Slovensko - české setkání v rámci programu mezinárodní vědeckotechnické spolupráce KONTAKT


Bratislava, 19. 11. 2002
sál Českého centra, Hviezdoslavovo nám. 8


Setkání řešitelů slovensko - českých projektů v rámci programu KONTAKT a řešitelů dalších projektů v rámci RP EU a EUREKA se uskutečnilo jako první setkání v rámci programu KONTAKT České republiky s ostatními zeměmi. K dnešnímu dni má ČR uzavřeny dohody o mezinárodní vědeckotechnické spolupráci s 15 zeměmi, s osmi zeměmi (www.aipcr.cz/projekty.asp) je v roce 2002 podporována mobilita.

Přípravu setkání projednala AIP ČR, z.s. se Správou českých center (www.czechcentres.cz) a na poradě ředitelů Českých center s ředitelem Českého centra v Bratislavě (www.czc.sk).

Setkání, kterého se zúčastnilo 60 slovenských a českých odborníků z oblasti výzkumu, vývoje, inovací a technologií, zahájil velvyslanec ČR v SR Rudolf Slánský. Ve svém vystoupení zdůraznil úlohu vědeckotechnické spolupráce obou zemí na začátku druhého desetiletí jejich samostatné existence.

V úvodních vystoupeních státního tajemníka MŠ SR (www.education.gov.sk) Františka Tótha a náměstka ministryně školství, mládeže a tělovýchovy (www.msmt.cz) Josefa Průši byly zhodnoceny dvě etapy slovensko - českého programu KONTAKT (1. etapa 2000 - 2001, 2. etapa 2001 - 2002) (www.msmt.cz/cp1250/skupina3/veda/mezpr/slovensko.htm). Počet projektů vzájemné spolupráce patří mezi největší v rámci programu KONTAKT. Svědčí o tom přehled nositelů projektu KONTAKT a obsahového zaměření projektu KONTAKT. Oba zdůraznili nezbytnost a vzájemnou výhodnost dvoustranné spolupráce, Josef Průša seznámil s úpravou legislativy pro oblast VaV v ČR.

Další část setkání řídil Pavel Švejda, generální sekretář AIP ČR, z.s. (www.aipcr.cz), představil generálního ředitele MŠ SR Dušana Valachoviče, ředitele odboru mezinárodní vědeckotechnické spolupráce ve VaV MŠMT Petra Křenka a trojici žen, které zodpovídají za slovensko - český kontakt: na MŠ SR - Anna Sitárová, na MŠMT - Ivana Havlasová a AIP ČR, z.s. - Iveta Němečková. Připomenul předpokládané cíle setkání - osobní setkání řešitelů projektů s představiteli ministerstev, zodpovědných za tento program, prezentace úkolů programu a podmínek přípravy, průběhu a hodnocení jednotlivých projektů (prezentaci projektů přihlásilo 10 jejich řešitelů), využití projektů pro projekty v rámci 6. RP a dalších programů EU, potvrzení prezentace s využitím domovských stránek zúčastněných organizací (odkazy na uvedené domovské stránky umožní zájemcům studium prezentovaných projektů a systémových předpokladů pro jejich řešení) a potvrzení účasti na INOVACE 2002, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, 3. - 6. 12. 2002 v Praze.

V dalším průběhu prezentovali výsledky svých projektů tito přihlášení účastníci:
- Fedor Macášek, Přírodovědecká fakulta Univerzity Komenského Bratislava (www.fns.uniba.sk)
- Lubomír Lichner, Ústav hydrologie SAV Bratislava
- Peter Palček, Fakulta strojní Žilinské univerzity
- Emil Rajčan, Katedra fyziky a aplikované mechaniky Technické univerzity ve Zvoleni (www.tuzvo.sk)
- Roman Holec, Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava
- Štefan Kozák, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU Bratislava
- Kornélia Goliašová, Botanický ústav SAV Bratislava

Dále seznámili s výsledky svých projektů:
Projekt č. 27/114
- Marcel Žitňanský, Katedra materiálového inženýrství, MTF STU, Trnava
"Inovace laboratorní plazmové pece s horizontálním krystalizátorem na plazmovou pec s vertikálním krystalizátorem"

