Úterý 3. 12. 2013


Plenární sekce
Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR
a Systém inovačního podnikání v ČR

Úvodní plenární sekce 20. mezinárodního sympozia s výstavou INOVACE 2013, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, se zúčastnilo 74 účastníků.

Jednání INOVACE 2013 a úvodní plenární sekci otevřel Pavel Švejda, generální sekretář AIP ČR, z.s., předseda programového a organizačního výboru INOVACE 2013. Přivítal domácí i zahraniční účastníky a následně uvedl, že cílem Sympozia je zaměřit se na hodnocení činnosti a výsledků v rámci Systému inovačního podnikání v ČR a toto téma je proto obsaženo jak v úvodní plenární sekci, tak v programu dalších čtyř sekcí:

 • Úvodní plenární sekce (3. 12.)
 • Celostátní konference projektu SPINNET (4. 12.)
 • Vyhlášení výsledků celostátní soutěže o nejlepší studentský inovativní podnikatelský záměr 2013 (4. 12.)
 • Mezinárodní spolupráce ve VaVaI – programy EUREKA a Eurostars (5. 12.)
 • Financování firemních inovací s výhledem 2014+ (5. 12.)

P. Švejda potom shrnul a charakterizoval činnosti a projekty prováděné AIP ČR, z.s. v roce 2013:
Systém inovačního podnikání v ČR, regionální inovační infrastruktura, odborné týmy k inovačnímu podnikání v krajích (od 1993)

 • Příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání (od 1993)
 • Asociovaný člen Enterprise Europe Network (od 2008)
 • Podíl při plnění Národní politiky VaVaI na léta 2009 – 2015
 • Časopis Inovační podnikání a transfer technologií (od 1993)
 • INOVACE, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR (od 1994)
 • Podpora programů EUREKA a Eurostars (od 1996)
 • Cena Inovace roku (od 1996)
 • Technologický profil ČR (od 1998)
 • Mezinárodní inovační centrum (od 2002)
prezentace

Další jednání moderoval Petr Křenek, který nejprve přehledně uvedl příspěvky, jež budou uvedeny v dopolední části.

Operační programy 2014+
Olga Letáčková, Ministerstvo pro místní rozvoj

V podrobné prezentaci byly uvedeny hlavní úkoly Programového období 2014 – 2020 a jejich současné faktické zabezpečování a časový harmonogram. Konkrétně se jedná o následující kroky a činnosti:

 • Aktuální stav přípravy nového programového období 2014–2020
  • Dohoda o partnerství
  • Vymezení platforem
 • Informace o aktuálním stavu přípravy operačních programů 2014–2020
  • Zpracování programů
 • Koncepce jednotného metodického prostředí (JMP)
  • Harmonogram přípravy JMP
 • Odstraňování legislativních a nelegislativních bariér
  • Legislativní materiály (legislativní balíček 2010 – 2013)
prezentace

Webová stránka www.strukturální-fondy.cz je průběžně aktualizována a přináší nezbytné informace z oblasti strukturálních fondů.

Moderátor se přednášející zeptal na současný stav zákona o státní službě, který nepochybně podmiňuje budoucí předpoklady pro čerpání unijních peněz a jaká je součásná představa o jeho přijetí. V odpovědi byly vysvětleny kroky, jež jsou nyní uskutečňovány a přijetí Zákona se předpokládá do poloviny příštího roku.

Koncepce podpory investic
Marian Piecha, CzechInvest

Vystoupení bylo zaměřeno na Aktivity agentury CzechInvest a koncepci podpory investic včetně oblasti inovací, která se rozpadá na

 • Podporu malých a středních podnikatelů
 • Podporu podnikatelské infrastruktury
 • Podporu inovací
 • Získávání zahraničních investic z oblasti výroby, strategických služeb a technologických center

Dále bylo hovořeno o portfoliu poskytovaných službách pro investory podpoře inovací ze Strukturálních fondů a byly také uvedeny projekty agentury CzechInvest CzechAccelerator 2014-2011 a CzechEkoSystem. V závěru prezentace byla vysvětlena připravená koncepce podpory investic v období 2014-2020.

prezentace

Evropský průmyslový VaV – EUREKA a Eurostars
Peter Chisnall, Sekretariát EUREKY v Bruselu

