Čtvrtek 7. 12. 2006


Diskusní fórum „Galerie inovací“

Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1, přízemí, 1. – 4. patro; místnosti č. 217, 319, 414

* Výuka v rámci projektu „Centrum inovačního vzdělávání Liblice“
             téma: Švédské zkušenosti se zaváděním inovací
Výuka probíhala v zasedacím sálu č. 319 ve 3. patře budovy ČSVTS od 10.00 do 16.20 hodin. Zúčastnilo se 26 frekventantů a dalších odborníků.

Sekci zahájila a přítomné přivítala Mgr. Jaroslava Barbara Sporková, řešitelka projektu iVi. Představila přednášející a následně pokračovala popisem vývoje projektu realizovaným v rámci JPD3, cíl 3, NUTS II, hl. m. Prahy – Centrum inovačního vzdělávání Liblice. Provedla rekapitulaci, zhodnocení a získané zkušenosti z první části kurzu. Z bodového hodnocení účastníků jednotlivých modulů plyne výsledek 4,1 bodu (1-nejhorší, 5-skvělá úroveň). Dále poděkovala všem partnerům projektu (více viz).

Lars Eklund, Ph. D., Director Competitiveness, Office of the Director General, President The competitiveness institute, informoval o švédských zkušenostech ve VINNOVĚ (Švédská vládní agentura pro inovační systémy). (více viz.)
www.vinnova.se
www.competitiveness.org
www.clustercompetitiveness.org

Per Risberg, víceprezident představenstva VINNOVY, předseda hospodářské komory v Jönköpingu, bývalý výkonný ředitel HI-Tech divize SAAB COMBITECH se podělil o své osobní zkušenosti se zakládáním inovačních firem. Jako příklad uváděl Saab Combitech. Zdůraznil potřebu nových mladých podnikatelů, kteří budou vytvářet inovativní podniky a spojovat univerzity s podniky!
Z vystoupení švédských expertů bude pro posluchače iVi připraveno DVD.

Další část byla věnována konzultacím připravovaných písemných prací – projektů inovačních produktů. Pavel Švejda, konzultant připravovaných projektů, odpověděl na obecné dotazy, týkající se struktury projektů, číselníku oborů, druhů výsledků projektů, uznatelných nákladů a předpokládaných výsledků projektů v rámci inovačních procesů.
Cílem projektů bude vyjádřit technicko-ekonomicko-společensko-sociální rozměr inovačního procesu. Další konzultace se uskuteční v rámci 2. etapy iVi, obhajoba projektů v rámci 3. etapy – více viz: www.civ-liblice.cz. Možné jsou rovněž individuální konzultace.

* Výuka v rámci projektu ČR/RF „Příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání“
probíhala v zasedacím sálu č. 414 ve 4. patře budovy ČSVTS od 10.00 do 16.00 hodin. Zúčastnilo se jí 20 studentů a dalších odborníků.

Školení moderoval prof. J. Dvořák v rámci vzdělávacího kurzu Příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání ( česko – ruský projekt v rámci vědeckotechnické spolupráce ).

Hlavní náplní byla přednáška Ing. Josefa Hajkra, PhD., MBA. Tématem bylo řízení projektů v praxi se zaměřením na inovační projekty.

V odpolední části se pak účastníci mohli seznámit s odborníky z RINKCE (RF). Generální ředitel RINKCE V. F. Jevstafjev přednesl referát o historii a současnosti ústavu a blíže seznámil s jednotlivými jeho složkami.
Poté se slova ujala Valentina Voroninová a informovala o připravovaném projektu MIA (Master of Innovative Administration), což má být obdoba MBA na poli inovací. Podrobnější informace o chystaném projektu by měly být k dispozici už na nejbližším Salónu inovací a investic v Moskvě.
Poslední referát představila opět V. Voroninová. Šlo o detailní popis ruské inovační strategie a národní inovační soustavy.
více viz: www.vsmie.cz

* Prezentace výsledků řešení projektů mezinárodní vědeckotechnické spolupráce v rámci programů KONTAKT, EUREKA, INGO, COST a EUPRO
Prezentace probíhala v zasedacím sálu č. 217 ve 2. patře budovy ČSVTS a zúčastnilo se jí 80 odborníků.
Tuto sekci zahájil a moderoval Pavel Dlouhý, manažer projektů AIP ČR, z.s..

V souladu s doplněným programem byly předneseny tyto přednášky, příspěvky a prezentace:

Cíle spolupráce, dosahované výsledky, úkoly na období 2007 – 2013
P. Křenek, ředitel odboru MŠMT, seznámil přítomné s aktuálními skutečnostmi v oblasti mezinárodní spolupráce VaV, vznikajících mezinárodních regionálních sítí, 7. RP, programů ERANET; uvedl příklad projektu ERA STAR – zastřešuje Česká kosmická kancelář, dále zmínil aktuální skutečnost - vznik portálu mobilit, nově připravované bilaterální spolupráce v rámci programu KONTAKT, přípravu na vstup do Evropské kosmické agentury (v r. 2010) v souvislosti se systémem GALILEO aj. více viz