Projekt č. 59/205
- Pavel Bačo, Státní geologický ústav D. Štúra, Košice
"Šlichový výzkum vnějšího flyšového pásma Západních Karpat"

Projekt č. 89/167
- Josef Dvořák, Ústav genetiky MZLU, v Brně
" Variabilita prionového genu (PRNP) u skotu v ČR a SR
(www.mendelu.cz/af/genetika/genvz/gzindex.htm)

Projekt č. 73/191
- Štefan Zórad, Ústav experimentální endokrinologie SAV, Bratislava
" Konstrukce nových prekursorů malých biologických aktivních látek

Další prezentace:
- Miroslav Cenek, Česká asociace pro obnovitelské energie, VUT v Brně (www.vutbr.cz)
Obnovitelné energie, ekologická doprava, elektrická vozidla - skládací skútr ROTOBIC (www.rotokov.cz) , elektrobus, kniha Obnovitelné zdroje energie a jejich použití

- Martin Kedro, SARC - Centrum pro rozvoj, vědu a technologie, Bratislava (www.sarc.sk)
Vstup do 6. RP, COST, EUREKA (12 projektů, 6 společných s ČR, podpora přípravy společných projektů)

- Miroslav Duchoň, Matematický ústav SAV Bratislava (www.mat.savba.sk)
Matematické interpretace jevů a dějů, aplikovaná matematika, spolupráce matematiků s ostatními vědními obory

- Miroslav Janeček, místopředseda Rady pro výzkum a vývoj (www.vláda.cz)
Význam mezinárodní vědeckotechnické spolupráce, formy zajištění VaV, úkoly Asociace výzkumných organizací ČR, dopady povodní na VaV v ČR

V průběhu setkání, které mělo slavnostní, pracovní a osobní ráz, předložili účastníci dotazy ke způsobu přípravy, průběhu a hodnocení projektů. Dotazy se týkaly zejména:
- způsobu financování projektů, stanovení limitů - úhrada části pobytových nákladů, příspěvek na ubytování a příspěvek na cestovné
- určení počtu člověkodnů a počtu cest řešitele
- vysvětlení specifických podmínek ČR a SR pro financování projektů
- vztah podpory mobility v rámci programu KONTAKT a financování VaV téhož nebo souvisejícího projektu.

Na tyto dotazy odpovídali Dušan Valachovič, Petr Křenek, Pavel Švejda, Anna Sitárová, Ivana Havlasová a Iveta Němečková.

Potvrdili platnost limitů, stanovených Ministerstvy školství, limit počtu člověkodnů v rámci jednoho projektu (20); se čtyřmi cestami řešitele projektu, nutnost mít zabezpečeno financování VaV řešeného projektu (v rámci programu KONTAKT jsou hrazeny náklady na mobilitu).

Setkání Pavla Švejdy s tajemníkem velvyslanectví Maďarské republiky v Bratislavě Szesztay Ádámem a Ivanem Georgievem z Ministerstva hospodářství SR v Bratislavě potvrdilo zájem o spolupráci AIP ČR, z.s. s oběma partnery, současně se s Igorem Chovanem dohodl o jeho účasti na INOVACE 2002.

V závěru setkání poděkoval Pavel Švejda zúčastněným hostům a jeho účastníkům za aktivní přípravu a jeho průběh. Ocenil součinnost AIP ČR, z.s. s ředitelem Českého centra Bratislava Rudolfem Sedláčkem a s velvyslanectvím ČR v SR. Účastníci setkání ocenili jeho průběh a tím potvrdili přípravu obdobných setkání v dalších zemích, se kterými má ČR uzavřeny mezivládní dohody o vědeckotechnické spolupráci (účastníci setkání obdrželi písemný materiál o programu KONTAKT ČR s 15 zeměmi, dále 3. číslo časopisu Inovační podnikání a transfer technologií, ve kterém jsou pravidelně zařazovány informace o programu KONTAKT a o výsledcích některých projektů a program INOVACE 2002, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR). Někteří účastníci přihlásili prezentaci svých projektů na INOVACE 2002.

Na setkání navázala tisková konference za účasti novinářů Tiskové agentury SR a Slovenského rozhlasu.

I. N., P. Š.

 

Obsah (c) 2001-2023 Asociace inovačního podnikání ČR, Design & Graphics (c) Magicware s.r.o.