Závěry INOVACE 2007


Letošního 14. ročníku INOVACE 2007, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, konaného ve dnech 4. – 7. 12. 2007 v Praze, se v jednotlivých částech sympoziálního programu a navazujících setkáních zúčastnilo 519 osob. Byly prezentovány zkušenosti projektů VaVpI ze 36 zemí, výstavní části se zúčastnilo 79 vystavovatelů prezentujících téměř 490 projektů VaVpI. V rámci 12. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2007 bylo hodnoceno 20 přihlášek, z nichž 17 inovačních produktů získalo ocenění.

Podruhé byly do programu INOVACE 2007 integrovány činnosti a služby související s ochrannými známkami AIP ČR, z.s. Cena Inovace roku a Galerie inovací, součástí mezinárodního sympozia byly dvě konference projektů v rámci JPD 3 – CIVL a BIOTECH. Rovněž poprvé byl uskutečněn česko-ruský workshop k vědeckotechnické, průmyslové a obchodní spolupráci.

Z uskutečněné úspěšné INOVACE 2007 vyplývají tyto náměty, doporučení a závěry:

- i nadále zkvalitňovat dvoustrannou vědeckotechnickou spolupráci ČR, soustředit se na využití výsledků jednotlivých projektů při přípravě „velkých“ projektů v rámci 7. RP, E!, COST aj.;

- zdokonalovat formy public relations programu KONTAKT (články v ip tt a dalších médiích, prezentace na tuzemských a zahraničních výstavách, veletrzích a konferencích);

- ve spolupráci s řídícími orgány operačních programů 2007 – 2013 přispívat k jejich úspěšnému plnění;

- zapojit odborné týmy k inovačnímu podnikání v krajích do přípravy a realizace krajských inovačních strategií, nadále zkvalitňovat spolupráci se zástupci AIP ČR, z.s. v krajích;

- v součinnosti s Českou konferencí rektorů připravit vzdělávací program Inovační inženýrství na vysokých školách v ČR od školního roku 2008/2009;

- připravit podmínky pro konferenci a jednání orgánů ICSTI v Praze v roce 2009;

- nadále účinně plnit funkci partnera v projektech JPD 3 „Centrum inovačního vzdělávání Liblice“ a „Konkurenceschopnost v biomedicínských technologiích“, podílet se na přípravě závěrečných konferencí projektů;

- zařadit mezi druhy výsledků VaVpI dle RIV do III. kategorie – aplikované výstupy – oceněné inovační produkty v rámci soutěže o Cenu Inovace roku

- v činnosti Mezinárodního inovačního centra AIP ČR, z.s. dbát o spolupráci jednotlivých subjektů ve vědeckotechnické, průmyslové a obchodní činnosti, přispívat k úspěšné realizaci inovačních procesů v RF a v ČR;

- plnit obsah uzavřených dohod o spolupráci AIP ČR, z.s. a SVTP ČR s běloruskými partnery (Běloruská státní univerzita Minsk, Centrum pro transfer technologií AV Běloruské republiky, Běloruský inovační fond, Technologický park Minsk);

- dokončit vzdělávací část česko-ruského projektu VŠMIE a Mendělejevovy univerzity obhajobou zbývajících písemných prací;

- vzhledem k úspěšnému programu výstavní části připravit výstavní část INOVACE 2008 v přízemí a 4 NP budovy ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1 v termínu 2. – 5. 12. 2008;

- v rámci 13. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2008 dbát na důsledné plnění kritérií této soutěže, pozornost věnovat významným inovačním počinům;

- ankety výstavní části se zúčastnilo 18 návštěvníků:

* nejvíce hlasů získaly postery „Centrum inovačního vzdělávání Liblice“
* vylosovaným účastníkem je Renáta Kabátová (recepce ČSVTS)

Informace z jednotlivých dnů jsou umístěny na www.aipcr.cz.

V Praze dne 14. 12. 2007
Zpracoval: P. Švejda

        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2023 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.