Úterý 5. 12. 2006


Plenární sekce

Na letošním 13. mezinárodním sympoziu s výstavou INOVACE 2006 se prvního dne zasedání zúčastnilo 75 účastníků.

Plenární sekci zahájil a přítomné přivítal ing. Pavel Švejda, CSc., generální sekretář AIP ČR, z.s., předseda programového a organizačního výboru INOVACE 2006.
Představil přednášející dopolední části a uvedl hlavní cíle INOVACE 2006:
- poprvé připravena Galerie inovací v sympoziální a výstavní části
- letos poprvé integrovaný program dvou vzdělávacích kurzů – součást výuky
- v rámci JPD 3 – projekt iVi - informace ve vzdělávání o inovacích - švédské zkušenosti dne 7.12.2006
- pozval přítomné na předávání Ceny Inovace roku 2006 a Česko-německé inovační ceny 2006 dne 8.12. 2006 od 12 hodin, popřál všem přítomným hodně úspěchů ve všech aktivitách inovačního procesu: vymyslet, vyrobit, prodat a prohlásil INOVACE 2006 za zahájené.

Dopolední část zasedání moderoval Jiří Dvořák, viceprezident AIP ČR, z.s.

Přednášky dopolední části byly dále předneseny v souladu s programem:

Plnění „Národní inovační politiky ČR na léta 2005 – 2010“
Miroslav Janeček, člen Rady pro výzkum a vývoj, 1. viceprezident AIP ČR, z.s. informoval
- o úkolech a opatřeních v rámci NIP, programových zásadách
- o úloze strukturálních fondů, vědeckotechnických parků, financování VaV
- o podpoře vzniku „spin-off“ firem, stále chybí orgán zodpovědný za VaV
- o transformaci organizací AV ČR na vědeckovýzkumné instituce

Inovační prostředí v Ruské federaci
V. F. Jevstafjev, generální ředitel RINKCE zmínil
- národní inovační systém – jeho strukturu
-systém vzdělávání – výchova odborníků (středních kádrů), logistika, v závěru pozval přítomné na 7. Moskevský salon (5.- 8.2. 2007)

Úkoly Mezinárodního centra pro vědeckotechnické informace
Nikolay Illarionov, vedoucí oddělení MCVTI, RF informoval o
- aktivitách a projektech centra
- příkladech domácích i zahraničních workshopů a seminářů, více viz

Česko-německá spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích
Hans Jűrgen Donath, představitel Spolkového ministerstva pro vzdělávání a výzkum, SRN
- zhodnotil 15 let spolupráce mezi ČR a Německem (společné projekty v oblasti životního prostředí, nanotechnologií), informoval o projektu „Regional Call“, upozornil na zítřejší workshop, více viz

Lucie Jeřábková, Kontaktní kancelář AiF v Praze informovala o
- činnosti kanceláře, která je součásti mezinárodní sítě INTEC (podpora VaV a technologií v malých a středních podnicích)
- mezinárodní spolupráci (program PRO INNO 2)
- aktivitách pořádaných kanceláří AiF, více viz

Program průmyslového výzkumu a vývoje IMPULS
Miroslav Chlumský, Rada programu IMPULS, Ministerstvo průmyslu a obchodu
- uvedl, že program IMPULS podporuje projekty průmyslového VaV, doba řešení je maximálně 3 roky, podpora projektů formou dotace, že je zde podmínka návratnosti prostředků vložených do VaV do 5 let od ukončení řešení projektu, že program bude ukončen v roce 2010 a kladl důraz na spolupráci mezi průmyslovými podniky, výzkumnými organizacemi, VŠ, univerzitami a MPO, více viz

V rámci diskuse dopolední části, kterou řídil J. Dvořák, byly předloženy tyto nejdůležitější náměty, návrhy a připomínky:

* J. Dvořák, VŠE – dotaz, zda MPO sleduje výsledky projektů v rámci programu IMPULS - ano
* Zd. Jirků, Evropean Inst. for Social and Economic Development – informoval přítomné o přípravě druhého ročníku Successors' European Youth Summit (SEYS), který se bude konat 19. – 20. března 2007, více viz www.seys.cz
* P. Švejda, AIP ČR, z.s. – předal zájemcům informativní dopis o konání výše zmíněné akce, dále seznámil přítomné s dosavadními zkušenostmi z inovace ve vzdělávání o inovacích v rámci JPD 3 – projekt iVi, zmínil inovační řády doložitelné na výrobcích i službách
* V. Březina, JU Nové Hrady – informoval o biotechnologickém inkubátoru, spolupráci s rakouskými firmami, zájem o spolupráci s ruskými firmami a Ukrajinou
* V. Kraus, firma Dr. Kraus – přímé dotazy na jednotlivé vystupující – upřesněny a zodpovězeny při osobní konzultaci
* M. Janeček, AVO - ochrana průmyslových práv, daňové úlevy pro VaV, popularizace VaV (Česká hlava a Cena Inovace roku)
* A. Ivanov, vyslanectví RF v Praze – inovace a jejich realizace, oceňování inovací, konkurenceschopnost
* J. Jirásek, člen redakční rady „ip a tt“ – Čím se liší letošní setkání od loňského? Hovoří zde Evropa: Kdo vystupovali, uváděli spolupráci s evropskými zeměmi, ale většinou hovořili jen o tom, co dělají; měli by více vypovídat o tom, kam a jak posunuli svůj obor.

