"Ochrana průmyslového vlastnictví"
Seminář ÚPV a AIP ČR, z.s. dne 6. 6. 2012

Seminář se uskutečnil v souladu s plánem práce Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV) a Asociace inovačního podnikání (AIP) ČR již potřinácté. Zúčastnili se jej odborníci výzkumu a vývoje, inovačních firem, vysokých škol a další zájemci o problematiku ochrany průmyslového vlastnictví (OPV).

V úvodu přivítal přítomné Pavel Švejda, seznámil je s programem semináře, omluvil ty, kteří se nemohli tohoto semináře zúčastnit, a předal slovo prvnímu přednášejícímu:

Josef Kratochvíl, Úřad průmyslového vlastnictví

"ÚPV a podpora mezinárodní konkurenceschopnosti českých firem"

- J. Kratochvíl poděkoval AIP ČR, z.s. za dlouholetou spolupráci, ve svém vystoupení se pak zaměřil na problematiku zvyšování povědomí o činnosti ÚPV; z programu Mezinárodní konkurenceschopnosti ČR 2012 – 2020 vyplynul Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV) úkol nastavit a prohloubit spolupráci s podnikatelskými inkubátory, inovačními centry, vědecko-technologickými parky, centry pro transfer technologií a dalšími obdobnými subjekty. K plnění tohoto úkolu přispívají zejména:

 • přístup k databázi ESPACENET a její využívání k poznání o stavu techniky
 • podepsání Memoranda o spolupráci se subjekty se zájmem o spolupráci
 • projekt IPDiagnosis, IP audit
 • e-learningový kurz „Ochrana průmyslového vlastnictví“
 • Institut průmyslově právní ochrany – dvouleté studium
 • spolupráce s Metropolitní univerzitou Praha ve výuce průmyslově právní ochrany
 • na webu ÚPV sekce „Regionální partneři“
 • semináře „Praktická cvičení databáze patentů, užitných vzorů a průmyslového designu“

Pavel Švejda, Asociace inovačního podnikání ČR, z.s.

" Cena inovace roku 2012 "

 • zmínil stabilitu 4 kriterií hodnocení inovačních produktů za uplynulých 17 let pořádání Ceny Inovace roku a popsal jejich obsah, soutěž pro 2012 vyhlášena, předání ocenění 7. 12. 2012 v prostorách Senátu parlamentu ČR
 • další možnosti hodnocení inovací pro jejich autory jako osoby přináší soutěž „Vizionáři“, AIP ČR, z.s. jedním ze zakladatelů pořádajícího sdružení CzechInno, v roce 2011 1. ročník soutěže, v roce 2012 bude vyhlášen 2. ročník
 • ve spolupráci s AT Kearney byla vyhlášena soutěž nazvaná Best Innovator 2012 pro inovační firmy
 • informace na www.aipcr.cz, v časopise Inovační podnikání a Transfer Technologií čísla 2 a 3/2012

"Ochrana průmyslového vlastnictví a inovační proces"

- p. Švejda na schématu Inovačního procesu (vymyslet, vyrobit, prodat, užívat) demonstroval základní druhy OPV a i další faktory ovlivňující inovační proces (transfer technologií, vědeckotechnické parky, mezinárodní spolupráce ve VaVaI, marketing inovací)

Petr Palatka, NEOVISION s.r.o., zkušenosti členů KIF AIP ČR, z.s. z průmyslově právní ochrany

sdělil na konkrétních příkladech své zkušenosti z vlastní praxe s průmyslově právní ochranou:

 • - důležitost rešerší pro odhalení nepokrytých oblastí pro zamýšlený výrobek, eliminace rizik střetu s obdobnými produkty
 • - patent národní v r. 2010, evropský podán, rešerše a rozhodování o ochraně v důležitých zemích selektivně

V rámci diskuze k čistícímu robotu JETTY zodpovězeny dotazy na : průměry potrubí, váha robota, dosah, cena –pronájem, výměna potrubí,výkon

Jan Kofroň, Asociace inovačního podnikání ČR, z.s.

"Klub inovačních firem – úkoly, hodnocení inovačních firem"

 • - informoval o postavení KIF v rámci naplňování cílů AIP ČR, z.s., navázání na oceněné produkty v Ceně inovace roku a základna pro dlouhodobější spolupráci při publicitě inovačních produktů a firem
 • - oceněné produkty jsou novinkami, ale jejich průmyslově právní ochrana uplatněna pouze u třetiny
 • - na webu projektu Technologický profil ČR v části Inovační produkty je seznam všech oceněných produktů od roku 2007
 • - Klub inovačních firem sdružuje aktuálně 30 členů, více viz

Pavel Švejda navázal na prezentaci a uvedl v rámci:

Diskuse, závěry semináře:

* Pavel Švejda, AIP ČR, z.s.: informoval o účasti na Mezinárodní organizaci pro vědeckotechnické informace (ICSTI), o Společnosti vědeckotechnických parků a mezinárodních organizacích EBN, SPICE, ISPA , pozval účastníky na seminář Inovační potenciál 5. 9. 2012 a seminář Galerie inovací 20. 9. 2012 v rámci výstavy FOR ARCH 18. – 22. 9. 2012, doporučil využívat diskusního fóra na webu AIP ČR, z.s. - www.aipcr.cz/ a zmínil tradiční účast ÚPV na uplynulých ročnících INOVACE i přípravu účasti ÚPV na INOVACE 2012.

V závěru semináře poděkoval Pavel Švejda zástupcům ÚPV za spolupráci při organizování tohoto tradičního semináře, za hodnotné příspěvky přednášejících i diskutujících a doporučil využít připomínek při přípravě 14. semináře ÚPV a AIP ČR, z.s. v termínu 5. 6. 2013.

Účastníci semináře měli možnost získat informační materiály ÚPV (volně k dispozici) i AIP ČR, z.s. – časopis IP&TT č. 2/2012, brožura KONTAKT 2012, brožura a formulář Cena Inovace roku 2012, CD TP ČR verze 12, INOVACE 2012.

V Praze dne 7. 6. 2012
Zpracovali: J. Kofroň
Fotogalerie: I. Němečková


        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2023 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.