Přednášející v první části vystoupení uvedl a charakterizoval program EUREKA, jako nástroj pro evropské inovace, a rovněž jednotlivé typy projektů, které jsou podporovány včetně statistických údajů. Následně byl prezentován program Eurostars, jeho výsledky za období 2008-2013, a zahájení druhé fáze Eurostars-2 a jeho mechanismus v období 2014-2020. Pro potřeby Eurostars-2 je již provozována uživatelsky komfortnější webová stránka www.eurostars-eureka.eu V závěrečné části byly uvedeny příklady úspěšných projektů EUREKY s českou účastí a přehledný souhrn o úspěšném zapojení České republiky v programu EUREKA od doby jejího přijetí za členskou zemi v roce 1995.

prezentace

Oficiální účast Ministerstva školství a vědy Ruské Federace
Vladimir Arbuzov, Ministerstvo školství a vědy Ruské Federace

V. Arbuzov uvedl účast Ministerstva školství a vědy na INOVACI 2013 a potrhnul, že zastoupení Ruska na Týdnu výzkumu, vývoje a inovací v ČR má dlouholetou tradici a napomáhá rozvíjení kontaktů mezi Českou republikou a Ruskou federací v oblasti vědeckotechnické, průmyslové a obchodní spolupráce. Následně byly krátce popsány jednotlivé vystavující ruské organizace.

Inovační technologie pro nekonvenční transformace chemických surovin
Anton Maximov, A.V.Topchiev, Institute of Petrochemical Synthesis

Prezentoval výzkumné výsledky v oblasti nových technologií v oblasti zpracování plynu a uvedl konkrétní případy:

 • nová technologie pro výrobu syntézního plynu
 • inovační technologie pro výrobu olefinů nebo benzínu,
 • nová technologie pro transformace syntézního plynu v kalových systémech,
 • inovační postupy pro transformace polymerního odpadu na palivo.
prezentace

Mezinárodní konkurenceschopnost ČR
Michal Mejstřík, Mezinárodní obchodní komora ČR (ICC ČR)

Leitmotivem vystoupení byl rozbor problematiky Evropy ve víru globální ekonomické nestability a úloha inovací. Uvedená analýza chrakterizovala posun tempa ekonomického růstu světových teritorií z dřívějšího centra a dvourychlostní Evropa byla uvedena jako nejslabší v současném ekonomickém vývoji. Vysvětlena byla pozice Německa a navazující vazby na Evropský ekonomický růst. Konstatovány bylo, že ekonomická krize urychlila kreativní destrukci ekonomických procesů. V Evropě se zpomalilo podnikové investování. Pro český export platí podmínky zahraničního importu, což by mělo být vyváženo nezbytným posunem v tzv. hodnotovém řetězci. Inovace a konkurenceshopnost českých podniků je v přímé vazbě na jejich inovační aktivity.

prezentace

Aktuální stav RIS3 krajů ČR a RIS 3 ČR
Veronika Czesaná, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vystoupení uvedlo strategii RIS3 - Výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci a její podmínky a dopady:

 • Existence RIS3 na národní úrovni s regionální dimenzí je tzv. ex-ante kondicionalitou EK pro čerpání prostředků z ERDF na oblast VaVaI v příštím programovém období 2014+
 • RIS3 strategie by měla efektivně zacílit finanční prostředky (evropské, národní, krajské i soukromé) do aktivit vedoucích k posílení inovační kapacity a do prioritně vytyčených konkurenceschopných/progresivních oblastí s cílem plně využít znalostní potenciál regionů, nastavit tak směr jejich dlouhodobému rozvoji a posílit konkurenceschopnost ekonomiky.
 • Podle EK stávající strategický dokument ČR pro inovační politiku – Národní inovační strategie (NIS) – podmínky stanovené Evropskou komisí nesplňuje - nezahrnuje regionální aspekty a není vystavěn na principech S3.

Příprava RIS3 strategie zahrnuje následující kroky:

 • Momentálně zpracováván akční plán pro plnění ex-ante kondicionality
 • do konce r. 2013 – draft RIS3 dokumentu na národní úrovni + draft RIS3 annexů
 • leden 2014 – 5. jednání RIS3 Koordinační rady (předložení národní RIS3 k projednání)
 • Do 31.1. 2014 – zaslání národní RIS3 Evropské komisi k připomínkování (prozatím bez krajských annexů, které musí být nejprve projednány s krajskými stakeholdery a schváleny krajskými zastupitelstvy)
 • červen 2014 – finalizované dokumenty předloženy vládě a krajským zastupitelstvům ke schválení a následně zaslány EK k posouzení
 • společně se zahájením nového programovacího období 2014-2020: zahájení implemenetace RIS3 strategie
prezentace

