Čtvrtek 23. 4. 2015


Závěry semináře Inovace a technologie v rozvoji regionů

Ve čtvrtek 23. 4. 2015 uspořádaly Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. (AIP ČR, z.s.) a Česká asociace rozvojových agentur (ČARA) 14. seminář Inovace a technologie v rozvoji regionů, který se uskutečnil od 10.00 hodin v sálu 103 Administrativní budovy, Veletrhy Brno a. s., v rámci doprovodného programu veletrhu Stavebních veletrhů 2015.

Semináře se zúčastnilo 24 odborníků z oblasti výzkumu, vývoje a inovací, odborných týmů k inovačnímu podnikání v krajích, vědeckotechnických parků, inovačních firem, vysokých škol a dalších zájemců o problematiku inovací a technologií v krajích ČR. Na seminář navazovala řada setkání na stáncích vystavovatelů v pavilonech P a F.

Seminář zahájil a moderoval Vladimír Gašpar, předseda ČARA, uvítal přítomné a seznámil je s programem a cíli semináře. Přivítal Armina Delonga, který 29. 1. 2015 oslavil 90. narozeniny a který byl v letech 1990 – 1995 předsedou Společnosti vědeckotechnických parků a v letech 1993 – 1995 předsedou Asociace inovačního podnikání ČR.

Představil jednotlivé přednášející, omluvil neúčast ředitele CzechInvestu a předal slovo prvnímu z nich.

* Pavel Švejda, generální sekretář AIP ČR, z.s. „Úloha vědeckotechnických parků v inovační infrastruktuře ČR“
Ve svém vystoupení se zaměřil na význam, funkci a poslání jednotlivých typů vědeckotechnických parků v ČR (VTP v ČR) a činnost Společnosti vědeckotechnických parků ČR, z.s. v období od 27. 7. 1990. VTP v ČR jsou významnou součástí Systému inovačního podnikání v ČR (od 23. 6. 1993), plni zejména inkubační a inovační funkci, jsou jedním z pěti hlavních nástrojů inovačního procesu.
Prezentace

* Jiří Krechl, vedoucí Oddělení podpory výzkumu, vývoje a inovací CzechInvest, „Strategie CzechInvestu“
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, která posiluje konkurenceschopnost české ekonomiky prostřednictvím podpory malých a středních podnikatelů, podnikatelské infrastruktury a získáváním zahraničních investic. Konkurenceschopnost národní ekonomiky se přímo odvozuje z míry její inovativnosti, a proto CzechInvest pečlivě sleduje a podle svých možností pomáhá dění ve výzkumu, vývoji i inovacích. Má k tomu řadu nástrojů, jako jsou operační programy, investiční pobídky, rozsáhlé databáze a další informační zdroje, síť regionálních a zahraničních kanceláří. Z aktivit lze uvést například organizaci mezinárodních misí, zaměřených na výzkum a vývoj, provoz zahraničních akcelerátorů nebo systematickou práci s kapacitami, vytvořenými v minulém programovacím období z evropských prostředků (známých jako VaVpI centra).
Prezentace

* Lukáš Richter, výkonný ředitel VIDA! – Science Centrum, „VIDA! – Science Centrum, Inovace efektivní formou“
VIDA! Science centrum je nově otevřená instituce pro neformální vzdělávání široké veřejnosti. Jedná se o instituci Jihomoravského kraje, který je hlavním donátorem provozního rozpočtu.
VIDA! science centrum otevřelo své brány v pondělí 1. prosince 2014. Na ploše téměř 5 000 m2 tady na hravé objevitele bez rozdílu věku čeká přes 150 interaktivních exponátů, díky kterým mohou lépe porozumět světu kolem nás. Unikátní expozice je rozdělena do čtyř hlavních tematických sekcí: Planeta, Civilizace, Člověk a Mikrosvět. Samostatná část, Dětské science centrum, je věnována dětem od 2 do 6 let.
Hlavním mottem instituce je: Slyšel jsem a zapomněl, Viděl jsem a pamatuji, Dělal jsem a pochopil.
S tímto principem je možné si návštěvu patřičně užít. Nejsme muzeum, kde je možno exponáty obdivovat, u nás je musíte vyzkoušet…
Tato forma vzdělávání je inovací pro navození reálného učení prožitkem.


