Úterý 4. 12. 2007

Plenární sekce


Letošního, v pořadí 14. mezinárodního sympozia s výstavou INOVACE 2007, Týden výzkumu, vývoje a inovací, se prvního dne jednání – plenární sekce zúčastnilo 91 účastníků.

Plenární sekci zahájil a přítomné přivítal Pavel Švejda, generální sekretář AIP ČR, z.s., předseda programového a organizačního výboru INOVACE 2007.
Zmínil novinky letošního programu – vnořené konference v sympoziální části programu, nově koncipovaný česko-ruský workshop, informoval o zahájení vernisáže se křtem CD ROM Inovační podnikání v 16.00 hodin. Informoval o připravené prezentaci vybraných vystavovatelů a o setkání s vystavovateli v 18.00 hodin, dále informoval o letošním ročníku Ceny Inovace roku – přihlášeno bylo 20 inovačních produktů, z toho 3 produkty nesplnily kriteria soutěže. Informoval o letošních zahraničních účastnících INOVACE 2007.

Slovo pak předal Jiřímu Dvořákovi, viceprezidentu AIP ČR, z.s., který se ujal moderování dopolední části zasedání.

Přednášky dopolední části byly předneseny v souladu s upraveným programem:

„Národní inovační politika ČR a její plnění
Miroslav Janeček, Rada pro výzkum a vývoj,
- informoval o národní inovační politice - čtyřech hlavních cílech, které jsou rozděleny do jednotlivých opatření. Vyzdvihl aktuální opatření pro další období. Dále zmínil vybrané operační programy, financování VaV aj., více viz

Operační programy na období 2007 - 2013
Karel Šperlink, prezident Asociace inovačního podnikání ČR, z.s.,
- informoval o Operačních programech a jejich struktuře (vychází z dokumentu „Národní strategický referenční rámec ČR“), nejdůležitější z nich OP podnikání a inovace, OP vzdělávání pro konkurenceschopnost, OP výzkum a vývoj pro inovace, dále zdůraznil důležitost a nutnost využití přeshraniční spolupráce, celoživotního vzdělávání, problematiku NUTS v souvislosti s kraji ČR a cílem AIP ČR, z.s. posílit infrastrukturu inovačního podnikání, více viz

Mezinárodní vědeckotechnická spolupráce ČR
Jan Marek, ředitel odboru Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji,
- podal stručný přehled o činnostech odboru, infrastruktuře výzkumu, kriteriích pro pokračování jednotlivých projektů, o programech INGO, EUREKA, EUROSTARS, o smlouvách s nevládními organizacemi (CERN, ESA apod.), o dvoustranné spolupráci, o přípravě novely zákona č. 171/2007 Sb. (účinnost v roce 2008), více viz

Význam vědeckotechnických informací
Nikolaj N. Illarionov, Mezinárodní centrum pro vědeckotechnické informace (ICSTI - založeno 27. 2. 69 v Moskvě), Moskva,
- informoval o struktuře, činnosti (služby v oblasti výzkumu a vývoje), informačních nástrojích centra, výstupech (databáze, časopis), mezinárodní spolupráci centra a hlavních úkolech v letech 2001 – 2007 a aktivitách AIP ČR, z.s. v rámci této mezinárodní organizace, více viz

Program EUROSTARS
Svatopluk Halada, Sekretariát EUREKA Brusel,
- stručně seznámil přítomné s novou aktivitou EUROSTARS (v rámci programu EUREKA), jejímž hlavním cílem je podpora MSP s vlastním výzkumem a usnadnění přístupu k finančním prostředkům tohoto výzkumu, upozornil na uzávěrku 1. výzvy programu: 8.2. 2008 a přípravu další výzvy a na Metodické doporučení EUROSTARS, více viz a viz

V rámci diskuse dopolední části byly předloženy tyto nejdůležitější náměty, návrhy a připomínky:

