Závěry semináře Inovační potenciál ČR a program EUREKA, konaného dne 7. 9. 2005 v sídle AIP ČR, z.s., Novotného lávka 5, Praha 1Semináře se zúčastnilo celkem 98 posluchačů z oblasti výzkumu, vývoje a inovací v ČR, členů AIP ČR, z.s., Úřadu vlády ČR, ministerstev školství, mládeže a tělovýchovy, průmyslu a obchodu, Úřadu průmyslového vlastnictví, Rady pro výzkum a vývoj, regionálních rozvojových agentur, inovačních firem, velvyslanectví RF v ČR, zástupců VTP v ČR a poradenských organizací.

Seminář proběhl podle připraveného programu, řídil ho P. Švejda, generální sekretář AIP ČR, z.s..

V jeho průběhu informoval F. Hronek o Národní inovační politice na léta 2005 - 2010 (vydáno mimořádné číslo ip tt/2005 - NIP); více vystoupení

P. Křenek informoval o Předsednictví ČR v programu EUREKA (www.eureka-chair.cz), prioritách a činnostech v rámci předsednictví; (informace uveřejněny v ip tt 2/2005 a budou obsaženy v 3/2005)

P. Švejda, AIP ČR, z.s. podal informaci o Inovační infrastruktuře ČR (základem je Systém inovačního podnikání v ČR, aktuálně řešena regionální inovační infrastruktura v jednotlivých krajích ČR a hl. m. Praze - www.aipcr.cz

V rámci dopolední diskuse, kterou řídil V. Sklenář, Český svaz stavebních inženýrů, zazněly tyto informace, návrhy, připomínky:
* M. Fischel, Etické fórum ČR - zdůraznil důležitost inovací v oblasti vzdělávání (odborná terminologie, posun k regionálnímu pojetí); podstatné zvýšení publicity inovace v masmédiích; ocenil činnost AIP ČR, z.s. oblasti VaV a inovací;
* J. B. Sporková - informovala o projektech EU, rozvoj lidských zdrojů; podána žádost projektu AV ČR a AIP ČR, z.s. v rámci JPD3 "Inovace ve vzdělávání v inovacích" (jednou z částí je např. pořádání kurzů pro státní správu, samosprávy a novináře);
* M. Pittner, redakční rada ip tt - ocenění aktivity AIP ČR, z.s. k publikování NIS, NIP a Koncepce inovací pro oblast průmyslu a podnikání na období 2005 - 2008 pro oblast průmyslu a podnikání a seminářů a konferencí k těmto dokumentům; proti ideologickému klišé - glorifikace trhů v NIP; příprava odborníků k rozvoji inovačních procesů - široký záběr - důraz na tvořivost, kulturu a morální úroveň (zejména odpovědnost);
* M. Janeček, předsedající národních programových koordinátorů EUREKA, RVV - zdůraznil přednost financování VaV v MSP v rámci programu EUROSTAR
* L. Vodička - spolupráce s CzechInvest při zabezpečení financování VaV MSP s důrazem na výzkumné pracovníky;
* V. Benda, ČC IEE - zabezpečit podporu technických programů na VŠ, VŠ jsou financovány podle počtu studentů, chybí projekty VaV, které končí inovacemi (produkty umístěné na trh), nebezpečí zániku některých technických oborů;
* F. Ježek, Rada VŠ, RVV - navázal na F. Hronka, kvadrant čekání na zázrak - kvalifikační struktura studentů, zapomíná se na regionalizaci, VŠ lze motivovat, 60 - 70 % prostředků financování VŠ podle počtu studentů se postupně snižuje, financují se projekty VaV;
* P. Švejda, AIP ČR, z.s. - úkoly AIP ČR, z.s. po schválení NIP (6 cílů - bude uvedeno v ip tt 3/2005); poukázal na dva úkoly - příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání (cílem je obor inovační podnikání jako vázaná živnost) a způsob oceňování inovačních produktů (soutěž o Cenu Inovace roku, příprava Česko-německé inovační ceny ve spolupráci se Sdružením českých podniků v Německu);
V odpolední části semináře věnovali účastníci pozornost Technologickému profilu ČR.
S dosavadním vývojem řešení tohoto projektu od roku 1998, aktuálními úkoly řešení projektu v roce 2005 včetně přípravy Technologického profilu ČR, verze 07 a činnostmi do dalšího období seznámil J. Kofroň (www.techprofil.cz). Zdůraznil nové součásti projektu - inovační produkty a mezinárodní spolupráce.

V rámci odpolední diskuse zazněly tyto informace, návrhy, připomínky:
* M. Fischel - "kdo má informace, má moc" (F. Bacon); doporučil předat TP ČR CESES; navrhl vytvořit podobnou databázi pro oblast duchovní kultury;
* J. Votruba - chybí fondy na zkušební testování; zájemcům předal písemnou informaci o "Automatizovaný diagnostický a regulační modul (ARDM);
* M. Marek, MŠMT - informoval o Národním programu výzkumu I (bude obsaženo v ip tt 3/2005) a přípravě NPV II (2006 - 2011) - www.msmt.cz

- P. Švejda poděkoval účastníkům za aktivní účast na semináři a zdůraznil možnost využít diskusního fóra na www.aipcr.cz ke třem tématům -
* Klub inovačních firem AIP ČR, z.s.
* Národní inovační politika
* Pracovní týmy k inovačnímu podnikání v krajích

Pozn.: O přestávce semináře se uskutečnila řada konzultací mezi účastníky semináře. Např. P. Švejda projednal:
- I. Jač, TU Liberec (příprava libereckého ekonomického fóra, 13. - 14. 9. 2005; výsledky projektu "Specifikace zdravého českého malého a středního podnikání)
- S. Lauerová, AMVIS (účast AMVIS v rámci INOVACE 2005 - vystoupení L. Variho, prezentace ve výstavní části, článek L. Variho a představení AMVIS do ip tt 4/2005)
- M. Hayer (účast IA ČR na INOVACE 2005 - vystoupení I. Dobiáše, prezentace IA ČR ve výstavní části včetně Ceny IA ČR, článek P. Zuny "10 let IA ČR" do ip tt 4/2005)
- M. Januš (prezentace projektu SEED - REG; Interreg III-C na INOVACE 2005, sekce, výstavní část).
- A. A. Mukosejev, A. V. Terentiev (příprava mezivládní rusko-české komise, realizace projektu MIC - dohodnuto jednání 8. 9. 2005 v 9 hodin v AIP ČR, z.s. za účasti P. Křenka, MŠMT)
- V. Kokoška, DIREKTA Group (porada ředitelů VTP v ČR v Žilině 29. - 30. 9. 2005)
- L. Březina, Jednota severočeská (využití strategických surovin pro výrobu stavebních materiálů)

Pro informaci účastníkům konference a dalším zájemcům uvádím, že v tomto roce uspořádá AIP ČR, z.s. následující akce:
* účast v rámci veletrhu FOR ARCH 2005, 20. - 24. 9. 2005, Praha
* Program průmyslového výzkumu a vývoje EUREKA, 5. 10. 2005 (v rámci doprovodného programu MSV 2005) - www.aipcr.cz
* Technologický profil ČR, 6. 10. 2005, www.aipcr.cz
* účast na veletrhu Laboratory 2005, 19. - 21. 10. 2005, Praha
* INOVACE 2005, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, 29. 11. - 2. 12. 2005, Praha

Zpracovali: J. Kofroň, V. Mísařová, I. Němečková, P. Švejda

Fotogalerie (foto P. Dlouhý)

 
        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2023 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.