Čtvrtek 6. 12. 2007
Diskusní fórum „Galerie inovací“


Diskusní fórum „Galerie inovací“

Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1, přízemí, 1. – 4. patro; místnosti č. 213, 319, 414

*Význam inovačního vzdělávání

V rámci této odborné sekce třetího dne 14. ročníku mezinárodního sympozia INOVACE, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, se konala konference:
Inovace ve vzdělávání – vzdělávání o inovacích“, kterou pořádal CIVL (viz www.civ-liblice.cz) ve spolupráci s AIP ČR, z.s. (viz www.aipcr.cz)

Konference, pořádané v rámci projektu Centrum inovačního vzdělávání Liblice, se zúčastnilo 84 posluchačů a společně ji zahájili Jaroslava B. Sporková, zástupce projektu CIVL, a Pavel Švejda, generální sekretář partnera projektu, AIP ČR, z.s..
Jaroslava B. Sporková formulovala hlavní cíle konference, jimiž jsou především: předběžná bilance JPD3; možnost inspirovat se úspěšnými pražskými projekty a získání aktuálních informací o možnostech operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost.
Pavel Švejda vyjádřil své potěšení z pořádání této konference v rámci INOVACE 2007 a ocenil tuto synergii. Vyslovil přesvědčení, že cíle konference budou nejen naplněny, ale i překročeny. Informoval posluchače o umístění zápisu z konference, prezentací i fotografií na webu AIP ČR, z.s. (viz výše).

V dopolední části byly prezentovány následující příspěvky:
* Petra Drahoňovská z odboru fondů EU na MHMP zhodnotila realizaci opatření 3.2. „Další vzdělávání“ v JPD 3 a pohovořila o přípravě realizace OP Praha Adaptabilita. Ve svém příspěvku stručně shrnula projekty v rámci dosavadního JPD3 a seznámila posluchače s novinkami v novém neinvestičním operačním programu pro Prahu. Informovala o oficiálním termínu vyhlášení první výzvy společné pro všechny prioritní osy, a to 8.1.2008. (více viz)
V následující diskusi byly položeny otázky týkající se konkrétních problémů při realizaci projektů. Dále bylo konstatováno, že pro základní školy je tento program vzhledem ke svému zaměření na trh práce vhodný pouze pro další vzdělávání pedagogů a pro žáky se specifickými potřebami. Otázka křížového financování se v tomto programu týká pouze investic nezbytně nutných pro neinvestiční záměr projektu.

*Realizaci opatření 4.2. „Podpora inovací“ zhodnotil ve svém vstupu Ondřej Velek z Národního vzdělávacího fondu. Na základě zkušeností z přípravy a monitorování projektů zmínil některé konkrétní problémy realizace projektů. Upozornil posluchače, že se připravuje elektronická verze monitorovací zprávy ke zjednodušení administrace a vyslovil přesvědčení, že dobrá příprava projektu silně napomáhá ke snazšímu monitoringu.

Druhý blok dopolední sekce byl věnován prezentaci projektů. Jako první se představil projekt Centrum inovačního vzdělávání Liblice, SSČ AVČR v.v.i. Prezentaci přednesla Jaroslava B. Sporková. Cílem projektu je vytvořit profesionální vzdělávací centrum zaměřené především na rozvoj znalostí a dovedností potřebných k zavádění inovací, nových technologických postupů a nových metod řízení, které se bude významnou měrou podílet na zvýšení kvality spolupráce pracovišť výzkumný, vývoje a podnikatelské sféry. V rámci prezentace byly zmíněny hlavní aktivity projektu, současný stav, popsány klastry společného bloku a prezentován dosud probíhající speciální blok. Hlavními inovacemi v projektu byl nový vzdělávací program iVi, úspěšné propojení lidí z různých oblastí v znik projektů inovačního produktu. (více viz)
V následující diskusi byli účastníci informováni, že se mohou na další semináře přihlašovat pomocí webu CIVL či osobním e-mailem. Do budoucna se také uvažuje o rozšíření záběru mimo území Prahy pomocí operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost.

