Středa 3. 12. 2008

ENTERPRISE EUROPE NETWORK – síť pro inovace


Do programu INOVACE 2008 byl druhý den jednání zařazen soubor přednášek pod názvem „ENTERPRISE EUROPE NETWORK – síť pro inovace“ připravený Technologickým centrem AV ČR a Asociací inovačního podnikání ČR, který byl pořádán v rámci sítě Enterprise Europe Network ČR. Jednání se konalo ve velkém sálu Akademie věd ČR na Národní třídě a zúčastnilo se ho 54 účastníků.

Jednání zahájila a moderovala Marcela Příhodová, Technologické centrum AV ČR. Seznámila přítomné s upraveným programem, představila pana Pavla Švejdu z Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. a požádala ho o připravení zhodnocení včerejšího jednání plenární sekce INOVACE 2008, které se konalo v Jednacím sále Senátu Parlamentu ČR. Dále informovala přítomné o organizačních záležitostech konání druhého dne INOVACE 2008 a uvedla první příspěvek:

Představení sítě Enterprise Europe Network v ČR
Daniela Váchová
, Technologické centrum AV ČR
- v úvodu zdůraznila velkou roli MSP v evropské ekonomice a jejich přímou i nepřímou podporu ze strany EU. Vysvětlila vznik celoevropské sítě služeb pro podporu inovačního podnikání Enterprise Europe Network (dále jen EEN), uvedla seznam členů ustanoveného konsorcia sítě EEN v ČR a dále čtyři asociované partnery – jedním z nich je AIP ČR, z.s.; zmínila regionální pokrytí ČR, metodiku a strategii sítě EEN. V závěru přednášky odkázala na webové stránky sítě i stránky související, více viz.

Enterprise Europe Network v ČR
Marie Pavlů
, Centrum pro regionální rozvoj České republiky
- zaměřila se ve svém příspěvku na doplnění předchozí přednášky, objasnila používání názvu sítě i sloganu „Podpora podnikání na dosah ruky“, zdůraznila evropský rozměr sítě (kvalitní a relevantní služby pro uživatele), výhodu napojení na EK – přímá informace a zpětná vazba (doporučení firmám využívat a zasílat náměty, názory pro EK); získávání informací o potřebách uživatelů formou dotazníků a organizováním tzv. panelů – uvítají spolupráci s AIP ČR, z.s. (zdroj informací v oblasti inovací, využití databáze Technologický profil); v závěru svého příspěvku informovala o poradenství – možnosti individuálních konzultací, specializované brožury publikované v roce 2008, více viz.

Po předneseném uceleném tématu dala moderátorka prostor pro dotazy přítomných:
* Dagmar Vránová, Agentura pro evropské projekty: V jakém stadiu je příprava „Points of Contacts“? – EEN nebude do Points of Contact vstupovat.
* Pavel Švejda, AIP ČR, z.s.: zhodnotil první den INOVACE 2008 – přítomno 105 účastníků, kteří vyslechli řadu zajímavých příspěvků a informací, např. o přípravě nové Národní politiky VaV a inovací, zkušenosti s programem EUROSTARS, informace o Mezinárodním centru pro vědeckotechnické informace –ICSTI, informace o mezinárodní spolupráci SRN ve vědě a technologiích, o vernisáži výstavní části i večerním setkání s vystavovateli a účastníky INOVACE 20008, viz závěry: http://www.aipcr.cz/zavery-2-12-2008.asp . Nakonec informoval přítomné o vydání publikace Vědeckotechnické parky v ČR ( informace o 25 akreditovaných, 17 dalších provozovaných a 32 připravovaných VTP v rámci programů PROSPERITA a JPD 2 a dalších aktivit), náklad 3 500 publikací a 3500 CD ROM.
* Marcela Příhodová, TC AV ČR – dotaz: Kolik je zde přítomno zástupců VTP? - čtyři

Dále následovaly příspěvky k tématu:
Zkušenosti vědeckotechnických inkubátorů
Inovační biomedicínské centrum (IBC) ÚEM AV ČR
Petr Bažant
, ÚEM AV ČR
- informoval o vzniku, historii a cílech projektu IBC, provoz zahájen letos; seznámil přítomné s vizí a posláním IBC ÚEM AV ČR (založil jako první veřejný výzkumný ústav v ČR – spolu se soukromým investorem dceřinnou společnost BioInova, s.r.o.), informoval o managementu, marketingu a vyhlídkách spin-off firem v IBC, příspěvek obohatil fotodokumentací výstavby a zahájení provozu IBC dne 7. října 2008, více viz.