* Liu Lishan, rada velvyslanectví ČLR v ČR - vyjádřil obdiv k úrovni investic do výzkumu, vývoje a inovací v ČR a srovnal ji s ČLR. Vyjádřil úlohu inovací v hospodářském rozboji, potřebu založení systému inovací, kde hlavní subjekty – podniky – stále více investují do výzkumu, vývoje a inovací.
* Miroslav Janeček, AIP ČR, z.s. - reagoval na vystoupení Jana Marka. Vyjádřil přání dojít do stádia vyspělých zemí (např. Finska či Velké Británie), ve způsobu rozhodování o financování různých potřeb výzkumu, vývoje a inovací (např. polární výzkum a egyptologie).
* Vítězslav Benda, FEL ČVUT v Praze - věnovat více pozornosti zkvalitňování výuky technických oborů a zvýšit počet odborníků technického směru (ve Velké Británii je 48% inženýrů ze zahraničí), dále zmínil alternativu ke spin-off firmám při způsobu řešení riskantního výzkumu, kdy určitá firma dodává finance a lidské zdroje univerzitě.
* Radomír Zbožínek, TAJMAC Zlín - zmiňuje, že jakožto velkému podniku mu nový program Eurostars prakticky neumožňuje účast. Dále zmínil, že jeho podnik se mj. věnuje i alternativnímu řešení riskantního výzkumu, jak o něm hovořil V. Benda v předchozím příspěvku.
* Jaroslav A. Jirásek - zdůraznil potřebu trvale udržitelného rozvoje v životním prostředí, dokud bude ekologie podřízena ekonomice, není udržitelný rozvoj reálný.
* Josef Martinec, MŠMT - potvrdil informace z příspěvku S. Halady a vysvětlil krátce rozdíl mezi Eurekou a Eurostars, který spočívá především v 10% bonusu pro MSP, připomenul uzávěrku projektů dne 8.2.2008 a odkázal na formuláře na webu msmt.cz
* Pavel Švejda, AIP ČR, z.s. - uzavřel diskusi informací o tom, že se zvažuje uspořádání semináře a jednání orgánů ICSTI v Praze v květnu 2009; časopis Inovační podnikání a transfer technologií a časopis ICSTI Informace a inovace mají ve svých redakčních radách vzájemné zastoupení. Z české strany P. Švejda v ICSTI, z ruské strany V. A. Fokin v ip tt.

Odpolední jednání moderoval Miroslav Janeček, 1. viceprezident AIP ČR, z.s.. Uvedl následující přednášky:

Příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání; vysoké školy a inovace
Pavel Švejda, Asociace inovačního podnikání ČR, z.s.,
- zmínil nově vydanou publikaci „Inovační podnikání“ a základní pojmy, etapy přípravy odborníků v oblasti inovační podnikání (od roku 1993 již 6. etapa) a nová témata navržená pro přípravu odborníků, dále zmínil nejvýznamnější aktivity AIP ČR, z.s.. Po dohodě s předsedou České konference rektorů Janem Hronem zahrnul do svého vystoupení úlohu univerzit v inovačním procesu. Upozornil na připravené studium pro řízený rozvoj kreativity (MCI) – vzdělávací program připravili DTO CZ Ostrava, VŠE v Praze a AIP ČR, z.s. v součinnosti s Economia, mediálním partnerem, více viz.

Centrum inovačního vzdělávání Liblice
Jaroslava B. Sporková, projekt CIVL,
- informovala o současném stavu řešení projektu, jeho hlavních cílech a partnerech (AIP ČR, z.s., České inovace, Vinnova a Univerzita Jönköping) a v závěru své prezentace pozvala přítomné na čtvrteční konferenci, která se bude konat od 10 hodin v zasedacím sálu č. 319, více viz.

Regionální inovační infrastruktura
Vladimír Gašpar, Česká asociace rozvojových agentur,
- informoval o regionálním benchmarkingu v oblasti VaV v českých krajích, o současném stavu přípravy regionálního informačního systému (RIS) v krajích (např. RIS jihomoravského kraje připravuje třetí verzi pro rok 2008 – 2013). V jednotlivých krajích jsou velké rozdíly v přípravě a úrovni podpory VaVaI a je potřeba vytvořit komunikační platformy v oblasti podpory VaVaI v jednotlivých regionech, více viz.

