Závěry semináře

„Inovační potenciál ČR“


Seminář “Inovační potenciál ČR, který se konal dne 8. 9. 2016 v zasedací místnosti č. 418, ČSVTS, Praha 1, uspořádala Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. Uskutečnil se za aktivního zájmu 37 účastníků.

Seminář zahájil Pavel Švejda, generální sekretář Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. uvítal přítomné, představil jednotlivé přednášející a navázal svojí přenáškou

Zhodnocení dosud uskutečněných seminářů Inovační podnikání

Uvedl přehled termínů dosud uskutečněných 14 seminářů, zaměřil se na obsah prvního semináře dne 10. 9. 2002 a na jeho závěry. Poukázal na aktuálnost těchto závěrů. Upozornil na možnost nalézt informaci o těchto seminářích a dalších akcích pořádaných AIP ČR, z.s. na webové stránce, Archiv od roku 2002, seznámil s Diskusním fórem, na kterém jsou od roku 2006 umísťovány aktuální informace, náměty, dotazy, připomínky. Rovněž v dalším období budou uskutečňovány tyto aktivity.

Prezentace

* Poté P. Švejda a J. Lakomý předali osvědčení o akreditaci zástupcům akreditovaných VTP:

- Technologické centrum Písek s.r.o. (Eva Charvátová)

- Vědeckotechnický park VZLÚ Praha (Tereza Skácelová)

- VYRTYCH – Technologický park a Inkubátor, s.r.o., Březno (Jakub Vyrtych)

- CAVD s.r.o. (L. Žila)

Nepřítomným zástupcům VTP - JERUS a.s., Karlovy Vary, Podnikatelský inkubátor Kunovice – Panský dvůr, s.r.o. - předat po dohodě při jiné příležitosti

* Podpora průmyslového výzkumu a vývoje – program TRIO

Martin Štícha

Ve svém příspěvku se Ing. Martin Štícha zaměřil na některé aktuální informace o první veřejné soutěži v programu výzkumu, vývoje a inovací TRIO, vyhlášené Ministerstvem průmyslu a obchodu v závěru roku 2015. Program TRIO je novým programem MPO na podporu VaVaI z národních zdrojů, který navazuje na úspěšný program TIP a který je spolu s programem Epsilon Technologické agentury ČR jediným v současnosti v České republice běžícím programem na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje ze státního z národních zdrojů. Program je zaměřen na podporu projektů z oblasti Klíčových technologií (tzv. KETS) a podmínkou v něm je účinná spolupráce průmyslové a výzkumné sféry. V 1. veřejné soutěži bylo do programu zasláno celkem 421 žádostí, z nichž bylo na základě zhodnocení nezávislými oponenty, expertní komisí a radou programu doporučeno k podpoře 167 projektů. Druhá veřejná soutěž na program TRIO bude vyhlášena koncem září t.r.

Prezentace

* Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – programy Služby infrastruktury a Inovační vouchery

Petr Porák, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Prezentace

 

Výměna zkušeností – vybrané projekty a činnosti:

Klub inovačních firem AIP ČR, z.s.

Pavel Švejda, Asociace inovačního podnikání ČR, z.s.

http://www.aipcr.cz/klub.asp

http://www.aipcr.cz/casopisip.asp

Programy EUREKA a Eurostars: podpora inovací

Karel Šperlink, Asociace inovačního podnikání ČR, z.s.

EUREKA je mezivládní spolupráce, která byla zahájena v roce 1985, s cílem podporovat tržně orientovananý průmyslový výzkum a projekty VaVaI. Tato její mise je v současnosti podporována prostřednictvím sítě více než 40 členských a asociovaných zemí, jež usnadňuje mezinárodní koordinaci národních inovačních programů. Od roku 1985 bylo více než 37 miliard € veřejných a soukromých finančních prostředků využito na podporu více než 5 900 projektů. EUREKA se řídí zásadou "zdola nahoru", to znamená je iniciativou, jež umožňuje, aby úspěšně mezinárodně hodnocené VaVaI projekty s dobrým podnikatelským plánem získaly nezbytnou finanční podporu, nezávisle na jejich technologickém charakteru nebo typu zúčastněných organizací.

V České republice odpovědným koordinačním místem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které rovněž zabezpečuje národní spolufinancování mezinárodně schválených projektů EUREKY a Eurostars. Financování projektů EUREKY v období 2016-2024 je prováděno prostřednictvím programu INTER-EXCELLENCE (dílčí program INTER-EUREKA), jež byl schválen usnesením vlády České republiky č. 393 ze dne 2. května 2016. Projekty Eurostars jsou v období 2014-2020 podporovány z účelového národního rozpočtu Eurostars-2, který jako mezinárodní závazek České republiky disponuje s každoroční částkou 1 mil. € v uvedeném sedmiletém období. Podporu pro činnost a národní koordinaci EUREKY včetně účasti v mezinárodních řídicích grémiích provádí Asociace inovačního podnikání ČR, z.s.

