Závěry konference Inovační potenciál ČR, konané dne 9. 9. 2003 v sídle AIP ČR, z.s., Novotného lávka 5, Praha 1


Konference se zúčastnilo celkem 63 posluchačů z oblasti výzkumu, vývoje a inovací v ČR, ministerstev školství, mládeže a tělovýchovy, průmyslu a obchodu, Úřadu průmyslového vlastnictví, Rady vlády ČR pro rozvoj lidských zdrojů a krajských úřadů. Konference se rovněž zúčastnil doktorand VŠE z Libérie Moses Geply a poradce Ministerstva průmyslu, vědy a technologií RF V. V. Menšikov.

Konference proběhla podle připraveného programu s výjimkou přednášky Mgr. J. B. Sporkové "Příprava inovační strategie ČR", která se omluvila z důvodu zahraniční cesty do ČLR.

V rámci programu konference informoval P. Švejda, generální sekretář AIP ČR, z.s. o výsledcích 10 let činnosti AIP ČR, z.s. (hodnocení bylo publikováno ve 2. čísle časopisu Inovační podnikání a transfer technologií, str. 6 - 8), poukázal na úlohu AIP ČR, z.s. jako nevládní organizace pro oblast inovačního podnikání v ČR, na její základní know-how spočívající ve vytváření Systému inovačního podnikání v ČR, inovační infrastruktury ČR a jejímu obsahovému vyjádření - inovačnímu potenciálu ČR. V posledních letech je inovační potenciál ČR vyjádřen v Technologickém profilu ČR. Dále uvedl strukturu pracovních týmů AIP ČR, z.s. zaměřených na oblast inovační politiky a přípravy odborníků pro oblast inovačního podnikání a připravovaného pracovního týmu zaměřeného na inovační podnikání v regionech. Připomněl vybrané činnosti AIP ČR, z.s. - časopis Inovační podnikání a transfer technologií, INOVACE - mezinárodní sympozium s výstavou a soutěž o Cenu Inovace roku a další aktivity - účast AIP ČR, z.s. v rámci programu KONTAKT, EUREKA, INGO a dalších včetně projektu Mezinárodní inovační centrum.

V další části konference předali prezident AIP ČR, z.s. K. Šperlink a 1. viceprezident AIP ČR, z.s. M. Janeček čestné uznání za aktivní podíl v rozvoji inovačního podnikání v ČR 1993 - 2003 zástupcům zakládajících členů AIP ČR, z.s. - Společnosti vědeckotechnických parků ČR, Společnosti pro podporu transferu technologií a České společnosti pro nové materiály a technologie a odborníkům, kteří se v uplynulých 10 letech nejvíce zasloužili o rozvoj inovačního podnikání v ČR:
 • dr. ing. Jiří Beneš
 • prof. ing. Armin Delong, DrSc., FEng.
 • prof. ing. Jiří Dvořák, DrSc.
 • ing. Petr Křenek, CSc.,
 • ing. Karel Mráček, CSc.
 • Miroslav Sígl
 • ing. Karel Šperlink, CSc., FEng.
 • ing. Pavel Švejda, CSc., FEng.
 • ing. Luboš Vávra
 • doc. ing. Zdeněk Vorlíček, CSc.
K přípravě Inovační strategie ČR, Inovačnímu potenciálu ČR vystoupil K. Šperlink. Tato přednáška bude uveřejněna ve 4. čísle časopisu ip tt.

S připravenými dokumenty pro oblast inovačního podnikání (Inovační strategie ČR do roku 2015 a Národní politikou inovací do roku 2006 - uveřejněno ve 2. čísle ip tt, str. 3 - 6) seznámil P. Švejda. K využití výsledků výzkumu a vývoje v tuzemském a mezinárodním měřítku vystoupil J. Dvořák. Obsah jeho vystoupení bude uveřejněn ve 3. čísle ip tt (str. 26 - 27).

S aktuálními úkoly přípravy Technologického profilu ČR, verze 05 a dosavadním vývojem řešení tohoto projektu od roku 1998 seznámil J. Štika (www.techprofil.cz - od 1. 10. 2003 budou uveřejněna aktualizovaná data).

Diskuze
V rámci diskuse k jednotlivým přednáškám byly podány informace o spolupráci s RF (MIC), se SRN (AiF), zdůrazněno řešení ekologických problémů, ale i vztah mezi publikováním a patenty v souvislosti s akreditací VŠ a universit.

V diskusi vystoupili tito hosté:
L.Březina - Jednota Severočeská - tepelně izolační hmoty pro stavby ze skrývek SČ uhelných dolů - výrobek ČR silně konkurenceschopný díky vynikajícím izolačním vlastnostem.
M. Cenek - ČAOE - využití bioetanolu vyráběného v ČR do benzínů; financování projektů se státním příspěvkem a úloha AIP ČR, z.s. v oblasti inovací.
J. Vacek - ZČU - vztah mezi publikováním a patenty v základním výzkumu a na universitách ČR v porovnání se světem, příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání.
V. V. Mensikov - MIC - informace o podpoře projektu MIC a zapojení Ruské federace do mezinárodního výzkumu a vývoje.
L. Kubíček - Consulto - AiF - analýza výzkumu a vývoje a podpory MSP v Německu.
M. Janeček - RVV - současný stav výzkumu a vývoje v ČR a průmyslově-právní ochrana.
V. Benda - ČC IEE - zkušenosti se západoevropskými universitami.

Závěry konference:

 1. Účastníci konference jednoznačně podpořili nutnost přípravy, přijetí a realizace národní inovační strategie a dokumentů na ni navazujících.
 2. Byl zdůrazněn zásadní přínos inovací pro národní hospodářství a konkurenceschopnost ČR.
 3. Byla oceněna úloha AIP ČR, z.s. jako nevládní organizace pro oblast inovačního podnikání v ČR, která od svého založení 23. 6. 1993 rozvíjí Systém inovačního podnikání v ČR a prosazuje přijetí Inovační strategie a Inovační politiky ČR a Zákona o inovacích.
 4. V plenární části mezinárodního sympozia INOVACE 2003 dne 2. 12. 2003 bude podána informace o základních materiálech inovační politiky v EU a v ČR, včetně připravené Národní inovační strategie.
 5. Byl podtržen význam podpory výzkumu, který bude generovat inovace, z veřejných výdajů na VaV (např. EU = 13%; USA = 33,3%).
 6. Časopis ip&tt, mezinárodní sympozium s výstavou INOVACE a Cena Inovace roku jsou základními aktivitami (a primárními v ČR) k podpoře inovačního podnikání v ČR.
Pro informaci účastníkům konference a dalším zájemcům uvádím, že v tomto roce uspořádá AIP ČR, z.s. následující akce:
 • seminář Inovační potenciál ČR 15. 9. 2003, Brno (v rámci doprovodného programu MSV 2003)
 • účast na MATERIALICA 2003, 16 - 18. 9. 2003 Mnichov
 • účast v rámci Salonu inovací a investic, FOR ARCH 2003, 23 - 27. 9. 2003, Praha
 • účast v rámci CHEMTEC 2003, 7 - 9. 10. 2003, Praha
 • účast na veletrhu BAUFACH 2003, 6. - 9. 11. 2003, Lipsko
 • INOVACE 2003, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, 2. - 5. 12. 2003, Praha


P. Švejda


 
        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2023 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.