V odpolední části plenárního zasedání byla uvedena následující vystoupení:

Aktuální úkoly ČSVTS
Jaromír Volf, Český svaz vědeckotechnických společností

Prezentace se zaměřila na činnosti a úkoly, které jsou zabezpečovány a prováděny ČSVTS. V současnosti ČSVTS sdružuje 67 zájmových společností a 5 regionálních Domů techniky, které pokrývají většinu oborů dle číselníku CEP. V oblasti inovací ČSVTS vypracovala strategický záměr - Stěžejní iniciativy strategie Evropa 2020 – Unie inovací, který je cílen na

 • výměnu názorů na problematiku inovací v ČR a v návaznosti na připravovaná evropská partnerství v letech 2014-20 s možností vytvořit podobnou formu spolupráce mezi zainteresovanými institucemi a organizacemi v ČR a
 • doporučení vytvořit České inovační partnerství z iniciativy ČSVTS na odpovídajícím smluvním základě.
prezentace

Evropská podnikatelská síť
Daniela Váchová, Technologické centrum AV ČR

U úvodu vystoupení bylo nejprve uvedeno poslání a úkoly European Enterise Network (EEN):

 • Využít velký informační a znalostní potenciál celé sítě pro podporu konkurenceschopnosti malých a středních podniků, mezinárodní spolupráce, pro rozvoj podnikání a zjištění informací o trzích, nových znalostech a technologiích;
  • mezinárodní obchodní, technologická a výzkumná spolupráce,
  • poradenství o legislativě a podmínkách k podnikání v EU a v ostatních zemích,
 • Poskytovat komplexní služby a poradenství pro rozvoj podnikání na mezinárodní úrovni
  • programy a finanční nástroje, služby přizpůsobené potřebám klientů – podnikům, výzkumným ústavům a univerzitám

Následně byly podány statistické informace, jež charakterizovaly EEN z pohledu mezinárodní spolupráce a okruhy možností poskytované sítí a kromě jiného bylo zmíněno:

 • Počet dohod o mezinárodní spolupráci podpořených Enterprise Europe Network
 • Výsledky provedeného šetření o přínosu EEN z pohledu
  • Hodnocení přínosů pro evropské klienty sítě
  • Přínosú EEN sítě pro rozvoj firem

V závěru prezentace byl představen návrh Koncepce podpory malých a středních podniků 2014+, národní partnerská síť Enterprise Europe Network v ČR včetně Asociovaných partnerů.

prezentace

Podpora výzkumu a inovací v Evropě
Michaela Vlková, Technologické centrum AV ČR – styčná kancelář CZELO

Prezentace v první části měla za cíl představit CZELO (Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace), charakterizovat jeho činnosti a poskytovaný okruh služeb českým organizacím.

CZELO

 • založeno v Bruselu v roce 2005 (› 2016)
 • součást Technologického centra AV ČR
 • všechny služby jsou poskytovány zdarma

CZELO

 • nabízí podporu výzkumníkům, kteří mají zájem o zapojení do evropské výzkumné spolupráce v rámci projektů 7. RP (H2020) a dalších iniciativ v rámci ERA
 • úzce spolupracuje s týmem národních kontaktních pracovníků pro RP (NCP)
 • propagaci českého VaV v Bruselu před zástupci evropských institucí, partnerských kanceláří a dalších organizací
  • Semináře, konference
  • Pomoc při hledání partnerů do projektů
  • Síť NCP, bruselská síť IGLO
  • Organizace stáží
   ERASMUS, krátkodobé stáže pro pracovníky výzkumných ústavů, univerzit apod.

V druhé části vystoupení byl přehledně uveden program HORIZON 2020 a jeho hlavní cíle: Finanční nástroj určený k implementaci stěžejní iniciativy Unie inovací (strategie Evropa 2020)

 • Období 2014 – 2020
 • Rozpočet: > 70 mld. €
 • Hlavní cíle
 • 3 hlavní pilíře
  • Vynikající věda (Excellent Science)
  • Vedoucí postavení v průmyslu (Industrial Leadership)
  • Společenské výzvy (Societal Challenges)

Dále byl představen program COSME (Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises)

 • Není součástí Horizont 2020, ale komplementarita!
 • Staví na základech programu pro podnikání a inovace (EIP - CIP)
 • Řešení v období 2014 – 2020
 • Rozpočet 2,3 mld. €
 • Podpora malých a středních podniků v oblastech:
  • Zlepšení přístupu k financím pro MSP (půjčky, rizikový kapitál)
  • Přístup na trhy
  • Podpora podnikatelů
  • Zlepšení podmínek a podpora kultury pro vytváření a rozvoj podnikání
prezentace

Technické vzdělávání
Jaromír Kříž, MERKUR TOYS, a. s.

