Závěry semináře Inovační potenciál ČR, konané dne 8. 9. 2004 v sídle AIP ČR, z.s., Novotného lávka 5, Praha 1Semináře se zúčastnilo celkem 28 posluchačů z oblasti výzkumu, vývoje a inovací v ČR, Úřadu vlády ČR, ministerstev školství, mládeže a tělovýchovy, průmyslu a obchodu, Úřadu průmyslového vlastnictví, Rady pro výzkum a vývoj, Národního vzdělávacího fondu, regionálních rozvojových agentur.

Seminář proběhl podle připraveného programu, řídil ho M. Janeček, 1. viceprezident AIP ČR, z.s..

V jeho průběhu informovala J. B. Sporková o přípravě Národní inovační politiky (více viz). Možnost využití diskusního fóra k této problematice na www.aipcr.cz.

P. Švejda, generální sekretář AIP ČR, z.s. podal informaci o přípravě odborníků pro oblast inovačního podnikání v této struktuře:
* příprava odborníků patří mezi hlavní úkoly AIP ČR, z.s. od jejího založení 23. 6. 1993
* nástavbové studium "Inovační podnikání" na FSv ČVUT v Praze v letech 1993 - 1994
* pracovní tým AIP ČR, z.s. k přípravě odborníků od roku 1998 (zkušenosti 10 VŠ v ČR)
* příprava odboru Inovační podnikání (možnost vázané živnosti na autorizaci obdobnou ČKAIT, komorový systém garantovaný AIP ČR, z.s.)
* strukturální fondy EU a úkoly Národního vzdělávacího fondu ( více www.nvf.cz/esf/cz/dokumenty/formular_predbezne.doc)
* programy podpory jakosti 2005 (téma č. 8)
* mezinárodní spolupráce, příprava projektu ČR/RF
* volitelný předmět Základy inovačního podnikání na FSv ČVUT v Praze od šk. roku 2004/2005
* vydané studijní materiály AIP ČR, z.s. - P. Švejda a kol.: Základy inovačního podnikání, 2002; M. Pittner a P. Švejda: Řízení inovací v podniku, 2004 (publikace předána účastníkům semináře)
* připravovaná kniha J. E. Adaira: Efektivní inovace, Alfa publishing, 2004

S aktuálními úkoly přípravy Technologického profilu ČR, verze 06 a dosavadním vývojem řešení tohoto projektu od roku 1998 seznámil J. Štika (www.techprofil.cz )

Diskuze
V rámci diskuse zazněly tyto informace, návrhy, připomínky:
- O. Velek (NVF) - grantové schéma "inovace" v rámci opatření 4.2 (více www.nvf.cz); investice "do lidí, ne na vybavení kanceláří a pořízení hardware; formulář předběžného zájmu; inflace dokumentů v oblasti RLZ
- M. Pittner (ČKVŘ) - význam publikace Řízení inovací v podniku a její použití
- J. Krejčí (RRA Pardubického kraje) - aktualizace údajů v TP ČR
- K. Aim (AV ČR) - očekával doporučení z Národní inovační politiky pro AV ČR; akční plán EU pro inovace
- P. Švejda (AIP ČR, z.s.) - pozitivní úloha NVF v RLZ; prezentace připravované Národní inovační politiky se uskuteční na MSV v Brně (20. - 24. 9. 2004), na semináři v PSP ČR (připravováno ve 40. týdnu); sekce NIP v rámci INOVACE 2004 (2. 12. 2004); pracovní tým AIP ČR, z.s. pro oblast inovačního podnikání projedná aktivity ČR v této oblasti; aktuální úkoly v projektu TP ČR v tomto roce, řešené v součinnosti s ČARA: verifikace dat TP ČR s cílem upravit rozsah garance stávajících garantů a stanovit garanci RRA od roku 2005; připravit přehled dokumentů k rozvoji inovačního podnikání a k hodnocení inovačních produktů v krajích; realizovat public relations v pracovních týmech k inovačnímu podnikání v krajích, garantovaných jednotlivými RRA (návaznost na pracovní tým AIP ČR, z.s. k inovačnímu podnikání v regionech - 15 členů, z toho 13 zástupců RRA v jednotlivých krajích - kromě Prahy);
- M. Janeček poděkoval účastníkům za aktivní účast na semináři.

Pro informaci účastníkům konference a dalším zájemcům uvádím, že v tomto roce uspořádá AIP ČR, z.s. následující akce:
* konference Vědeckotechnické parky v ČR a ve světě, SVTP ČR, 21. 9. 2004, Brno (v rámci doprovodného programu MSV 2004)
* Evropský program průmyslového výzkumu a vývoje EUREKA a Česká republika, 22. 9. 2004 (v rámci doprovodného programu MSV 2004)
* účast v rámci CHEMTEC 2004, 6. - 8. 10. 2004, Praha
* účast na veletrhu EUREGIA 2004, 27. - 30. 10. 2004, Lipsko
* INOVACE 2004, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, 30. 11. - 3. 12. 2004, Praha

P. Švejda

 
        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2023 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.