Závěry semináře Inovace a technologie v rozvoji regionů


Ve čtvrtek 21. 4. 2016 uspořádaly Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. (AIP ČR, z.s.) a Česká asociace rozvojových agentur (ČARA) v pořadí již 15. seminář Inovace a technologie v rozvoji regionů, který se uskutečnil od 10.00 hodin v sálu 103 Administrativní budovy, Veletrhy Brno a. s., v rámci doprovodného programu veletrhu Stavebních veletrhů 2016.

Semináře se zúčastnilo 27 odborníků z oblasti výzkumu, vývoje a inovací, odborných týmů k inovačnímu podnikání v krajích, vědeckotechnických parků, inovačních firem, vysokých škol a dalších zájemců o problematiku inovací a technologií v krajích ČR. Na seminář navazovala řada setkání na stáncích vystavovatelů v pavilonu P.

Seminář zahájil a moderoval Vladimír Gašpar, předseda ČARA, uvítal přítomné a seznámil je s programem a cíli semináře. Představil jednotlivé přednášející, omluvil pozdější příjezd R. Polanského a I. Říhy, a předal slovo prvnímu z přednášejících.

* Pavel Švejda, generální sekretář AIP ČR, z.s. „Zastoupení AIP ČR, z.s. v krajích ČR“
Ve svém vystoupení připomenul program úvodního semináře dne 23. 4. 2002, vstup ČARA do AIP ČR dne 24. 6. 2002, vytvoření sítě krajských zastoupení AIP ČR v členských agenturách sdružených v ČARA, ustavení pracovního týmu „regiony“ rozhodnutím orgánů AIP ČR 5. 12. 2003 a následné vytvoření odborných týmu k inovačnímu podnikání v krajích ČR a promítnutím těchto změn do stanov AIP ČR. Dále se věnoval vývoji zastoupení AIP ČR v krajích ČR a aktuálnímu stavu. Informoval o přípravě projektů k podpoře Technologického profilu ČR a zastoupení AIP ČR, z.s. v krajích ČR. Poukázal na možnost využívání Diskuzního fóra umístěného na www.aipcr.cz.
Prezentace

* Svatopluk Halada, projektový manažer AIP ČR, z.s. „Program Eurostars – evropský nástroj pro inovace MSP“
Regiony se snaží podporovat hospodářský rozvoj čím dál více prostřednictvím podpory inovací. K tomu, kromě jiného, slouží také evropské i národní výzkumné a vývojové programy, jež přinášejí výstupy, které nalézají rychlé tržní uplatnění. Příkladem je program Eurostars, který je zaměřen na podporu výzkumu a vývoje malých a středních podniků (MSP). Projekt Eurostars musí být veden výzkumně zaměřeným MSP. Za takový podnik je považována firma, která realizuje 10% ročního obratu ve výzkumu nebo vývoji, nebo má 10% zaměstnanců činných v těchto aktivitách. Projekty je možné podávat na libovolné téma. Doba řešení projektu činí maximálně tři roky. Celkový rozpočet programu Eurostars z veřejných zdrojů činí 1,148 mld. eur pro období 2014–2020. Spolufinancování řešitelů projektů se řídí národními pravidly. Aktuální informace o programu Eurostars naleznete na stránkách http://www.eurostars-eureka.eu
Prezentace
Eurostars video

