Inovace a technologie v rozvoji regionů


Konference v rámci doprovodných programů veletrhu URBIS a Stavebních veletrhů 2007, Brno dne
19. 4. 2007

Konferenci pošesté uspořádala Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. (AIP ČR, z.s.) ve spolupráci s Českou asociací rozvojových agentur (ČARA). Zahájil ji první viceprezident AIP ČR, z.s. Miroslav Janeček. Konference se zúčastnilo 23 odborníků, zástupců regionálních rozvojových agentur, inovačních firem, krajských úřadů, vědeckotechnických parků, členů AIP ČR, z.s. a jejích partnerů.

Miroslav Janeček v úvodu krátce shrnul současný stav regionálního výzkumu a vývoje a zdůraznil důležitost nových operačních programů v rámci evropských strukturálních fondů v nadcházejícím období 2007-2013.

Libor Opluštil z Regionální rozvojové agentury Jihomoravského kraje ve svém vystoupení přednesl přednášku na téma Jihomoravský kraj a klastrové iniciativy. Vědecký výzkumný potenciál kraje podle jeho slov leží hlavně v biotechnologiích a life sciences. V kraji byla vypracována regionální inovační strategie, implementovaná Jihomoravským inovačním centrem, čímž se mj. podařilo zvýšit povědomí a politickou vůli podporovat inovace. Mezi vznikající klastry na tomto území se řadí Water Treatment Alliance, CEITEC a Klastr českých nábytkářů. Společné činnosti klastrů zahrnují zejména marketing, lidské zdroje či modernizaci. Více viz.

Jiří Loudín a Adolf Filáček z Kabinetu pro výzkum vědy, techniky a společnosti při FLÚ AV ČR informovali o evropských projektech k regionálním inovacím.

Cílem projektu ProAct je podpora transferu nejlepších postupů, benchmarking regionální inovační politiky, analýza a případové studie jednotlivých regionů. Projekt SUPER-SME pracuje na vytváření optimálních regionálních inovačních systémů. Zaměřuje se na funkci tzv. intermediátorů mezi MSP a VaV ve vyspělých evropských regionech a její přenesení a odzkoušení v mentorovaných regionech. Více viz.

V rámci diskuze řízené M. Janečkem postupně vystoupili:

L. Opluštil, RRA JM, a M. Kostka, JIC, na téma patentní a licenční fond JIC. Fond je pomocí podnikatelům bez prostředků na patenty a licence, fungující na principu licenční půjčky na základě podnikatelského plánu a patentové přihlášky. Ručí se duševním vlastnictvím, které JIC případně komercializuje a získané prostředky vrátí zpět do fondu.

J. Štika, MMR ČR, podal nejnovější informace o nových operačních programech EU týkajících se inovací. Přes veškeré peripetie je pohyb inovací vzestupný ač pomalý. Všechny OP jsou intenzivně diskutovány. Dosavadní výzvy jsou pouze předběžné a financování projektů se očekává koncem roku 2007. Podrobné aktuální informace jsou k dispozici na www.strukturalni-fondy.cz.

M. Cenek, ČAOE, informoval o nezájmu o alternativní pohonné energie v dopravě.

Po diskuzi následovalo vystoupení J. Kofroně (AIP ČR, z.s.) na téma Inovační potenciál ČR. V části věnované Technologickému profilu ČR J. Kofroň shrnul dosažené výsledky v minulých etapách a nastínil vývoj projektu v letech 2007-2011. Zdůraznil nutnost reagovat na rychle se měnící podmínky. Na žádost posluchačů upřesnil způsob přihlašování na webu TP ČR. V bloku věnovaném Ceně Inovace roku vyzval posluchače k účasti v soutěži a sdělil výhody z toho plynoucí.

Ve druhé části konference byli vyzváni k prezentaci zástupci vítězných projektů soutěže Podnikatelský projekt roku, kategorie Podnikatelský inkubátor roku a vědeckotechnický park. R. Žilka z VTP UP představil ve svém příspěvku Podnikatelský inkubátor Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého v Olomouci. V prezentaci charakterizoval olomoucký kraj a UP, dále historii VTP UP a jeho strukturu. Uvedl základní údaje o projektu, časový harmonogram, činnosti a cílové zákazníky. V rámci prezentace seznámil posluchače také s probíhajícím projektem rozvoje VTP UP v rámci programu PROSPERITA. Více viz.

V závěrečné diskuzi zdůraznil M. Janeček poradenskou roli inkubátoru, zvláště v oblasti marketingu, a uvedl možnost financování budování kapacit v rámci chystaného OP VaVpI.

V závěru přijali účastníci konference tyto závěry:

Konference úspěšně zdokumentovala nové trendy, tj. budovat kapacity založené na výzkumu a vývoji a obecné vzdělanosti. Doporučení pokračovat v tradici konferencí i v roce 2008.

Nadcházející situace v letech 2007-2013 je z hlediska financování výzkumu, vývoje a inovací skutečně výjimečná a je třeba ji plně využít. Doporučení připravovat již nyní kvalitní projekty do příštího období strukturálních fondů.

Další, sedmá konference Inovace a technologie v rozvoji regionů (diskusní fórum) se uskuteční v rámci doprovodného programu Stavebních veletrhů 2008 v Brně (22. - 26. 4. 2008).

Fotogalerie

V Praze dne 23. 4. 2007

V. Ma., I. N.
Foto, odkazy web: P. D. , J. K.

        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2023 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.