*Následovalo představení projektu Komplexní program Univerzity Karlovy v Praze pro vzdělávání v řízení přenosu znalostí a výchovu v inovačním podnikání. (UK Praha). Prezentaci přednesla Kateřina Čihařová. Cílem projektu je zprostředkovat akademikům a dalším zainteresovaným posluchačům z Prahy ucelené vzdělání v oblasti transferu technologií, inovací, ochrany duševního vlastnictví, managementu znalostí a spolupráce s komerční sférou. Hlavní aktivity projektu tvořily tři kurzy: Od poznatku k aplikaci a profitu, Efektivní management znalostí a Akademické pracoviště jako zdroj inovací. Přínosem pro cílovou skupinu je zejména prolomení psychické bariéry bránící efektivní spolupráci akademické a komerční sféry. V rámci mezinárodního hodnocení byl projekt vybrán jako nejlepší školicí aktivita v oblasti transferu technologií v ČR pro svoji komplexnost a e-learningovou komponentu. (více viz)

*Dále byl představen projekt Centrum pro transfer technologií Technologického centra AVČR. Příspěvek přednesla Barbora Machoňová. Cílem projektu bylo zejména šíření povědomí o nutnosti přenosu výsledků VaV do praxe, reflektování potřeb průmyslové praxe ve vzdělávacích systémech, podpora inovací a zprostředkování technologického transferu. Inovacemi v projektu pak byla úzká spolupráce s akademickou sférou, důraz na praktické příklady, interaktivní a flexibilní přístup a spolupráce s ostatními subjekty zainteresovanými v dané problematice. (více viz)

*Poté byl představen projekt s názvem Síť podpory dalšího vzdělávání ve zdravotnické telematice a eZdraví. Příspěvek přednesl Petr Struk, MEDTEL. Nejprve definoval pojem e-zdraví a představil společnost Medtel. Dále vysvětlil formy podpory rozvoje oblasti e-zdraví v rámci projektu: vzdělávání a informační akce, networking a budování interoperabilní infrastruktury. Zmínil technické nástroje Medtel: technologický demonstrátor a informační portál, které budou využity v poprojektové fázi.

*Následně představila Tereza Ticháčková ze společnosti Dynex Laboratoires projekt Zvyšování znalostí v oblasti nových diagnostických metod a biotechnologií. Cílem projektu se stalo poskytnutí zaměstnancům a zaměstnavatelům znalostí, které jim pomohou při zavádění nových technologií, dále vytvoření základu vzdělávání vedoucích pracovníků VaV a rozvoj společných inovačních projektů mezi VŠ a podnikatelskou sférou. Hlavními aktivitami se staly praktické kurzy pro studenty, kurzy pro zaměstnance i zaměstnavatele, prevence užívání návykových látek, prevence rakoviny děložního čípku a příprava a tisk informačních materiálů. Hlavní inovací bylo zaměření na praxi a důraz na odbornost. (více viz)

*Posledním představeným projektem v dopolední sekci byla Optimalizace plánování letů, který představil Anton Podolec, NAV Flight Services. Projekt byl zaměřen na studenty oboru letectví a jeho cílem bylo poskytnutí vědomostí a dovedností v oblasti plánování a optimalizace letů, z hlediska trajektorie, paliv, emisí a bezpečnosti. Mezi hlavní aktivity patřila teoretická školení i praktický výcvik. V současné době je projekt již ukončen. A. Podolec zmínil různé problémy při realizaci a administraci projektu, na které posluchači reagovali v následující diskusi. Byla oceněna upřímnost přednášejícího, avšak konstatováno, že podobné problémy se vyskytují ve všech dotačních programech a plynou ze samotné podstaty věci.(více viz)

V odpolední části byly prezentovány tři projekty.
*Karolína Šolcová, Medicomp, představila projekt Přímá komunikace mezi fakultami a průmyslem – Brána k výzkumu. Náplní projektu je vytvoření systému spolupráce mezi vysokými školami a podnikatelským sektorem v oblasti využívání lidských zdrojů a propojení průmyslu a talentů jako zdroj pro nové expertízy. (více viz)
*Luboš Piroutek, strojní fakulta ČVUT, seznámil posluchače s projektem Inkubátor rozvoje lidských zdrojů při vývoji průmyslových aplikací významného čs. vynálezu rotačního stroje s oběžnými dvojkřídly „FROTOR“. Cílem projektu je naučit a motivovat cílové skupiny k podnikání s novou technikou. Vyjádřil mimo jiné přesvědčení, že se ve vzdělávání udělal velký kus práce, avšak inovací ještě stále není dost. Z hlediska způsobu vzdělávání navrhnul, aby od častého způsobu vzdělávání mnoha osob s nejistým výsledkem pozornost směřovala ke kvalitnímu koučinku již projevených talentů. (více viz)

