Závěry semináře Inovační potenciál ČR, konané dne 6. 9. 2006 v sídle AIP ČR, z.s., Novotného lávka 5, Praha 1


Semináře se zúčastnilo více než 30 posluchačů z oblasti výzkumu, vývoje a inovací v ČR, členů AIP ČR, z.s., Úřadu vlády ČR, ministerstev školství, mládeže a tělovýchovy, průmyslu a obchodu, Úřadu průmyslového vlastnictví, Rady pro výzkum a vývoj, regionálních rozvojových agentur inovačních firem, velvyslanectví RF v ČR, zástupců VTP v ČR a poradenských organizací.

Seminář proběhl podle upraveného programu, řídil ho P. Švejda, generální sekretář AIP ČR, z.s..

V jeho průběhu informoval místo M. Blažky K. Šperlink o „Národním rozvojovém plánu 2007-2013“
M. Janeček vystoupil s koreferátem k přednesenému tématu.
P. Křenek informoval o „Přínosech předsednictví ČR v programu EUREKA“ – ocenil úlohu AIP ČR, z.s., DZS i VŠCHT při zabezpečování předsednictví ČR a uvedl příspěvek
S. Halady „Předsednictví E! a EUROSTARS“ a
J. Martince „Projekty E! za předsednictví ČR“

V závěru dopolední části programu připomněl P. Švejda program odpolední části.

V rámci odpoledního programu přednesl
V. Prokop příspěvek „ICC a ochrana duševního vlastnictví“ (www.icc-cr.cz)
P. Švejda příspěvky „Činnosti a projekty AIP ČR, z.s.“ (www.aipcr.cz ) a „Technologický profil ČR“ (www.techprofil.cz) – upozornil zejména na tyto činnosti a projekty: Systém inovačního podnikání v ČR, odborné týmy k inovačnímu podnikání v krajích, Technologický profil ČR a časopis Inovační podnikání a transfer technologií.

Diskuse
Diskusi odpolední části řídil P. Dlouhý a zazněly tyto informace, návrhy, připomínky:
Z. Rydvalová, RRA Liberec – dotaz na konkrétní český klastr (EURIPIDES E!)
M. Sedlák, FSv ČVUT, SETUR – „bezlopatkové vodní turbíny“
A. Ivanov, Velvysl. RF v ČR – poděkoval za pozvání a zdůraznil význam inovačního potenciálu ČR a RF, informoval o konferenci Business den Ruské federace, dne 19.9., 10.00 hodin, která se koná v rámci doprovodného programu na 48. MSV Brno (viz: http://www.bvv.cz/i2000/Akce/b-msv.nsf/WWWAllPDocsID/VVEA-6R9BQN?OpenDocument&NAV=1 ) a pozval přítomné na tuto konferenci.

V závěru diskuse formuloval P. Švejda tyto závěry:

- Národní rozvojový plán 2007-20013 bude otištěn v ip a tt č. 3/06, proběhne diskuse na „Diskusním fóru k inovačnímu podnikání v ČR“, které se koná dne 20.9. v rámci doprovodného programu 48. MSV v Brně (pavilon E, sál Business Centra I.)
- kladný přínos předsednictví ČR Programu E!, bude vydána publikace o předsednictví ČR programu E! (anglicky), která bude k dispozici na INOVACI 2006 –Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, 5. – 8. 12. 2006
- ICC ČR (AIP ČR, z.s. je jedním ze zakládajících členů) – 2 cíle: ustanovit komisi pro ochranu duševního vlastnictví, využití výsledků VaV
- činnost AIP ČR, z.s. a TP ČR (zaměření činnosti pro období 2007 – 2013, včetně nových projektů (KONTAKT, INGO aj.)
- prezentace na veletrzích EUREGIA 2006 - Lipsko, INSITE 2006 – Johannesburg, HANNOVER MESSE 2007 – Hannover aj.
- další zkvalitňování obsahu časopisu ip a tt (obsahové články)

Účastníkům byly poskytnuty tyto materiály:
- brožura „Mezinárodní vědeckotechniká spolupráce České republiky v rámci programu KONTAKT“, Praha 2006
- CD TP ČR
- časopis „ip a tt“ č. 2/2006
- brožura „10 let členství České republiky v programu EUREKA“
- materiál ICC „A roadmap for business and policy makers. Current and emerging intellectual property issues for business“, ICC, Paris 2006

Zpracoval: P. Švejda, V Mísařová

Fotogalerie: J. Kofroň, P. Dlouhý

Obsah (c) 2001-2023 Asociace inovačního podnikání ČR, Design & Graphics (c) Magicware s.r.o.