Úterý 2. 12. 2008

Plenární sekce „Inovační potenciál ČR“


Letošního 15. mezinárodního sympozia s výstavou INOVACE 2008, Týden výzkumu, vývoje a inovací, se prvního dne jednání – plenární sekce zúčastnilo 105 účastníků.

Plenární sekci zahájil a přítomné poprvé v historii INOVACE přivítal v historických prostorách Jednacího sálu Senátu Parlamentu ČR Pavel Švejda, generální sekretář AIP ČR, z.s., předseda programového a organizačního výboru INOVACE 2008, Týden výzkumu, vývoje a inovací.

V úvodu zmínil několik poznámek:
INOVACE 2008, Týden výzkumu, vývoje a inovací se sestává ze tří částí, z nichž první Sympoziální část se poprvé koná v historických prostorách Senátu Parlamentu ČR, druhý den pokračuje v sídle Akademie věd na Národní třídě a třetí den v budově ČSVTS na Novotného lávce, kde se koná rovněž po celou dobu INOVACE 2008.
Druhá, Výstavní část (v 1. – 4. patře budovy ČSVTS), vernisáž výstavní části se křtem CD ROM Technologický profil ČR verze 09 (4. patro budovy ČSVTS)
Setkání s vystavovateli a účastníky INOVACE 2008 (Klub techniků ČSVTS).
Třetí částí je 13. ročník Ceny Inovace roku 2008. Předání cen bude opět probíhat v Jednacím sále Senátu Parlamentu ČR v rámci Inovačního fóra, dne 5. 12. 2008.

Dále informoval o:

Dále informoval přítomné o možnosti využívat Diskusního fóra k předložení dotazů, námětů a připomínek k INOVACE 2008, viz: http://www.aipcr.cz/forum_prispevky.asp?forum=10 a doporučil přítomným využívat tohoto diskusního fóra obecně.

Slovo předal Petru Křenkovi, Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i., který se ujal moderování dopolední části jednání a vyzval Pavla Dlouhého, předsedu Českého svazu vynálezců a zlepšovatelů, k předání medailí českým vynálezcům z Festivalu vynálezců v Suzhou v Číně, kterého se zúčastnilo 3 tisíce vynálezců z 65 zemí světa a ze 60. ročníku mezinárodní výstavy vynálezců západní Evropy a světa IENA Norimberk.
Medaile získali: ing. Jiří Bláha a kolektiv, RS DYNAMICS, Praha za EXPLONIX – přenosný analyzátor výbušnin – zlatá medaile a IFIA Cup 2008 – Suzhou a stříbrná medaile IENA Norimberk a ing. Miroslav Sedláček, CSc. za bezlopatkovou turbínu SETUR – měděná medaile, 3. místo – Suzhou a bronzová medaile IENA Norimberk, více viz.

Přednášky dopolední části byly dále předneseny v souladu s upraveným programem:

Příprava národní politiky VaVaI
Miroslav Janeček
, Rada pro výzkum a vývoj
- informoval o platné Národní politice VaV 2005 – 09 a o přípravě nové národní politiky, která se zpracovává na základě současného vývoje VaV a inovací, vysvětlil důvody reformy systému VaV, jeho finanční podporu, provázanost VaV a inovací, záměr povinnost realizovat výsledky VaV v praxi, upřesnil roli nové Národní politiky VaVaI, více viz.

Po obsáhlé a informacemi nabité přednášce byl vymezen krátký prostor pro diskusi: * Milan Press, TIC ČVUT: Jaká opatření, nové nástroje by měly stimulovat výzkumné pracovníky pro nový systém VaVaI?
- Janeček: vychází z doporučení Evropské komise (EK), doporučení vypracovat strategii, vyjasnění otázky duševního vlastnictví a následně řešení problematiky.
* Pavel Votruba, Průmyslová diagnostika: Problematika ověřování a atestů při používání postupů, které vyplývají z potřeby zavádění inovací
- Janeček: obsahuje několik problémů – řeší se v rámci společenství . přináší podporu inovací,
rámcové programy též řeší možnosti podpory testovacích středisek apod.
* Josef Zima, ČSVZ: problematika průmyslově právní ochrany, definice patentů, metodiky TRIZ apod. - doporučuje informovat a seznamovat s touto problematikou jak prostřednictvím přednášek (už i výukou na školách) tak prostřednictvím webových stránek.