Konkurenceschopnost v biomedicínských technologiích
Jan Čermák, MEBIS, s.r.o.,
- podal základní charakteristiku projektu, jehož nositelem je Ústav experimentální medicíny AV ČR a partnery AIP ČR, z.s., MINERVA a Buněčná terapie. Uvedl přehled aktivit – kurzů (e-learningová forma bude volně přístupná), zmínil i prezentaci projektu v zahraničí (Moskva, Hannover, Paříž), více viz.

Předání certifikátu zástupcům AIP ČR, z.s. v krajích

Školení zástupců se uskutečnilo ve dnech 11. – 12. 10. 2007 v Praze na Novotného lávce, více viz
Těmto zástupcům, kteří se zúčastnili školení a vypracovali písemnou práci předal Vladimír Gašpar spolu s Pavlem Švejdou certifikát:
* Jihočeský kraj – Jaroslavu Lakomému,
* Ústecký kraj – Tomáši Tučkovi,
* Jihomoravský kraj – Petru Chládkovi,
* Moravskoslezský kraj – Evě Bergerové,
* Královéhradecký kraj – Monice Malínské.
Zástupcům Libereckého kraje – Robertu Rőlcovi, Zlínského kraje – Pavlu Radovi a Pardubického kraje – Jarmile Krejčí bude certifikát předán dodatečně; certifikáty předá Vladimír Gašpar.

V rámci odpolední diskuse, kterou řídil Miroslav Janeček, postupně vystoupili:

* Martina L. Jakl, VŠE v Praze - představila svoji doktorandskou práci na téma klima pro akademické spin-off firmy v ČR ve srovnání se Švýcarskem, obě země chtějí být tzv. malou otevřenou ekonomikou a otevřenou znalostní společností. Výhoda spin-off firem spočívá mimo jiné v tom, že využívají poznatky univerzit, které jsou pro velké podniky příliš riskantní. Spin-off firem je relativně málo, ale jsou důležitými majáky a ukazateli pozitivního obrazu země. Dalším společným rysem je problém regionů (kantonů) – transformace na NUTS 2. více viz
* Miroslav Janeček, AIP ČR, z.s. – u nás také existují spinn-off firmy, ale je rovněž potřeba změnit celkové klima v akademické sféře v ČR. Rovněž s potěšením konstatoval, že společné úsilí na poli inovací již začíná přinášet výsledky.
* Jiří Vacek, ZČU - reagoval na příspěvek V. Gašpara a vyjádřil přesvědčení, že disparita údajů je dána regionální disparitou území.
* Milan Press, TIC ČVUT v Praze - informoval účastníky, že na ČVUT vznikla jedna spin-off firma a že její vznik trval tři roky. Dále zmínil známý fakt, že možnost vedlejší hospodářské činnosti univerzit podle nových předpisů končí.
* Vítězslav Benda, FEL ČVUT v Praze - poznamenal, že jiným řešením využití poznatků je také fakt, že mnoho zaměstnanců akademické aféry má své soukromé firmy.
* Miroslav Pittner - vítá fakt, že by vzdělávání pro inovace bylo založeno na široké teoretické bázi. Pojmy, se kterými se pracuje, nejsou vždy správně definovány. Tuto tezi doložil na nesprávném tvrzení, které staví kreativitu proti inovacím. V publikaci Inovační podnikání kolektivu autorů vedených P. Švejdou se tyto pojmy definují.

Na závěr diskuse vystoupil Pavel Švejda a uzavřel první den sympozia INOVACE 2007, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR. Vyjádřil potěšení ze zdárného zahájení sympozia a informoval účastníky o tom, že závěry konference spolu s elektronickými prezentacemi budou umístěny na www.aipcr.cz . Pozval účastníky na vernisáž výstavní části INOVACE a zároveň je vyzval, aby pro své případné postřehy a doporučení využili možnosti vkládání příspěvků do Diskusního fóra umístěného na webu AIP ČR, z.s.. Závěrem poděkoval vystupujícím a ukončil plenární sekci sympozia.