Vystoupení bylo přesunuto do části Vernisáž výstavy, kde ve stánku MERKUR TOYS byla předvedena široká paleta nové generace učebních pomůcek, vyráběných MERKUR TOYS, na podporu výuky technických předmětů a oborů.

prezentace

Projekt SPINNET (SPolupráce, INovace, NETworking)
Pavel Švejda, Společnost vědeckotechnických parků ČR

Koordinátor žadatele informoval o aktuálním postupu řešení projektu a pozval účastníky úvodní plenární sekce na 4. celostátní konferenci projektu SPINNET, která se uskuteční 4.12.2013. SPINNET partneři

prezentace

Shrnutí jednání a závěrů plenární sekce provedl Pavel Švejda a jako hlavní body je možno uvést:

 • Vystoupení přednášejích potvrdila potřebnost výzkumu, vývoje a inovací jako nástroje pro konkurenceschopnost ČR.
 • Zkvalitňování Systému inovačního podnikání v ČR, součinnost s Českým inovačním partnerstvím
 • Jednání s GŘ Czechinvest M. Piechou ke koordinaci činností a projektů AIP ČR, z.s.
 • Anketa 20 let AIP ČR, z.s., poznatky uveřejnit v ip tt 1/2014
 • Mezinárodní spolupráce v rámci programů EUREKA a Eurostars jsou zavedené nástroje, které české firmy a výzkumné subjekty úspěšně využívají pro inovační aktivity.
 • European Enterprise Network nabízí další možnosti pro vytváření partnerství a slouží potřebám malých a středních podniků a jeho podpora je zahrnuta v novém programu COSME 2014+, dále zkvaliňovat zapojení AIP ČR, z.s. jako asociovaného partnera.
 • Využití Technologického profilu ČR a zajištění tohoto projektu v dalším období.

V závěrečném slovu moderátor Petr Křenek poděkoval všem vystupujícím za jejich kvalitní a přínosné prezentace. Vyjádřil poděkování také překladatelkám za jejich úsilí přiblížit vystoupení českých odborníků zahraničním účastníkům a tím napomoci rozvíjet další společné kontakty a spolupráci v oblasti inovací.

Následně bylo jednání plenární sekce ukončeno.

Vernisáž výstavní části se křtem CD ROM Technologický profil ČR, verze 14

Za účasti 56 účastníků se uskutečnily další plánované části programu úvodního dne INOVACE 2013. Tuto část moderoval Pavel Švejda.

Křest výše uvedeného CD-ROM, který bude používán v roce 2014, byl proveden za účasti Jana Kofroně. Nově jsou na CD-ROM zařazeny prezentace dalších subjektů Systému inovačního podnikání v ČR. Na CD-ROM Technologický profil ČR navazuje provozovaná aktualizovaná webová stránka www.techprofil.cz

Účastníci postupně navštívili jednotlivé výstavní části – stánky a postery. Zástupci vystavovatelů informovali o prezentovaných činnostech organizací a řešených projektech. Pozornost zaujaly prezentace v rámci oficiální účasti Ministerstva školství a vědy Ruské federace, Národní klastrové asociace, Inženýrské akademie ČR, Běloruského inovačního fondu, Lékařské fakulty Ostravské univerzity, Úřadu průmyslového vlastnictví, Českého svazu vynálezců a zlepšovatelů a Českého statistického úřadu.

Značný zájem vyvolaly prezentované a přímo vystavené inovační produkty, přihlášené v rámci 18. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2013. Výsledky soutěže budou vyhlášeny v pátek 6. 12. 2013 v jednacím sále Senátu Parlamentu ČR.

Po ukončení vernisáže vystoupil komorní pěvecký sbor Vocalica, jeho vystoupení sklidilo zasloužený potlesk.

Úvodní den jednání byl zakončen přátelským setkáním vystavovatelů a účastníků INOVACE 2013.


Fotogalerie 1 – plenární sekce

Fotogalerie 2 – výstavní část


Zpracovali: S. Halada, P. Švejda

Fotogalerie: I. Němečková

        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2023 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.