Inovace a technologie v rozvoji regionů

Seminář v rámci doprovodných programů veletrhu URBIS a Stavebních veletrhů 2008, Brno dne
24. 4. 2008

Sedmý ročník akce uspořádala Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. (AIP ČR, z.s.) ve spolupráci s Českou asociací rozvojových agentur (ČARA). Zahájil ji předseda ČARA V. Gašpar. Semináře se zúčastnilo 33 odborníků, zástupců regionálních rozvojových agentur, inovačních firem, krajských úřadů, vědeckotechnických parků, členů AIP ČR, z.s. a jejích partnerů.

V. Gašpar, předseda ČARA, v úvodu krátce představil program semináře a zdůraznil aktuálnost zejména dvou přednášek, týkajících se reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR a regionálních inovačních strategií. Účastníkům popřál co nejlepší využití zde nabytých poznatků a zkušeností.

P. Švejda, generální sekretář AIP ČR, z.s., přednesl příspěvek k jednomu ze stěžejních témat semináře s názvem Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR. O reformě je třeba hovořit v duchu inovačního procesu, tedy systémově vytvořit předpoklady pro vymyslet-vyrobit-prodat, v opačném případě hrozí sporné momenty a nedostatek komplexnosti. AIP ČR, z.s. jako nevládní organizace pro oblast inovačního podnikání již od roku 1993 spolupracuje na vytváření tohoto nástroje. Soubor činností AIP ČR, z.s. bude nadále součástí přípravy reformy. Dále P. Švejda odkázal na rozsáhlé dokumenty k reformě, dostupné na příslušném webu a zmínil několik akcí paralelních s tímto seminářem, které se tímto tématem také zabývají, např. Sněm AVČR, Valné shromáždění AVO, Konference k Reformě systému výzkumu, vývoje a inovací. Dále přikládáme prezentaci RNDr. M. Blažky, sekretáře Rady pro výzkum a vývoj, ze semináře k reformě dne 24.4.2008. Viz.

Příspěvek na téma Regionální inovační infrastruktura přednesl ředitel CEITEC, A. Marks. Představil projekt středoevropského technologického institutu, zaměřený na vzdělávání, výzkum a inovace v silném regionu. Cílem projektu je vytvořit centrum excelentní vědy s podílem všech veřejných vysokých škol v Brně, brněnských ústavů AVČR a výzkumného ústavu veterinárního lékařství. Centrum bude tvořeno čtyřmi specializovanými centry a integrované centrální laboratoří. Přínosem pro region bude vytvoření stovek nových pracovních míst, rozvoj high-technologií, příliv zahraničních investorů, návrat kapacit ze zahraničí a neposlední řadě i více šancí na dotace z EU. Přínosem pro ČR budou zejména patenty, nová technologická řešení, léčebné metody a nové materiály. Více viz.

Po příspěvku A. Markse následovala diskuse řízená V. Gašparem, v níž vystoupili tito účastníci:

V. Gašpar, ČARA: přirovnal projekt CEITEC jeho důležitostí k projektu BVV, zahájenému v roce 1928, díky tomu, že CEITEC bude mít stejně jako brněnské veletrhy na město Brno i jihomoravský kraj nedozírný dopad na mnoho let dopředu.

M. Zezulková, město Brno: V projektu CEITEC byl výzkum, vývoj a vzdělávání zvolen za pilíř k posunu města Brna kupředu. Při přípravě strategie města se ukázalo, že město posouvá dopředu právě kvalita života a výzkum, vývoj a inovace a funkcí městské správy není jen budovat bazální infrastruktury. Projevila zájem o zahraniční studie ukazující, jak centrum excelence změnilo své město.

A. Marks, CEITEC: sdělil svoji zkušenost z města Cambridge, kde se proměnila struktura města z uzavřené na otevřenou. Vyjádřil potřebu zachytit trendy a fungovat globálně.

M. Cenek, ČAOE: vyzdvihl činnost dvou jihomoravských firem, mj. ČAS servis Znojmo.

V. Hřiba, BIC Brno: vznesl otázku, zda se počítá pro projektu CEITEC i se špičkovými výzkumnými týmy jiných brněnských ústavů a univerzit.

A. Marks, CEITEC: CEITEC se spolupráci nebrání, ale naopak ji podporuje a cílem je vytvořit „brněnský výzkumný prostor“.

P. Švejda, AIP ČR, z.s.: upozornil účastníky semináře na možnost konzultace elektronických prezentací ze semináře na webu www.aipcr.cz a sdělil, že článek na téma CEITEC bude součástí 2. čísla časopisu iptt 2008. Příspěvek A. Markse považuje za dokonalé naplnění názvu semináře.

V. Gašpar, ČARA: vyjádřil přesvědčení, že je zcela zásadní, aby byl projekt CEITEC diskutován, vzhledem k tomu, že určuje směr rozvoje celého území kraje i ČR.