Vernisáž výstavní části se křtem CD ROM publikace „Inovační podnikání“

Od 16 hodin se uskutečnila ve čtvrtém patře budovy ČSVTS za přítomnosti 53 účastníků vernisáž výstavní části 14. ročníku Mezinárodního veletrhu invencí a inovací INOVACE 2007 (AIP ČR, z.s. vydala brožuru "Vystavovatelé - The Exhibitors" INOVACE 2007 s uvedením česko-anglické charakteristiky vystavovatelů) spojená se křtem CD-ROM publikace „Inovační podnikání“ kolektivu autorů pod vedením Pavla Švejdy.
Vernisáž uváděl Pavel Švejda. Představil Jana Kofroně, garanta výstavní části INOVACE 2007. Spolu s Jaroslavou B. Sporkovou pokřtili CD ROM publikace.
Přítomní zástupci účastníků výstavní části postupně představili své postery a prezentace v jednotlivých podlažích budovy ČSVTS:

4. patro

RINKCE – Ruská federace „Organizace pro státní expertízu“ představil Pavel Švejda

3. patro

BĚLORUSKO – ČESKÁ SPOLUPRÁCE - prezentaci přednesla Světlana Michnova, ředitelka Technologického parku Běloruské státní univerzity v Minsku a další členové běloruské delegace
CIVL – v zastoupení Jaroslavy B. Sporkové přednesl informaci Pavel Švejda
Biotech – J. Čermák (ÚEM AV ČR – Buněčná terapie)

2. patro:

Místnost 213 – konzultační místo AVO a místo pro neformální setkání účastníků INOVACE 2007, uvedl Pavel Švejda.
Úřad průmyslového vlastnictví – prezentaci přednesl Z. Hajn (přehled služeb a nabídka jejich provedení bezplatně v době konání INOVACE 2007)
Okpur-aqua – prezentaci přednesla spolupracovnice V.A. Vasiljeva generálního ředitele (filtrační materiály)

1. patro:

Centrum výzkumných kontraktů – prezentaci uváděl Viktor Matějec, konzultant
FS ČVUT – prezentaci řemenové a šroubovicové jednotky uváděl Pavel Jurda
Agrotest Kroměříž – prezentaci přednesl Petr Martínek (tritikale, viz též článek v ip a tt č. 4/07)

přízemí: prezentace přihlášených účastníků do soutěže o Cenu Inovace roku 2007

ČSVTS – o činnosti SIP informoval Pavel Švejda (D. Hanus – předseda společnosti)
Cena Inovace roku 2007 – Pavel Švejda sdělil počet přihlášených inovačních produktů do letošního ročníku soutěže
Výzkumný ústav bramborářský – prezentoval Josef Bouma (s ochutnávkou výrobků z brambor, odrůda VALFI)
Baťa, a.s. – prezentovala Jana Vašková (obuv pro diabetiky)
Amagro s.r.o – prezentoval Lubomír Rákos (huminové látky)
ASICentrum, s.r.o. – prezentovali Ondřej Hruška, Petr Slavík (program E! integrovaný obvod)
1. LF, Univerzita Karlova, Praha – prezentoval Pavel Smrčka (snímače – monitorování pacientů po operaci aj. využití)
Clever Technologies, s.r.o. – spin off firma, prezentoval Jan Kašpar (teploměr signalizující vznik rakoviny plic)
FS ČVUT – prezentoval Jaromír Volf (víceosý snímač rozložení tlaků a smyku)

V závěru vernisáže poděkoval Pavel Švejda Lubomíru Rákosovi za spolupráci a účast při prezentaci INOVACE 2007 v České televizi, pořad Dobré ráno a pozval přítomné do Klubu techniků ČSVTS na Setkání s vystavovateli a účastníky INOVACE 2007, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, které se konalo od 18 hod. a zúčastnilo se ho 50 osob.

Informační centrum
- Informační centrum bylo v 1. den INOVACE 2007 zaměstnáno vystavovateli, kteří po celý den ještě přinášeli své postery. Na závěr dne jsme ve výstavní části zaregistrovali 107 posterů. Přízemí budovy bylo věnováno produktům přihlášeným do Ceny inovace roku 2007. Z celkem 20ti přihlášených produktů se prezentovalo ve výstavní části 10 produktů. V zahajovací den výstavy bylo také v činnosti 8 informačně-konzultačních míst, kde vystavovatelé informovali o svých inovačních produktech.

Zpracovali: V. Mísařová, V. Matiášková, P. Švejda
Fotogalerie: I. Němečková

        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2023 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.