Inovační potenciál ČR


Seminář, který uspořádala Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. (AIP ČR, z.s.) dne 10. září 2002 v Kongresovém sálu ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1, se uskutečnil v souladu s plánem práce AIP ČR, z.s..

Zúčastnilo se ho více než 50 odborníků zastupujících oblast VaV, inovací a technologií, regionálních orgánů a komor. Nezúčastnili se ho zástupci pozvaných ústředních orgánů státní správy, svoji neúčast omluvil PhDr. Vladimír Špidla, předseda vlády ČR, se kterým byla jeho účast předem odsouhlasena.

Účastníci semináře vzali na vědomí informaci o tom, že předseda vlády ČR přijal záštitu nad INOVACE 2002 a nad soutěží o Cenu Inovace roku 2002.

V souladu s programem semináře byla přednesena všechna témata:
 • program AIP ČR, z.s. INOVACE XXI – vývoj inovačního potenciálu ČR (P. Švejda)
 • příprava inovační strategie ČR (K. Šperlink)
 • výzkum, vývoj, inovace a konkurenceschopnost (M. Janeček)
 • příprava účasti ČR v rámci 6. RP (I. Lekešová)
 • projekt BRIS (D. Váchová)
V průběhu diskuse vzali účastníci na vědomí informaci o programu RRA Ústeckého kraje „Databáze dotačních titulů“ a informaci o spolupráci s Albertinou data, s.r.o. – všichni členové mají možnost zdarma zveřejnit doplňkovou informaci v databázi všech subjektů ČR Albertina – Firemní Monitor.

Účastníci semináře vzali na vědomí informaci o vydání publikace Základy inovačního podnikání, kolektivu autorů pod vedením P. Švejdy, uskutečnila se autogramiáda této publikace za účasti P. Švejdy, J. Dvořáka a M. Pivody.

V průběhu diskuse přijali účastníci semináře tyto nejdůležitější návrhy, závěry, doporučení a připomínky:
 • nutnost připravit inovační strategii a inovační politiku ČR (souběžně s přípravou nové politiky VaV), přesvědčit o tom exekutivní i legislativní orgány
 • zajistit přípravu odborníků se základní vědeckou erudicí a absolventů postgraduálního studia
 • podporovat programy celoživotního vzdělávání orientované do oblasti inovačního podnikání (využít publikaci Základy inovačního podnikání)
 • podporovat strategicky nutné obory – zejména technologické
 • doplnit systém hodnocení akademických pracovníků o realizační výstupy (nehodnotit pouze účast na seminářích a konferencích a publikační činnost)
 • zvyšovat úroveň univerzitních knihoven
 • napomáhat řešitelům při přípravě jejich účasti v řešitelských týmech 6. RP a dalších programech EU
 • napomáhat inovačním firmám k zapojování do regionálních strategií a přeshraniční spolupráce (BRIS, RITTS-INBO, INTERPRISE JMK)
 • připravovat jednotnou metodiku pro zpracování regionálních inovačních strategií (dále RIS) ČR, využít metodické a koordinační funkce AIP ČR, z.s. při přípravě RIS a při vytváření regionální inovační infrastruktury
 • připravit podmínky pro využití zpracované databáze dotačních titulů RRA Ústeckého kraje pro ostatní regiony ČR
Doporučení v oblasti public relations:
 • uspořádat seminář Inovační potenciál ČR pro obě komory Parlamentu ČR
 • napomáhat popularizaci inženýrských oborů ve společnosti
 • informovat o semináři ve 3. čísle časopisu Inovační podnikání a transfer technologií (čtvrtletník, vydává AIP ČR, z.s., expedice 3. čísla 16. 9. 2002) formou vloženého listu
 • podpořit panelovou diskusi Inovační prostředí pro průmyslové podniky v ČR 17. 9. 2002 v průběhu 44. MSV v Brně
 • zařadit regionální inovační strategie do programu INOVACE 2002, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR 3.- 6. 12. 2002
V Praze dne 10. 9. 2002

Zpracoval:
Ing. Pavel Švejda, CSc.
generální sekretář AIP ČR, z.s.

        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2023 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.