Evropa přijala před léty, že chce být nejvýkonnějším sdružením států. Bylo to ukvapené, nikoli falešné. Evropa má vůči USA víc vědeckých pracovníků, lepší průměrnou vzdělanost, co nemá je sjednocení.
Měli bychom, alespoň někteří sledovat špičkové výkony. Joseph Schumpeter našel, jak dynamická síla je v podnikatelském procesu. Kdo podniká, má zasahovat do produktivního procesu. „Tvořivá destrukce“, tak to Schumpeter nazýval. Podnikat znamená inovovat. Kdo to nedělá, nemá nárok na počestné jméno podnikatele ani na podnikatelský zisk (jediný skutečný). Nyní vznikají „rychlé podniky“. Mají motivaci. Jednu ve vlastním podnikání, druhou v konkurenci na kolbišti trhu. Jsou skutečným hrotem podnikání a managementu. Aspoň někteří z nás by se měli vyprostit z průměrnosti a pomáhat podnikům na přední místo. Tam je budoucnost.

Odpolední jednání moderoval Miroslav Janeček, 1. viceprezident AIP ČR, z.s.. V souladu s doplněným programem uvedl následující přednášky:

Národní rozvojový plán 2007 – 2013
Karel Šperlink, prezident AIP ČR, z.s. přehledně informoval o
- strukturálních fondech EU (OP Podnikání a inovace, OP VaV pro inovace, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
- vazbách OP (podpora MSP, nutnost inovací ve firmách)
- vytvoření Implementační agentury při MF a Národním programu výzkumu III, více viz

Regionální inovační strategie
Manfred Hellmich, Česká asociace rozvojových agentur
- představil Českou asociaci rozvojových agentur – účelové sdružení 13 rozvojových agentur s krajskou působností, zmínil spolupráci s AIP ČR, z.s. a krajské zastoupení AIP ČR, z.s., možnost vlivu ze strany krajů, více viz

Mimo program vystoupil Leonid Vodovatov – Technological Innovative Zones
- zmínil mezinárodní spolupráci a její cíle a seznámil přítomné s vybranými ekonomickými zónami v Ruské federaci: Lipetský region, Moskva Zelenograd, Dubna, Moskevský region, Saint Petersburg, Tomsk, více viz

Příprava odborníků pro inovační podnikání
Pavel Švejda, AIP ČR, z.s.
- odkázal na článek zveřejněný v čísle 4/2006 časopisu „ip a tt“ na straně 2-3, kde tuto problematiku podrobně popsal a zhodnotil (6 etap přípravy odborníků, dvě základní koncepce, vznik dvou odborných týmů „Politika a Výchova“, po publikacích Základy inovačního podnikání a Řízení inovací v podniku se připravuje publikace s pracovním názvem Inovační podnikání, se záměrem využívat ji při výuce na všech typech škol – technických, ekonomických a společenskovědních.
V závěru pozval přítomné na vernisáž výstavy se křtem CD ROM Technologický profil ČR, verze 08, která se konala ve 4. patře budovy ČSVTS od 16 hodin.

V rámci diskuse postupně vystoupili:

* M. Pittner, ČKVŘ – věnovat pozornost otázce řízení a inovacím
* M. Cenek, ČAOE – informoval o novinkách v oblasti alternativní energie (hybridní autobusy v Londýně, akumulátory pro baterie v Santa Barbaře v Kalifornii – USA, elektrobus ve Znojmě – ekonomický přínos)
* V. Benda, IEE – spolupráce podnikové sféry s VŠ, urychlit proces inovací

Vernisáž výstavy a křest CD ROM Technologický profil ČR, verze 08

Od 16 hodin se uskutečnila za přítomnosti 49 účastníků vernisáž výstavy 13. ročníku Mezinárodního veletrhu invencí a inovací INOVACE 2006 spojená se křtem CD-ROM Technologický profil ČR, verze 08.
Vernisáž uváděl Pavel Švejda, křest CD ROM TP ČR provedl Jan Kofroň, manažer projektu Technologický profil ČR a vedoucí Informačního centra INOVACE 2006. Uvedl, že se loňský náklad z 5 000 kusů letos zvýšil na 6000 kusů. Přítomní zástupci účastníků výstavní části (AIP ČR, z.s. vydala "Vystavovatelé - The Exhibitors" INOVACE 2006 s uvedením česko-anglické charakteristiky vystavovatelů) postupně představili jednotlivé části výstavy v jednotlivých podlažích budovy ČSVTS:

4. patro

Vědeckotechnická spolupráce ČR s dalšími zeměmi
Česko – belgická spolupráce
Česko – francouzská spolupráce
Česko – italská spolupráce
Česko – maďarská spolupráce
Česko – polská spolupráce
Česko – rakouská spolupráce
Česko – řecká spolupráce
Česko – slovenská spolupráce
Česko – slovinská spolupráce
Česko – německá spolupráce
Příprava nových projektů VTS