Mezinárodní vědeckotechnická spolupráce ČR ve VaVaI
Vlastimil Růžička
, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
- moderátor omluvil neúčast Vlastimila Růžičky, náměstka ministra ( základní informace o zahraničních aktivitách, hodnocených na INOVACE 2008, uvedl v úvodu Pavel Švejda )

Následovala přednáška Vědeckotechnické parky v ČR - více zde
Pavel Švejda, Společnost vědeckotechnických parků ČR
- přirovnal činnost Společnosti VTP ČR a historii VTP v ČR - 18 let k plnoletosti, a proto SVTP ČR vydala česko anglickou publikaci Vědeckotechnické parky v ČR (která navazuje na publikaci vydanou v roce 2006) a symbolicky – elektronicky ji pokřtil. Poděkoval kolektivu autorů, spolupracujícím ředitelům VTP v ČR a zejména J. Lakomému za jejich podíl na přípravě publikace. Stručně seznámil přítomné s jejím obsahem (historií, definicí pojmů, akreditací VTP – podmínky jsou uvedeny na www.svtp.cz, nyní probíhá 9. etapa akreditace; mezinárodní spoluprací VTP ČR) a vyzval přítomné zástupce sedmi nově akreditovaných VTP k převzetí osvědčení o akreditaci:
Inovační biomedicínské centrum ÚEM AV ČR,
Jihočeský VTP ČB
Podnikatelský inkubátor STEEL IT Třinec
Podnikatelský inkubátor VSETÍN
TC Hradec Králové
Technologické inovační centrum ČKD Praha
VTP a Centrum pro TT při Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně
( osvědčení převzali zástupci pěti VTP )
Na konec svého vystoupení formuloval následující závěry:


Diskuse V rámci diskuse dopolední části byly předneseny tyto nejdůležitější náměty, návrhy a připomínky:
* Pavla Břusková, RRA Ostrava – informovala o setkání přípravného výboru pro založení Národní klastrové organizace
* Pavel Bláha, RS DYNAMICS – poděkoval programu E! – Pavlu Dlouhému za reprezentaci nových technologií na mezinárodním poli, dotaz na podporu dalších programů, ale mimo teritoria Prahy, zda se plánuje změna?
- Janeček: podpora přidělována podle výše HDP - rozhodnutí EU, cíl podpora VaV i mimo Prahu, strukturální fondy – cíl podpory i v ostatních regionech.
* Milan Press, TIC ČVUT – oponoval k zásadám financování projektů mimo Prahu
* Ondřej Procházka, CEMC – informoval přítomné o 4. ročníku sympozia Českého ekologického manažerského centra a ptal se na možnost financování tohoto sympozia – MŠMT ještě nestanovilo, bude jednat
* Miroslav Sedláček, ČVUT – poděkoval ČSVZ za spolupráci, za prezentaci v zahraničí. V ČVUT v současné době pokračují pod vedením doc. Berana v řešení této problematiky.
* Petr Křenek, Ústav fyziky plazmatu AV ČR – proces vzniku inovace – rozlišována dle velikosti, jaký je názor na prostor mezi malou firmou a státem, jaké je rozlišení finanční podpory těchto jednotek?
Janeček: mezi podniky a partnery lze většinou podporovat, je to citlivá otázka.

V odpoledním jednání zazněly následující přednášky:

EUROSTARS – evropský program podporující VaV malých a středních podniků
Svatopluk Halada
, Sekretariát EUREKA Brusel
- seznámil přítomné s novou aktivitou EUROSTARS (31 zemí) – spolupráce mezi iniciativou EUREKA a EK, hlavním cílem je podpora MSP s vlastním výzkumem a usnadnění přístupu k finančním prostředkům tohoto výzkumu; podrobně informoval o přípravě a podmínkách projektů, jejich hodnocení a již vypsaných výzvách projektů EUROSTARS, více viz.