* Pavel Slípek, Technologická agentura ČR, „Zkušenosti s PCP (pre-commercial procurement) v České republice“
Pilotní projekt „Vývoj software pro popis archiválií na základě nových Základních pravidel pro zpracování archiválií metodou PCP“ aktivně běží od prosince roku 2014 a končí v prosinci roku 2016.
V rámci této potřeby vzniká unikátní software, který například poprvé umožní uvedení archivního popisu v České republice do souladu s mezinárodními standardy a umožní výměnu dat i komunikaci mezi archivy a dalšími paměťovými institucemi.
Metoda PCP by měla podporovat vznik nových technických řešení, která v současné době nejsou na trhu dostupná a řeší definovaný existující společenský problém či nedostatek. Smyslem je vytvoření nového produktu nebo řešení, využitelného pro potenciální odběratele metodou postupného zadávání dílčích výstupů. Výstupem je tedy nabídka několika řešení téhož problému, která mohou být dále nabízena na trhu a nakupována libovolnými zákazníky.
Vývoj řešení probíhá obvykle v několika fázích s předem definovaným typem výstupu (např. vytvoření konceptu nebo myšlenky, vývoj prototypu, vývoj testovací série). Do další fáze postupují pouze ta řešení, která se v předchozí fázi osvědčila a jsou vhodná k dalšímu vývoji.
V současné době je projekt ve stavu výběru ze dvou funkčních vzorků, z nichž jeden je zvolen k podpoře (dopracování) do poslední etapy PCP.
Prezentace

* Radovan Polanský, Czech Smart City Cluster, z.s. „Smart region jižní Čechy“
V současné době lze o České republice hovořit jako o místě, kde dochází k dynamickému rozvoji konceptů Smart Cities, který s sebou současné přináší i vznik nového prostředí pro inovace a technologie. Rozvoj konceptů Smart Cities, stejně jako rozvoj prostředí pro inovace a technologie je třeba efektivně a účinně podporovat na místní, regionální, ale i celostátní úrovni. Cílem Czech Smart City Clusteru je tyto aktivity celorepublikově podporovat. Za podpory CSCC v Jihočeském kraji je v současnosti vytvářeno strategické konsorcium Smart Region Jižní Čechy, které si klade za cíl, na základě důsledné analýzy klíčových oblastí pro rozvoj konceptů Smart Cities, vytvořit koncepční a technologické prostředí, které podpoří vznik a samotnou realizaci chytrých projektů na úrovni celého regionu Jihočeského kraje.
Prezentace

* Ivo Říha, Středočeské inovační centrum, spolek, „Středočeské inovační centrum“
Cílem příspěvku je hodnocení dosavadních kroků vedoucích k implementaci RIS3 strategie ve Středočeském kraji, ke které došlo v posledním období prostřednictvím činnosti Středočeského inovačního centra, spolku. Relativně krátká existence Středočeského inovačního centra pak představuje příležitost pro zmapování prvotních aktivit vedoucích k naplňování RIS3 strategie již v samotných počátcích, čímž přispívá k pozdější možné ex-post evaluaci změn regionálního inovačního systému v kraji. Metodicky se příspěvek opírá o triangulaci druhotných statistických dat terénním šetřením ve formě polostrukturovaných rozhovorů s aktéry na základě konkrétní znalosti prostředí a potřeb regionálních aktérů prostřednictvím tzv. entrepreneurial discovery procesu a doplňkovým přístupem (workshop, kulatý stůl), který sloužil k ověření závěrů a verifikaci potřeb aktérů regionálního inovačního systému v jednotlivých segmentech. Nadstavbově jsou pak využita data z evaluačních částí přihlášek k jednotlivým aktivitám a strategickým intervencím. Mezi hlavní sdělení příspěvku lze zařadit hodnocení jednotlivých aktivit, které se povedlo ve Středočeském kraji za relativně krátkou dobu implementovat, což je především podpora start-upů, propojovaní znalostní základny se znalosti-aplikujícím podnikatelským sektorem a v neposlední řadě taktéž tvorba vzájemné provázanosti aktérů RIS ve Středočeském kraji.
Prezentace