Po přestávce následovala přednáška D. Marečka, Zlínský kraj, o aktuálním stavu regionální inovační strategie zlínského kraje. V kraji existuje 1. RIS připravovaná od r. 2004 a schválená v lednu letošního roku. Cílem je zjistit potřeby podniků, zpřístupnit informace, definovat cíle pro rozvoj inovačního podnikání, a tím zvýšit konkurenceschopnost kraje. RIS má čtyři osy, zaměřené na: lidské zdroje, podpůrnou infrastrukturu, přímou podporu inovací, PR kraje. V kraji se rovněž uvažuje o zavedení Ceny inovace roku zlínského kraje po vzoru Ceny inovace roku AIP ČR, z.s.. Pilotními aktivitami RIS je především zapojení zlínských firem do 7. rámcového programu, CD Inovační profil Zlínského kraje a mapování partnerského regionu Shandong v Číně. Tato RIS je určena pro období 2008-2013, ale kolem roku 2010-2011 se počítá s její aktualizací. Dokument je umístěn na www.inovace-zlinskykraj.cz.. Více viz.

Druhou prezentaci regionálních inovačních strategií přednesl V. Gašpar, ČARA, RRAJM, na téma regionální inovační strategie jihomoravského kraje. V jihomoravském kraji je aktuální třetí úroveň RIS. Cílem je trvalá platforma, oficiální strategie jihomoravského kraje a města Brna, strategie všech důležitých aktérů. Výstupem bude akční plán RIS. Dále hovořil o historii RIS: v letech 2002-2004 zde byla 1. RIS v ČR, zpracovaná RRAJM; 2005-2008 druhá úroveň reagující na změny prostředí, zpracovaná jihomoravským krajem. Pro roky 2009-2013 se připravuje třetí RIS, zohledňující nové období SF EU a potřebu nových aktérů. Zpracovává ji Jihočeské inovační centrum a RRAJM. Více viz.

Poslední příspěvek semináře se týkal Technologického profilu ČR. Přednesl jej J. Kofroň, AIP ČR, z.s.. Ve svém vystoupení se zaměřil na to, co je v této souvislosti nového a na vazbu těchto aktualit na regiony. Technologický profil běží od roku 1998 a současná verze 08 obsahuje databázi 2654 subjektů. Další vydání TP ČR připadne na období předsednictví ČR v EU. TP ČR má v současnosti 13-14 tis. přístupů měsíčně a vychází v nákladu 6000 ks. V roce 2008 se plánuje rozšíření TP ČR na transfer technologií. Regionální spolupráce s ČARA bude zajištěna formou smlouvy s AIP ČR, z.s.. Více viz www.techprofil.cz.

Po tomto příspěvku následovala celková diskuse, v níž vystoupili tito účastníci:

P. Švejda, AIP ČR, z.s.: poděkoval D. Marečkovi za jeho vystoupení a uvedl jeho článek o RIS zlínského kraje v iptt 2/2008.

J. Broulík, VŠB-TU Ostrava: vznesl dotaz, jakým způsobem je zajištěn zájem politiky o RIS, jaké konkrétní nástroje jsou použity.

V. Gašpar, ČARA: Zájem politiků se zajišťuje ukázkou jiných již funkčních celků, prezentací zastupitelstvům.

K. Vališ, ESFak. MU Brno: Vyjádřil spokojenost s velice pozitivním zaměřením semináře a upozornil na nutnost uplatnění praktických výstupů, vytvoření motivujících perspektiv a konkretizování způsobu dosažení cílů. Doporučil, aby obsah semináře byl publikován nejen v rámci oblasti inovačního podnikání, ale i směrem mimo tuto oblast, tak aby se letošní seminář mohl stát široce působícím impulsem.

V. Gašpar, ČARA: poukázal na určité rezervy v oblasti public relations a vyjádřil uspokojení nad kvalitou letošních příspěvků na semináři.

M. Cenek, ČAOE: vystoupil proti plynofikaci hromadné dopravy a vesnic jakožto neperspektivní.

Na konci semináře zformuloval P. Švejda, AIP ČR, z.s., tyto závěry:

  1. AIP ČR, z.s. plní a bude nadále plnit metodickou a koordinační funkci při přípravě regionálních inovačních strategií;
  2. v současné době je třeba nadále pokračovat v odstraňování nedostatků v těchto dokumentech;
  3. dále zkvalitňovat činnost odborných týmů k inovačnímu podnikání v krajích a činnost zástupců AIP ČR, z.s. v krajích, využívat diskusní fórum umístěné na www.aipcr.cz;
  4. zajišťovat plnění úkolů regionálních rozvojových agentur v rámci Technologického profilu ČR;
  5. doporučil konání tohoto semináře v roce 2009 včetně informace o spolupráci ČARA a AIP ČR, z.s. a aktuálním stavu konkrétních dosažených kroků v jednotlivých krajích.

Fotogalerie

V Praze dne 28. 4. 2008
V. Ma.
Foto, odkazy web: I. N. , J. K.


nahoru


Obsah (c) 2001-2023 Asociace inovačního podnikání ČR, Design & Graphics (c) Magicware s.r.o.