Závěry semináře Inovační potenciál ČR, konané dne 10. 9. 2008 v sídle AIP ČR, z.s., Novotného lávka 5, Praha 1

Semináře se zúčastnilo 32 posluchačů z oblasti výzkumu, vývoje a inovací v ČR, členů AIP ČR, z.s., ministerstev školství, mládeže a tělovýchovy, průmyslu a obchodu, Úřadu průmyslového vlastnictví, Rady pro výzkum a vývoj, regionálních rozvojových agentur, inovačních firem, zástupců VTP v ČR a poradenských organizací.

Seminář zahájil a řídil Petr Křenek (Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.). V úvodu uvítal přítomné, seznámil je s programem semináře a informoval o změně pořadí přednášejících - příspěvek „Inovační fórum“ Miroslavy Kopicové, Rada pro výzkum a vývoj, byl přesunut do odpolední části semináře, pokud skončí jednání vlády).

Předal slovo
* Pavlu Švejdovi (AIP ČR, z.s.) - příspěvek „Inovační procesy v ČR“ a „Činnosti a projekty AIP ČR, z.s.“ (www.aipcr.cz)
V úvodu svého příspěvku splnil slib ze semináře 11. června „Inovace a konkurenceschopnost“ – vyhodnocení posteru, který v anketě získal nejvíce hlasů – poster programu BIOTECH a předal věcný dárek doc. Trefnému.
Dále představil brožuru „15 let AIP ČR, z.s.“, kterou obdržel každý účastník. Ve svém příspěvku dále objasnil pojem „Inovační proces“ – odkázal na knihu Inovační podnikání, 2007 (kterou zájemci mohli rovněž obdržet); zmínil úlohu regionální inovační infrastruktury a kompetenčního zákona; dále zmínil postavení a cíle AIP ČR, z.s. a činnosti a projekty asociace. Na závěr svého příspěvku předal věcný dárek i Ing. Čermákovi, vítězi výše zmíněné ankety, více viz

* Karlu Šperlinkovi (AIP ČR, z.s.), který vystoupil s příspěvkem k „Reformě Systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR“ , informoval o rámci společenství pro státní podporu VaVaI – vymezení pojmů, zmínil institucionální financování v ČR – RIV hodnocení, úlohu Technologické agentury, aj., více viz.

Diskuse
V závěru dopolední části měli účastníci možnost vystoupit v diskusi řízené Petrem Křenkem,
zazněly tyto informace, návrhy a připomínky:

V rámci odpoledního programu, který zahájil Pavel Švejda (AIP ČR, z.s.), přednesli své příspěvky:

* Barbora Hošková (MŠMT) příspěvek „Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost“, základní údaje o operačním programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, spolufinancování s ESF, prioritní osy programu – odkazy na kontaktní osoby, výběrová kriteria projektu, plán na rok 2008, možnost zaregistrovat se a dostávat pravidelné informace, více viz.

V diskusi k tomuto příspěvku byly předneseny následující informace, náměty a připomínky:

* Anna Mittnerová (VŠCHT v Praze) příspěvek „Projekty 7. RP EU – EURAB, KAMPUŠ“, podrobně vysvětlila strukturu a úlohu evropských komunitárních programů, odlišnost principů veřejného financování, úlohu projektu KAMPUŠ – rozšířen i na organizace v.v.i., více viz.

V diskusi k tomuto příspěvku zazněly tyto informace, návrhy, připomínky:

Petr Křenek v závěru semináře poděkoval P. Švejdovi za organizaci semináře, ocenil kvalitu všech příspěvků a poděkoval všem přítomným za účast.

Závěry semináře:

Účastníkům byly poskytnuty tyto materiály: