Inovace a technologie v rozvoji regionů

Konference v rámci doprovodných programů veletrhu URBIS a Stavebních veletrhů 2004, Brno dne 21. 4. 2004

Konferenci potřetí uspořádala Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. (AIP ČR, z.s.) v součinnosti s Českou asociací rozvojových agentur (ČARA). Zahájili ji generální sekretář AIP ČR, z.s. Pavel Švejda a předseda ČARA Manfred Hellmich. Konference se zúčastnilo 64 odborníků, zástupců regionálních rozvojových agentur, krajských úřadů, hospodářských komor, členů AIP ČR, z.s. a jejích partnerů.
V programu vystoupili přednášející:
 • Jaroslava B. Sporková, náměstkyně místopředsedy vlády ČR (NIS)
 • Jaroslav Lakomý, viceprezident Společnosti vědeckotechnických parků ČR
 • Jan Stejskal, Jihočeská hospodářská komora (www.jhk.cz)
 • Miroslav Cenek, Česká asociace pro obnovitelné energie
 • Miroslav Haman, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
 • Radek Vetečník, Regionální rozvojová agentura jižní Morava (www.rrajm.cz )
V rámci konference byla postupně přednesena a projednána tato témata:
Národní inovační strategie (www.vlada.cz, www.aipcr.cz)
Účastníci konference vzali na vědomí informaci o přípravě Národní inovační strategie (viz více), Lisabonské strategii a postupu přípravy Národní politiky inovací s těmito závěry:
 • zařazení oblasti inovací mezi nejvyšší priority
 • připravit Národní politiku inovací k projednání ve vládě ČR v listopadu 2004
 • připravit návrh věcného záměru zákona o inovacích na počátku roku 2005
V rámci diskuse postupně vystoupili:

Tomáš Raiter, STEM/MARK, a.s., "Inovace a marketingový výzkum"

Emanuel Ondráček, VUT v Brně:
 • doplnit zákon č. 130/2002 Sb. "O podpoře výzkumu a vývoje" o inovace (spojitost věda - výzkum - vývoj - inovace) s návaznostmi na bakalářské studium a další formy vzdělávání)
 • založit Agenturu pro aplikovaný výzkum s využitím zkušeností AIP ČR, z.s.
 • upravit legislativu pro činnost VŠ s cílem zajistit využívání výsledků VaV v praxi
  (totéž v podmínkách AV ČR)
Slavoj Palik, ZVÚ Kroměříž, s.r.o.:
 • kromě závěrečných zpráv a publikací dokládat komu (aplikovanému výzkumu, realizátoru) byly výstupy z výzkumu nabídnuty
 • kromě publikací výsledků VaV se soustředit na jejich průmyslově právní ochranu
Josef Šroubek, FAMILY O.K.:
 • mezi partnery připravované Národní politiky inovací zařadit rovněž regionální samosprávu, města a obce;
 • podpora transferu moderních manažerských, podnikatelských a dalších poznatků a systémů
Jaroslav Chaloupka, BIC Brno: Pavel Švejda, Společnost vědeckotechnických parků ČR:
 • do oblasti NPI/6 zahrnout místo "technologických parcích a inkubátorech" - "ve vědeckotechnických parcích" ; nahradit termín učení - vzdělávání
 • ČR bude v období 07/2005 - 06/2006 předsednickou zemí programu EUREKA
Manfred Hellmich, ČARA:
 • zařadit tématiku inovačního podnikání do VŠ vzdělávání
 • zajišťovat výzkumnou činnost v oblasti inovačního podnikání
V souladu s programem přednesl Jan Stejskal příspěvek "Řízení podpory inovací v JČK":
 • zdůraznil vznik databáze inovačních firem - TP JK (od 1. října v provozu), která by měla být kompatibilní s databází TP ČR budovanou v AIP ČR, z.s.
 • pozval přítomné na mezinárodní "Konferenci na podporu regionální inovační strategie a přeshraniční spolupráce", která se bude konat ve dnech 13.-14. května 2004 v Nových Hradech - Českých Budějovicích (www.rkojc.cz)
V další části převzalo 12 ze 13 členů pracovního týmu AIP ČR, z.s. k inovačnímu podnikání v regionech pověření k zastupování AIP ČR, z.s. v jednotlivých krajích ČR - viz foto.

Účastníci konference vzali na vědomí informaci o významu, úkolech a postupu utváření Inovačního Informačního Servisu (byli seznámeni s návrhem loga IIS).

Čtyřem zástupcům vědeckotechnických parků (PIP Havlíčkův Brod, Technologický inkubátor VTU v Brně, OLLI elektro Brno a VTP DAKOL Petrovice u Karviné předal prezident SVTP ČR osvědčení o akreditaci VTP v ČR v rámci 7. etapy s platností do 31. 12. 2005.

V rámci konference uvedl Miroslav Cenek svého doktoranda Miroslava Hamana, který seznámil přítomné s doktorandskou prací "Inovace elektrického skútru ROTOBIC použitím Ni-MH článků".

V závěru seznámil Radek Vetečník s postupem implementace a zkušenostmi při uplatňování Jihomoravské regionální inovační strategie (projekt INTERPRISE)

Další, čtvrtá konference Inovace a technologie v rozvoji regionů se uskuteční v rámci doprovodného programu Stavebních veletrhů 2005 v Brně (19. - 23. 4. 2005).

Poznámka:
 • Semináře k Národní inovační strategii a její implementaci se uskuteční:
  • 30. 4. 2004 v Praze, budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1, sál č. 217 - www.aipcr.cz
  • 4. 5. 2004 v Českých Budějovicích
  • 6. 5. 2004 v Mostě
  • termín semináře v Ostravě bude upřesněn
V Brně dne 21. 4. 2004
Zpracoval:
Ing. Pavel Švejda, CSc.
generální sekretář AIP ČR, z.s.
Obsah (c) 2001-2024 Asociace inovačního podnikání ČR, Design & Graphics (c) Magicware s.r.o.