Moderátor Petr Křenek vyzval Josefa Martince, MŠMT o přednesení informace o 10 úspěšných projektech EUROSTARS jichž se účastní i čeští řešitelé - více viz.

Dále následovaly přednášky: Aktuální úkoly Mezinárodního centra pro vědeckotechnické informace
Vladimír A. Fokin
, International Centre of Scientific and Technical Information, Moskva
- informoval o vzniku ICSTI (27.2. 1969), ČR není členem, AIP ČR, z.s. spolupracuje s ICSTI na nevládní úrovni; informoval o cílech a činnosti centra, o časopisu „Information and Innovations“, o systému vzdělávacích kurzů, o prioritách a tematickém zaměření v oblasti vědy a technologií a přehledu tematicky zaměřených programů, více viz.

Mezinárodní spolupráce SRN ve vědě a technologiích
Erika Rost
, Spolkové ministerstvo pro vzdělávání a výzkum, Bonn
- věcně a přehledně informovala o činnosti v oblasti mezinárodní vědeckotechnické spolupráci, o inovační politice a strategii v Německu, nástrojích pro podporu mobilit, mezinárodní spolupráce, o snaze posílit roli Německa ve znalostní společnosti, o rozšíření spolupráce se středními a východními zeměmi Evropy (vznik a rozšíření klastrů), více viz.

Autoři dvou výše uvedených příspěvků budou rovněž přítomni ve čtvrtečním programu INOVACE 2008 a bude možno podrobněji prodiskutovat zmíněná témata.

Na závěr plenární sekce poděkoval Pavel Švejda přítomným za hojnou účast ( radům velvyslanectví: panu Liu Lishan – nejlidnatější země a panu Alexandru Ivanovovi – největší země světa a formulovat následující závěry:

V salonku Senátu Parlamentu ČR pokračovala při rautu neformální diskuse zúčastněných.

Plenární sekce pokračovala na Novotného lávce 5, ve 4. patře budovy ČSVTS v 16.00 hodin Vernisáží výstavní části se křtem CD ROM Technologický profil ČR, verze 09 (2810 záznamů, vydáno 10 tisíc kusů).
Vernisáže výstavní části 15. ročníku Mezinárodního veletrhu invencí a inovací INOVACE 2008 se zúčastnilo 62 účastníků (AIP ČR, z.s. vydala pro vystavovatele a návštěvníky výstavy brožuru "Vystavovatelé - The Exhibitors" INOVACE 2008 s uvedením česko-anglické charakteristiky vystavovatelů). Vernisáž uváděl Pavel Švejda. Představil Jana Kofroně, garanta výstavní části INOVACE 2008 a spolu pokřtili CD ROM Technologický profil ČR.
Přítomní zástupci účastníků výstavní části postupně představili své postery a prezentace v jednotlivých podlažích budovy ČSVTS:

4. patro

ICSTI – Nikolaj Ilarionov ocenil spolupráci s AIP ČR, z.s., Pavel Švejda představil stážistku Jelenu Novikovou, která studuje Bakalářské studium, mezinárodní vztahy na Metropolitní univerzitě.

BMBF – Erika Rost představila prostřednictvím vystavených posterů činnost Spolkového ministerstva pro vzdělávání a výzkum – mapa Deutsche Forschungsgemeinschaft

KONTAKT – Markéta Marečková a Jan Kopecký představili projekty česko-slovinské a česko-rakouské spolupráce

RINKCE – Ruská federace „Organizace pro státní expertízu“ představil Pavel Švejda

3. patro

ČÍNSKO – ČESKÁ SPOLUPRÁCE – Pavel Švejda upozornil na vystavené diplomy k medailím získaným na Festivalu vynálezců, viz výše.

