Závěry sekce Národní inovační strategie, 4. 12. 2003

Této sekce, kterou moderoval ing. Pavel Švejda, CSc., se zúčastnilo 42 odborníků z oblasti inovačního podnikání v ČR, Švédsku, Libérii a Bělorusku.

V souladu s programem sekce byly předneseny tyto přednášky:

Úloha AIP ČR, z.s. v přípravě Národní inovační strategie, ing. Miroslav Janeček, CSc., 1. viceprezident AIP ČR, z.s.

Úloha Svazu průmyslu a dopravy ČR v přípravě Národní inovační strategie, Doc. ing. Karel Šperlink, CSc., viceprezident SP ČR

Národní inovační strategie, Mgr. Jaroslava Barbara Sporková, náměstkyně místopředsedy vlády ČR

Přednášející věnovali pozornost zejména těmto skutečnostem:
 • 10 let činnosti AIP ČR, z.s., zkušenosti z inovačního procesu v ČR a zahraničí, viz www.aipcr.cz
 • dokumenty AIP ČR, z.s. pro oblast inovačního podnikání v ČR:
  • Inovační strategie ČR do roku 2015
  • Národní politika inovací do roku 2006
uveřejněné ve 2. čísle časopisu ip tt v roce 2003
 • aktivity k podpoře inovačního podnikání v ČR:
  • časopis ip tt (11. ročník v roce 2003)
  • mezinárodní sympozium s výstavou INOVACE (10. ročník)
  • Cena Inovace roku (8. ročník)
 • konference "továrna budoucnosti", Milán 1. - 2. 12. 2003
 • důraz na průlomové technologie, udržitelný rozvoj, multidisciplinární vzdělávání, konkurenceschopnosti evropského VaV, technologické platformy do roku 2020, aj.
 • Národní inovační strategie (dále NIS) je připravována v souladu s usnesením vlády ČR se zodpovědností mpř. vlády PhDr. Petra Mareše, CSc.
 • Lisabonský proces - 4 priority včetně "občanské gramotnosti"
 • strategie rozvoje lidských zdrojů schválená vládou ČR
 • pracovní verze NIS - přednesena struktura a návrh opatření
 • do 31. 12. 2003 bude dopracován návrh, poté připomínkové řízení a příprava materiálu pro jednání do 27. 2. 2003
V rámci diskuse byly předneseny tyto hlavní návrhy a doporučení k přípravě uvedeného materiálu:
 • ustavit Radu pro inovace v čele s předsedou vlády ČR
 • předložit NIS Parlamentu ČR
 • do NIS zařadit:
  • příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání
  • inovační podnikání v regionech
  • vědeckotechnické parky (P. Švejda pozval účastníky sekce na valnou hromadu Společnosti vědeckotechnických parků 21. 1. 2004 od 10 hodin v Praze - dále viz www.svtp.cz)
  • časopis ip tt, mezinárodní sympozium s výstavou INOVACE, Cena Inovace roku
  • definice základních pojmů (viz publikace Základy inovačního podnikání, P. Švejda a kol., Praha 2002)
Další náměty a doporučení k NIS je možno zasílat na sporkova@vlada.cz.

 
        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2023 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.