VIDA! science centrum byla realizována díky projektu „Moravian Science Centre Brno“, jehož příprava byla zahájena v roce 2009.
Žádost o dotaci na projekt „Moravian Science Centre Brno“ byla Jihomoravským krajem podána v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.
VIDA! science centrum má otevřeno každý den.
Důležitými návštěvníky jsou školní skupiny, které mají možnost si objednat některý ze speciálních programů. Veškeré programy probíhají pod vedením VIDÁtorů – lektorů VIDA! science centra.
Za první čtyři měsíce centrum navštívilo více než 60 tisíc návštěvníků.
Prezentace

* Svatopluk Halada, projektový manažer AIP ČR, z.s. „Programy EUREKA a Eurostars – nástroje pro inovace“
EUREKA je jedním z nástrojů evropské strategie a spolupráce v oblasti aplikovaného a průmyslového výzkumu a inovací. Cílem programu je podpora mezinárodní spolupráce mezi průmyslovými podniky, výzkumnými centry a vysokými školami a tím vytváření společné infrastruktury a podmínek pro zvyšování výkonnosti a konkurenceschopnosti evropského průmyslu. EUREKA na jedné straně poskytuje zázemí pro mezinárodní spolupráci malých a středních podniků včetně podpory malých a středních podniků s vlastním výzkumem a vývojem v rámci programu Eurostars. Na druhé straně podporuje evropské strategické cíle v rámci klastrových projektů EUREKY, které jsou vytvářeny a koordinovány konsorcii velkých podniků. Financování projektů EUREKA a Eurostars probíhá na základě účelového financování z národních zdrojů jednotlivých členských zemí (dotace a půjčky) a vlastních prostředků řešitelů projektů.
Prezentace

Poté následovala diskuse, v jejímž průběhu zazněly tyto náměty, doporučení, připomínky:

 • Petr Kostík, Krajská hospodářská komora jižní Moravy - prezentoval dva projekty:
  TITC Brno (Technology Innovation Transfer Chamber) – harmonogram a vývoj projektu, struktura objektu, nabídka služeb, výhody zasídlení, aktuální obsazenost, klienti
  Prezentace
  Biology Park Brno s.r.o. – lokalita a představení projektu, struktura budovy, hlavní cíle, partneři
  Prezentace
 • Jan Vrbka, VUT v Brně – role vysokých škol, úloha oponentur, spolupráce s průmyslem a spojení s praxí, finanční podpora, role inovačních voucherů (v JMK ročně cca 150 návrhů), výchova lidí ke spolupráci
 • Svatopluk Halada, AIP ČR, z.s. – systémy financování výsledků VaVaI
 • Pavel Švejda, AIP ČR, z.s. – úloha vysokých škol v uplatňování inovací a technologií v rozvoji regionů, inovační vouchery – podpora jejich úlohy

Po diskusi přijali účastníci semináře tyto závěry:

 • vydat do 04/2016 novou publikaci Vědeckotechnické parky v ČR
 • rozšířit počet akreditovaných VTP (žádosti o akreditaci, průběžná akreditace, v současné době 12. etapa s platností do 31. 12. 2015); sledovat regionální rozmístění VTP; je podána žádost o akreditaci prvního VTP v JMK
 • aktivně využívat elektronický katalog VTP SVTP ČR, z.s.
 • v časopisu Inovační podnikání a transfer technologií uveřejnit články o České Asociaci Science Center a o VIDA! science centru Brno
 • uskutečnit jednání s Českou Asociací Science Center o vzájemné spolupráci v rámci Systému inovačního podnikání v ČR
 • podat informaci o semináři a jeho závěrech vedení AIP ČR, z.s. a pracovním týmům AIP ČR, z.s. „politika, výchova, regiony“ 22. 6. 2015
 • uskutečnit 15. seminář Inovace a technologie v rozvoji regionů v roce 2016, v rámci doprovodného programu Stavebních veletrhů 2016, Brno, dne 21. 4. 2016

V závěru semináře P. Švejda pozval přítomné k účasti na sympoziu s výstavou INOVACE 2015 - Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, v termínu 1. - 4. 12. 2015. Důležitým tématem INOVACE 2015 bude zajištění strukturálních fondů EU v ČR na období 2014+ spolu s aktuálními otázkami VaVaI v ČR a zahraničím.

Dále informoval o přípravě 3. ročníku Festivalu exportu CZ 2015, který se uskuteční v Kongresovém centru Praha ve dnech 17. – 18. 6. 2015 a o přípravě semináře AIP ČR, z.s. Inovační potenciál ČR dne 9. 9. 2015 v Praze (informace budou na www.aipcr.cz) a v ip tt 2/2015, strana 2 obálky).

V. Gašpar poděkoval přednášejícím za kvalitní příspěvky a účastníkům semináře za aktivní účast.

Po skončení semináře pozval ředitel VIDA! science centrum účastníky semináře k prohlídce tohoto centra.

Účastníkům semináře byly poskytnuty tyto materiály: časopis Inovační podnikání a transfer technologií č. 4/2014 a 1/2015, INOVACE 2015 (Č/A), Festival exportu CZ 2015, brožura Cena Inovace roku 2015 vč. přihlášky, brožury EUREKA a Eurostars, VIDA! science centrum, prezentace projektů TITC a Biology Park Brno s.r.o.

Zpracovali: P. Švejda, I. Němečková

Fotogalerie - Seminář: I. Němečková
Fotogalerie - Výstava: I. Němečková

        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2024 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.