"Ochrana průmyslového vlastnictví"
Seminář ÚPV a AIP ČR, z.s. dne 1. 6. 2011

Seminář se uskutečnil v souladu s plánem práce Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV) a Asociace inovačního podnikání (AIP) ČR již podvanácté. Zúčastnili se jej odborníci výzkumu a vývoje, inovačních firem, vysokých škol a patentoví zástupci.

V úvodu přivítal přítomné Pavel Švejda, seznámil je s programem semináře, omluvil ty, kteří se nemohli tohoto semináře zúčastnit, a předal slovo prvnímu přednášejícímu:

Josef Dvornák, Úřad průmyslového vlastnictví

"Ochrana průmyslového vlastnictví v ČR - aktuální informace"

- zmínil roli ÚPV; prvořadost kvality práce před kvantitou (certifikace - ISO normy); statistické údaje za rok 2010 - patenty, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky, označení původu a zeměpisná označení, sporná řízení; zvyšování povědomí o průmyslovém vlastnictví (školení, semináře, dvouleté studium - možnost přihlášení); mezinárodní aktivity (Světová organizace duševního vlastnictví, EU a Evropská patentová organizace); finanční otázky (výše poplatků) aj., více viz

Pavel Švejda, Asociace inovačního podnikání ČR, z.s.

"Ochrana průmyslového vlastnictví jako jeden z nástrojů zkvalitnění inovačního procesu"

- zmínil vliv Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR, uvedl základní druhy OPV; inovační proces (vymyslet, vyrobit, prodat); faktory ovlivňující inovační proces (role marketingu inovací, je vše známo?); ochrana průmyslového vlastnictví jako jeden z nástrojů; INOVACE 2011 (křest publikace "Základy inovačního inženýrství"), Cena Inovace roku (zkušenosti z patnácti ročníků soutěže); závěry, doporučení (zařadit inovační produkty do výsledků VaVaI - RIV); více viz

Zkušenosti členů KIF AIP ČR, z.s. z průmyslově právní ochrany - zástupci dvou vybraných členů KIF AIP ČR, z.s.:

Miroslav Sedláček, České vysoké učení technické v Praze

sdělil na konkrétních příkladech své zkušenosti z vlastní praxe s průmyslově právní ochranou:

- systém hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v ČR - např. podle "Bodového hodnocení jednotlivých druhů výsledků" může být článek ve sborníku ohodnocen až 8 body, přitom za Mezinárodní přihlášku publikovanou ve WIPO nejsou přiděleny žádné body; činnost Inovacentrum ČVUT. Dále zdůraznil, že podle zkušeností z praxe, které se svými splupracovníky získal, je každé technické řešení třeba určitým způsobem ochránit. Nastínil situaci ohledně vodní bezlopatkové turbíny - ano patentovat (základ pro další využití, nalezení partnerů, získání možnosti dalšího financování průmyslové právní ochrany)

Pavel Dlouhý, AIP ČR, z.s./ Český svaz vynálezců a zlepšovatelů

sdělil své zkušenosti z druhé strany zastánců proč nepatentovat a nechránit - zásada rychlých inovačních cyklů, analyzátor výbušnin - absolutní světová špička (obdobně překladače jazyků - nepatentovat)

Jan Kofroň, Asociace inovačního podnikání ČR, z.s.

"Technologický profil ČR - aktuální úkoly 2011"

informoval o vzniku TP ČR, o jeho současné struktuře, o aktuálních úkolech roku 2011 podle požadavků projektového týmu, informoval o části "Inovační produkty" (přehled produktů - účast v soutěžích CIR), více viz

Pavel Švejda navázal na prezentaci a uvedl v rámci:

Diskuse, závěry semináře, kdy byla mezi přítomnými vznesena a zodpovězena řada dotazů:

* Pavel Švejda, AIP ČR, z.s.: informoval o účasti na SII v Moskvě v roce 2009 - oficiální účast ČR (úspěch v rámci Grand Prix všech tří přihlášených účastníků salonu, úspěšných účastníků soutěže o Cenu Inovace roku)

* Tomáš Zeman, VÚTS Liberec: dotaz na provedení ochranných známek

* Alena Dudičová, CESNET: průmyslově právní ochrana v rámci projektu EF TRANS

* Jan Žáček, VireTech: financování průmyslově právní ochrany

*Josef Dvornák, ÚPV: objasnil otázku financování - poplatků (evropský patent, český patent), další funkce patentů - zdroj informací (stav technického pokroku) aj.

*Miroslav Paclík, ÚPV: zmínil výhodu předem dojednaného financování patentoprávní ochrany

*Miroslav Sedláček: odpověděl na otázku ohledně získávání finančních prostředků pro zahraniční patentovou ochranu - zájemci o využití bezlopatkové turbíny uzavírali opční a licenční smlouvy, které na jedné straně zaručovaly investorům exkluzivitu pro určité teritorium a na druhé straně umožňovaly za získané finanční prostředky rozšiřování patentové ochrany; patentová ochrana je důležitá pro celý inovační proces a také pro získávání dalších ekonomických kontaktů.

*Pavel Švejda, AIP ČR, z.s.: doporučil využívat diskusního fóra na webu AIP ČR, z.s. - www.aipcr.cz/ a zmínil přípravu účasti ÚPV na INOVACE 2011.

V závěru semináře poděkoval Pavel Švejda zástupcům ÚPV za spolupráci při organizování tohoto tradičního semináře, za hodnotné příspěvky přednášejících i diskutujících a doporučil využít připomínek při přípravě 12. semináře ÚPV a AIP ČR, z.s. v navrženém termínu 6. 6. 2012.

Účastníci semináře měli možnost získat informační materiály ÚPV (volně k dispozici) i AIP ČR, z.s. - brožura KONTAKT 2011, brožura Cena Inovace roku 2011, CD TP ČR verze 11, INOVACE 2011, Systém inovačního podnikání v ČR, publikace Pavel Švejda a kol.: Inovační podnikání, Praha 2007 a brožura Program Eurostars, Praha - Brusel, 2010.


V Praze dne 2. 6. 2011

Zpracovali: V. Mísařová, P. Švejda

Fotogalerie: I. Němečková

        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2023 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.