*Jako poslední představil Petr Kropáč, VŠFS, projekt Postgraduální kurzy zhodnocení celoživotních zkušeností – předpoklad prodloužení horizontu dobrovolného produktivního uplatnění člověka na profesních trzích „ARNOLD“ . Cílem projektu je vytvoření nástroje konkurenceschopnosti starší generace pomocí postgraduálního kurzu VŠFS. Tento projekt je příkladem zapojení cílové skupiny do dalšího pokračování programu. (více viz)

*Realizaci JPD3 zhodnotila Světlana Navarová, vedoucí oddělení řízení a implementace JPD3 na MPSV. Pohovořila o jednotlivých programech spolufinancovaných z ESF v ČR v letech 2004-2006 a 2007-2013 se zvláštní pozorností věnovanou JPD3. (více viz)

*O operačním programu Praha Konkurenceschopnost informovala Hana Podubecká, vedoucí oddělení evropských fondů na MHMP. Na základě statistických údajů a informací o dosažených výsledcích srovnala JPD2 a očekávání operačního programu Praha Konkurenceschopnost. (více viz)

V závěrečné diskusi konference byly řešeny tyto připomínky:
- nesrovnávat nesrovnatelné země (např. USA s ČR) (V. Dlouhý)
Nesouhlas z publika: srovnání je naopak nutné (se srovnatelnými zeměmi), vzhledem k české patentové historii. Je třeba podporovat občany v invencích.
- omezit starší generaci ve vedoucích funkcích (V. Dlouhý)
- absence etické stránky v prezentovaných projektech týkajících se zdravotnictví (V. Dlouhý)
- je třeba zastavit dezintegraci inovací (V. Dlouhý)
- inovace v sobě nutně nese i potřebu nalezení vhodného způsobu uvedení na trh (V. Dlouhý)
- nedokonalé zmapování dosažených výsledků a výstupů v neinvestičních projektech.
Rozhodující nejsou kvantifikovatelné výsledky, ale činnost. (V. Dlouhý). Inovace nutně nemusí být hmatatelná – viz inovace ve službách (J. B. Sporková)
- invence versus inovace: školíme vlastně schopnost invence vedoucí k výsledným produktům-inovacím (Jirman).
Nesouhlas, dle Valenty i Schumpetera patří invence do inovace. (J.B.Sporková)

V závěru konference Jaroslava B. Sporková poděkovala prezentujícím i diskutujícím. Jako poselství do budoucna z prezentací projektů na této konferenci je možné si vzít poučení, že projekty je třeba připravovat vždy již s myšlenkou na jejich následnou realizaci. Zároveň ocenila práci nejen předkladatelů projektů, ale i administrátorů, např. členů monitorovacích výborů.
Vyjádřila naději, že na tuto úspěšnou konferenci bude možno v rámci projektu Centrum inovačního vzdělávání Liblice navázat v první polovině roku 2009.

Po ukončení konference měli účastníci možnost pokračovat v neformální diskusi při ochutnávce vín.

Příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání
[Závěrečná část projektu ČR/RF; sál č. 414, budova ČSVTS, 10.00-13.00]
Na základě programu kurzu „Příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání“ proběhla v rámci Diskusního fóra Galerie inovací obhajoba závěrečných prací účastníků tohoto kurzu. Frekventanti své práce představili, vyslechli si připomínky a podněty odborné komise a poté se u kulatého stolu o předložených závěrečných pracích diskutovalo. Mezi tématy zaznělo např. Inovační systém v Moravskoslezském kraji (Bergerová - viz ppt), Rizikový kapitál jako zdroj financí pro inovace (Šimeček - viz ppt),
Problematika komercializace aplikací Sedláčkovy turbíny v oblasti energetiky (Schmidt).
Diskuse se rozvinula nad tématy definování "inovačního" podniku, využívání veřejných zdrojů pro VaV, důvěra podniků k fondům rizikového kapitálu, fungování klastrů v krajích, financování inovací, užitečnost business angels v ČR apod.
Na závěr účastníci hodnotili přínos jednotlivých částí kurzu. Na konec bylo konstatováno, že velmi užitečné by byly kurzy orientované na přípravu odborníků, "promotorů / tahounů", kteří by svými znalostmi a vědomostmi překlenovali často velmi kritické stádium v procesu inovací, a sice uvádění inovačních produktů na trh, protože v marketingu je u (zejména) českých inovací velká slabina.
Některé práce a studie byly ohajovány v předtermínu, nebo pro ně byl stanoven termín náhradní.
Podrobnější informace vizte na: www.vsmie.cz.

Fotogalerie: I. Němečková, P. Dlouhý

Zpracovali: V Matiášková, V. Mísařová, R. Schmidt, P. Švejda

        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2023 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.