKA - uzávěrka 16. 9. 2011, výsledky 19. 1. 2012; program Eurostars - 7. výzva s uzávěrkou 22. 9. 2011

*Pavel Švejda - poděkoval za návrhy dalších nástrojů zkvalitňování inovačního procesu, mezi ně dále patří například www.iprosperita.cz (informace uveřejněna v "Prosperita", ...), Technologický profil ČR; AIP ČR, z.s. uspořádá seminář Inovační potenciál ČR v září 2012; pozvání účastníkům semináře na INOVACE 2011, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, 6. - 9. 12. 2011

V závěru semináře poděkoval Petr Křenek přednášejícím, účastníkům i diskutujícím za zajímavé a motivující diskusní příspěvky, vyzdvihl užitečnost a potřebu takovýchto seminářů a doporučil je organizovat i v budoucnu.

Účastníkům byly poskytnuty tyto materiály:

  • brožura "Mezinárodní vědeckotechnická spolupráce České republiky v rámci programu KONTAKT", 10. vydání, Praha 2011
  • CD ROM Technologický profil ČR, verze 11
  • INOVACE 2011, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR
  • časopis "ip a tt" č. 2/2011 a 3/2011
  • brožura Cena Inovace roku 2011, přihláška do soutěže (termín uzávěrky 31. října 2011; povinná konzultace komplexnosti připravené přihlášky - do 17. října 2011)

Zpracovaly: V. Mísařová, I. Němečková

Fotogalerie: I. Němečková

 

        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2023 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.