BĚLORUSKO – ČESKÁ SPOLUPRÁCE – Artur I. Pokrovsky představil akademii věd Běloruska (nové materiály)

CIVL – Pavel Švejda zmínil loňskou účast projektu, která pokračovala ještě v první polovině tohoto roku

SOVA CZ – profesní společenství českého veletržního průmyslu

2. patro:

CESNET – Pavel Švejda informoval o sdružení vysokých škol a Akademie věd České republiky a materiálech, které jsou k dispozici

Rada vědeckých společností ČR – Štefan Zajac představil aktivity zejména v oblasti přírodních, lékařských věd, příští rok bude rokem světové astronomie

VÚTS – Pavel Švejda představil činnost Výzkumného ústavu textilních strojů a informoval o přítomnosti zástupce pana Václavíka na čtvrtečním jednání

Úřad průmyslového vlastnictví – Pavel Švejda informoval o účasti zástupců úřadu, kteří zde pravidelně informují zájemce o aktivitách, které pomáhají řešit průmyslově právní ochranu

AVO – Pavel Švejda informoval o činnosti asociace, která sdružuje 8 tisíc odborníků v oblasti aplikovaného výzkumu (AV ČR sdružuje 6 tisíc odborníků)

MPO – Pavel Švejda představil zástupce Miroslava Dvořáka a Jana Chlumského – projekty IMPULS

1. patro:

EEN – AIP ČR, z.s. je asociovaný partner

AMVIS – česko-americká spolupráce, 75 projektů

Regionální inovační infrastruktura – středočeský kraj, zástupci AIP ČR, z.s. v krajích

TC AV ČR – informace o činnosti

ČESKÁ CENTRA – Josef Špunda informoval o záměrech prezentace ČR i oceněných účastníků soutěže o Cenu Inovace roku 2008 v 21 zemích (přehled viz Vystavovatelé 2008, str. 34-35)

Pavel Švejda představil P. Dlouhého manažera projektu E! (řešitel projektu Karel Šperlink) a ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD – k dispozici materiály – statistické služby pro uživatele

přízemí:

V přízemí informoval Pavel Švejda o anketě, která se koná již potřetí a možnosti vyhrát hodnotné ceny, dále informoval o Klubu inovačních firem, do kterého se můžou přihlásit úspěšní účastníci soutěže o
Cenu Inovace roku 2008 a informoval o vypsání soutěže o Cenu Inovace roku 2009

Fakulta stavební ČVUT - Pavel Švejda omluvil neúčast doc. Lejčkové a představil expozici ČVUT

FS ČVUT – Plantograf - získal ocenění v minulém ročníku soutěže o Cenu Inovace roku

Vodní mikroturbína SETUR – ing. Sedláček představil nový hydrodynamický princip, předpokládá zájem odborné veřejnosti (o podobu čerpadla pro zvlášť husté směsi odpadní vody), je podaná patentová přihláška – první podoba inovace – má i komerční rozměr. Dále Pavel Švejda představil dva příklady projektů v rámci programu IMPULS firmy
ATEKO, a.s. a firmy
SAND TEAM, s.r.o. představil i firmu
FANA, s.r.o., Zašová , dále upozornil na
UNICORN COLLEGE – vysokou školu, kde se studují bakalářské obory IT a úspěšnost absolventů je 29% - proto je to VŠ elitních jednotek, dále představil prezentaci
Komerční banky, a.s., se kterou má AIP ČR, z.s. připravenu smlouvu o spolupráci
ČSVTS – společnost se stále rozšiřuje a zkvalitňuje se spolupráce
Technologický profil ČR – je zapsána kombinovaná ochranná známka

V průběhu Inovace 2008 pracuje i
Informační centrum, které poskytuje informace o prezentacích organizací, dále soustřeďuje prezentační materiály vystavovatelů, poskytuje informace o umístění posterů jednotlivých vystavovatelů v budově a o konání jednotlivých akcí běhen INOVACE 2008.

V závěru vernisáže poděkoval Pavel Švejda přítomným za účast a pozval je do Klubu techniků ČSVTS na Setkání s vystavovateli a účastníky INOVACE 2008, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, které se konalo od 18 hodin a zúčastnilo se ho 41 osob.

Zpracovali: V. Mísařová, P. Švejda
Fotogalerie: I. Němečková, P. Dlouhý


nahoru


Obsah (c) 2001-2024 Asociace inovačního podnikání ČR, Design & Graphics (c) Magicware s.r.o.