* Petr Kostík, Krajská hospodářská komora jižní Moravy, „VTP v Jihomoravském kraji na podporu MSP“ seznámil s akreditovaným VTP Brno – TITC, jeho lokalizací, zázemím a podmínkami pro zasídlené inovační firmy a s nově otevřeným VTP BIOLOGY Park, jeho lokalizace, zázemí a VaV v oblasti biomedicínských a biotechnických aplikací
V čem spočívá podpora jihomoravských VTP pro MSP:
- inkubační zázemí pro začínající firmy (VTP Brno – TITC 198 m2; VTP BIOLOGY Park 200 m2)
- SPIN OFF z VUT Brno, MU a MENDELU
- transfer technologií s VUT Brno, MU a MENDELU a další
Příklad: vyvinutý preparát SELENBACT nahrazující antibiotika v mastech pro hospodářská a malá zvířata (nanoselen), spoluautor prof. R. Kizek – sídlící ve firmě Preventions medicals ve VTP BIOLOGY Park
- presenční a marketingová úloha – v prostorách VTP a v prostorách SVTP ČR, z.s. na INOVACE 2015, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR
Příklad: v BIOLOGY Park proběhl dne 16. 3. 2016 NANODEN, kde 10 nanovýrobců z ČR vystavilo své nanovýrobky, při účasti asi 300 zájemců z výrobní a odborné sféry, ale i z řad doktorandů a studentů MU, MENDELU a VUT Brno
- výběr a doporučení inovačních firem do soutěže o Cenu Inovace roku, kterou každoročně pořádá AIP ČR, z.s.
- mezinárodní spolupráce s Rakouskem a Slovenskem, vč. zapojení inovačních MSP do těchto projektů
Prezentace VTP Brno – TITC
Prezentace BIOLOGY Park

Poté následovala diskuse, v jejímž průběhu zazněly např. tyto náměty, doporučení, připomínky:

  • - významy používaných termínů, překlady z AJ do ČJ
  • - vývoj a testování nových materiálů, používání platných norem, využívání českých testovacích laboratoří

Po diskusi přijali účastníci semináře tyto závěry:

  • podat informaci o semináři a jeho závěrech vedení AIP ČR, z.s. a pracovním týmům AIP ČR, z.s. „politika, výchova, regiony“ 20. 6. 2016
  • uskutečnit 16. seminář Inovace a technologie v rozvoji regionů v roce 2017, v rámci doprovodného programu Stavebních veletrhů 2017, Brno
  • prezentovat dosažené výsledky na 23. mezinárodním sympoziu s výstavou INOVACE 2016 - Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, v termínu 6. - 9. 12. 2016.
  • zúčastnit se 4. ročníku Festivalu exportu CZ 2016, který se uskuteční v Křižíkových Pavilonech na Výstavišti Holešovice ve dnech 15. – 16. 6. 2016 (informace jsou na http://www.aipcr.cz) a v ip tt 1/2016, strana 3 obálky)
  • zúčastnit se semináře AIP ČR, z.s. Inovační potenciál ČR dne 8. 9. 2016 v Praze zaměřeného na smart ciry (informace budou na www.aipcr.cz) a v ip tt 2/2016, strana 2 obálky)
  • přihlásit výrazné autory inovačních projektů do 6. ročníku Vizionáři 2016, (informace budou na http://www.aipcr.cz)) a v ip tt 2/2016.

V. Gašpar poděkoval přednášejícím za kvalitní příspěvky a účastníkům semináře za aktivní účast.

Účastníkům semináře byly poskytnuty tyto materiály: časopis Inovační podnikání a transfer technologií 1/2016, INOVACE 2016 (Č/A), brožura Cena Inovace roku 2016 vč. přihlášky, brožura EUREKA a Eurostars, Festival exportu CZ 2016 a Inovační firma Zlínského kraje.

V odpoledních hodinách navštívili zástupci AIP ČR, z.s. vybrané výstavní stánky Stavebního veletrhu 2016 (např. Romotop, Hasoft, Wienerberger, Izolace zdiva, Aguatec, Itadeco, Rolux) a v 15 hodin společně s D. Kratochvílem (CzechInno, z.s.p.o.) BIOLOGY Park, který byl slavnostně otevřen 30. 11. 2015.

Zpracovali: P. Švejda, I. Němečková


Fotogalerie - Seminář: I. Němečková
Fotogalerie - Veletrh: I. Němečková

        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2024 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.