Čtvrtek 4. 12. 2008


Odborné sekce (probíhají současně v budově ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1; místnosti č. 417, 213)

„Mezinárodní vědeckotechnická spolupráce“ – Panelová diskuse

* Programy mezinárodní vědeckotechnické spolupráce – KONTAKT, EUREKA, EUROSTARS, COST a INGO

* Zkušenosti z přípravy a hodnocení projektů v rámci programů EUREKA a EUROSTARS

Účastníci panelu:
Josef Janda, Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Miroslav Janeček, Nezávislý expertní panel programu
Pavel Švejda, Asociace inovačního podnikání ČR, z.s.
Erika Rost, Spolkové ministerstvo pro vzdělávání a výzkum, Bonn

Odbornou sekci mezinárodní spolupráce zahájil a dále moderoval Pavel Švejda, AIP ČR, z.s.. Uvedl, že současně probíhá závěrečné setkání odborníků projektu „Příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání“. Představil panelisty této sekce a úvodem krátce naznačil témata panelové diskuse (příprava, realizace a výsledky projektů programu KONTAKT, EUREKA, EUROSTARS, COST, EUPRO). K programu KONTAKT informoval o změnách pro rok 2008, které vyplývají ze stávajícího platného zákona č. 130/2002 Sb. (připravena jeho novela – k projednání ve výboru 21.1. 2009), informoval o nových aktuálních podmínkách (včera rozesílány e-mailovou poštou) a zdůraznil přípravnou fázi projektu a jeho následné dodržování během realizace.

Dále se stručně představili jednotliví panelisté:
Erika Rost – informovala o typech projektů a jejich prioritách, o projektech EUREKA (finanční zabezpečení – možnost žádat o finance pro projekty E! ze všech otevřených výzev projektů), dále zmínila možnost čerpat zkušenosti z úspěšného českého předsednictví E! pro nadcházející předsednictví německé (po Portugalsku). Josef Janda – za program KONTAKT potvrdil výše uvedené informace Pavla Švejdy Miroslav Janeček – pro projekty mezinárodní spolupráce doporučil využít zkušenosti a poučení z projektů E! a EUROSTARS a doporučil partnerství s německými partnery (vyšší šance na úspěch) a znovu uvedl informace z prezentace Svatopluka Halady v plenární sekci (realizace projektů E! vhodná k přípravě pro účast v projektech EU, výhoda vyčlenění finanční částky na projekty E!, více viz.

V rámci diskuse moderátor vyzval přítomné k přednesení svých prezentací a příspěvků:
* Josef Martinec, MŠMT – reagoval na slova paní Rost: spolupráce česko-německá je úspěšná (dokladuje statistika), nově podáno 95 projektů k 30.6.2008 s česko-německou účastí.
* Vladimír Dlouhý, Rada programu E! – role českých řešitelů v projektech E! (koordinátor, spoluřešitel), kriticky zhodnotil způsob elektronického zpracování a podávání projektů, zdůraznil kvalitu projektů českých řešitelů a spoluřešitelů (př. ocenění projektu – analyzátor výbušnin v Číně zlatá medaile, viz závěry dne 2.12.)
* Zdeněk F. Opletal, ČVUT – poděkoval Pavlu Švejdovi a reagoval na jeho úvodní slova s poznámkou, že na žádné konferenci neslyšel od řešitelů připomínku k administraci projektů.
* Miroslav Janeček – reagoval, že dnes si řešitelé nechávají projekty zpracovat profesními firmami, k hodnocení uvedl, že v současné době se projekt řeší podle přijatého projektu po celou dobu řešení, existuje smlouva o využití výsledků řešení projektů (dle zákona č. 130/2002 Sb.) – připravuje se změna
- k projektům EUROSTARS: objasnil princip hodnocení podaných projektů, zmínil důležitost konsorciální smlouvy, hodnotících kriterií a z první výzvy projektů sdělil důležité poznatky – pro úspěšnost podávaného projektu je důležité téma řešení projektu, pečlivé zpracovaný podnikatelský plán a zdůvodnění pro získání finanční podpory projektu.
* Olga Řiháčková Gabetta, FIERA Milano S. p. A.- informovala o možnosti účasti na souboru veletrhů LivinLuce, EnerMotiv (26.- 30.5. 2009) a EnerSolar - obnovitelné energie (solární, tepelná, bioenergie, fotovoltaika aj.), od roku 2010 se bude konat každoročně s přihlédnutím ke konání Expo 2015 v FIERA Milano, dále se bude konat každoročně (5.6.) festival životního prostředí, více viz.
* Simona Lauerová, AMVIS, o.p.s. – česko-americká spolupráce, upozornila na způsob podávání projektů elektronickou cestou (místo 10-20 formuláři 30-40, i větší počet příloh).
* Lubomír Lichner, Ústav hydrológie SAV Bratislava – seznámil přítomné se dvěma projekty česko-slovenské spolupráce KONTAKT MEB 0808114 (radioindikátorová metoda zjišťování kontaminace půd), více viz.
* Josef Janda – upozornil, že u projektů KONTAKT i COST jsou řešitelé povinni uzavřít smlouvu o využití výsledků řešení projektů a reagoval na připomínku o přílohách projektů – do budoucna se zlepší.
* Erika Rost – poděkovala za možnost účasti a prezentace na této panelové diskusi a věří, že se získané informace zúročí v další mezinárodní spolupráci.

