Závěry semináře Inovační potenciál ČR

konaného v rámci projektu InnoNet dne 5. 9. 2012 v zasedací místnosti č. 319, budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1

Semináře se zúčastnilo 31 posluchačů z oblasti výzkumu, vývoje a inovací v ČR, členů AIP ČR, z.s. a SVTP ČR, ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, regionálních rozvojových agentur, inovačních firem, zástupců VTP v ČR, patentoví zástupci a pracovníci poradenských organizací.

Seminář zahájil Pavel Švejda, Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., uvítal přítomné a předal slovo Petru Křenkovi, Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i., který seminář řídil. V rámci programu postupně vystoupili:

V úvodu svého příspěvku uvedla stručně informace o dvou stávajících operačních programech (OP) – OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace, dále se zaměřila na programové období 2014 +, zmínila vyjednávání na úrovni EU, přípravu dalšího období v rámci ČR, uvedla 4 strategie (Strategie Evropa 2020, Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, Strategie regionálního rozvoje a tematické okruhy). Podala výklad ke grafu „MATES“ (jednotlivé úrovně, tematické okruhy, národní strategický rámec nyní přechází v partnerskou dohodu, v současné době probíhá konsolidace tematických okruhů – karet);
dále zmínila základní principy období 2014 – 2020, faktory efektivního systému implementace a administrace projektů (trojúhelníkový graf). V závěru zmínila jednotné metodické prostředí – „MEPS“ (mezinárodní poradní skupina), jehož cílem je dobré procesní zvládnutí čerpání financí pro nové období a zlepšení monitorovacího systému v el. podobě, * více viz


P. Křenek vysoce ocenil ucelenou a konzistentní prezentaci o novém programovacím období a uvedl další vystoupení:

- odkázal na 2. číslo časopisu „ip tt“, kde na 2 – 4; struktura na str. 47
- základní know-how AIP ČR, z.s., od 23. 6. 1993 zahájení činnosti AIP ČR, z.s.; vstupujeme do 20. roku jako Česká republika
- etapy vývoje systému
- Program INOVACE XXI: - zastoupení AIP ČR, z.s. v krajích ČR (inovační infrastruktura v regionech)
- příprava odborníků (aktuálně 6. etapa; 7. etapa 2014 – 2020);
- bilance 1993 – 2011 (předpoklad 2012): rok, počet členů (subjektů), počet fyzických osob v rámci SIP v ČR, počet právnických osob v rámci SIP v ČR
- zařazení inovačních produktů mezi výsledky VaVaI, do RIV (motivace pro spolupráci výzkumníků a realizátorů; spolupráce vědy a průmyslu).

P. Křenek poděkoval za příspěvek, který nastínil řadu problémů v oblasti inovací a předal slovo

uvedla informace o OP Podnikání a inovace, jeho členění na 6 prioritních os a 17 programů (velký důraz na inovace), informovala o novém programu VC fond (spojení se soukromým kapitálem pro rozjezd nových firem k podnikání). Dále stručně zmínila jednotlivé programy, např. Inovace v prioritní ose 4, program Marketing v prioritní ose 6 (kde je možné získat příspěvek na účast na zahraničních veletrzích a výstavách); dále navázala na el. formu zpracování programů (on line spojení řešitelů s projekty); dále uvedla statistická čísla OPPI o čerpání dotací v jednotlivých krajích v jednotlivých letech, počet vyhlášených výzev aj. V současné době jsou otevřeny dvě výzvy – program Patent a Potenciál. V programu Marketing SVV společné výstavy a veletrhy se jedná o znovuotevření projektu a v programu Czechaccelerator se jedná o zahraniční mise. V závěru uvedla 3 nejúspěšnější žadatele (např. v programu Inovace firmu COMTES FHT a.s.) a zaměření do budoucna (vycházet ze strategie Evropa 2020 – zaměření na znalostní ekonomiku a inovace, ze sektorových priorit MPO pro novou kohezní politiku, * více viz


P. Křenek poděkoval za příspěvek, který ujistil o know how MPO pro administrování projektů a předal slovo

uvedla informace o programu CZ09 – fondu na podporu výzkumu (Research support Fund) a nových programech FM2 pro vědu, výzkum a mobilitu, jejich cílech prioritních oblastech, podmínkách přihlášení se do projektů (výzva koncem roku 2012, doporučení sledovat web MŠMT). Dále uvedla přehled oblastí a priority připravovaného programu CZ09, * více viz


P. Křenek uvedl posledního přednášejícího

Představil společnost a stručně a přehledně informoval o poslání, cílech a principech projektu InnoNet, jehož cílem je vytvořit platformu pro vzájemné setkávání a vytváření kontaktů, dále představil soutěž Vizionáři 2012 * více viz


V závěrečné diskusi, řízené Petrem Křenkem, zazněly následující dotazy, informace, návrhy a připomínky:


V závěru semináře poděkoval Petr Křenek přednášejícím, účastníkům i diskutujícím za zajímavé a hodnotné diskusní příspěvky, vyzdvihl užitečnost a potřebu takovýchto seminářů a doporučil je organizovat i v budoucnu.

Pavel Švejda rovněž poděkoval přítomným a formuloval závěry semináře:

Účastníkům byly poskytnuty tyto materiály:


Zpracovali: V. Mísařová, I. Němečková, P. Švejda
Fotogalerie: I. NěmečkováObsah (c) 2001-2023 Asociace inovačního podnikání ČR, Design & Graphics (c) Magicware s.r.o.