Následoval blok německých prezentací:

Current activities of BMBF in the field of international co-operation with Mid and Easter Europe
Erika Rost, BMBF
- podala stručný přehled německého systému VaV, cílů a úkolů, po vstupu ČR do EU větší zájem o spolupráci – networking, více viz

Bridging between Czechia and Germany in Life Science Sector
Sonya Faber, Fraunhofer Institut für Zelltheraphie und Immunologie, FhG IZI, Leipzig
- zmínila založení a historii Fraunhoferova institutu, jeho současnou strukturu a činnost (600 projektů v rámci 6. RP, inkubátor v Lipsku – 25 institucí), více viz

The innovative R&D Network „conveyor technique”
Ulrich Bobe, ICM, Interessenverband Chemnitzer Maschinenbau e.V.
- zmínil činnost a úkoly svazu v Saském regionu (vznik nových pracovních příležitostí, příklady mezinárodních projektů, propojení sítí – vyšší potenciál ve prospěch všech, více viz

NOA – a innovative R&D Network for surface coating technologies
Sabine Scholz, Institut für Oberflächentechnik, Hochschule Zittau/Görlitz
- inovační síť pro strojírenství, textilní a obráběcí průmysl, založena v roce 1990, 54 partnerů, důležitá spolupráce mezi univerzitami a průmyslem, vzdělávací projekty, více viz

Automobilelectronics for AREE (Automotive Region Eastern Europe)
Martin Pölöskey, AGIT GmbH, Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer
- region Mass-Rhein, Automotive Cluster EUREGIO (přehled firem a jejich činností), projekty a jejich hodnocení, AREE (přehledná mapa účastníků), více viz

Competence Network for Optical Technology
Klaus Schindler, OptoNet
- založena r. 1999 - 79 členů, nyní 150 společností (Jena – optické technologie, Erfurt, Ilmenau, Gera, aj.) 9 000 zaměstnanců, export 60 % - západní Evropa, USA, Asie), více viz

New market opportunities created via the innovative training and technology transfer network TTN
Joachim Lange, Vision & Projekt, Erfurt
- aplikace optických technologií, pořádání workshopů, seminářů a konferencí, nástroje: internetový portál, časopis, více viz
Stefan Raabe, Vision Academy
- počítačové řízení procesů (robotika), počítačové vidění, kurzy vzdělávání (začátečníci – experti), více viz

Projekt „Ortonet“
Věra Procházková, nemocnice Sokolov
- řeší deformace pohybového systému člověka, výzkum a vývoj nové metody léčení poruch růstu; partner Volgogradská státní univerzita, nový projekt – úprava a transplantace oční rohovky, www.nemosok.cz

Odpolední část zahájila svou prezentací
Česko-americká spolupráce
S. Lauerová , AMVIS
- informační a poradenský servis v oblasti mezinárodní spolupráce ve VaV, pomoc při vyhledávání vhodných partnerů, administrace čs.-amerických projektů KONTAKT, více viz

Dále následovaly:
Prezentace ukončených a realizovaných projektů, příprava nových projektů

V rámci programu KONTAKT bylo do česko-slovenské spolupráce k prezentaci přihlášeno 7 řešitelů projektu, prezentovány byly dva projekty (jedna prezentace byla zaslána ke zveřejnění na webu), v rámci česko-rakouské spolupráce proběhla prezentace 3 (ze 4) projektů, v rámci česko-slovinské spolupráce proběhla prezentace 2 (ze 3) projektů, v rámci česko-francouzské spolupráce proběhla prezentace 5 (ze 6) projektů a v rámci česko-vlámské spolupráce byl prezentován 1(ze 4) projektů.
Přehled prezentací viz seznam, kde jsou též odkazy na jednotlivé prezentace.

Po poslední prezentaci každé země byla příležitost k diskusi (využili němečtí hosté ve dvou případech).

Mimo přihlášené řešitele vystoupil na závěr s prezentací v rámci projektu Eureka
P. Carbol, VÚHŽ
- vice viz .ppt Carbol
a
O. Komenda, inSophy (inkubátor ČVUT)
- nabídl praktické využití aplikované matematiky výzkumným a projektovým týmům, výrobním či obchodním firmám, které nemají vlastní odborníky v tomto oboru, vice viz .ppt Insophy

Závěry sekce:

- kladně bylo hodnoceno uskutečnění workshopu BMBF a MŠMT v rámci Galerie inovací

- byl oceněn význam programu KONTAKT v oblasti mobilit a jejich financování:

  1. při navazování nových osobních kontaktů zvláště u mladých vědeckých pracovníků
  2. získáváním zpětných vazeb při účasti i vystoupení mladých vědeckých pracovníků na workshopech, seminářích a konferencích v tuzemsku a zvláště pak v zahraničí (včetně jazykové průpravy)
  3. při obhajování doktorských prací řešitelů i spoluřešitelů projektu

- bylo oceněno předsednictví ČR v programu EUREKA v období 07/2005 – 06/2006, byly předány materiály E!


nahoru


Obsah (c) 2001-2024 Asociace inovačního podnikání ČR, Design & Graphics (c) Magicware s.r.o.