Na závěr diskuse upozornil Pavel Švejda přítomné na možnost využívání diskusního fóra a poděkoval všem panelistům i účastníkům za jejich příspěvky, náměty a připomínky. Věří, že se tyto poznatky odrazí nejen v další mezinárodní spolupráci, ale i na odborných veletrzích v Miláně a na Expo 2015. Této části jednání se zúčastnilo 42 osob.

Odpolední jednání
* Workshop k česko – ruské spolupráci v oblasti VaVaI Zahájil za účasti 34 osob Pavel Švejda, uvítal pana Vladimíra Fokina, Mezinárodní centrum vědeckých a technických informací (ICSTI) i nově příchozí a představil pana Petra Křenka, zástupce ředitele Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.

Představení účastníků z RF:
Vladimír Fokin, Mezinárodní centrum vědeckých a technických informací (ICSTI) - informoval o činnosti ICSTI a uvedl příklady dosavadní spolupráce a její konkrétní výsledky jednotlivých společností, více viz.

Představení účastníků z ČR:
Elena Konyushenko, Ústav makromolekulární chemie AV ČR
- informovala o projektu „Příprava polyanilinu a jeho nanostruktur“, doba řešení projektu 2006-2010.
Pavel Kubeš, FEL ČVUT
- informoval o dvou projektech: diagnostika rentgenového záření a produkce neutronů, více viz.
Rudolf Novák, FS ČVUT
- informoval o projektu KONTAKT, který je zaměřen na diagnostiku povlaků kloubních náhrad a o projektu EUREKA, který řeší zdokonalení kloubních náhrad (kyčlí, kolen).

Pavel Švejda ocenil výsledky této spolupráce a zmínil záměr připravit oficiální účast s prezentací na 9. Salónu Inovací a investic a vyzval přítomné k účasti.

V rámci diskuse vystoupili se svými příspěvky postupně:
* Anatolij Grišanovič, ředitel Běloruského inovačního fondu
* Artur I. Pokrovský, zástupce technické univerzity v Minsku
- dohoda o spolupráci na úrovni univerzit, 80 projektů z oblasti strojírenství, automobilové techniky, zemědělské techniky, více viz
AIP ČR, z.s. předložila návrh na přípravu výstavy v Bělorusku formou oficiální účasti kategorie B pro rok 2010 a v rámci veletrhu EUREGIA přípravu oficiální účasti kategorie C.
* German Vlaskin, Ekonomický ústav AV Ruské federace – směry společné spolupráce (př. oblast automobilového průmyslu, nové technologie aj,).
* Elena Lenčuk, AV RF – perspektivy spolupráce (ekonomické předpoklady), výsledky činnosti VTP v Rusku a možnosti vzájemné spolupráce s VTP v ČR
Pavel Švejda informoval o nově vydané publikaci Vědeckotechnické parky v ČR v knižní podobě i ve formě CD ROM – možnost využít při navazování nových spoluprací.
* Miroslav Pittner – spolupracuje přes 35 let v oblasti vědeckotechnického rozvoje a mezinárodní spolupráci a zdůraznil přínos této spolupráce pro obě strany.

Po ukončení workshopu následovala „Individuální prohlídka výstavní části INOVACE 2008“ (přízemí, 1.- 4. patro budovy ČSVTS)

Od 17.00 hodin se konalo v Klubu techniků ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Setkání se zahraničními účastníky INOVACE 2008
Setkání se účastnilo 28 osob.

Druhou sekci „Kulatý stůl „Příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání“ (projekt ČR/RF) moderoval Jiří Dvořák, Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Účastnilo se jí celkem 21 odborníků.

V souladu s programem byly předneseny následující přednášky:

Výsledky projektu Příprava odborníků pro inovační podnikání
Jiří Dvořák
, Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. - více viz.

Výuka inovací na univerzitě technického zaměření
Valerij P. Menšikov
, Ruská chemicko-technologická univerzita D.I. Mendělejeva, Moskva - více viz 1, více viz 2.

Systém transferu technologií na VUT Brno
Petr Holec
, Vysoké učení technické v Brně - více viz.

Po krátkém občerstvení následovala přednáška:
Výuka inovací a inovace ve výuce
Anatolij I. Kovalev
, Oděsská státní ekonomická univerzita.

Příprava odborníků pro inovační podnikání v evropském kontextu
Gillian Mc Fadzean
, Herriot-wat Univerzita, Edinburg.

Zpracovali: V. Mísařová, P. Švejda
Fotogalerie: I. Němečková
- sekce Mezinárodní vědeckotechnická spolupráce
- sekce Kulatý stůl


nahoru


Obsah (c) 2001-2024 Asociace inovačního podnikání ČR, Design & Graphics (c) Magicware s.r.o.