JIC Brno – Spolupráce inkubátoru s univerzitní sférou
Radim Kocourek
, JIC Brno
- informoval o vzniku JIC Brno, jako zájmového sdružení fyzických osob; definoval spolupráci s VŠ - fyzická infrastruktura, příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání v rámci výuky; společné projekty a transfer technologií (zakládání spinn-off firem); do budoucna připravují projekty TT Point, Inovační vouchery, Fond ověření technologie (finance na dotažení nadějných technologií na VŠ do komercionalizovatelné fáze), na závěr zmínil ještě projekty CERIT a CEITEC, více viz.

K dané tématice opět proběhla diskuse:
* Milan Press, TIC ČVUT: Mají status BIC – nemají (jsou přidružený člen), jaké jsou příspěvky – Jihomoravský kraj ročně dotace 20 mil Kč na provoz, město Brno příspěvek 3 mil. Kč ročně aj.
* Miroslav Pittner, redakční rada „ip tt“ AIP ČR, z.s.: zájem studentů o kurzy – cca 25 studentů, nezpoplatněné, jsou součástí studia – zpracování podnikatelského plánu
* Marcela Příhodová, TC AV ČR: spolupráce se všemi čtyřmi univerzitami (kromě obrany)
* Daniela Váchová, TC AV ČR: objasnila roli inkubátoru TC v době jeho založení (vše majetek AV ČR)

Po krátké přestávce následovaly další přednášky:

Vývojové centrum průmyslových aplikací při BIC Ostrava
Marek Valdmann
, BIC Ostrava
- seznámil přítomné se stručnou historií BIC Ostrava, s.r.o. (založen 1993), uvedl základní aktivity, zdůraznil výhody členství EBN a využívání deprivované zóny (brownfields); dále zmínil vlastní výzkumnou činnost a komerční služby v oblasti VaV (témata diplomových prací pro studenty), zkušenosti z realizace projektu OPPP Prosperita 2005-08 (výsledné parametry, současný stav, další rozvoj – realizace projektu 2009-10), více viz.

V rámci diskuse vystoupili opět Milan Press: dotaz na počet zaměstnanců – 10 na plný úvazek, 3 na částečný úvazek (studenti) a Jiří Štika, MMR: otázka vztahů mezi působícími organizacemi v Moravskoslezském kraji – probíhá spolupráce v několika úrovních mezi univerzitami.

Vědecko-technologický park Žilina - Inovační prostředí pro inkubátory ve SR
Juraj Kavecký
, VTP Žilina
- seznámil přítomné s typy existujících inkubátorů i budovaných inkubátorů v rámci sítě Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania, se systémem podpory provozu inkubátorů, dále uvedl příklady firemních inkubátorů i velmi inovativní inkubátor založený studentem – Blogový inkubátor; dále sdělil některá fakta o VTP Žilina a přípravě projektu Centre of Science and Technology. V závěru prezentace pozval přítomné na konferenci „Inovační rozvoj regiónov 2009“, která se bude konat první dubnový týden – 14. týden v roce 2009, více viz.

V rámci diskuse k této prezentaci vystoupili Pavel Švejda, AIP ČR, z.s. – sdělil zajímavé informace ze spolupráce česko – slovenské z roku 1990, o veřejném hodnocení projektů v té době ( projekt Využití vědeckotechnických parků při uskutečňování strukturálních změn), jednání na Žilinské univerzitě i o poradě ředitelů VTP v ČR v Žilině; opět Milan Press – zájem o dotace na Slovensku – 600 mil korun na období šesti let na budování inkubátorů a 20 milionů korun na šest let na provoz VTP.

Na závěr následovala zajímavá prezentace s názvem
Aplikovaná matematika aneb jak prodat rovnici
Lukáš Ferkl
, Feramat Cybernetics s.r.o. (spin-off)
- vysvětlil vznik firmy, její aktivity a pohled na podnikání ze strany mladých podnikatelů, vyzdvihl přínos inkubátorů pro začínající firmy – ocenil více individuální konzultace a formu setkávání s podnikateli než školení; úspěšná firma podle něj investuje zisk do dalšího rozvoje firmy; v závěru uvedl inovační prostředí z pohledu veřejnosti, (potenciálního) zákazníka, firmy a uvedl klady outsourcingu, více viz.

V rámci závěrečné diskuse vystoupili opět Milan Press a Miroslav Pittner s tématy financování inkubátorů a firem a pravdivosti teze „Podnikání není cíl, ale prostředek.

V odpolední části následovala
Individuální prohlídka výstavní části INOVACE 2008
Přízemí, 1. – 4. patro budovy ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1, kde byly k dispozici rovněž publikace VTP v ČR, brožura Vystavovatelé 2008 a další materiály.

Zpracovali: V. Mísařová, D. Váchová, P. Švejda
Fotogalerie: I. Němečková, Z. Husarovičová

        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2023 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.