Prezentace

Projekty CzechInno, z.s.p.o. – Festival Exportu CZ, Smart Business Festival, Vizionáři, Průmysl 4.0

David Kratochvíl, CzechInno, z.s.p.o.

Czechinno, z.s.p.o. - prezentace unikátní soustavy projektů pro prezentaci inovací a na podporu inovačního podnikání - Smart Business Festival, Festival Exportu a Vizionáři.

Kybernetická revoluce. cz - průmysl 4.0 v praxi - plánované regionální akce

Prezentace

Inovační firma Zlínského kraje

Zuzana Drotárová, Technologické inovační centrum s.r.o.

Zlínský kraj vyhlásil v březnu již pátý ročník soutěže „Inovační firma Zlínského kraje“. Organizátorem soutěže je Technologické inovační centrum s.r.o. , které bylo v roce 2005 založeno Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a Zlínským krajem. Tyto tři subjekty hrají významnou roli při rozvoji a podpoře inovačního podnikání v regionu.

Smyslem soutěže je podpořit inovační aktivity podnikatelských subjektů ve Zlínském kraji a motivovat je k dalšímu rozvoji.

Ocenění přinese účastníkům publicitu podpořenou hejtmanstvím, zvýší jejich image a pomůže najít i nové zákazníky. O titul se mohou ucházet společnosti i zájmová podnikatelská sdružení, které realizují konkrétní inovační aktivity.

Pilotní ročník soutěže se konal v roce 2009 a od roku 2010 se soutěž vyhlašuje ve dvouletých intervalech.

Přihlášené inovační projekty posuzuje odborná porota složená z osobností podnikatelské sféry, z oblasti vědy a výzkumu i akademických pracovníků. Vítězná společnost je pak oceněná na slavnostním vyhlášení soutěže.

Prezentace

Diskuse
V této části byl přednesen příspěvek:

ESA Technology Transfer Broker

Pavel Habarta, TC AV ČR

Technologické centrum AV ČR již rok zajišťuje na území ČR služby brokera technologického transferu ve spolupráci s Evropskou vesmírnou agenturou ESA. Je součástí evropské sítě technology transfer brokerů, která je řízena centrálně z kanceláře ESA Technology Transfer Programme v nizozemském Noordwijku. ESA využívá sítě kvalitních center transferu technologií ve členských státech k vyhodnocení tržních potřeb v oblastech, kde je potenciál ve využívání stávajících kosmických technologií. Síť center transferu technologií využívá různé nástroje k podpoře průmyslu ve své zemi; mimo jiné například databázi poptávek a nabídek technologií apod. Hlavním cílem projektu je zvyšování četnosti transferů znalostí od ESA do průmyslu ale i od národních dodavatelů v oblasti vesmírných aplikací do dalších průmyslových sektorů a oblastí včetně oblasti poskytování specializovaných služeb. Transfer technologie může samozřejmě směřovat rovněž od českého subjektu do ESA. TC touto aktivitou navazuje na svá četná zapojení v oblasti podpory vesmírných aktivit. V současné době je národním kontaktem v oblasti vesmírných aplikací (Space) v programu Horizont 2020, plní roli kontaktu pro spolupráci s českým průmyslem pro Evropskou jižní observatoř ESO (Industry Liaison Officer) a pořádá ve spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR národní konferenci Gate2Space.

Více na http://www.tc.cz/cs/nabidky/transfer-technologii

Prezentace

Závěrečné shrnutí semináře

Účastníci semináře potvrdili aktuálnost a potřebnost přednesených témat pro oblast VaVaI v ČR a vytváření inovačního potenciálu ČR.

Poprvé byla použita výměna zkušeností – vybrané projekty a činnosti, které multiplikačně působí při zvyšování inovačního potenciálu ČR.

Účastníci byli Pavlem Švejdou vyzváni, aby využívali pro diskusi a výměnu názorů o problematice výzkumu, inovací a podnikání webovou stránku AIP ČR, z.s. a její část Diskusní fórum.

V závěru semináře P. Švejda pozval přítomné k účasti:

* 23. sympozium s výstavou INOVACE 2016, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, ve dnech 6. - 9. 12. 2016 a 21. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2016, uzávěrka přihlášek do soutěže 31. 10. 2016, vyhlášení výsledků 9. 12. 2016 (další dle Kalendáře AIP ČR, z.s. na rok 2016)

* další, 16. seminář Inovační potenciál ČR uspořádat 5. 9. 2017 v Praze (zahrnout do plánu činnosti AIP ČR, z.s. na rok 2017 – projedná vedení AIP ČR, z.s. 26. 9. 2016

Zpracovali: P. Švejda, I Němečková


Fotogalerie: I. Němečková

        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2023 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.