3. patro

Česko-ruská spolupráce, ICSTI (prezentace pana Fokina, více viz http://www.icsti.su ), RINKCE

Program EUREKA a jeho řešitelé (ukončení českého předsednictví programu, bude vydána publikace), FITMIN, JERID, spol. s. r. o., VÚTS, a. s., RS DYNAMICS s. r. o. – Earth science & security equipment, Ústav materiálových věd a inženýrství Františka Píška, ELKO EP, s. r. o., BMBF
Čínsko-česká spolupráce, Bělorusko-česká spolupráce, Jihoafricko-česká spolupráce, Ukrajinsko-česká spolupráce

2. patro

INFORMAČNÍ CENTRUM

Informace podal J. Kofroň – nově soustředěná spolupráce členů a partnerů AIP ČR, z.s.:

ČAOE (prezentace M. Cenek), ČARA, ČSS, Rada vědeckých společností, ČKAIT, ČKVŘ (prezentace T. Kovalský), Inženýrská akademie, Inovační centrum elektroniky, AVO, CESNET, ČSSI

Společnost vědeckotechnických parků ČR, inSophy s. r. o. (prezentace O. Komenda, více viz www.insophy.cz ), ITC – VÚK Panenské Břežany, Dr. Kraus, CIV Liblice (informaci podal P. Švejda), Ing. Arch. Mohamed Abbas, Odbor strategického plánování a investic KÚ Královéhradeckého kraje, Lékařská fakulta UP v Olomouci, Ústav lékařské biofyziky, Vídeňská lékařská universita a institut klinické a experimentální medicíny, ČVUT v Praze, Úřad průmyslového vlastnictví (prezentace Zbyněk Hajn), AMVIS (prezentace S. Lauerová), Brücke – osteuropa e. v., Ost-west-kooperationszentrum, Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí, stavební fakulta ČVUT v Praze, Katedra kybernetiky, fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze, TIC – ČVUT – vědecký inkubátor, Fakulty stavební v ČR

1. patro

AIP ČR, z.s. – informace o asociaci, Systém inovačního podnikání ČR, Technologický profil ČR, Klub inovačních firem AIP ČR, z.s., Regionální inovační infrastruktura, Ochranné známky, Referenční list

EUREKA, Česká společnost pro nové materiály a technologie, Technologické centrum AV ČR, České centrum IEE, Komora auditorů České republiky, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Škoda výzkum s. r. o, Dyslexie / Angličtina, ČVUT – Fakulta strojní (prezentace Doc. Ing. Jaromír Volf, DrSc.), LRR PrF UP Olomouc (Mgr. Lucie Szücová), Ústav jaderné fyziky AV ČR (Ing. Marie Davídková, CSc.), Krajská nemocnice Karlovy Vary, a. s., UNCTAD, EHK, Technoparc – Pays de gex – poster vyobrazení platných vlajek všech členských států, T. I. I., CERN, ICC ČR, Sdružení českých podniků v Německu, Český statistický úřad, Česká společnost pro jakost, Ústav experimentální botaniky AV ČR (prezentace projektu KONTAKT, Petra Baťková)

přízemí

AIP ČR, z.s. - hlavní aktivity, ČSVTS, Galerie INOVACÍ, Cena Inovace roku 2006, prezentace přihlášeného produktu do soutěže o Cenu Inovace roku 2006 – vodní mikroturbína SETUR (prezentace Doc. Sedláček vysvětlil princip turbíny – jednoho z oceněných produktů Cenou Inovace roku 2006, www.mechanikakd.cz )

Fakulta strojní, Ústav přístrojové a řídicí techniky, ČVUT v Praze
Doc. Ing. Josef Zícha (prezentace)
Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT v Praze
Ing. Jan Kašpar (prezentace Vojtíšek)
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT v Praze, Katedra inženýrství pevných látek
Ing. Martin Dráb
Astronomický ústav AV ČR, Ondřejov
RNDr. Pavel Kotrč, CSc.
Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno
Doc. Ing. Miloš Barták, CSc.
Česká zemědělská univerzita, Praha
Doc. Ing. Vojtěch Roda, CSc.
Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha
Dr. V. Vohralík
G IMPULS PRAHA spol. s r.o.
Karel Špaček
Biologické centrum AV ČR – Ústav půdní biologie AV ČR
Ing. Mgr. Jan Frouz, CSc.
VŠCHT Praha
Fyziologický ústav AV ČR
RNDr. Petr Lánský, CSc., Mgr. Lubomír Košťál
Botanický ústav AV ČR
RNDr. Martina Janoušková, Ph.D.

V závěru vernisáže pozval P. Švejda přítomné do Klubu techniků na setkání s vystavovateli a hosty INOVACE 2006, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, které se konalo od 18 hod. a zúčastnilo se ho 51 osob.

Fotogalerie – 5. 12. 2006

- dopolední část
- odpolední část
- vernisáž

Zpracovali: V. Mísařová, I. Němečková, P. Švejda

Fotogalerie: P. Dlouhý

        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2023 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.