Závěry semináře Inovační potenciál ČR, konaného
dne 5. 9. 2007 v sídle AIP ČR, z.s., Novotného lávka 5, Praha 1


Semináře se zúčastnilo 101 posluchačů z oblasti výzkumu, vývoje a inovací v ČR, členů AIP ČR, z.s., ministerstev školství, mládeže a tělovýchovy, průmyslu a obchodu, Úřadu průmyslového vlastnictví, regionálních rozvojových agentur inovačních firem, velvyslanectví RF v ČR, zástupců VTP v ČR a poradenských organizací.

Seminář řídil podle stanoveného programu M. Hellmich z České asociace rozvojových agentur.

V jeho průběhu informoval K. Šperlink o „Národním strategickém referenčním rámci 2007-2013“. (národohospodářský vývoj ČR v rámci EU; struktura NSRR; struktura OP; více viz).

M. Janeček vystoupil s referátem ke stěžejnímu tématu semináře, „Inovační potenciál ČR“. Příspěvek vycházel především z praxe. (nedostatek studentů technických oborů, kladné hodnocení vzniku v.v.i., nutnost vytvoření vlastní strategie vzdělávacích institucí k přenosu poznatků do praxe, více viz).

Diskuse
V závěru dopolední části programu měli účastníci možnost vystoupit v diskuzi řízené P. Dlouhým, ČSVZ, a zazněly tyto informace, návrhy, připomínky:

J. Martinec, MŠMT ČR – krátké představení aktuálního stavu programu Eurostars na podporu MSP, první výzva 2. října 2007 (www.eurostars-eureka.cz, více viz).
V. Benda, ČC IEE – upozornil na nutnost změn ve vzdělávání, kdy klesá úroveň a hloubka znalostí absolventů. Zmínil možnost regulovat počty absolventů různých oborů pomocí různé výše školného.
M. Sígl, novinář – analýza MSP, oslovení MSP, dotaz na informovanost MSP o programu Eurostars (připravuje se).
J. Marek, INOTEX – upozornil na termínový konflikt uvnitř programu EUREKA, kdy je na evropské úrovni vyhlašován jiný počet výzev, než na národní úrovni, a vyjádřil přání, aby se program Eurostars tohoto nedostatku vyvaroval.
L. Březina, Jednota severočeská – poreferoval o historii vzniku nového tepelně úsporného materiálu a jeho možného pozitivního vlivu na klima.

V rámci odpoledního programu vystoupil P. Švejda s příspěvkem „Příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání“. (otázka připravenosti na řízení procesů v oblasti inovačního inženýrství, využívání diskusního fóra na webu AIP ČR, z.s., více viz)

Dále byly představeny dva projekty.
J. B. Sporková projekt „Centrum inovačního vzdělávání Liblice“ (www.civ-liblice.cz)
Zdůraznila důležitost celoživotního učení, informovala o průběhu řešení projektu, více viz.)
J. Čermák projekt „Podpora konkurenceschopnosti biomedicinských technologií“ (www.ic-biotech.cz)
Seznámil přítomné s aktuálním stavem řešení projektu, více viz.

V průběhu odpolední části pokřtil recenzent V. Zamarský, VŠBTU Ostrava, s P. Švejdou, vedoucím autorského kolektivu, novou publikaci P. Švejda a kol.: Inovační podnikání, AIP ČR, z.s. 2007. Účastníci semináře tuto publikaci obdrželi na závěr semináře.

V rámci odpolední diskuse, řízené P. Dlouhým, vystoupili tito diskutující:
M. Sígl, novinář – ocenil vydání publikace, zejména její prostoupení napříč všemi vědními obory.
J. Jirásek, RR ip tt – vysvětlil podstatu inovací.
Fiala, Z., novinář – ocenil přínos knihy a zároveň zmínil publikaci The Social Life of Information, Harvard Business, 2000.
Šprinc, J., Šprinc-Dynex – pochválil zejména zpracování problematiky inovací v publikaci Inovační podnikání a poukázal na obtížnost inovování dosažených poznatků.

V závěru semináře poděkoval M. Hellmich všem přednášejícím za jejich zajímavé a podnětné příspěvky a formuloval tyto závěry:

  • program semináře byl koncipován jako trychtýř od obecného ke konkrétním projektům (viz příspěvky J. B. Sporkové a J. Čermáka)
  • ocenil nezastupitelnou roli nevládní organizace AIP ČR, z.s. pro oblast inovačního podnikání spočívající zejména ve snaze zapojit další instituce do výměny informací a transferu znalostí;
  • ohodnotil významnou roli semináře Inovační potenciál pro výměnu a sdílení informací z oblasti výzkumu, vývoje a inovací mezi posluchači a přednášejícími a doporučil organizování seminářů i v budoucnu;

Účastníkům byly poskytnuty tyto materiály:

  • brožura „Mezinárodní vědeckotechnická spolupráce České republiky v rámci programu KONTAKT“, Praha 2007
  • CD TP ČR
  • časopis „ip a tt“ č. 2/2007
  • brožura „10 let členství České republiky v programu EUREKA“
  • informační materiál k programu Eurostars
  • info o projektu CIVL
  • publikace P. Švejda a kol., Inovační podnikání, AIP ČR, z.s. 2007

Zpracoval: V. Matiášková, V. Mísařová
Fotogalerie: I. Němečková, P. Dlouhý

        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2024 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.